17.10.2017 / Gösterim Sayısı : 23868

Bakanlığımız Birimlerinin Stajlarla İlgili İŞKUR Desteği Alamayacağına Dair Duyuru

Bakanlığımıza bağlı birimlerimizde staj yapan öğrencilerin öğrenim gördüğü Üniversiteler aracılığı ile İŞKUR desteğinin ödenebilmesi için staj yaptığı birimlerimizin IBAN, banka adı, şube kodu, öğrenciye ödenen ücretin dekontu ile ilgili bilgileri istenilmektedir.

Bu konuyla ilgili olarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Geçici Madde 12 – (Ek: 2/12/2016 - 6764/48 md.) de; "2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenir." Denilmektedir.

Bu doğrultuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı birimlerin kamu kurum ve kuruluşu olmasından dolayı İŞKUR üzerinden öğrenciye ödenen staj ücreti ile ilgili herhangi bir devlet katkısı ödenemeyeceği belirtilen kanun maddesinde belirtilmektedir. Bu konuyla ilgili Üniversitelerden birimlerimize ait IBAN, banka adı, şube kodu, öğrenciye ödenen ücretin dekontu gibi vb. bilgilerin istenilmesi durumunda Bakanlık birimlerimizin yukarıdaki maddeye göre bu kapsam dışında olduğu belirtilerek cevap verilmesi gerekmektedir. 

Birimlerimize duyurulur.


''