İç Kontrol Sistemimiz

Organizasyon Şeması

Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı Süreçleri

Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı Süreçleri

Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Süreçleri

Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı​ Süreçleri

Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı Süreçleri

Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Süreçleri

Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Süreçleri

Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı Süreçleri

Yem Daire Başkanlığı Süreçleri

Görüş Oluşturma Süreci
Hizmetiçi Eğitim Süreci
Yıllık Yem Denetim Raporlarının Konsolide Edilmesi Süreci
Yem Amaçlı Hayvansal Yan Ürün İşletme Onay Belgesi Verilebilmesi için Denetim Talimatı Verilmesi Süreci
GDO'lu (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) Soya Fasulyesinin İşlenmesinden Sonra Elde Edilen Yağın Boya Sanayinde ve Yem Sanayinde Kullanımı ile İlgili İzlenebilirliğin Sağlanması Süreci
Haftalık Yem Fiyatı Verilmesinin İzlenmesi, Analiz Edilmesi ve Değerlendirilmesi Süreci
Yem Amaçlı Hayvansal Yan Ürün İşletme Onay Belgesi Düzenlenmesi Süreci
Yem Katkı Maddeleri Kayıt Listesinde Olmayan Katkı Maddelerinin Onay İşlemleri Süreci
Yem Üretim Miktarı Verilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Süreci
Gıda ve Yem Hızlı Alarm Sisteminden (Rasff) Alınan Yem Ürünlerine Ait Bildirimler için Gerekli İşlemlerin Yürütülmesi Süreci
Yem Kontrollerinde Tespit Edilen Olumsuz Yem Numune Sonuçlarının İzlenebilirliğinin Sağlanması Süreci
Yem Katkı Maddelerinin Kayıt Listesinin Güncellenmesi Süreci
Özel Beslenme Amaçlı Yem Müracaatlarının Onaylanması Süreci
Yem İşletmesi Onay Belgesi Verilmesi Süreci
Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalı Soya ve Ürünlerinde İzlenebilirliğin Sağlanması Süreci
Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalı Mısır ve Ürünlerinde İzlenebilirliğin Sağlanması Süreci
Aylık Yem Denetim Raporu Hazırlanması Süreci
Uluslararası İlişkiler Kapsamında Yem Mevzuatı Taslağına İlişkin Bildirimin Yapılması Süreci
Yem Kontrol Denetim Programlarının Hazırlanması Süreci
Performans Programı Süreci
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu Süreci
Onuncu Kalkınma Planı Süreci
AB ile İlgili Ortak Yürütülen Taiex Eğitim Talebi Süreci

Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı Süreçleri

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Süreçleri

Etik Değerler

​T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"ETİK DAVRANIŞ KURALLARI"

           FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

 1. Hak ve hukuka uyum esastır.
 2. Ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) yapılmaz.
 3. Özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur.
 4. Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir.
 5. İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.
 6. Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılıdır.
 7. Hesap verebilirliği, hesap sorulabilirliği ön koşuludur.

  YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 
 8. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü çalışma konularında Bakanlık birimlerine kurumsal kültürün oluşması ve geliştirilmesinde örnek olur.

 9. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.

 10. Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.

 11. Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.

 12. Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.

 13. Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.

 14. Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.

 15. Başarılı çalışmalar takdir edilir.

 16. Yöneticiler, personelin yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.

 17. Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.

 18. Meslek taassuplarına zemin hazırlanmaz ve meslek taassubu yapılmaz.

  ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

 19. Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.

 20. Mesai kavramına azami özen gösterilir.

 21. Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.

 22. Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.

 23. Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.

 24. Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.

 25. Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.

 26. Çalışanlar hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilir.

 27. Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.

 28. Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.

 29. Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.

 30. Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyum esastır.

 31. Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.

 32. Çalışanların performansı ödüllendirilir.

 33. Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.

 34. Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir.

 35. Personel sunulan imkanlardan adil bir şekilde yararlandırılır.

 36. Personelin sağlığının fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi sağlanır.

 37. Çalışanlara yönelik sosyal etkinliklere önem verilir.

''