T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Burdur Gölü’nde Buharlaşmanın Azaltılması ARGE Projesi Kapsamında Arazi Gezisi ve Çalışma Grupları Toplantısı Gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 6.12.2018

Burdur ve Isparta İlleri arasında yer alan Burdur Gölü’nde son yıllarda ortaya çıkan su seviyesindeki düşümün önüne geçilmesi ve gölün su kalitesinin iyileştirilmesi maksadıyla Bakanlığımız koordinasyonunda “Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı” hazırlanmış, bahse konu Eylem Planı’nın Bakanlığımız koordinasyonunda; mesul kurum ve kuruluşlar tarafından, hassasiyetle ve disiplinli bir şekilde uygulanmasının temini maksadıyla 2015/4 Sayılı “Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı Genelgesi” 13.11.2015 tarihinde Bakanlık Makamı imzası ile Burdur İli’nde paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen imza töreninde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 “Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı” kapsamında, göle olan baskılar ve etkiler ile havzanın genel durumu değerlendirilerek, havzada uygulaması gerekli görülen eylemler; “1. Evsel atıksuların kontrolü”, “2. Endüstriyel atıksuların kontrolü”, “3. Katı ve tehlikeli atıkların kontrolü”, “4. Yayılı kaynak kirliliği kontrolü”, “5. Ağaçlandırma, erozyon sel ve çığ kontrolü”, “6. Taşocakları ve maden sahalarının rehabilitasyonu ve Maden Sahaları Yönetimi Eylem Planı”, “7. Su kalitesinin izlenmesi, denetim ve yaptırım”, “8. Burdur Gölü Yönetim Planının uygulanmasına yönelik izleme çalışmaları” ve “9. Burdur Gölü su dengesinin kontrol altına alınması” olmak üzere 9 ana başlık altında toplanmıştır. Bu eylem başlıkları altında da 53 eylem adımı yer almakta olup her birinin gerçekleştirilmesinden sorumlu ve ilgili kuruluşlar ile iş planı takvimi ortaya konulmuştur. Eylem adımlarına yönelik kaydedilen gelişmeler ilgili kurumlar tarafından üçer aylık periyotlar ile Bakanlığımıza iletilmektedir.

“Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı”nda Burdur Gölü su seviyesindeki düşüşün sebeplerinin araştırılması ve çözüme yönelik olarak yer alan  “Burdur Gölü su dengesinin kontrol altına alınması” eylemi kapsamında su seviyesindeki düşüşün ana nedenlerinden birinin göl aynasındaki buharlaşma olduğu değerlendirilerek, “Buharlaşma Miktarlarının Azaltılması için Çalışmaların Yapılması” eylem adımı çerçevesinde buharlaştırmanın azaltılarak su dengesinin kontrol altına alınması maksadıyla “Burdur Gölü’nde Buharlaşmanın Azaltılması ARGE Çalışması” başlatılmıştır. Çalışma kapsamında DSİ, Meteoroloji, Doğa Koruma ve Milli Parklar ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personelinden oluşan bir Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

Söz konusu çalışmada; göl kenarında seçilen alanda inşa edilen havuzlara göl suyu doldurulduktan sonra buharlaşma azaltımı alternatiflerinden olan gölge topu, monalayer ve güneş panelleri yöntemleri uygulanarak buharlaşmanın azaltılmasına etkileri değerlendirilecektir.

 

Bu kapsamda, 30.11.2018 tarihinde Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Bilal DİKMEN başkanlığındaki ekip tarafından ARGE Projesinin gerçekleştirildiği alana bir arazi gezisi gerçekleştirilmiş ve çalışmada gelinen son aşamalar ile uygulanan yöntemler hakkında bilgiler alınmıştır.

 

     

 

Ayrıca, 04.12.2018 tarihinde Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Bilal DİKMEN başkanlığında tüm Çalışma Grubu üyelerinin katılımı ile Bakanlığımızda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantıda, ARGE Projesinde gelinen son aşama ile ilgili DSİ 182. Şube Müdürü Sayın Cem ÇOBAN ve Projedeki Ölçüm Metotları İle İlgili Yüklenici firma Mosa İnşaattan Sayın Mehmet Emre AKÇAY tarafından gerçekleştirilen sunumlarla Çalışma Grubu üyelerine bilgiler verilmiştir.   

  

Sunumlar sonrasında proje ile ilgili bundan sonraki süreçte neler yapılacağı hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.