Faaliyetler

KKYDP KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ

KKYDP KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ

 

AMACI

 

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen Modern Sulama Makine ve Ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; sulama suyu, enerji ve gübre gibi üretim girdilerinin aşırı kullanımını önlemek,  toprak ve su kaynaklarımızın kalite ve miktar açısından korunmasına yardımcı olmak, üretimde kalite ve verimin arttırılmasına katkıda bulunmak ve işgücü ihtiyacını azaltmaktır.  

 

TARİHÇE

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yer alan Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Desteklemeleri, 2016/8541 sayılı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma dayalı Yatırımların Desteklenmelerine Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak 81 ilde yürütülmektedir.

 

Tebliğlerde belirtilen yatırım konularına ilişkin desteklemeler; başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı olmak şartıyla her yıl açıklanan Hibeye Esas Mal Alım Tutarına göre, belirlenen Hibe Desteği Oranında ( %50 ) yapılmaktadır.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

Desteklemeler kapsamında 2016 yılı sonu itibariyle, yaklaşık 958 bin da alanda modern sulama yöntemlerinin kullanılması sağlanarak, tarımsal üretimde verimliliğin arttırılmasının yanında aşırı sulamaların toprak ve su kaynaklarımızda yaratacağı olumsuz etkiler önlenmiştir.

 

2016 YILI BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN DESTEKLERİ YATIRIM KONULARI

 

Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

Center Pivot sistem yağmurlama makinesi alınması,

Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

Sulama Veri Tabanının Hazırlanması

AMACI

 

Ülkemizde sulamaya açılan yaklaşık 6,3 milyon ha arazide bulunan, su depolama, iletim ve dağıtım yapılarının işletme haritalarının tüm öznitelik bilgileriyle sayısal ortama aktarılması, sulama tesislerinde izleme ve değerlendirme çalışmalarının kolaylaştırılması, yeni sulama yatırımların yönlendirilmesine ilişkin önceliklerin belirlenmesi; ayrıca, veri tabanının Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Tarım Bilgi Sistemi ( TARBİL ) ve Çiftçi Kayıt Sistemi ( ÇKS ) ile ilişkilendirilmesi, parsel bazında net sulama suyu ihtiyaçlarının netleştirilip, su kaynakları potansiyeline göre ürün deseninin belirlenmesi, tarımsal desteklemelerle entegrasyonu ve sulama yönetimi çalışmalarının güçlendirilmesidir.

 

TARİHÇE

 

Sulamaya açılan alanların genişliği bakımından sayılı ülkeler arasında bulunan Türkiye’de, sulama tesisleri için yürütülen izleme çalışmaları ve bu çalışmalarda kullanılan teknolojiler tüm dünyanın oldukça gerisinde kalmış, yeni araçların ve yöntemlerin kullanımı oldukça gecikmiştir. Sonucunda, toprak ve su kaynaklarımızın geliştirilmesi, planlanması ve kullanımına yönelik çalışmalarda etkin ve bütüncül yaklaşımlar sergilenememiş, sulama yatırımlarından beklenen performans değerlerine ulaşılamamıştır.

 

Bu nedenle, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Bakanlığımızın yeniden yapılanma sürecinden hemen sonra, ülke genelinde tüm kurum ve kuruluşlarca işletmeye açılan sulama tesislerinin sayısal ortama aktarılabilmesi için en son teknolojik araç ve yöntemleri kullanarak çalışmalara başlamıştır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

Sulama yatırımlarını gerçekleştiren mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ( KHGM ) başta olmak üzere, İl Özel İdareleri, DSİ Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen mevcut sulama tesislerinin bilgileri araştırılmış; Bakanlık İl Müdürlükleri ile çalışmalar yapılarak İl düzeyinde bulunan tüm sulama tesislerinin envanter bilgileri toplanmıştır. Özellikle, mülga KHGM arşivi incelenerek belirli bir dönemi kapsayan yıllar için sulama tesisleri öznitelik bilgilerine ulaşılmıştır.

 

DSİ Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen sulama tesislerine yönelik çalışmalara başlanması, işletme haritalarının elde edilmesi ve sayısal ortama aktarılabilmesi için, 01.08.2012 tarihinde söz konusu kurum ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü arasında bir Protokol imzalanmıştır. Protokol çerçevesinde tüm tesislere ilişkin sayısallaştırma çalışmaları Genel Müdürlüğümüzce yapılacak olup, oluşturulan Çalışma Grupları belirlenen takvime uygun olarak çalışmalara başlamıştır.

 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Komutanlığı ile görüşmeler yapılarak, mülga KHGM’ nün kapatılmasından sonra gerçekleştirilen sulama tesislerine ait verilerin temin edilebilmesi ve söz konusu kurumların veri tabanlarının sağlayacağı katkılar için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

 

DSİ Genel Müdürlüğü ile imzalanan Protokol çerçevesinde, mevcut sulama tesislerinin işletme haritalarının teminine yönelik olarak söz konusu Genel Müdürlükte kurum içi çalışmalar yürütülmekte olup, Bölge Müdürlükleri düzeyinde öncelikle sayısal ortamda bulunan işletme haritaların toplanmasına ve yeraltı suyu kuyuları için sayısal verilerin elde edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.


HEDEFLER

 

Sulama Veri Tabanı faaliyeti kapsamında, çeşitli kamu kuruluşları tarafından yapılmış olan mevcut sulama tesislerine ait bilgilerin toplanması, sulama tesislerinin öznitelik bilgilerinin ve işletme haritalarının temin edilmesi çalışmalarının 2017 yılı içerisinde; sulama tesisleri işletme haritalarının sayısallaştırılması, mevcut verilerin veri tabanına aktarılması ve veri tabanının CBS ile uyumlaştırılmasının 2018 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenmiştir.

İDARİ BAĞLILIK

İDARİ BAĞLILIK

 

Ekonomik, sosyal ve coğrafi nedenlerle bulundukları yerleşik yeri terk ederek ekonomik odaklara, yol kavşakları gibi yerlere halkın yerleşmesi sonucunda mezra adlı yerleşim alanları oluşmaktadır. Mezra sakinlerinin, zamanla belli bir nüfusa ulaştıktan sonra daha iyi bir kamu hizmeti alabilmek için köy statüsüne kavuşmak istemeleri işlemidir.

 

İŞİN TANIMI / AMACI:

 Yerleşim birimlerinin bağımsız bir statüye kavuşarak kamu hizmetlerinden daha fazla faydalanmasıdır.

 

TARİHÇE:

 

İdari Bağlılık Değişikliği işlemleri 1998 Yılından itibaren gerçekleştirilmektedir. Yeni Köy Kurulması ve İdari Bağlılık değişiklikleri 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca çıkarılan 292 sayılı Genelge hükümlerine göre Valiliklerce düzenlenen ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünce Bakanlığımıza gönderilen işlem dosyası 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’nun 14 Maddesi ile Uygulama yönetmeliğinin 41 maddesi hükümleri ile 09/06/2006 tarih ve 2006/1 sayılı genelge hükümlerine Genel Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 Şanlıurfa, Aksaray, Eskişehir, Iğdır ve Batman İllerinde toplam 149 mezra köy statüsüne kavuşmuştur.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 Yukarıda belirtilen köy olma talepleri geldikçe mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek, idari bağlılık işlemleri devam edilmektedir. 6 adet mezranın idari bağlılık değişikliği işlemleri devam etmektedir.

 

HEDEFLER:

Yerleşim birimlerinin bağımsız bir statüye kavuşması Birinci elden kamu hizmeti alınması Sosyal huzursuzlukların önlenmesi Kırsal alanın daha yaşanabilir hale getirilmesi

 

 

Tablo: 2012 Yılı Aralık Ayı İtibariyle İdari Bağlılık Değişikliği İşlemleri Devam Eden Köyler

 

İLİ

İlçesi

Bucağı

Köyü

Bağlı Adı

YENİ ADI

Şanlıurfa

Akçakale

Merkez

Yukarıderen

Kayalık

Kayalık

Şanlıurfa

Harran

Merkez

Yukarıyakınyol

Aşağıyakınyol

Aşağıyakınyol

Şanlıurfa

Siverek

Bucak

Ertem

Sislice

Sislice

Şanlıurfa

Harran

Merkez

Aslankuyusu

Algılı ve Evciler

Algılı

Şanlıurfa

Merkez

Merkez

Hancığaz

Beyazyaprak

Beyazyaprak

Şanlıurfa

Viranşehir

Merkez

Gözeli

İnişli

İnişli

 

 

2012 Yılı Aralık Ayı İtibariyle İdari Bağlılık Değişikliği Tamamlanan Köyler

SIRA

 NO

 

İLİ

İLÇESİ

BUCAĞI

KÖYÜ

BAĞLININ ADI

Bağlı/mahalle/yayla

YENİ ADI

Resmi Gazete

İlan Tarihi

Resmi Gazete

İlan Sayısı

1

Şanlıurfa

Merkez

Kabahaydar

Yedikuyu

Aşağı Varlıca-Yukarı Varlıca

AŞAĞIVARLICA

06.03.1999

23631

2

Şanlıurfa

Merkez

Çamlıdere

Parmakapı

Kayalı-Kibar

KAYALI

06.03.1999

23631

3

Şanlıurfa

Merkez

Yardımcı

Aşağı Koçlu

Demirkapı (Hamzabab)

HAMZABABA

06.03.1999

23631

4

Şanlıurfa

Merkez

Merkez

Büyükhan

Bildim

BİLDİM

18.05.1999

23699

5

Şanlıurfa

Merkez

Yardımcı

Yamaçaltı

Mutlukaya

Mutlukaya

18.05.1999

23699

6

Şanlıurfa

Merkez

Kabahaydar

Sarışeyh

Seyrantepe (Üçveren)

SEYRANTEPE

24.03.1999

23649

7

Şanlıurfa

Merkez

Merkez

Şeyhçoban

Perşembe

PERŞEMBE

24.03.1999

23649

8

Şanlıurfa

Merkez

Yardımcı

Başören

İncirli(Beşat)

BEŞAT

06.05.1999

23687

9

Şanlıurfa

Merkez

Yardımcı

Horozköy

Aslanlı

Bayraklı

05.19.1998

23514

10

Şanlıurfa

Merkez

Merkez

Maşuk

Mehmetcik (Tasmaseki)

MEHMETÇİK

21.08.2002

24853

11

Şanlıurfa

Merkez

Payamlı

Göbekli

Çıralı-Doğanoğlu

ÇIRALI

06.05.1999

23687

12

Şanlıurfa

Merkez

Yardımcı

Turluk

Çiftlik-Başgöze

BAŞGÖZE

11.06.2003

25135

13

Şanlıurfa

Merkez

Çamlıdere

Havşanlı-Mehmetçik

Yazılıkavak-Çalış,Tatlı-Cihan

YAZILIKAVAK

11.06.2003

25135

14

Şanlıurfa

Merkez

Yardımcı

Ozanlar

Tarlabaşı (Fatik)

TARLABAŞI

11.06.2003

25135

15

Şanlıurfa

Merkez

Payamlı

Göldere

Ulak (Burcikeftan)

ULAK

05.08.2005

25897

16

Şanlıurfa

Merkez

Yardımcı

Güngören

Üzerlik

Üzerlik

10.12.2005

26019

17

Şanlıurfa

Merkez

Payamlı

Kızılkuyu

Dernek(Mıgat)-Yolbilen(Haydo)

DEMEK

24.01.2006

26059

18

Şanlıurfa

Merkez

Çamlıdere

Çanakçı

Bağlar (Kürseviti)

BAĞLAR

25.04.2006

26149