Faaliyetler

3083 SAYILI KANUN UYGULAMALARI

İŞİN TANIMI / AMACI:

 Tarım Reformu uygulama alanlarında bulunan tarım arazisine yönelik olarak yapılan tarım dışı amaçlarla kullanım izni, vasıf değişikliği ve hazine tasarrufuna bırakılma (tahsis), dağıtılmayan tarım arazisinin değerlendirilmesi ile özel mülkiyete ait tarım arazisinin satış işlemleri, ifraz, ipoteğin kaldırılmasıve ifraz taleplerinin değerlendirilmesi.

Hazine mülkiyetinde bulunan tarım arazilerine yönelik tahsis, satış ve sınırlı ayni hak izinleri ile şahıs mülkiyetindeki tarım arazilerine yönelik tarım dışı amaçla kullanım izinleri ve vasıf değişikliği taleplerine yönelik izinlendirme işlemlerinde; Özel bir Kanun olan “Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu” ile sadece uygulama alanlarında, 01.12.1984 tarihi itibariyle, Kanunun 7. ve 19. maddeleri, Uygulama Yönetmeliğinin 65. ve 66. maddeleri ve “Tarım Arazisinin Korunması ve Değerlendirilmesi Teknik Talimatı” kapsamında, tarım arazilerinin korunması ve üretim faaliyeti dışında kullanılmasının önüne geçilmesi faktörleri dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

 

TARİHÇE:

 Tarım Reformu uygulama alanlarında yer alan tarım arazisinin korunmasına yönelik olarak 1984 yılında 3083 sayılı Kanun çıkarılmış ve 1985 yılında bahse konu Kanunun Uygulama Yönetmeliği onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihlerden günümüze kadar tarım arazisine yönelik yapılan her türlü talep öncelikle tarım arazisinin tarımsal faaliyette kullanılmasına özen gösterilmiş ve bu kapsamda değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır. 1984-1985 yılında onaylanan Kanun ve Yönetmeliğimiz doğrultusunda hazırlanan Teknik Talimatlar Kanun ve yönetmelik değişiklikleri dikkate alınarak revize edilmiş ve Kanun ve Yönetmeliğe aykırılık teşkil etmeden talepler değerlendirilmiştir.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 Günümüze kadar 995 178 da. alana tarım dışı amaçlarla kullanım izni verilmiş, 913 887 da alana tahsis izni verilmiş, 597 522 da. alan satış için hazine tasarrufuna bırakılmış, 75283 da. alana vasıf değişikliği izni verilmiştir.

Yasal çerçevede tarım dışı amaçla kullanım verilen her türlü izinlendirmelerde ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamakta kaçak ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilmektedir. Yapılan her başvuru titizlikle incelenip mevzuatımıza uygun olanlara izin verilmektedir. 

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

Tarım Reformu Uygulama Alanlarında tarım arazisine yönelik herhangi bir talep geldiğinde bu talepler, mevzuatlarımıza göre değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

 

HEDEFLER:

Yapılan talepler değerlendirilmeye devam edilecektir. Talepler değerlendirilirken, tarım arazisinin korunmasına, mevzuatımız çerçevesinde azami ölçüde özen gösterilecektir. 3083 sayılı Kanun gereğince, Tarım Reformu Uygulama alanı ilan edilmeyen alanlarda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Uygulama alanı ilan edilen yerlerde tarım arazisine yönelik herhangi bir talep yapıldığında, Tarım reformu projeleri açısından herhangi bir sakınca bulunmaması halinde talepler değerlendirilmektedir. Uygulama alanı ilan edilen ve Tarım Reformu projelerinde kullanılacak tarım arazisi için yapılan talepler değerlendirilmeden olumsuz görüş verilmektedir.

Mevcut mevzuatlar çerçevesinde yapılan izinlendirmeler sonucu, tarım arazilerinin izinsiz kullanımlarının önüne geçip yasal güvence altına alınması ve buna bağlı olarak tarım arazilerinde birim alanda elde edilen ürün miktarının artışı gelir artışı hedeflenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-2012 Yılları Arasında 3083 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İşlemler (da)

 

YIL

SONUÇ

TDAKİ

TAHSİS

SATIŞ

VASIF DEĞİŞİKLİĞİ

 

2007

KABUL

978,1

63 353,5

9 114,2

11 835,2

 

RED

110,1

0

1 993,3

162,3

 

2008

KABUL

6 522,2

132 386,0

16 678,5

20 606,3

 

RED

4 894

34 278,8

13 107,0

140,0

 

2009

KABUL

5 739,6

92 045,2

48 799,0

8 849,0

 

RED

9 476,2

13 500

39 040

354,3

 

2010

KABUL

94 570

28 836,1

22 762

8 476,0

 

RED

1 113,5

15 148,0

18 490,5

160,3

 

2011

KABUL

46 043

39 666,0

47 749,4

13 035,2

 

RED

2 414,4

21 223,0

9 277,2

790,5

 

2012

KABUL

39 519,0

69 419,6

25 430,3

12 481,0

 

RED

1 860,0

2 724

8 745,0

591,0

 ​

5403 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İŞİN TANIMI / AMACI:

 Tarım arazilerinin ve toprakların korunmasını sağlamak, bunun yanında ülkenin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan konut, sanayi, turizm alanı ve bunun gibi ihtiyaçlar için arazi kullanım taleplerinin karşılanması için gerekli tedbirlerin alınması.

 

TARİHÇE:

Bu faaliyet ile ilgili tarihçe de Tarım Arazilerinin Korunması Ve Kullanılması Faaliyetinde belirtilen tarihçe ile aynıdır. Çünkü, itirazlar tarım dışı amaçla kullanım taleplerinin uygun görülmemesi halinde yapılmaktadır.

İlk defa 11/03/1989 tarih ve 20105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Arazilerinin Tarım Dışı Gaye İle Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında değerlendirilen itirazlar, 2001 yılından itibaren Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanımına Dair Yönetmelik kapsamında değerlendirilmiştir.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 3/07/2005 tarihinde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu TBMM de kabul edilmiş,19/07/2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak da yürürlüğe girmiştir. İtirazlar bu Kanun kapsamında değerlendirilmektedir.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Bakanlığımız İl Müdürlükleri teknik elemanlarınca hazırlanan etüt raporlarına veya valilik kararlarına yapılan itirazlar Bakanlığımız tarafından teknik elemanlar görevlendirilmesi suretiyle yeniden incelenmekte ve nihai karar verilmektedir. Bu güne kadar itirazlar değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 Bu günde itirazlar değerlendirilmeye devam edilmektedir. Ziraat mühendisleri tarafından hazırlanan etüt raporları sonucu; mutlak tarım arazisi, özel ürün arazisi, dikili tarım arazisi ile sulu tarım arazisi olduğu tespit edilen alanlar ve herhangi bir sulama ve developman projesinin bütünlüğü ile tarımsal kullanım bütünlüğünün bozulacağı belirlenen arazilere tarım dışı kullanım izni verilmemektedir. İzin verilmeyen yerler için yapılan itirazların Bakanlığımız tarafından değerlendirilmesine devam edilmektedir.

 

HEDEFLER:

 Gelecekte itirazların değerlendirilmesine devam edilecektir. Ancak, Arazi

Kullanım Planları yapılarak bu taleplerin azaltılması hedeflenmektedir.

 ​

TOPLULAŞTIRMA PROJELERİ KAPSAMINDA ARAZİ DERECELENDİRMELERİNİ VE TARIMSAL ARAZİ KULLANIM PLANLARINI HAZIRLAMAK

 

İŞİN TANIMI / AMACI:

 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca, tarım arazisinin; teknik ve ekonomik şekilde kullanılması, korunması, mevcut kullanım durumunun tespit edilmesi ve tarımsal üretim için potansiyel içeren alanların belirlenmesi ile tarım ve tarım dışı alanlar için alternatif teklifler getirilerek en uygun kullanımın ortaya konulmasını amaçlamaktadır.

 

TARİHÇE:

 Başlama ve bitiş tarihleri 1996-2014 ve karakteristiği 4 193 767 ha olan projenin; 2005 yılında başlayıp 2011 yılında Bakanlığımızın yeniden yapılanmasına kadar aşağıda detayları verilen toplam ha 1,783,697 Ha. alanda çalışmalar tamamlanmıştır. Bakanlığın yeniden yapılanması sonrası çalışmalar Arazi toplulaştırması yapılan alanlarda devam etmektedir.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında, toplam 2,258,224 Ha. arazi kullanım planlaması çalışmaları tamamlanmıştır. 2012 yılı itibariyle Arazi Toplulaştırma (AT) ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) Projeleri kapsamında yaklaşık 1.000.000 ha alanda Toprak Puanı Hesabı ve Tarımsal Arazi Kullanım Planlaması (AKP) Proje çalışmaları başlamış olup 2012 yılında 448738 ha ve 2013 yılında 65 150 ha alanda olmak üzere toplam 513 888 ha AKP çalışmaları ve toprak puanı çalışmaları tamamlanmıştır.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 2012 yılı itibariyle Çalışmalara başlanılan Arazi Toplulaştırma (AT) ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) Projeleri kapsamında yaklaşık 1 milyon hektar alandan kalan toplam 486 112 ha alan 2012 yılı sonunda ihaleleri tamamlanan 562 150 ha alanda olmak üzere toplam 1 048 262 ha alanda toprak puanı çalışmaları ve tarımsal arazi kullanım planlaması çalışmaları devam etmektedir.

 

HEDEFLER:

 Arazi toplulaştırması kapsamında detaylı toprak etüdleri yapılan alanların tamamında mevcut arazi durumunun, mutlak tarım alanlarının, tarım dışı amaçlarda kullanılacak alanların ve potansiyel kullanım alanlarının belirlenmesidir.

 

İLİ

İLÇE, KASABA, KÖY

1996-2012 Yılları Arasında Tamamlanan Çalışma Alanı (Ha)

2012 Yılında Tamamlanan Çalışmalar

2013 Yılında Tamamlanan Çalışmalar

İllere Göre Toplam Alan (Ha)

AKSARAY

Merkez (Sultanhanı Ksb)

41,041

 

 

70,046

 

Eskil (Eşmekaya Ksb)

11,26

 

 

 

 

Merkez (Yenikent Ksb)

14,563

 

 

 

 

Merkez (Boyalı Ksb)

3,182

 

 

 

ANKARA

Polatlı (Yassıhöyük Ksb)

2,491

 

 

45,97

 

Polatlı (Tatlıkuyu, İğciler, Beylikköprü, Kıranharmanı, Sazılar, Sarıoba)

33,019

 

 

 

 

Uruş (Pelitler)

 

 

10460

 

ESKİŞEHİR

İnönü (Akpınar, Aşağıkuzfındık, Dutluca, Esnemez, Kümbet, Yeniköy)

12,3

 

 

88,41

 

Seyitgazi

 

25134

 

 

 

Beylikova

 

29450

 

 

 

İnönü

 

 

21,526

 

AYDIN

Didim (Akköy, Akyeniköy, Yalıköy, Fevzipaşa)

3,5

 

 

24

 

Söke (Sarıkemer Ksb)

6,5

 

 

 

 

Söke (8 Yerleşim Birimi)

4,2

 

 

 

 

Koçarlı (19 Yerleşim Birimi)

 

9,8

 

 

TEKİRDAĞ

Çorlu (Karamehmet)

4,185

 

 

4,185

EDİRNE

İpsala (Sultan Beldesi)

5,18

 

 

93,351

 

Uzunköprü (Kırcasalih Ksb)

6,786

 

 

 

 

Meriç (Adasarhanlı)

4,018

 

 

 

 

İpsala (Merkez, Y.Karpuzlu, Paşaköy, Sarıcaali)

22,18

 

 

 

 

İpsala (Karaağaç, Tevfikiye, Ahırköy, Balabancık)

4,337

 

 

 

 

Çakmak

 

27

 

 

 

Çakmak

 

23,85

 

 

IĞDIR

Karakoyunlu (Merkez, Taşburun)

10,2

 

 

27,556

 

Aralık (Merkez, 21 Köy)

17,356

 

 

 

 

Sakalıkesik

 

11,881

 

 

ERZURUM

Merkez (20 Köy), Ilıca (4 Köy)

26

 

 

37,881

KONYA

Karatay (Katrancı, Karadona, Aksaklı, Akörenkışla, Yağlıbayat, Beşağıl)

67,2

 

 

248,426

 

Cihanbeyli (Günyüzü,Taşpınar Ksb)

38,226

 

 

 

 

Altınekin (Oğuzeli Ksb)

15,861

 

 

 

 

Çumra (Üçhüyükler, Türkmencamili Ksb)

10,628

 

 

 

 

Beyşehir

 

16,503

 

 

 

Seydişehir (Gökhüyük Köyü)

 

7,843

 

 

 

Doğanhisar (Çınaroba Kasabası)

 

3,635

 

 

 

Karatay (Karakaya Köyü)

 

32,5

 

 

 

Çumra (Okçu ve Gökhüyük)

 

9,53

 

 

 

Ereğli (İvriz)

 

46,5

 

 

KARAMAN

Merkez (Sudurağı Ksb)

11,888

 

 

11,888

NİĞDE

Misli Ovası (I.Kısım)

 

 

33,164

33164

SAMSUN

Bafra (1 Belde, 19 Köy)

16,591

 

 

21,712

 

Alaçam (11 Köy)

5121

 

 

 

AMASYA

Gümüşhacıköy (1 Belde, 11 Köy)

7,2

 

 

47,633

 

Suluova

 

30,061

 

 

 

Geldingen

 

12,689

 

 

 

Merzifon

 

27,744

 

 

Ş.URFA

Şanlıurfa Ovası

44

 

 

1,360,884

 

Bozova

155,5

 

 

 

 

Birecik

84,47

 

 

 

 

Harran Ovası

140,386

 

 

 

 

Suruç

73,025

 

 

 

 

Merkez (Çevre Düzeni Planı İçinde Kalan Alan)

62,815

 

 

 

 

Halfeti

62,964

 

 

 

 

Hilvan

130

 

 

 

 

Siverek

393,151

 

 

 

 

Viranşehir

214,573

 

 

 

KAYSERİ

Yahyalı (Yerköy, Kopçu, Kocahacılı)

5,1

 

 

8,5

 

Yeşilhisar (Musahacılı)

3,4

 

 

 

Muş

 

 

48

 

100,4

 

 

 

25,1

 

 

 

 

 

27,3

 

 

ADANA

Yumurtalık Ek Alan

 

12,241

 

12241

ADIYMAN

Koçali I.Kısım Ve Çamgazi

 

8,75

 

21,977

 

Koçali II.Kısım Ek Alan Ve Çamgazi

 

13,227

 

 

 

TOPLAM

1,774,397

448738

65150

2,258,224

 

 

 ​

TOPRAK VE SU ANALİZ LABORATUVARINDA YAPILAN ANALİZLER

İŞİN TANIMI / AMACI:

Tarım Reformu Uygulama Alanlarındaki projelerden gelen toprakların analizlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması.

 

TARİHÇE:

 Laboratuvarımız 2006 yılında hizmete girmiştir.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 2006 yılında hizmete giren laboratuvarımız yıllara göre analiz miktarı 2006 yılında 1649 adet, 2007’de 5282, 2008’de 3332, 2009’da 7472, 2010 yılında 3603, 2011’de 2463 ve 2012 yılında 345 olmak üzere toplam 24 146 adet toprağın detaylı analizleri tamamlanmıştır.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

ÇKS’ye kayıtlı çiftçilerin kimyevi gübre desteğinden yararlana bilmesi için toprak analizi yaptırmak zorunluluğu vardır. Analizi de 2009/1 nolu genelgeye göre yetki almış laboratuvarlarda yaptırabilirler. Bu laboratuvarların denetimi ve yetkilendirmesi Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Bahse konu çalışmalarımızın yanı sıra, uygulama bölgesi olan sahalardan gelen toprakların analizleri de yapılmaktadır.

 

HEDEFLER:

Toprak ve Sulama Suyu Laboratuvarımızda, veri tabanının oluşturulması sonucunda elektronik ortamda yapılan tüm işlemler kayıt altına alınacaktır. Toprakların parselden alınmasından, analizlerin sonuçlanacağı süreler en ince ayrıntısına kadar tespit edilecektir. Laboratuvarımız sonuçlarının güvenliği nasıl bir kan örneği sonucu açıklanıyorsa ve bu sonuç değişmiyor ise toprak analizi de bu örnekteki gibi güvenilir bir duruma getirilecektir​

TURİZM ALANLARI, SİT ALANLARI MİLLİ PARK İLANINDA BAKANLIK GÖRÜŞÜNÜ OLUŞTURMAK

İŞİN TANIMI / AMACI:

Kültür ve Turizm Bakanlığının Turizm Alanı veya sit alanı ilanı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığının Milli Park ilanı sırasında Bakanlığımız mevzuatlarına uygun hareket etmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

 

TARİHÇE:

Bakanlığımız yeniden yapılanmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığının Turizm Alanı ilanı ve sit alanı ilanında Bakanlığımızın görüşünü mülga Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü oluşturmakta iken, Milli park ilanında mülga Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü oluşturmakta idi. Bakanlığımızın yeniden yapılanmasından sonra her iki görevde Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Alanı veya sit alanı ilan ederken, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Park ilan ederken Bakanlığımız görüşünü talep

etmektedir. Daire Başkanlığımız Bakanlığımızın görüşünü oluşturmak üzere Genel Müdürlüklerimizden ve Genel Müdürlüğümüze bağlı Daire Başkanlıklarından, ayrıca ilgili il müdürlüğünden görüşlerini almakta alınan bu görüşler doğrultusunda Bakanlığımız görüşü oluşturularak ilgili Bakanlığa bildirilmektedir.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 İlgili Bakanlıklardan talep geldikçe, Bakanlığımız görüşünün oluşturulmasına devam edilmektedir.

 

HEDEFLER:

 İlgili Bakanlıklardan talep geldikçe, Bakanlığımız görüşünün oluşturulmasına devam edilecektir. Bakanlığımız tarafından Arazi Kullanım Planları tamamlanarak bu alanlar için uygun yerlerin belirlenmesi hedeflenmektedir.

 ​

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI ANALİZLER

İŞİN TANIMI / AMACI:

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü uygulama alanlarından gelen toprak ve stabilize malzemelerin analizinin yapılması.

 

TARİHÇE.

Laboratuvarımız 2009 yılında hizmete girmiştir.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 

2011 Yılı: 50 adet stabilize yol malzemesi ve 4 adet gölet dolgu malzemesi analizleri yapılmıştır.

2012 Yılı: 13 adet stabilize yol malzemesi ve 3 adet filtre malzeme analizleri yapılmıştır.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

Laboratuvarımız standart Toprak Mekaniği Laboratuvarı analizlerini yapacak kapasitededir.

 

HEDEFLER:

Ülke çapında gölet dolgu malzemesi analizleri yapılabilmesi, benzeri laboratuvarların  denetimlerine yetkilendirilmesi, aynı zamanda akreditasyon çalışmalarının ve akademik faaliyetlerin beraber yürütülmesi hedeflenmektedir.

Laboratuvarlarda eğitim faaliyetlerinin arttırılması, bilimsel içerik taşıyan bütün deneylerin geleceğe aktarılabilmesi için insan gücünün yanısıra laboratuvar güvenliğinin sağlanması hedeflerimiz arasındadır.

 

Yetkili Laboratuvar Listesi

TOPRAK ANALİZ DESTEĞİNDE YETKİLİ TOPRAK-BİTKİ ANALİZ LABORATUARLARI

 

ÜNİVERSİTELERE BAĞLI YETKİLİ TOPRAK-BİTKİ ANALİZ LABORATUARLARI

1.       Adıyaman Üniversitesi Kâhta M.Y. O Tarımsal Araştırmalar Laboratuarı -Adıyaman

2.       Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Analiz Laboratuarı-Aydın

3.          Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı - Ankara

4.       Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı -Erzurum

5.       Balıkesir Üniversitesi Temel Bilimler Uyg. ve Arş. Merkezi Müd. Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı - Balıkesir

6.          Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı - Bingöl

7.       Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı-Adana

8.       Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Egetal Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı- İzmir

9.       Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı-İzmir

10.    Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı-Kayseri

11.    Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı-Tokat

12.    İstanbul-Ataşehir Yeditepe Üniversitesi ARGE ve Analiz Merkez Laboratuarı Toprak-Bitki Analiz Laboratuvarı (19.03.2013 tarihinde yetkilendirilmiştir) 

13.      Kahramanmaraş- Sütçü İmam Üniversitesi  ÜSKİM  Toprak Sulama Suyu Bitki  Analiz Laboratuarı Kahramanmaraş

14.      Kilis 7 Aralık Üniversitesi Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı - Kilis

15.      Mustafa Kemal Üniversitesi Teknoloji Araştırma Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi Toprak Su ve Bitki Analiz Laboratuarı - Hatay

16.    Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı- Tekirdağ

17.    Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Gübre Bitki Besleme Araştırma Laboratuarı- Konya

18.    Süleyman Demirel Üniversitesi Toprak  ve Bitki Besleme Bölümü Toprak, Sulama Suyu ve Bitki Analiz Laboratuarı- Isparta

19.      Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı – Van

 

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ YETKİLİ TOPRAK-BİTKİ ANALİZ LABORATUARLARI

1.       Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Mersin

2.       Antep Fıstığı  Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Gaziantep

3.       Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Yalova

4.     Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Kırklareli

5.       Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Manisa

6.       Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Erzincan

7.       Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Antalya

8.     Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü)- Isparta

9.       Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Giresun

10.    GAP Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Şanlıurfa

11.    Güneydoğu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Diyarbakır

12.    Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Malatya

13.    Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Erzurum

14.    Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Eskişehir

15.    Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Konya

16.    Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Samsun

17.    Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Tokat

18.    Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (UTAEM)-İzmir

19.    Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Tarsus –Mersin

20.    Toprak  Gübre ve Su Kaynakları  Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Ankara

21.    Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -İzmir

 

İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN YETKİLİ SABİT TOPRAK-BİTKİ ANALİZ LABORATUARLARI

1.       Adıyaman Tarım İl Müdürlüğü Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

2.       Afyonkarahisar Tarım İl Müdürlüğü Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

3.       Afyonkarahisar-Dinar Tarım İlçe Müdürlüğü Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

4.       Antalya-Alanya Tarım İlçe Müdürlüğü Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

5.       Aydın Tarım İl Müdürlüğü Toprak Analiz Laboratuarı

6.       Balıkesir-Burhaniye Tarım İlçe Müdürlüğü Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

7.       Balıkesir-Gönen Tarım İlçe Müdürlüğü Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

8.       Bolu Tarım İl Müdürlüğü Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

9.       Bursa Tarım İl Müdürlüğü Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

10.    Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü  Toprak Analiz Laboratuarı

11.    Çankırı Tarım İl Müdürlüğü Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

12.    Denizli Tarım İl Müdürlüğü Toprak Analiz Laboratuarı

13.    Denizli Çivril Tarım İlçe  Müdürlüğü Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı(20.12.2012 tarihinde yetkilendirilmiştir.)

14.    Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğü Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

15.    Kahramanmaraş İl Tarım Müdürlüğü Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

16.    Kars Tarım İl Müdürlüğü  Toprak. Yaprak ve Su Analiz Laboratuarı

17.    Kastamonu Tarım İl Müdürlüğü Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

18.    Kırşehir Tarım İl Müdürlüğü Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

19.    Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü Toprak Yaprak Verimlilik Test Laboratuarı

20.    Manisa Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü Toprak-Yaprak-Su Analiz Laboratuarı

21.    Manisa İl Müdürlüğü (Vali Ecemiş)  Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

22.    Manisa Salihli İlçe Tarım Müdürlüğü Toprak-Yaprak-Su Analiz Laboratuarı

23.    Muğla Tarım İl Müdürlüğü (Zihni Derin) Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

24.    Muş Tarım İl Müdürlüğü(Muş Ovası) Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

25.    Samsun-Bafra  Tarım İlçe Müdürlüğü Toprak Analiz Laboratuarı

26.    Sinop Tarım İl Müdürlüğü Toprak Analiz Laboratuarı

27.    Uşak Tarım İl Müdürlüğü Toprak Analiz Laboratuarı

 

 

İl ÖZEL İDARE BÜNYESİNDEKİ YETKİLİ TOPRAK-BİTKİ ANALİZ LABORATUARLARI

1.       Adana İl Özel İdaresi Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

2.       Aksaray İl Özel İdaresi Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

3.       Amasya İl Özel İdaresi Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

4.       Ankara Valiliği İl Özel İdaresi Su ve Toprak Analiz Laboratuarı

5.       Burdur İl Özel İdaresi Toprak- Su Analiz Laboratuarı

6.       Elazığ İl Özel İdaresi Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

7.       Iğdır İl Özel İdaresi Toprak Analiz Laboratuarı

8.       Isparta İl Özel İdaresi Toprak Bitki Analiz Laboratuarı (28.06.2012 tarihinde yetkilendirilmiştir)  

9.       Karaman İl Özel İdaresi Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

10.    Kastamonu İl Özel İdaresi Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

11.    Kayseri İl Özel İdaresi Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

12.    Kütahya İl Özel İdaresi Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

13.     Malatya İl Özel İdaresi  Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

14.    Niğde İl Özel İdaresi Toprak ve Su Analiz Laboratuarı

15.    Ordu İl Özel İdaresi  Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

16.    Sivas İl Özel İdaresi  Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

17.    Trabzon İl Özel İdaresi Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı

 

ZİRAAT ODALARI BÜNYESİNDE BULUNAN TOPRAK BİTKİ ANALİZ LABORATUARLARI

1.       Adana-Ceyhan Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

2.       Adana-İmamoğlu Ziraat Odası Başkanlığı Toprak ve Bitki Analiz Laboratuarı (03.04.2012 tarihinde yetkilendirilmiştir.)

3.       Adana-Karataş Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

4.       Adıyaman-Besni Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

5.       Afyonkarahisar -Emirdağ Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

6.       Ağrı- Merkez Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (18.06.2012 Tarihinde yetkilendirilmiştir.)

7.     Aksaray Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

8.     Aksaray-Eskil Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

9.       Amasya Ziraat Odası Toprak ve Su Analiz Laboratuarı

10.    Amasya-Merzifon Ziraat Odası Toprak ve Su Analiz Laboratuarı

11.    Ankara-Haymana Ziraat Odası Toprak ve Bitki Analiz Laboratuarı

12.      Ankara-Şereflikoçhisar Ziraat Odası Toprak Analiz Laboratuarı

13.      Antalya-Korkuteli Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

14.      Antalya-Serik Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

15.    Aydın- Sultanhisar Ziraat Odası Toprak-Yaprak-Su Analiz Laboratuarı

16.    Aydın-Kuyucak Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

17.    Aydın-Nazilli- Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

18.    Aydın-Söke Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

19.    Batman Ziraat Odası Başkanlığı Toprak Bitki Analiz Laboratuarı

20.    Bitlis Ahlat Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

21.    Çorum- Alaca Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

22.    Çorum- Mecitözü Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

23.    Çorum-Merkez–Ziraat Odası İktisadi İşletmesi Laboratuarı

24.    Çorum-Sungurlu Ziraat Odası Toprak Analiz Laboratuarı

25.    Eskişehir Odunpazarı  Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

26.    Hakkâri-Yüksekova Ziraat Odası Toprak –Bitki Analiz Laboratuarı

27.    Hatay-Antakya Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

28.    İzmir Kiraz Ziraat Odası Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı

29.    Kahramanmaraş-Elbistan Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

30.     Karaman Merkez Ziraat Odası Şemsi Bayraktar Toprak-Bitki, Gübre Ve Su Analiz Laboratuarı

31.    Kayseri- Bünyan Ziraat Odası Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı

32.    Kayseri-Pınarbaşı Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

33.    Kayseri-Yeşilhisar Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz

34.    Kırşehir Çiçekdağı Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

35.    Konya- Cihanbeyli  Ziraat Odası  Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı

36.    Konya Ereğli Ziraat Odası Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı

37.    Konya- Sarayönü  Ziraat Odası  Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı

38.    Konya- Selçuklu Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

39.    Konya-Akşehir Ziraat Odası Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı

40.    Konya-Altınekin Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

41.    Konya-Çumra Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

42.    Konya-Ilgın Ziraat Odası Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı

43.    Konya-Kadınhanı Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

44. Konya-Karapınar Ziraat Odası  Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı

45. Konya-Karatay Ziraat Odası Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı

46. Konya-Kulu Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

47. Konya-Tuzlukçu Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

48. Konya-Yunak Ziraat Odası  Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı

49. Kütahya Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

50. Manisa-Akhisar Ziraat Odası Tarımsal Verimlilik ve Kalite Laboratuarı

51.    Manisa-Demirci Ziraat Odası Toprak Yaprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuarı (22.05.2012.tarihinde yetkilendirilmiştir)

52. Manisa-Salihli Ziraat Odası  Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı

53. Mersin-Mut Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

54. Mersin-Tarsus Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

55. Muğla-Fethiye Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

56. Nevşehir Avanos Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

57. Ordu-Akkuş Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

58. Ordu-Ünye Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

59. Rize- Pazar ve Çamlıhemşin Ziraat Odası Başkanlıkları Ş.Şemsi BAYRAKTAR Toprak Bitki Analiz Laboratuarı (02.04.2012 tarihinde yetkilendirilmiştir.)

60. Samsun-Çarşamba Ziraat Odası Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı

61. Samsun-Vezirköprü Ziraat Odası   Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı

62. Siirt-Kurtalan Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı  

63. Sivas-Kangal Ziraat Odası Toprak Bitki Analiz Laboratuarı

64. Sivas-Şarkışla Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

65. Harran Ziraat Odası Başkanlığı İktisadi İşletmesi Toprak Tahlil Laboratuarı

66. Şanlıurfa- Merkez Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (30.05.2012 tarihinde yetkilendirilmiştir)

67. Şanlıurfa Suruç Ziraat Odası Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı

68. Şanlıurfa -Viranşehir Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

69. Şanlıurfa-Akçakale Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuar

70. Van Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

71. Yozgat-Boğazlıyan  Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

72. Yozgat-Sarıkaya Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

73. Yozgat-Şefaatli Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

74. Yozgat-Yerköy Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

75. Yozgat-Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

 

 

 

 

 

YETKİLİ ÖZEL TOPRAK-BİTKİ ANALİZ LABORATUARLARI

1.         Adana Deniz Tarımsal Analiz Laboratuarı Ziraat Sanayi Ltd.Şti. Toprak Analiz Laboratuarı

2.         Adana Özkan Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

3.         Adana-Pioneer Tohumculuk A.Ş. Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı

4.         Adana-Sarıçam-Adatar Toprak Analiz Laboratuarı 

5.          Adana-Seyhan Söz Zirai İlaç, Gübre ,Tarım,Gıda ,Pazarlama Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Toprak, Sulama suyu ve Bitki Analiz laboratuarı (03.04.2012 tarihinde yetkilendirilmiştir.)

6.          Adana-Southern Agricultural Services Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

7.          Adana- Yüreğir Doğubey Ziraat, Kimya, Tekstil, Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Toprak Sulama Suyu ve Bitki Analiz Laboratuarı ( 03.04.2012 Tarihinde yetkilendirilmiştir.)

8.          Adıyaman-Bereket Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

9.          Adıyaman-Fırat Toprak –Bitki Analiz Laboratuarı

10.       Adıyaman-Kahta-Can Toprak –Bitki Analiz Laboratuarı

11.       Ağrı- Ati Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı

12.       Ağrı-Merkez- Merkez Toprak Analiz laboratuarı (27.07.2012 Tarihinde yetkilendirilmiştir.)

13.       Aksaray-Bera Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

14.       Aksaray-Yonca Zirai Ürünler Toprak  Analiz Laboratuarı

15.       Ankara- Bala Tarım Toprak Bitki Analiz Laboratuvarı (17.10.2012 tarihinden itibaren yetkilendirilmiştir)

16.       Ankara- Başkent Toprak Su ve  Bitki Analiz Laboratuvarı(26.03.2013 tarihinden itibaren yetkilendirilmiştir)

17.       Ankara Beypazarı Mutlu Grup Tarım Lab.Gıda Nak.İnş.Turz..San.Tic.Ltd.Şti Toprak-Bitki Analiz Lab.

18.       Ankara-Baser Su ve Tarımsal Analiz Laboratuarı

19.       Ankara-  Serda Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (17.08.2012 Tarihinde yetkilendirilmiştir.)

20.        Ankara-Biyotar Organik Tarım Orman Kimya Sanayi Tic.A. Ş. Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

21.       Ankara-İtü-Map-Bereket Toprak Su ve Bitki Analiz Laboratuarı

22.       Ankara-Polatlı Laboratuar Hizmetleri Ltd.Şti. Toprak Analiz Laboratuarı

23.       Ankara-Tetra Toprak Bitki, Sulama Suyu Analiz Laboratuarı

24.       Ankara-Uslu Kimyasal Madde ve Tarımsal Danışmanlık Sanayi ve Tic. Şti. Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

25.       Antalya- Atmosfer Gıda Turizm Tarım Laboratuar Danışmanlık Hiz. Tic.Ltd.Şti. Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

26.       Antalya-Doktolab Tarım Araştırma Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

27.       Antalya-Altınova Agriolaben Gıda ve Zirai Lab. Hiz.  Sanayi ve Tic.Ltd. Şti. Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

28.       Antalya-Profesyonel Tarım Analiz Laboratuarı

29.       Aydın-  Agrilab Toprak- Yaprak- Su Analiz Laboratuarı

30.       Batman Kayalık Toprak Analiz Laboratuarı

31.       Batman-Dicle Toprak Analiz Laboratuarı

32.       Batman- Solin Toprak Bitki Analiz Laboratuarı (11.05.2012 tarihinde yetkilendirilmiştir)

33.       Çorum- Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic.A.Ş. Toprak Bitki Analiz Laboratuarı

34.       Diyarbakır - Bağlar-Turab Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

35.       Diyarbakır-Bağlar-Destek Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

36.       Diyarbakır-Bismil  Bismil Toprak-Bitki Analiz Laboratuvarı (27.11.2012 tarihinde yetkilendirilmiştir)

37.       Diyarbakır-Çınar Toprak Analiz Laboratuarı

38.       Diyarbakır-Ergani-Asv Toprak Analiz Laboratuarı

39.       Diyarbakır-Güven Toprak Analiz Laboratuarı

40.       Diyarbakır- Bağlar Sağmer Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı (20.09.2011 Tarihinde  Yetki Dondurma kararı kaldırılmıştır.)

41.       Diyarbakır-Silvan-Meya Toprak Analiz Laboratuarı

42.       Edirne-Keşan-Simçağ.Lab.Hiz.Tar.Ür.San.Tic.Ltd.Şti-Toprak-Bitki-Analiz Laboratuarı

43.       Erzurum-Verim Toprak Analiz Laboratuarı

44.       Eskişehir Es-Lab Toprak Analiz Laboratuarı

45.       Eskişehir-Bora Toprak Analiz Laboratuarı

46.       Gaziantep-Akdeniz Laboratuar Sistemleri Toprak Analiz Laboratuarı

47.      Gaziantep –Doğa Toprak Bitki Analiz Laboratuarı (24.04.2012 tarihinden itibaren yetkilendirilmiştir.)

48.      Hatay-Kırıkhan Çakır Ticaret Toprak Analiz Laboratuarı (08.05.2012 -08.06.21012 Tarihleri arasında bir ay süre ile yetkisi dondurulmuştur)

49.      Hatay- Gübretaş İskenderunToprak - Bitki Analiz Laboratuarı (14.05.2012 tarihinde yetkilendirilmiştir.)

50.      Hatay-İskenderun Gübre Sanayii AŞ. Toprak-Bitki Analiz Laboratuvarı (26.11.2012 tarihinde yetkilendirilmiştir.)

51.      İstanbul-Başakşehir TUA Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Toprak Analiz Laboratuarı ( 10.09.2012 tarihinden itibaren yetkilendirilmiştir.)

52.      İstanbul- Silivri Trakya Tahlil ve Analiz Hizmetleri Toprak Bitki Analiz Laboratuarı (26.12.2012 tarihinden itibaren yetkilendirilmiştir.)

53.      İzmir- Bayraklı Ag Pür Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı

54.       İzmir-Bornova Deppo Lojistik Or. Tar.Lab.Hiz.Taş.Gıda Su Ür.Mad.Met.Pet.Kim.San.Tic.Ltd.Şti. Toprak-Bitki-Su Analiz Laboratuarı

55.       İzmir- Gübretaş Toprak Bitki Analiz Laboratuarı. (08.06.2012 tarihinde yetkilendirilmiştir.)

56.       İzmir-Torbalı-Orbit Ekoloji Laboratuarı

57.       Kayseri-Felâhiye-Felâhiye Toprak Analiz Laboratuarı

58.       Kayseri-İrem Toprak-Bitki Analiz Merkezi Laboratuarı

59.       Kırıkkale-Tar-Vak  Toprak Analiz Laboratuarı

60.       Konya –Karatay- A Kalite Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı

61.       Konya-Kulu  Özel Donatım-Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

62.       Konya-Ereğli-Yurdem Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

63.       Konya-Karapınar-Sözen Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

64.       Konya-Karatay- Ak  Analiz Toprak ,Yaprak ve Bitki Laboratuarı (03.07.2012 Tarihinde Yetkilendirilmiştir.)

65.       Konya-Karatay- Ak-Ko Tarımsal Analiz Laboratuarı

66.       Konya-Karatay–Argelab Toprak-Bitki-Su-Gübre Analiz Laboratuarı

67.       Konya-Karatay-Bsk Analiz Laboratuarları

68.       Konya-Karatay-Kld  Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

69.       Konya-Karatay-Tam-Lab Toprak Bitki Analiz Laboratuarı

70.       Konya-Kulu- Özel Kulu Verim Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

71.       Konya-Şeker Sanayi ve Tic. A.Ş. Toprak Bitki Analiz Laboratuarı (12.02.2013 Tarihinde Yetkilendirilmiştir.)

72.       Malatya Eylül Vizyon Toprak-Bitki-Sulama Suyu Analiz Laboratuarı

73.       Mardin-Derik  Er-Aç Tarım Toprak Analiz Laboratuarı

74.       Mardin-Kızıltepe- Köylüm Toprak Analiz Laboratuarı

75.       Mardin-Kızıltepe-Aktürk Toprak Analiz Laboratuarı

76.      Mardin-Kızıltepe-Denge Toprak Analiz Laboratuarı 

77.      Mardin-Martest Toprak Analiz Laboratuarları Sanayi  ve Ltd. Şti.Toprak Bitki Analiz Laboratuarı

78.      Mardin-Nusaybin-Aksan Toprak Analiz Laboratuarı

79.      Mardin-Ozan Toprak-Analiz Laboratuarı

80.      Mersin Tarsus Koçak Agrolab Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı

81.      Nevşehir-Gıda Tahlil ve Tarım Tur. San. Tic.A. Ş. Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

82.      Niğde-Bor-Utku Toprak ve Sulama Suyu Tahlil Laboratuarı

83.      Sivas-Atak-Toprak ve Su Laboratuarı

84.      Sivas-Kangal-Tuncer Tarım Toprak Analiz Laboratuarı

85.      Şanlıurfa Damla Tarımsal Araştırma Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı

86.      Şanlıurfa Elif Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

87.      Şanlıurfa- Birecik Fırat Tarımsal Analiz Toprak ve Bitki Analiz Laboratuarı  (02.04.2012 tarihinde yetkilendirilmiştir.)

88.      Şanlıurfa –Merkez- Arge Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı

89.      Şanlıurfa –Merkez –Gökkan Toprak –Bitki Analiz Laboratuarı 

90.      Şanlıurfa-Edessa Toprak Su ve Bitki Analiz Laboratuarı

91.      Şanlıurfa- Güven Toprak Bitki Analiz laboratuarı (07-05-2012 tarihinde yetkilendirilmiştir)

92.      Şanlıurfa-Harran-Dost Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

93.      Şanlıurfa-Harranova Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

94.      Şanlıurfa-Hilvan-Güneydoğu Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

95.      Şanlıurfa-Kamik Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı

96.      Şanlıurfa-Karadağ Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı

97.      Şanlıurfa-Murat Toprak Bitki analiz Laboratuarı  (07-05-2012 tarihinde yetkilendirilmiştir)

98.      Şanlıurfa-Siverek Hilal Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı

99.      Şanlıurfa-Siverek-Mühendisler Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı

100.  Şanlıurfa-Sivgap Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

101.  Şanlıurfa-Uzmanlar Toprak Bitki Analiz Laboratuarı

102.  Şanlıurfa-Viranşehir Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı

103.  Şanlıurfa-Yusufcan Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı

104.  Şanlıurfa Doğa Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı (06.07.2012 tarihinde yetkilendirilmiştir.)

105.  Şırnak-İdil Budakoğlu Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı

106.  Şırnak-Cizre Halis Tarım Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (17.10.2012 tarihinden itibaren yetkilendirilmiştir.)

107.  Tekirdağ Malkara Toprak-Bitki- Sulama Suyu Tahlil Laboratuarı

108.  Tokat-Kadıoğlu Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

109.  Van-Can Toprak Bitki Analiz Laboratuarı (05.06.2012 tarihinde yetkilendirilmiştir)

110.  Van- Havin Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı

111.  Van-Başkale-Nuda Tarım Elbak Toprak Analiz Laboratuarı

112.  Van-Bian Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

113.  Van-Erciş-Özel Venüs Toprak Analiz Laboratuarı

114.  Van-Gürpınar Toprak Bitki Analiz Laboratuarı

 

TİCARET BORSASI   VE DİĞER TÜZEL YETKİLİ TOPRAK ANALİZ  LABORATUARLARI

1.         Afyon-Bolvadin S.S.Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Toprak-Bitki-Su Analiz Laboratuarı

2.         Bursa-Karacabey-Trakya birlik Yağlı Tohumlar Tsk Birliği Yağ Fabrikası Toprak Tahlil Laboratuarı

3.         Balıkesir- Bandırma Ticaret Odası ve Borsası Toprak Sulama Suyu ve Bitki Verimlilik Analizi Laboratuarı (29.03.2012 Tarihinde yetkilendirilmiştir.)

4.         Çorlu Trakya Tahlil Analiz Hizmetleri Limited Şirketi Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

5.         Edirne Ticaret Borsası Toprak-Bitki Analiz  Laboratuarı 

6.         Edirne-Keşan Ticaret Borsası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

7.         Edirne-Uzunköprü Ticaret Borsası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

8.         Gaziantep-Nizip Ticaret Borsası Toprak Bitki Analiz Laboratuarı

9.         Hatay-Antakya Ticaret Borsası Toprak, Yaprak ve Su Analiz Laboratuarı

10.      İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kalite Kontrol Araştırma ve Geliştirme Laboratuarı

11.      İzmir-Tariş-Arge Müdürlüğü Toprak-Bitki Su Analiz Laboratuarı

12.      İzmir-Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarım Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Toprak-Yaprak Analiz Laboratuarı (14.08.2012 Tarihinde yetkilendirilmiştir.)

13.      Kahramanmaraş-Pazarcık-Kartalkaya Sol Sahil Sulama Birliği ve Pazarcık Ziraat Odası Başkanlığı Toprak Tahlil Laboratuarı

14.      Kayseri Ticaret Borsası Özel Toprak Analiz Laboratuvarı.(09.05.2012 tarihinde yetkilendirilmiştir.)

15.      Kocaeli-Yarımca-Gübretaş Gübre Fabrikası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

16.      Manisa Alaşehir Ticaret Borsası Vali Celalettin Güvenç Toprak- Yaprak- Su Analiz Laboratuarı

17.      Osmaniye-Kadirli-Ticaret Borsası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

18.      Sakarya S.S. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi Toprak-Bitki-Su Analiz Laboratuarı

19.      Siirt Ticaret Ve Sanayi Odası Toprak Analiz Laboratuarı

20.      Tekirdağ Hayrabolu Ticaret Borsası Toprak Analiz Laboratuarı

21.      Tekirdağ Ticaret Borsası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı

22.      Tekirdağ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Entegre Tesisler Müdürlüğü Toprak Tahlil Laboratuarı

YETKİSİ DONDURULAN LABORATUARLAR

1.     Diyarbakır-Sur-Kağanarslan Toprak Analiz Laboratuarı (25.07.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yetkisi dondurulmuştur.)

2.                     Diyarbakır-Silvan Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (17.12.2012 tarihinden itibaren 3 ay süre ile yetkisi dondurulmuştur.

3.     Diyarbakır-Bismil-Orhas Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (13.02.2013 tarihinden itibaren yetkisi dondurulmuştur

4.     Konya Cihanbeyli Ulş.Oto.Tur.İnş.Tic.San.Ltd.Şti. Mmt Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı(27.02.2013 tarihinden itibaren 3 ay süre ile yetkisi dondurulmuştur)

5.     Konya-Ereğli Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (05.03.2013 tarihinden itibaren yetkisi 2ay süre ile  dondurulmuştur)

 

 

 

 

 

 

 

YETKİSİ İPTAL EDİLEN LABORATUARLAR

 

İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN TOPRAK-BİTKİ ANALİZ LABORATUARLARI

 

1- İzmir-Ödemiş İlçe Tarım Müdürlüğü Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı ( 25.03.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

2- Ardahan Tarım İl Müdürlüğü Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (27.08.2012 tarihinde yetkisi iptal edilmiştir)  3-Sivas Tarım İl Müdürlüğü Toprak Analiz Laboratuarı (09.01.2013 tarihinde yetkisi iptal edilmiştir)

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT ODALARI BÜNYESİNDE BULUNAN TOPRAK BİTKİ ANALİZ LABORATUARLARI

 

1.         Afyonkarahisar-Sandıklı Ziraat Odası Toprak-Bitki Su Analiz Laboratuarı (09.01.2013 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

2.         Bilecik Ziraat Odası Toprak-Bitki Su Analiz Laboratuarı(25.03.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

3.          Giresun-Tirebolu Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı ( 19.04.2012 tarihinde yetkisi iptal edilmiştir)

4.         Konya-Seydişehir Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (21.03.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

5.         Muş-Malazgirt Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı( 17.05.2012 tarihinde yetkisi iptal edilmiştir)

6.         Sivas-Yıldızeli Ziraat Odası Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (27.04.2012. tarihinde yetkisi 1 ay süre ile dondurulmuş olup 31.05.2012 tarihinde yetkisi iptal edilmiştir.)

7.         Şanlıurfa Ziraat Odası Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı (28.11.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

 

 

 

 

ÖZEL TOPRAK-BİTKİ ANALİZ LABORATUARLARI

 

1.       Adana Sadem Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı( 01.02.2012 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

  1. Adıyaman-Yaman Toprak –Bitki Analiz Laboratuarı (26.07.2012 tarihinden itibaren yetkisi iptal edilmiştir.)
  2. Ankara-Mercek Laboratuar Analiz ve Danışmanlık Ticaret Ltd.Şti. Toprak Analiz Laboratuarı (12.06.2012 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir)

4.       Ağrı-Özel Ağrı Toprak Analiz Laboratuarı(17.01.2012 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir)

  1. Aksaray-Onur Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (13.06.2012 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

6.       Balıkesir -Gönen Uslu Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı (29.03.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

7.       Balıkesir Gönen Çözüm Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı(13.05.2013 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

8.       Batman-Çakar Toprak Analiz Laboratuarı (29.11.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

9.        Batman-Ekinciler Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (16.01.2012 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir)

  1. Diyarbakır-Bismil-Bio-Tek Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı(02.11.2012 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir)

11.   Diyarbakır-İsis Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (01.02.2011 Tarihinden İtibaren Yetkisi İptal Edilmiştir.)

12.   Diyarbakır-Bağlar-Sentez Toprak Analiz Laboratuarı(12.03.2013 Tarihinden İtibaren Yetkisi İptal Edilmiştir.)

13.    Giresun-Keşap-Karadeniz Organik Gübre Tarım Ürünleri Ltd.Şti. Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (28.12.2012 tarihinde yetkisi iptal edildi)

  1. Karaman-Er-Ha Toprak-Bitki, Gübre Analiz Laboratuarı (11.03.2013  tarihinde yetkisi iptal edilmiştir)

15.   Konya-Altınekin Beta Toprak –Bitki Analiz Laboratuarı (31.07.2012 tarihinde yetkisi iptal edilmiştir)

  1. Konya-Karatay-Verdalab Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (05.02.2013  tarihinde yetkisi iptal edilmiştir)
  2. Konya-Karapınar-Gülbahar Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (16.05. 2013  tarihinde yetkisi iptal edilmiştir)
  3. Konya Seydişehir Başak Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı (16.05. 2013  tarihinde yetkisi iptal edilmiştir)

19.   Malatya Vizyon Toprak-Bitki-Sulama Suyu Analiz Laboratuarı (07.02.2012 tarihinde yetkisi iptal edilmiştir)

  1. Mardin Ens Tarım  Toprak Analiz Laboratuarı (01.03.2012 tarihinde yetkisi iptal edildi)
  2. Mardin-Kızıltepe-Kızıl Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (02.07.2012 tarihinde yetkisi iptal edildi)

22.   Şanlıurfa –Birecik Safkan Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı( 28.11.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

23.   Şanlıurfa Doğu Toprak- Bitki Analiz Laboratuarı (13.01.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

24.   Şanlıurfa-Akçakale-Bereket Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı(19.03.2012 Tarihinde Yetki Belgesi İptal Edilmiştir)

25.   Şanlıurfa-Arjin Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı(28.11.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

26.   Şanlıurfa-Burcu Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı (28.11.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

27.   Şanlıurfa-Göksoy Toprak Bitki Analiz Laboratuarı ( 07.10.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

28.   Şanlıurfa-Kuran Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (02.02.2012 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

29.   Şanlıurfa-Metro Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı(15.07.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

30.   Şanlıurfa-Muhittinoğulları Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı (11.02.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

31.   Şanlıurfa-Osmanlı- Toprak-Bitki Analiz Laboratuar (28.11.2011  Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

32.   Şanlıurfa-Rts Tarım San. Tic.Ltd. Şti Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı(10.03.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

33.   Şanlıurfa-Teknik-Tarım Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (09.03.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

34.    

35.   Şanlıurfa-Turan Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (16.02.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

36.   Şanlıurfa-Tav Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı (16.01.2013 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

37.    Şanlıurfa-Gap-Dem Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (24.08.2011 tarihinde yetkisi  iptal edilmiştir)

38.     Şırnak-İdil –İdil Tarım Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (17.10.2012 tarihinden itibaren yetkisi iptal edilmiştir.)

39.    Şanlıurfa-Çeka Toprak-Bitki  Analiz Laboratuarı  (12.10.2012 Tarihinde Yetki iptal edilmiştir.)

40.    Tekirdağ- Çorlu TrakyaTahlil ve Analiz Hizmetleri Ltd. Toprak ve Bitki Analiz Laboratuarı.(13.12.2012 Tarihinde Yetki iptal edilmiştir)

 

 

 

 

İl ÖZEL İDARE BÜNYESİNDEKİ TOPRAK-BİTKİ ANALİZ LABORATUARLARI

 

1.         Konya İl Özel İdaresi Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (01.02.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

2.         Erzurum İl Özel İdaresi Toprak-Bitki Analiz Laboratuarı (15.05.2012 Tarihinde Yetkisi İptal   Edilmiştir.)

 

 

 

 

 

 

 

TİCARET BORSASI   VE DİĞER TÜZEL YETKİLİ TOPRAK ANALİZ  LABORATUARLARI

 

1.       Balıkesir-Bandırma (Ticaret Odası ve Ticaret Borsası).Toprak-Yaprak ve Gübre Analiz Laboratuarı (01.02.2012 Tarihinde Kapanmıştır)

2.       Kırşehir –Boztepe İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Toprak Bitki Analiz Laboratuarı (22.11.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

3.       Kırşehir -Çiçekdağı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Toprak Bitki Analiz Laboratuarı (23.03.2011 Tarihinde Yetkisi İptal Edilmiştir.)

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi 03.06.2013

Her Ayın 1-3 ü arasında güncelleme yapılacaktır.​​​

MÜLGA “TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA TAHSİSLİ OLAN BAZI YERLER İLE HAZİNE’YE AİT TARIM ARAZİLERİNİN MÜTEŞEBBİSLERE TAHSİSİNDE VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYULACAK ESAS VE USUL

İŞİN TANIMI / AMACI:

 Mülga “Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Olan Bazı Yerlerin tarımsal üretimde kullanılmasını sağlayarak üretime katkıda bulunmaktır.

 

TARİHÇE:

 26/05/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Arazi ve İşletmelerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullanılması Amacıyla Yatırımcılara Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ” kapsamında toplam 20 tesis kiralanmıştır.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Mülga “Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Arazi ve İşletmelerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullanılması Amacıyla Yatırımcılara Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ” kapsamında toplam 20 tesis kiralanmış olup, kiralanan taşınmazların izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılmıştır.10 tesisin faaliyetleri devam etmekte olup, 10 tesisle ilgili tahsis kaldırma işlemi yapılmıştır.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 “Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Arazi ve İşletmelerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullanılması Amacıyla Yatırımcılara Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ”, 26/05/2005 tarih ve 25826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yeniden düzenlenmiş ve 28/06/2006 tarih ve 26212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak tebliğ hükümlerine göre kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen arazi ve işletmeler ile ilgili tüm tarafların hakları saklı kaldığından toplam 20 adet taşınmazın kiralanması veya irtifak hakkı tesis edilmesi gerçekleştirilmiş ve hali hazırda 10 adet taşınmazın kira sözleşmeleri devam etmektedir. Bu alanların takibine devam edilmektedir.

 

HEDEFLER:

 18/05/2002 tarih ve 24759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Olan Bazı Yerler İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Müteşebbislere Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ” kapsamında kiralanan Bakanlığımıza tahsisli taşınmazların, kira sürelerinin uzatılması ve kiralama sürelerinin irtifak hakkına dönüştürülmesinde hangi usullerin uygulanacağı konularında tereddüt oluştuğundan nihai karar verilebilmesi için Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında mutabakatın sağlanarak ortaya çıkan sorunların aşılması hedeflenmektedir.

 

 

Kiraya Verilen Tesisin Adı

Alanı  (Da.)

Kira Başlangıç Tarihi

1

Alanya Meyvecilik Üretme İstasyonu                 

101

12.12.2003

2

Bitlis Arıcılık  Üretme İstasyonu 

116

15.04.2004

3

Eskişehir-Hasırca  Atçılık Üretme İstasyonu

1.414

19.03.2004

4

Kırıkkale-Keskin Hindicilik Üretme İstasyonu

2.442

05.07.2004

5

Tokat Meyvecilik Üretme  İstasyonu

917

02.07.2004

6

Hatay-Kırıkhan Meyvecilik Üretme İstasyonu

555

01.06.2004

7

Konya-Ereğli Koyunculuk  Üretme İstasyonu

5.731

14.06.2004

8

Düzce Meyvecilik Üretme İstasyonu

251

16.06.2004

9

Afşin Meyvecilik Üretme İstasyonu                

548

38153

10

Kayseri-Yahyalı Hayvancılık Üretme İstasyonu

712

30.07.2004

11

Denizli-Çal Meyvecilik Üretme İstasyonu

601

13.07.2004

12

Balıkesir Sebzecilik Üretme İstasyonu

899

12.08.2004

13

Çanakkale Meyvecilik (Bayramiç) Üretme  İstasyonu

597

18.10.2004

14

Kayseri-Güneşli Yem.Bitkileri Üretme İstasyonu

981

28.02.2005

15

İskenderun Narenciye İşletmesi     

239

06.08.2004

16

Sinop Kümes Hay. ve Keçicilik Üretme İstasyonu

299

05.10.2004

17

Bilecik Meyvecilik Üretme İstasyonu

423

01.06.2005

18

Kocaeli Kandıra Hindicilik Üretme İstasyonu

215

19.10.2004

19

Bayburt Arıcılık Üretme İstasyonu

58

28.06.2005

20

Niğde/Bor/Kızılca