Yazılım Koordinatörlüğü

 • Bakanlık için elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan; her türlü yazılım ve hizmeti Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlamak, geliştirmek veya tedarik etmek; devamlılığını, güvenliğini ve kontrolünü sağlamak,
  • Mevcut yazılım, sistem ve hizmetleri değerlendirmek, geliştirilmesi ya da değiştirilmesi için gereksinimleri tanımlamak ve önerilerde bulunmak,
  • Geliştirilen veya üzerinde değişiklik yapılan uygulama yazılımlarının testlerini yapmak ve bu yazılımların kullanımına ilişkin eğitimleri koordine etmek,
  • Bakanlığın yazılım ve yazılım güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikalarını, ilke ve hedeflerini belirlemek ve uygulamaya konulmalarını sağlamak,
  • Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak, veri tabanlarının yönetimi ile diğer veri tabanları ve uygulamaların entegrasyonuna yönelik çalışmaları yürütmek ve bu sistemlerden bilgi üretilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Bakanlık birimlerinin faaliyetlerini destekleyici ve kolaylaştırıcı yazılım teknolojileri ile ilgili konularda stratejiler oluşturmak, standart ve stratejilere uygun hareket edilmesini kontrol etmek, uygun çözümler üretmek,
 • Yazılım teknolojilerinin kullanılması, standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
 • Elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak, Bakanlık hizmetlerinin e-devlet kapısı ile entegrasyonunu sağlamak,
 • Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak,
 • Bakanlıkça elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan hizmetlere ilişkin yazılımların teminini sağlamak, bu konuda Bakanlık birimlerine teknoloji seçimi dahil danışmanlık hizmeti vermek,
 • Gelişen yazılım teknolojilerini ve ilgili mevzuatları izlemek ve bunların Bakanlık bünyesinde kullanımını sağlamak,
 • Bakanlık uygulama yazılımlarını kullanan personelin eğitimine katkı sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalara katılmak.
 • BGYS kapsamında yürürlüğe konulan politika ve prosedürlerin uygulanmasını sağlamak.
 • Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.​

Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı

PROJE ADI: Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı

AMACI: Bitkilere ait hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılan Bitki Koruma Ürünlerine ve nasıl kullanılacağına dair kullanım ayrıntılarına, Zararlı Organizmalara, Entegre Mücadele Teknik Talimatlarına, MRL Oranlarına, Geçici Tavsiyelere, Formulasyonlara,  Aktif Maddelere ve Ruhsat Sahibi Firmalara ait en doğru ve ayrıntılı bilgiyi en hızlı şekilde kullanıcılarına sunan bir uygulamadır. Uygulama ziraat mühendisleri, çiftçiler, üniversite öğrencileri ve ruhsatlı bitki koruma ürünü sahibi firmalar tarafından kullanılmaktadır. Uygulamada yer verdiğimiz görüş-öneri bölümü ile de kullanıcılarımızın geri bildirimleri göz önünde bulundurularak uygulamanın sonraki versiyonları planlanmaktadır.

ADRES: https://bku.tarim.gov.tr/ ​

Hayvancılık İstatistik Bilgi Sistemi

PROJE ADI: Hayvancılık İstatistik Bilgi Sistemi

AMACI: Hayvancılık Genel Müdürlüğünün hayvan sayılarını, maliyet ve piyasa fiyatlarını tespit etmek amacıyla kullanılan sistemdir.

Kurban pazar fiyatları ve yıllık bazda kurbanlık hayvan mevcudu ve hareketliliği takip edilerek Bakanlık stratejisinin belirlenmesinde fayda sağlar.

Ülkemizdeki besi çiftliği sayısı, mevcut besilik hayvan durumları ve kapasite bilgileri takip edilebilmektedir.

Ülkemizde bulunan büyükbaş, küçükbaş, arıcılık ve kanatlı işletmelerinin besilik, sütlük, tür, kovan tipi, kuluçkahane sayısı vs. gibi birçok detaylı bilgi bulunmaktadır.

Bakanlığımızın destek ve ithalat politikaları hakkında alınan kararlar bu sistemden alınan bilgiler ışığında oluşturulmaktadır.

Sürü Yöneticisi Modülü (Yapım aşamasında): Bakanlığımızın sertifikalı sürü yöneticisi istihdam eden işletmelere vereceği destekler bu modülden takip edilecektir.

ADRESİ:https://hibs.tarim.gov.tr ​

Hayvancılık Yatırımları Destekleme Yönetim Bilgi Sistemi

​            

PROJE ADI: Hayvancılık Yatırımları Destekleme Yönetim Bilgi Sistemi

AMACI:

Hayvancılık Desteklemeleri Yönetim Sistemi(HDYS):  Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerde, mevcut büyükbaş-küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu için ahır-ağıl tadilatı veya yeni inşaat desteği verilmesi gerçekleştirecektir.
 
Bu bölgelerde Koç-teke alımı, damızlık boğa alımı yatırımlarının desteklenmesini, yönetimini, başvuru koşullarını, yatırımcının yükümlülüklerini, yatırıma alınma koşullarını, yatırım için hak ediş düzenlemeyi gerçekleştirecektir

Koyun Keçi Bilgi Sistemi

PROJE ADI: Koyun Keçi Bilgi Sistemi

AMACI: Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilere anaç hayvan başına destekleme ödemesinin yapıldığı sistemdir.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü talebiyle yapılmış ve Bakanlık, il/ilçe müdürlükleri ve koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri tarafından kullanılmaktadır.

Ya​klaşık 24 milyon hayvana destekleme ödemeleri bu sistem aracığıyla ödenmektedir.

Yetiştiriciler 'www.turkiye.gov.tr' a​racılığıyla bu sistemden başvuru sonucunu işletme bazında görebilmektedir.
ADRESİ: https://kkbs.tarim.gov.tr​

Muhasebe Sistemleri

    ​

PROJE ADI: Muhasebe Portal

AMACI: Muhasebe Tarım Portali, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez, İl ve İlçe Müdürlükleri ile tüm doğrudan bağlı kuruluşların, Bakanlık bünyesinde geliştirilen muhasebe yazılımlarına (GPMS, İMS, SPMS) , mutemetlerin yaygın olarak kullandığı muhasebe sistemlerine ve duyurulara ulaşmasını sağlayan web tabanlı bir sistemdir.

Bakanlık bünyesinde geliştirilen muhasebe yazılımlarına (GPMS, İMS, SPMS) kolay bir ulaşım noktası sağlayabilmek ve bu yazılımlara ilişkin belge, kullanım kılavuzu, dilekçe vb. dokümanların saklanabilmesi için bir ortam oluşturabilmek

Mutemetlere yardımcı tüm muhasebe sistemlerine tek bir noktadan ulaşabilmek

Kanun, tebliğ vb. değişikliklerin bu sistem üzerinden daha iyi takip edilmesine olanak sağlamak amacıyla kurulmuştur.

    

PROJE ADI: Sözleşmeli Personel Muhasebe Sistemi

AMACI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez, İl ve İlçe Müdürlükleri ile tüm doğrudan bağlı kuruluşlarda görev alan 657 4-B  statüsündeki  ve diğer tüm sözleşmeli personellerin özlük bilgi işlemlerinin ve tüm muhasebe ile ilgili işlemlerinin yapılmasında mutemet ve muhasebecilere yardımcı, 657 4-B  statüsündeki  ve diğer tüm sözleşmeli personellerin elektronik bordro alabildikleri web tabanlı bir muhasebe sistemidir. SPMS, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Yazılım ve Uygulama Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından öz kaynaklar ile güncel teknolojiler kullanılarak geliştirilmiştir.​

 
PROJE ADI: Geçici Personel Muhasebe Sistemi

AMACI: GPMS (Geçici Personel Maaş Sistemi) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez, İl ve İlçe Müdürlükleri ile tüm doğrudan bağlı kuruluşlarda görev alan 4-C statüsündeki personelin özlük bilgi işlemlerinin ve tüm muhasebe işlemlerinin yapılmasında mutemet ve muhasebecilere yardımcı, web tabanlı bir muhasebe sistemidir.

 
PROJE ADI: İşçi Muhasebe Sistemi

AMACI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez, İl ve İlçe Müdürlükleri ile tüm doğrudan bağlı kuruluşlarda görev alan işçi statüsündeki personelin özlük bilgi işlemlerinin ve tüm muhasebe ile ilgili işlemlerinin yapılmasında mutemet ve muhasebecilere yardımcı, işçi personellerin elektronik bordro alabildikleri web tabanlı bir muhasebe sistemidir.

ADRESİ: https://muhasebe.tari​m.gov.tr ​

Ortak Akıl Toplantı Yönetim Sistemi

     

PROJE ADI: Ortak Akıl Toplantı Yönetim Sistemi

AMACI: Düzenlenen ortak akıl toplantılarında ortaya çıkan eylem planlarının web ortamında izlenmesi, raporlanması ve eylem planlarında yer alan tedbirlerle ilgili yapılan faaliyetlerin takibini sağlamaktadır.

ADRESİ: https://oaty.tarim.gov.tr ​

Personel Bilgi Sistemi

​          

PROJE ADI: Personel Bilgi Sistemi

AMACI: Tüm Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez, Doğrudan Bağlı Kuruluşlar ile İl ve İlçe Müdürlükleri personellerinin özlük bilgilerini görüntüleyip, yetkileri doğrultusunda güncelleyebildiği, detaylı CV'lerini görüntüleyip alabildiği; Yöneticilerin, çeşitli kriterlere göre filtre uygulayarak personel sorgulayabildiği, personellerin tüm özlük bilgilerini görüntüleyip, yetkileri dahilinde güncelleyebildiği, personellerin detaylı CV'lerini görüntüleyip alabildiği,  çeşitli sistem faaliyet raporlarını Grafiksel ve İstatiksel olarak görüntüleyip alabildiği; tüm Bakanlık Merkez, Doğrudan Bağlı Kuruluşlar ile İl ve İlçe Müdürlükleri personellerinin sistem üzerinden iletişim kurabildiği bir Bilgi Sistemidir.

ADRESİ: https://pbs.tarim.gov.tr

Su Ürünleri Kayıt Sistemi

PROJE ADI: Su Ürünleri Kayıt Sistemi

AMACI: Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren işletmelerin, bu işletmelerin satış içerisinde bulunduğu kişi/firmaların satış faturaları, tespit belgeleri vb. verileri kullanılarak destekleme hesaplarının il, ilçe, yıl ve dönem bazında yapıldığı sistemdir. Geniş ve detaylı raporlara sahiptir.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü talebiyle yapılmış ve Bakanlık, il ve ilçe müdürlükleri tarafından kullanılmaktadır.

2014 yılında 1363 üreticinin (gerçek/tüzel) yaklaşık 155 milyon ürününe (balık) karşılık yaklaşık 100 milyon TL destekleme ödenmiştir.

Su Kira Sistemi: Su ürünleri yetiştiricilerinin tesislerinin yetiştiricilik yöntemleri ve koşulları hesaba katılarak yıllık kira bedellerinin hesaplandığı ve raporlandığı sistemdir. (SKS’ nin bir alt modülüdür.)

ADRESİ: https://sks.tarim.gov.tr ​

Yıllık Program Takip Sistemi

PROJE ADI: Yıllık Program Takip Sistemi

AMACI: Kalkınma Bakanlığı tarafından Bakanlığımız bünyesince gerçekleştirilmesi gereken yıllık eylem planlarının, Bakanlığımızın ilgili birimlerine atandığı, bu birimlerdeki sorumlu kişilerin gerçekleşen faaliyet verilerini sisteme girdiği ve takip ettiği ve raporlandığı uygulamadır.

2014 yılında Bakanlığımız sorumluluğunda 15 eylem planı ile ilgili çalışmalar yürütülmüş ​ve raporlanmıştır.
ADRESİ: https://yillikprogram.tarim.gov.tr ​

Yeşil Masa

yesilMasa.jpgPROJE ADI: Yeşil Masa

AMACI: İnsan odaklı çalışmanın bir göstergesi olarak; vatandaşın Bakanlık tarafından verilen hizmetlerden etkin ve hızlı bir şekilde faydalanması sağlanarak, bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla, İl Müdürlükleri bünyesinde "Yeşil Masa" uygulamasına geçildi.

ADRESİ: yesilmasa.tarim.gov.tr 

Küpe Numarasından Hayvan Sorgulama

2.jpg

PROJE ADI: Küpe Numarasından Hayvan Sorgulama

AMACI: Ülkemizde büyükbaş hayvanlar ile küçükbaş hayvanlar küpelenerek ulusal veritabanında kayıt altına alınmakta, mevcut kayıt sistemi vasıtasıyla hayvanların hareketleri ve hastalıkları izlenebilmektedir. Kayıt sisteminde kayıt altına alınan hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Bakanlığ​ımızca hazırlanarak kullanıma açılmıştır. 


Ayrıca küpe takılan hayvanların bilgilerine vatandaşlarımızın erişmesi ve Kurban Bayramında mağdur olmamaları için​​ e-Devlet Kapısında(www.turkiye.gov.tr) 2 ye​ni hizmet yayına koyulmuştur. Söz konusu adresten hayvanın küpe numarası girilerek hayvan bilgileri sorgulanabilmektedir .
 Vatandaşlarımız e-Devlet üyeliği olmadan bilgisayardan veya cep telefonlarından bu hizmetleri kullanarak almak istediği hayvan hakkında resmi bilgilere erişebilecektir.​​​

ADRESİ: https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/​

Numune Kabul ve Raporlama Sistemi

laboratuar760.jpg

PROJE ADI: Numune Kabul ve Raporlama Sistemi

AMACI: 

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kamu hizmetleri kapsamında Gıda Güvenliğinin sağlanması önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda; Yurdumuza giren, yurtdışına gönderilen ve iç tüketim pazarında yer alan tüm gıda ürünleri, belirli periyotlarla alınan numunelerin belirli değerlere ve standartlara göre kontrolü ile Bakanlığımız tarafından güvence altına alınmaktadır.

Bu altyapıda oluşmakta olan tüm verilerin tek bir noktaya alınması amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Merkezi bir 'Numune Kabul ve Raporlama' sistemine ihtiyaç duyulmakta olduğu Bilişim Koordinasyon Kurulu tarafından tespit edilmiş ve Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve Gıda, Kontrol Genel Müdürlüğüne ortak görev olarak atanmıştır.

                Bu kapsamda Numune Kabul ve Raporlama Sistemi yazılımı için Laboratuvarlar ayrı ayrı programlar kullanıyor, merkez ve taşra birimleri ihtiyaç duydukları tüm verilere anlık olarak ulaşamıyordu. Geliştirilecek uygulama ile birlikte tüm laboratuvarlar tek bir uygulama kullanacak ve verilere ilgili birimler anlık olarak ulaşabilecektir.

                Numune Kabul ve Raporlama Sistemi sayesinde numunenin ilk gelişinden sonuçlarının çıkmasına kadarki tüm süreçler bu uygulama üzerinden takip edilecektir. Bu kapsamda uygulama üzerinde aşağıdaki adımların işletilmesi ve takibi sağlanabilecektir;
Projenin 2017 yılı başında hizmete açılması hedeflenmektedir.

Toplantı Takip Sistemi

 PROJE ADI : Toplantı Takip Sistemi  

AMACI : Toplantı salonlarının etkin kullanılması ve çakışmaların önlenmesi, katılımcılara toplantıya davet ve toplantı iptalinin bildirilmesi ve böylece iş ve zaman kaybının kaybının önemlenmesi, katılımcıların toplantı hakkında not tutup toplantıların verimli olmasının sağlanması, yöneticilerin toplantı salonu ve toplantı yönetimini sağlaması amacıyla kurulmuş, bakanlık kullanıcıların kurumsal hesaplarıyla doğrudan erişim sağlayabildiği Toplantı Takip Sistemidir.
''