İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü

 • Başkanlık personel hizmetleri, evrak ve arşiv hizmetleri, temizlik, aydınlatma, ısıtma bakım ve onarım hizmetleri, Başkanlığa gerekli araç, gereç ve malzeme temini ve demirbaşların kayıt edilmesi ve korunması ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek;
 • Başkanlık içi koordinasyonu sağlamak,
 • Başkanlık bütçesini ilgili plan ve programlara göre hazırlanmasını koordine etmek ve uygulamak,
 • Başkanlık personelinin izinleri, terfileri, atama, yer değiştirme ve emeklilik işlemlerinin duyurulması ve takibi, sağlık hizmetleri, hizmet içi eğitimleri, maaş, yevmiye, yan ödeme, fazla mesai, özel hizmet tazminatı, geçici görev yolluklarıyla ilgili işlemlerin yürütmesini ve gerektiğinde bu konularda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmasını sağlamak,
 • Başkanlığa ait evrak, arşiv ve dokümantasyon hizmetlerinin yürütülmesini, Başkanlığa gelen yazı ve belgelerin ilgili Daire Başkanlıklarına ve bunlardan gerekenlerin Başkanlığa sunulmasını sağlamak,
 • Başkanlığa ait fiziki yapıların temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım ve onarım hizmetlerinin yapılmasını koordine etmek,
 • Başkanlığın ihtiyaçlarını tespit etmek, gerekli araç, gereç ve malzemenin temini için Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapılmasını sağlamak,
 • Başkanlığın demirbaş ve ambar defterlerini düzenli olarak tutulmasını, demirbaşların bakımı ve korunması ile ilgili faaliyetleri denetlemek,
 • Başkanlık emrindeki hizmet taşıtlarının, ihtiyaca göre tahsis, kullanım ve kontrolünü yapılmasını sağlamak.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalara katılmak.
 • BGYS kapsamında yürürlüğe konulan politika ve prosedürlerin uygulanmasını sağlamak.
 • Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.​
''