İç Kontrol Birimi Koordinatörlüğü

 • İç   Kontrol   Sisteminin   kurulması,   standartlarının   geliştirilmesi   ve   uygulanması  konularında çalışmalar yapmak,
 • İç  Kontrol  Uyum  Eylem  Planının  koordinasyonunu,  değerlendirmesini  ve  izleme çalışmalarını yürütmek,
 • Başkanlık BGYS kurulum çalışmalarını yönetmek ve BGYS'nin devamlılığını sağlamak,
 • Birimi içindeki çalışmaları yönlendirmek, koordine ve kontrol etmek, oluşabilecek aksaklıklara çözüm bulmak,
 • Başkanlık faaliyetlerinin uygun şekilde yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacını nitelik ve nicelik olarak belirlemek, temini konusunda öneriler geliştirmek,
 • Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların kural ve  talimatlarına  uygun  olarak  düzenlenmesini,  ilgili  tüm  belgelerin  dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak,
 • Yöneticisi tarafından istenen raporların hazırlanmasını sağlamak,
 • Etik kuralların uygulanmasını sağlamak,
 • İç kontrol mevzuatına ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
 • Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Başkanlık bünyesinde iç kontrol ile ilgili hazırlanan dokümanların (prosedür, talimat) kullanımı, kontrolü, takibi, güncelliği ve koordinasyonundan sorumlu olmak,
 • İç ve dış denetim raporlarının izlenmesini sağlamak,
 • Başkanlık bünyesinde yer alan bilgi işlem personelinin gelişen bilişim teknolojilerini takip edebilmesi amacıyla gerekli eğitimlerini Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalara katılmak.
 • BGYS kapsamında yürürlüğe konulan politika ve prosedürlerin uygulanmasını sağlamak.
 • Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. ​

''