Daire Başkanlıklarımız

Donanım Daire Başkanlığı (GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ)

MADDE 80 – (1) Donanım Daire Başkanlığı'nın Görevleri Şunlardır :

a) Bakanlığın bilişim, bilişim güvenliği ve güvenilirliği konularında gerekli önlemleri almak, politikalarını, ilke ve hedeflerini belirlemek ve uygulamaya konulmasını sağlamak,

b) Elektronik ortamda kullanılacak paket yazılımların Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak temini ve kullanımının sürekliliğini sağlamak,

c) Bakanlık birimlerinin faaliyetlerini destekleyici ve kolaylaştırıcı bilişim teknolojileri ile ilgili konularda stratejiler oluşturmak, standart ve stratejilere uygun hareket edilmesini kontrol etmek, uygun çözümler üretmek,

ç) Gelişen bilişim teknolojilerini ve ilgili mevzuatları izlemek ve bunların Bakanlık bünyesinde kullanımını sağlamak,

d) Bilişim teknolojilerinin kullanılması, standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

e) Bakanlık merkez yerleşkesine ait ağ alt yapısını kurmak ve yönetmek, bu konuda diğer Bakanlık birimlerine danışmanlık yapmak,

f) Bilişim teknolojilerinin temini ve kullanılması konusunda Bakanlık birimlerine teknoloji seçimi dahil danışmanlık hizmeti vermek,

g) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, onarımı, işletilmesi, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

ğ) Alan adı tescil ve yönetiminin sağlanarak ilgili kanunların belirlediği log kayıtlarının öngörülen sürece kaydedilmesinin sağlanması,

h) Bakanlık veri merkezi ve felaket kurtarma merkezini kurmak, geliştirmek ve yönetmek,

ı) Veri tabanı yönetim sistemini oluşturmak, geliştirmek ve bakımını yapmak,

i) Bakanlık yerleşkesinde bulunan bilgisayar kullanıcılarına yardım masası hizmeti vermek, Bakanlık birimlerindeki bilişim sistemleri teknik destek hizmetlerini koordine etmek ve gerekli desteği sağlamak,

j) Bakanlık veri merkezinde işlenen ve saklanan verilerin bütünlük, gizlilik ve erişilebilirliğinin korunmasını sağlamak,

k) Bakanlık yerleşkesi ve veri merkezi bilişim sistemlerinin güvenlik katmanlarını oluşturmak, sistem ve iletişim güvenliği için gerekli tüm önlemleri almak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitimlerine katkı sağlamak,

l) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yazılım ve Uygulama Geliştirme Daire Başkanlığı (GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ)

MADDE 79 – (1) Yazılım ve Uygulama Geliştirme Daire Başkanlığı'nın Görevleri Şunlardır:

a) Bakanlık için elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan; her türlü yazılım ve hizmeti Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlamak, geliştirmek veya tedarik etmek; devamlılığını, güvenliğini ve kontrolünü sağlamak,

b) Mevcut yazılım, sistem ve hizmetleri değerlendirmek, geliştirilmesi ya da değiştirilmesi için gereksinimleri tanımlamak ve önerilerde bulunmak,

c) Geliştirilen veya üzerinde değişiklik yapılan uygulama yazılımlarının testlerini yapmak ve bu yazılımların kullanımına ilişkin eğitimleri koordine etmek,

ç) Bakanlığın yazılım ve yazılım güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikalarını, ilke ve hedeflerini belirlemek ve uygulamaya konulmalarını sağlamak,

d) Bakanlık birimlerinin faaliyetlerini destekleyici ve kolaylaştırıcı yazılım teknolojileri ile ilgili konularda stratejiler oluşturmak, standart ve stratejilere uygun hareket edilmesini kontrol etmek, uygun çözümler üretmek,

e) Yazılım teknolojilerinin kullanılması, standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

f) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak, Bakanlık hizmetlerinin e-devlet kapısı ile entegrasyonunu sağlamak,

g) Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak,

ğ) Bakanlıkça elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan hizmetlere ilişkin yazılımların teminini sağlamak, bu konuda Bakanlık birimlerine teknoloji seçimi dahil danışmanlık hizmeti vermek,

h) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak, veri tabanlarının yönetimi ile diğer veri tabanları ve uygulamaların entegrasyonuna yönelik çalışmaları yürütmek ve bu sistemlerden bilgi üretilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

ı) Bakanlık internet siteleri ve intranet yapıları ile içerik yönetim sistemlerinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, 

i) Gelişen yazılım teknolojilerini ve ilgili mevzuatları izlemek ve bunların Bakanlık bünyesinde kullanımını sağlamak,

j) Bakanlık merkez yerleşkesindeki bilgisayar kullanacak personelin eğitimine katkı sağlamak,

k) Başkanlık bünyesinde yer alan bilgi işlem personelinin gelişen bilişim teknolojilerini takip edebilmesi amacıyla gerekli eğitimlerini Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak sağlamak,

l) Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek,

m) Başkanlığa ait evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

n) Başkanlığa ait fiziki yapıların bakım ve onarım hizmetlerini yapmak,

o) Başkanlığın ihtiyaçlarını tespit etmek, gerekli araç, gereç ve malzemenin temini için satın alma dahil gerekli çalışmaları yapmak,

ö) Başkanlığın demirbaş ve ambar defterlerini düzenli olarak tutmak, demirbaşların bakım ve korunmasını sağlamak,

p) Başkanlık içi koordinasyonu sağlamak,

r) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

''