Sistem Koordinatörlüğü

 • Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, onarımı, işletilmesi, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek,
  • Bakanlık birimlerinin faaliyetlerini destekleyici ve kolaylaştırıcı bilişim teknolojileri ile ilgili konularda stratejiler oluşturmak, standart ve stratejilere uygun hareket edilmesini kontrol etmek, uygun çözümler üretmek,
  • Mevcut sistemlerin işlerliğinin sağlanmasını, kontrol edilmesini ve sistemlere dair yedeklemelerin alınmasını sağlamak,
  • Bakanlık Veri Merkezi Sistem Odasındaki sunucuların bakım ve yönetimini sağlamak,
  • Bakanlık bünyesinde hizmet veren uygulamaların Felaket Kurtarma Merkezlerinin oluşturulmasını, yönetimini ve koordinasyonunu sağlamak,
  • Bakanlık Veri Merkezi Sistem Odasının kontrolünü sağlamak,
  • Bakanlık Veri Merkezi'ndeki uygulama sunucularının sorunsuz işlemesini sağlamak,
  • Bakanlık Veri Merkezi'nde bulunan sistemlerin, elektrik tesisatının, dağıtım panosunun, güç kaynaklarının, jeneratörlerin, yangın söndürme sisteminin, klimaların, kapı kontrol sisteminin vb. arızalarının takip edilmesini sağlamak,
  • Bakanlık merkez yerleşkesine ait ağ alt yapısını kurmak ve yönetmek, bu konuda diğer Bakanlık birimlerine danışmanlık yapmak,
  • Bakanlık veri merkezi ve felaket kurtarma merkezini kurmak, geliştirmek ve yönetmek,
  • Veri tabanı yönetim sistemini oluşturmak, geliştirmek ve bakımını yapmak,
  • Bakanlık veri merkezinde işlenen ve saklanan verilerin bütünlük, gizlilik ve erişilebilirliğinin korunmasını sağlamak.
 • Başkanlık bünyesinde kurulan BGYS Komitesi ile beraber BGYS'nin işletilmesi ve sürdürülmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Bakanlık yazılım ve donanım satın alımlarında ihale süreçlerini yönetmek,
 • Elektronik ortamda kullanılacak paket yazılımların Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak temini ve kullanımının sürekliliğini sağlamak,
 • Gelişen bilişim teknolojilerini ve ilgili mevzuatları izlemek ve bunların Bakanlık bünyesinde kullanımını sağlamak,
 • Bilişim teknolojilerinin kullanılması, standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
 • Bakanlık Birimlerinin kurumsal mail adreslerini oluşturmak, yaygınlaştırmak ve  Kurum personelini resmi e-posta adresi tanımlamalarını takip etmek.
 • Yardım masası faaliyetlerini izlemek koordinasyonunu sağlamak, sistemin iyileştirilmesini sağlamak.
 • Bilişim teknolojilerinin temini ve kullanılması konusunda Bakanlık birimlerine teknoloji seçimi dahil danışmanlık hizmeti vermek,
 • Alan adı tescil ve yönetiminin sağlanarak ilgili kanunların belirlediği log kayıtlarının öngörülen sürece kaydedilmesini sağlamak,
 • Bakanlık bilgisayar kullanıcılarına yardım masası hizmeti vermek,
 • Bakanlık birimlerindeki bilişim sistemleri teknik destek hizmetlerini koordine etmek ve gerekli desteği sağlamak,
 • Hizmet içi eğitimlerine katkı sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalara katılmak.
 • BGYS kapsamında yürürlüğe konulan politika ve prosedürlerin uygulanmasını sağlamak.
 • Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.​

Uygulama Yönetimi

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı internet sitelerinin bulundurma hizmetlerini yürütmek ve yayınlanması için gerekli altyapıyı sağlamak,

b) Başkanlığın ürettiği projeler dahilinde içerik yönetimi ve internet sitelerinin yayınlanması amacıyla gerekli altyapı hizmetlerini yürütmek,

c) Bakanlıkça hizmet verilen uygulamaların günlük, haftalık ve aylık bakımlarını yapmak,

ç) Uygulamalarda yapılacak değişiklikleri yüklemek, gerekli bileşenleri kurmak,

d) Verilen hizmetlerin daha iyi çalışması için gerekli teknolojileri takip etmek ve güncellemek,

e) Sunucuların hata/uyarı kayıtlarını takip etmek ve önlem almak, disk alanlarının kontrolünü yapmak, işletim sistemi, anti virüs güncellemelerini yapmak,

f) Sunucularda sistem politikalarını, işletme talimatlarını uygulamak ve güvenli erişimi sağlamak,

g) Kullanıcı bilgisayarlarında ve sunucularda işletim sistemi, uygulama, güvenlik ve güncelleştirme dağıtımını sağlamak ve yönetmek

ğ) Kullanıcı bilgisayarlarında oluşan sorunlar için uzaktan erişim sağlamak ve sorunları gidermek,

Veri Tabanı Yönetimi

a) Veri tabanı sunucularında ilgili kurulumları gerçekleştirmek,

b) Uygulama sahiplerinden gelecek istek ve ihtiyaca uygun olacak şekilde yeni veri tabanlarını oluşturmak ve düzgün bir şekilde konfigürasyonlarını yapmak,

c) Veri tabanı sunucularında ve veri tabanlarında kullanıcı rol ve haklarını ihtiyaca göre tanımlamak,

ç) Çalışan veri tabanı sisteminin performans sorunu yaşanması halinde gerekli müdahaleleri yapmak,

d) Tablo ve indeks dosyalarını kontrol ederek, sıkça kullanılan ve sürekli büyüyen dosyaların tekrar kurulumunu ve yapısal değişiklikleri içeren analiz işlemlerini yapmak,

e) Bilgi modelleme ve iyileştirme çalışmaları yapılarak veri tabanı sisteminin daha efektif çalıştırılmasını sağlamak,

f) Veri analizleri ile yeni indeks dosyalarını yaratmak, ilave disk alanlarını oluşturmak veya paralel sistemlere geçiş çözümlerini uygulamak,

g) Veri tabanı sunucularının periyodik bakımlarını yapmak,

ğ) Veri tabanlarında yapılacak olan değişiklikleri uygulamak ve etkilerini değerlendirmek,

h) Veri tabanı sunucularının daha verimli çalışması için teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

ı) Veri tabanlarında bulunan verilerin yedekleme politikalarını oluşturarak yedeklerini almak,

i) Bakanlık veri depolama sistemlerinin yönetimi, bakımı ve kapasite planlamasını yapmak,

j) İlgili sunucularda sistem politikalarını, işletme talimatlarını uygulamak ve güvenli erişimleri sağlamak,

Yedekleme

a) Sunucuların ve bağlı oldukları uygulamaların belirlenmiş periyotlarda yedeklerini almak,

b) Yedeklerin tutulacağı sunuculardaki tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak,

c) Geri dönüş testleri yaparak alınan yedeklerin istenilen zaman dilimine tutarlı bir şekilde dönülebildiğini test etmek,​

Sistem Güvenliği ve İşletim Sistemleri

a) Sistem odası güvenliğini sağlamak ve kamera sistemlerini kontrol etmek,

b) Bakanlık personelinin kullanıcı hesapları işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlık kampüs kullanıcılarının işletim sistemleri, virüs koruma programları ve diğer yazılımların otomatik dağılımını yapmak ve güncellemek,

ç) Bakanlık kullanıcı bilgisayarlarının ve kullanıcı hesaplarının politikalarını belirlemek, oluşturmak ve yönetmek,

d) Kurumun iç ve dış DNS sunucularını işletmek,

e) Verilen hizmetlere erişim güvenliği politikalarını belirlemek ve uygulamak,

f) İhtiyaç duyulan yönetim tekniklerinin geliştirilmesi amacı ile betikler oluşturmak,

g) Sistem odasının idamesi ve yönetilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, fiziki güvenlik politikalarını geliştirmek ve uygulamak,

ğ) Sistem yönetiminde görevli personel için gerekli yönetim altyapısını kurmak ve yönetmek,

h) Sürüm ve versiyon yükseltme ile güncelleştirme çalışmalarını yapmak,​

Donanım ve Alt Yapı Hizmetleri

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının donanım taleplerini belirlemek, buna göre kaynak planlaması yapmak, proje çalışması yapmak, satın alınması planlanan donanımlar için piyasa araştırması yapmak, teknik şartnameleri hazırlamak ve ihale sürecini başlatmak,

b) Ekonomik ömrü dolan, kayıp veya çalınan donanımların demirbaş düşüm işlemlerini ilgili birime bildirmek, yedek parça stok takibini yapmak,

c) Dağıtımı yapılmış olan donanımların envanter kayıtlarını tutmak,

ç) Dağıtımı yapılan ve garanti süreleri devam eden donanımların periyodik bakımlarını planlamak, ilgili firmalara yaptırmak ve takip etmek,

d) Garanti süreleri sona eren donanım ve yan donanımların bakım onarım sözleşmelerini hazırlamak ve takip etmek,

e) Donanım ve altyapıda kullanılan uygulamalardaki değişiklikler veya yenilikler konusunda eğitim materyallerini hazırlamak ve gerektiğinde eğitim vermek,​

İletişim Uygulamaları

a) Kullanıcı elektronik posta ve anlık mesajlaşma hesapları, paylaşılmış klasörler, takvim, dağıtım listesi gibi nesneler oluşturmak, bunlara gerekli yetkileri ve erişim haklarını vermek,

b) Kullanıcıların aktif dizin ile entegrasyonunu yapmak,

c) İletişim uygulamaları ile ilgili yeni mimarileri tasarlamak ve yüksek platformlara geçişini sağlamak,

ç) İlgili sunucu ve servisler ile ilgili “İş ve Aktivite Raporlarını” oluşturmak,

d) İlgili sunucuların hata/uyarı kayıtlarını takip etmek ve önlem almak, sunucuların disk alanlarının kontrolünü yapmak, sunucuların işletim sistemi ve anti virüs güncellemelerini yapmak, sunucuların ve sorumlu olduğu uygulamaların yedeklerini periyodik olarak almak,

e) İlgili sunucularda sistem politikalarını, işletme talimatlarını uygulamak ve güvenli erişimleri sağlamak,

f) İlgili sunucularda veri tabanı ve mesaj filtreleme yönetimini yürütmek,

g) Birimler arası yazışmaları yürütmek,

ğ) Diğer birimlerle ortak çalışmalarda gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek,

h) Görev alanına giren konulara ilişkin teknik şartnameleri hazırlamak,

ı) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek​

''