Organik Tarım Birimlerinin Görev Ve Yetkileri Genelgesi (2016/09 Sayılı)

2016/09 SAYILI ORGANİK TARIM BİRİMLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ GENELGESİ

 

Amaç ve kapsam:

Organik tarım birimlerinin çalışma usul ve esasları ile organik tarım faaliyetlerinin izlenmesi, müteşebbis, işletme ve satış yeri denetimlerinin yapılması ve eğitim-yayım faaliyetlerinin yürütülmesini kapsar.

Dayanak:

5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe" dayanılarak hazırlanmıştır.

​1. Genel ilkeler

Yetkilendirilmiş kuruluşların büro denetimi Bakanlık tarafından, müteşebbis ve işletme denetimleri ise İl Müdürlüklerinde Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Gıda Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi ve Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknoloji Mühendislerinden oluşturulan organik tarım biriminde görevli en az iki personel tarafından yapılır.

a)    Organik tarım biriminin oluşturulması

                 Organik tarım birimleri; "Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı", "Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği", "Balıkçılık ve Su Ürünleri", "Gıda ve Yem", "Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme", "Koordinasyon ve Tarımsal Veriler" ile "Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme" şube müdürlüklerinde ve ihtiyaç duyulması durumunda ilçe müdürlüklerinde görevli organik tarım eğitimi almış, personel arasından ildeki organik tarım potansiyeli ve personel durumu göz önüne alınarak, yukarıda belirtilen meslek gruplarından il müdürü onayı ile oluşturulur. Organik Tarım Birimi (OTB) sekretaryası Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

b)      Denetim ve raporlama

Denetim faaliyetleri, Bakanlık tarafından organik tarım eğitimi verilerek kimliklendirilen organik tarım birimi personeli tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu denetimlerde ekte yer alan formlar kullanılır.

Denetim formları 3 (üç) nüsha olarak düzenlenir, 1(bir) nüshası denetlenen müteşebbise bırakılır.

Müteşebbis ve işletmelerin yıllık denetimleri, Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı grup içerisindeki müteşebbislerde dahil tüm faaliyet alanlarını ve yetkilendirilmiş kuruluşları temsil edecek şekilde yapılır. Şüphe ve/veya şikayet halinde ek denetimler yapılır.

Denetimin değerlendirildiği raporlar 2(iki) nüsha olarak düzenlenerek her sayfası paraflanır ve son sayfası imzalanır. Hazırlanan denetim raporu 10 (on) iş günü içerisinde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne sunulur. Herhangi bir uygunsuzluk tespiti halinde hazırlanan denetim raporu gereği yapılmak üzere il/ilçe müdürlüğü makamına sunulur.

 

Denetim işlemleri sonuçlanıp onaylanıncaya kadar yürütülen işlemler hakkında gizliliğe riayet edilir.

 

2. ORGANİK TARIM BİRİMLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Organik Tarım Birimleri;

1-Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı tüm verileri altışar aylık dönemler halinde raporlar alarak yazılı ve elektronik ortamda muhafaza edilir.

 

2- Yaptığı denetimlerle ilgili yetkilendirilmiş kuruluştan ve müteşebbisten her türlü bilgi ve belge isteyebilir.

3-Yekilendirilmiş kuruluşlar ve müteşebbislerle ilgili bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslara veremez ve deşifre edemez. Yargı organları hariç kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi ve belge talep etmeleri durumunda Bakanlıktan görüş alır. Ancak müteşebbislerin özel ve ticari bilgilerini içermeyen, ticari ilişkilerini etkilemeyecek genel veriler istatistiki amaçlı  paylaşılabilir.

4-OTB personel bilgileri, yapılan denetimler, eğitimler, uygulanan cezalar vb. bilgiler  on beş (15) iş günü içerisinde OTBİS'e kayıt edilir.

5-Denetimlerde;

a)    Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından sertifikalandırılmamış ürünün organik ürün adı altında satıldığının tespit edilmesi,

 b)   Yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilen bilgi ve belgelerin gönderilmemesi,

c)    Müteşebbislerin mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi,

ç) Müteşebbislerin denetim amacıyla gelen OTB görevlilerine işletmeye giriş izni vermemesi ve kayıtları ile diğer ilgili dokümanları göstermemesi,

d) Organik ürünlerin ve girdilerin etiketi ve logosunun, reklam ve tanıtımının; sahte, yanıltıcı veya ürünün yapısına, özelliklerine, içeriğine, kalitesine, orijinine ve üretim tekniklerine göre hatalı bir izlenim yaratacak, ürünün sahip olmadığı etki ve özelliklere atıfta bulunacak biçimde olduğu ve tüketiciyi yanıltacak yazı, resim, şekil ve benzerlerini içermesi,

 e) Sertifikası olmayan ürün veya girdilerin, organik ürün veya organik girdi adı altında ihraç veya ithal edildiğinin tespiti hallerinde,

mevzuata göre idari para cezası uygulamak üzere bilgi ve belgeleri hazırlayarak mahalli mülki amire sunar.

6- Yapılan denetimler esnasında;

a)    Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu tarafından organik olmayan tarımsal ürün ve girdilere, organik ürün veya organik girdi sertifikası verildiğinin tespiti halinde,

b)   Yetkilendirilmiş kuruluşlarda çalışan kontrolörlerin, Bakanlıktan çalışma izni almadan çalıştığının tespiti halinde, mevzuatta öngörülen yasal işlemin uygulanması için bilgi ve belgeleri hazırlayarak,

 Bakanlığa rapor eder.

7-Müteşebbisin organik tarımsal faaliyet süreci içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edildiğinde ilgili yetkilendirilmiş kuruluşa gerekli incelemeyi yapmak üzere bildirir ve takibini yapar.

8-Organik Tarım Birimi en az 3 ayda bir İl Müdürünün görevlendireceği İl Müdür Yardımcısı Başkanlığında,  Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi Müdürünün de katılımıyla toplanarak yapılan çalışmaları değerlendirilir, alınan kararlar İl Müdürünün onayına sunulur ve onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

9-Yönetmelik çerçevesinde, üretime dönük bilgilerin üreticiye aktarılması konusunda eğitim hizmeti vermeye yönelik eğitim ve yayım programları hazırlar ve bu program doğrultusunda eğitim ve yayım çalışmaları yapar. Üreticilerin ve tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve yayım materyallerini hazırlar.

10-Organik tarım konusunda toplantı, panel, fuar, sempozyum vb. faaliyetler düzenler.

11- Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının ticaret odasına kayıtlı bulunduğu ildeki İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, "5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 8. Maddesi Yedinci fıkrasının uygulanması Hakkında Tebliğ"in 12. Maddesi (a) bendinde belirtilen "5262 sayılı Organik Tarım Kanununa dayanılarak çıkarılan "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre organik tarımda kontrol ve sertifikasyon faaliyeti yürütmek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen kuruluşlarda kontrol ve sertifiker olarak görev yapanlara ilişkin adı soyadı, T.C. kimlik no, mesleği, işyeri ünvanı, işyeri adresi gibi bilgileri, Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS)'den temin ederek 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu"nun 8. Maddesi Yedinci fıkrasının uygulanması Hakkında Tebliğ ekindeki formata uygun olarak her yıl Ocak ayı içerisinde ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Merkezlerine gönderir.

Ekler:
''