Tütün ve Tütün Mamulleri Daire Başkanlığı

_____________________ TÜTÜN PİYASASI _____________________

Görev ve Yetkileri:

Tütün tohumunun taşınması, ithali ve ihracı, tütün üretimi, üretici tütünlerinin alım satımı, tütünlerin işlenmesi, depolanması, iç ve dış ticareti ile tütün fireleri, tütün işleme tesislerinin kurulması, üretim izni, proje tadilatı, yer değişikliği, kapatılması, her türlü devir işlemleri ile tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek.


1. Tütün Ticareti Yetki Belgesi Alma Şartları

10 Temmuz 2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı maddesi uyarınca tütün ticareti yapabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığından “Tütün Ticareti Yetki Belgesi”  alınması gerekmektedir.

Bu doğrultuda, tütün ticareti yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin,

Başvuru dilekçesine  (Örnek-1)  aşağıdaki belgeleri;

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde  yayımlanmış ana sözleşmesinin aslı veya Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylı örneğini,  (Ana sözleşme, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen yetki belgesi ile yapılabilecek iş ve işlemlerle uyumlu olması gerekmektedir. Asgari bulunması gerekli konuları içeren ana sözleşme metni Örnek-4'te bulunmaktadır.)  

b) Yetkili kişilere ait imza sirkülerini,

c) Son bir ay içinde ticaret ve sanayi odasından alınan faaliyet belgesinin aslı ya da onaylı örneğini,

ç) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin T.C. Kimlik Numarası ile 4733 sayılı Kanuna, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa  aykırılıktan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olmadığına ve faaliyete ilişkin belgelerin mahkemece askıya alınmadığına dair yazılı beyanı,  (Örnek-2)  

d) Şirketin KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresini bildirir belge veya beyanı,

e) Şirketin yazışma adresi, telefon, faks, e-posta gibi iletişim bilgilerini gösteren yazılı beyanı,  (Örnek-3)  

f) Şirketin yazdığı dilekçe, beyan ve benzeri yazıların, şirketin başlıklı (antetli) kâğıdına yazılması,

g) Yetkili kişilere ait nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartının onaylı (Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanabilir)  fotokopisi veya sureti,

h) Belgelerin tamam olması halinde (Tarım ve Orman Bakanlığından onay alınarak), Tütün Ticareti Yetki Belgesi uygunluk bedelinin Tarım ve Orman Bakanlığı hesabına yatırıldığına ilişkin belge bedeli dekontu,

Yirmidörtbin Türk Lirası Tütün Ticareti Yetki Belgesi bedeli, [Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı için bu bedel 13/01/2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete'de 43.800 TL (kırküçbinsekizyüz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. (Bu bedelin Ziraat Bankası şube vezneleri veya internet şubesi vasıtasıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait "GTHB (TAPDK) Kurumsal Tahsilat Hesabı"na yatırılması gerekmektedir.

eklemek suretiyle Tarım ve Orman Bakanlığına başvurmaları gerekmektedir. Örnek-1:  

TÜTÜN TİCARETİ YETKİ BELGESİ
 
Başvuru Dilekçesi  


....../....../............


 TÜTÜN VE ALKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
 (Tütün ve Tütün Mamulleri Daire Başkanlığı)

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı maddesi uyarınca Tütün Ticareti Yetki Belgesi almak istiyorum. Bu kapsamda istenen belgeler ekte sunulmuş olup, yetki belgesi verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

   Firma Kaşesi                                                                                                          Yetkili Adı Soyadı
                                                                                                         İmza

 EKLER:  
 1- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış şirket ana sözleşmesi
 2- Yetkili kişilere ait imza sirküleri
 3- Yetkili kişilere ait kimlik belgesi sureti
 4- Ticaret veya sanayi odasından alınan faaliyet belgesi
 5- Şirketin vergi dairesi ve vergi kimlik no’sunu gösterir vergi levhası veya belge
 6- Yetkili kişilere ait adli sicil beyanı
 7- Şirketin KEP adresini bildirir belge
 8- Şirketin yazışma adresi, telefon, faks, e-posta bilgilerini gösterir belge
 9- Belge bedeline ait dekont

 Not:  Başvuru; sayfa başındaki “Örnek-1: TÜTÜN TİCARETİ YETKİ BELGESİ, Başvuru Dilekçesi” bölümü yazılmadan, firma antetli kağıdına düzenlenecektir.


 Örnek-2:  


 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA  
 TAAHHÜTNAME  


Ben ………, 10 Temmuz 2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı maddesi uyarınca tütün ticareti yapabilmek için ………. tarihli yazı ile Tarım ve Orman Bakanlığından “  tütün ticareti yetki belgesi  ”  almak üzere başvuruda bulunmuş olan …………………………………….. firmasının ……………….. olarak, hakkımda 4733 sayılı Kanuna, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten devam eden herhangi bir yargılanmamın bulunmadığını, belirtilen bu Kanunlara aykırılıktan dolayı mahkûm olmadığımı, faaliyete ilişkin belgelerimin mahkemece askıya alınmadığını ve aynı kanunlara muhalefetten dolayı iki defadan fazla ön ödemede bulunduğum gerekçesi ile hakkımda herhangi bir kamu davası açılmadığını ya da bu gerekçe ile açılmış ve düşmüş bir kamu davası bulunmadığını, tütün ticareti yetki belgesinin verilmesinden sonra 4250, 4733 ve 5607 sayılı Kanunlara muhalefet nedeniyle hakkımda kesinleşmiş mahkûmiyet kararı verilmesi halinde konunun derhal Kurumunuza ileteceğimi ve almış olduğum uygunluk belgesini Kuruma iade edeceğimi, bahse konu hususlara ilişkin aksine bir durumun tespit edilmesi halinde, doğacak tüm hukuki sonuçları kabul edeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.


 Tarih:
 Adı Soyadı:
Unvanı:
İmza:


 KİMLİK BİLGİLERİ  
 Adı ve Soyadı:
 T.C. Kimlik No:
 Doğum Tarihi ve Yeri:
 Anne Adı:
 Baba Adı:

Not:  Taahhütname; sayfa başındaki “Örnek-2:” bölümü yazılmadan, firma antetli kağıdında düzenlenecektir.


 Örnek-3:  

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA
 BEYAN  Yazışma adresi:

 Telefon numarası:

Faks numarası:

e-posta adresi:


Bir şirket yetkilisinin GSM no:
 (İnternet ortamında yapılan işlemler için tanımlanmak üzere)

Yukarıda yazılı, Şirketimize ait iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, bu bilgilerde değişiklik olması halinde yeni bilgilerin hemen Tarım ve Orman Bakanlığına bildirileceğini, Tarım ve Orman Bakanlığının Şirketimizle haberleşmesine yarayan iletişim yollarının sağlıklı bir şekilde çalışmasının sağlanacağını, bahse konu hususlara ilişkin aksine bir durumun tespit edilmesi halinde, doğacak tüm hukuki sonuçları kabul edeceğimizi beyan ve taahhüt ediyoruz.                                                                                               ....../....../............


                                                                                                    Firma Kaşesi
                                                                                              Yetkili Adı Soyadı
                                                                                                         İmza


 Not:  Beyan; sayfa başındaki “Örnek-3:” bölümü yazılmadan, firma antetli kağıdında düzenlenecektir.

Örnek-4:  

Tütün piyasasında faaliyet göstermek üzere “Tütün Ticareti Yetki Belgesi” almak isteyen gerçek veya tüzel kişilere, kuracakları şirketin “Ticaret Sicili Gazetesin’de” yayınlanacak ana sözleşmesinin “Amaç ve Konusu” için tavsiye edilen metin.

 AMAÇ VE KONU  

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:  

- Tarım ve Orman Bakanlığından; izin almak veya bildirimde bulunmak kaydı ile her türlü yaprak tütünün üretimini yapmak, çiftçilerle sözleşme yaparak tütün ürettirmek, yetiştirilmiş gayri mamul yaprak tütünleri, çiftçiden veya ticaretini yapan kişi veya kuruluşlardan satın almak, satın aldıklarını gerektiğinde aynen kişi veya kuruluşlara satmak. Açık artırma ile veya mevzuatla belirlenmiş diğer usuller kapsamında yaprak tütün alım satımı yapmak.

- Tütün tohumu üretmek, ürettirmek, almak, satmak, iç ve dış ticaretini yapmak.

- Ürettiği veya satın aldığı gayri mamul haldeki yaprak tütünü kendisine ait işleme tesisinde, kişi veya kuruluşlardan kiralayacağı işleme tesisinde işleyerek yarı mamul tütün haline getirmek veya tütünleri işleme tesisi bulunan şirketlere işletmek.

- Ürettiği veya satın aldığı gayri mamul haldeki yaprak tütünü işlemek amacı ile tesis kurmak, bu amaçlarla ticari faaliyetlerde bulunmak.

- İşlenmiş veya işlenmemiş yaprak tütünün; alımı, satımı, depolanması, nakliyesi iç ve dış ticaretini yapmak.

- Faaliyet konularına giren ürünlerle ilgili üretim için gerekli makine araç ve ekipman ile bunların yedek parçalarının alımı ve satımı ithali ve ihracatını yapmak.

- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli her türlü teçhizat, taşıt, arazi ve binayı satın almak, bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak, satmak veya başkalarına kiralamak.

- Faaliyet konusu ile ilgili her türlü taşıma işleri yapmak, işlemek, işletmek, fason üretim yaptırmak.

Not: Tütün Ticareti Yetki Belgesi; tütün tohumundan başlayarak, yaprak tütünün üretimi, işlenmesi, iç ve dış ticareti safhalarını kapsamakta olup, tütün mamulü tesisi kurulması, tütün mamulünün üretimi, iç ve dış ticareti için Tarım ve Orman Bakanlığından farklı belge alınması gerektiğinden verilen yetkiye uygun amaç ve konunun yazılması gerekmektedir.

2. Tütün Ticareti Yetki Belgesi Olan Firmalara Ait Bilgiler

3. Tütün İşleme Tesisi Kurulması ve Üretim İzni İçin Gerekli Belgeler

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

[10 Temmuz 2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete]


1. Tütün İşleme Tesislerinin Kurulması

MADDE 22 – (1) Tütün işleme tesisleri tütün ticareti yetki belgesini haiz gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Tesis kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, gerekli izin taleplerini aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir takım dosya halinde bir dilekçe ile şahsen veya yetkili temsilcisi vasıtasıyla Tarım ve Orman Bakanlığına intikal ettirirler.


Tesis kurmak için başvuru dilekçesine  (Örnek-1)  aşağıdaki belgeler eklenerek, Tarım ve Orman Bakanlığına Başvuru yapılması gerekmektedir.


a) Faaliyet özgeçmişini ve hedeflediği faaliyeti tanımlayan özel beyanı,


b) Kurulacak tesis sahası için yürürlükteki imar mevzuatı çerçevesinde alınmış imar durumunu gösteren belge,  (Belediye, ilgili kuruluşlardan)  


c) Tesiste kullanılacak makine ve cihazların yerleşimini gösterir plan ve planlanan üretim kapasitesini de içeren iş akış şeması,  (Mimar-mühendisler veya ilgili Belediye Başkanlığından)  


ç) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen içerik ve şekle uygun olarak hazırlanmış fizibilite raporu  (Örnek-2)  


d) Tesis kurma müracaatında bulunan kişi ve kuruluşların yirmidörtbin Türk Lirası Uygunluk Belgesi bedelini Tarım ve Orman Bakanlığı hesabına yatırdıklarına ilişkin belge. [Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı için bu bedel 13/01/2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete'de 43.800 TL (kırküçbinsekizyüz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. (Bu bedelin Ziraat Bankası şube vezneleri veya internet şubesi vasıtasıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait "GTHB (TAPDK) Kurumsal Tahsilat Hesabı"na yatırılması gerekmektedir.  


Eksik bulunan dosyalar bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlanmaz ise yapılan başvuru işleme konulmaz. Eksik bulunan dosyaların bir ay içinde tamamlanmaması veya talepten vazgeçilmesi halinde uygunluk belgesi bedeli iade edilmez.


2. Tütün İşleme Tesislerinin Üretim İzni


MADDE 23 – (1) Tütün işleme tesisi kurma izni alarak projesini gerçekleştiren firmalar, aşağıdaki belgelerle birlikte üretime hazır olduklarını Tarım ve Orman Bakanlığına yazılı olarak bildirirler.

Üretim izni almak için başvuru dilekçesine   (Örnek-3)   aşağıdaki  belgeler eklenerek, Tarım ve Orman Bakanlığına başvuru yapılması gerekmektedir.


a) İşletme Belgesi, (4857 Sayılı İş Kanununun 78 inci maddesi doğrultusunda çıkarılan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda,   Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı veya yetkili kılınan kuruluşlardan)


 b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,     (1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun hükümleri doğrultusunda,    ilgili Belediye Başkanlığı, İl Özel İdarelerinden veya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden  )  


c) Kapasite Raporu, (5590 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda,   Ticaret ve Sanayi Odalarından)


 NOT: Üretim izni verilen tesis için, kırksekizbin Türk Lirası uygunluk belgesi bedeli alınır.  [Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı için bu bedel 13/01/2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete'de 87.600 TL (seksenyedibinaltıyüz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.  (Bu bedelin Ziraat Bankası şube vezneleri veya internet şubesi vasıtasıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait "GTHB (TAPDK) Kurumsal Tahsilat Hesabı"na yatırılması gerekmektedir.


Örnek-1:


TÜTÜN İŞLEME TESİSİ KURULMASI

Başvuru Formu

....../....../............


TÜTÜN VE ALKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(Tütün ve Tütün Mamulleri Daire Başkanlığı)


Kurmayı planladığımız Tütün İşleme Tesisi ile ilgili olarak, Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 22 nci maddesinde istenilen bilgi ve belgeler bir takım dosya halinde hazırlanarak yazımız ekinde sunulmuştur. Gerekli değerlendirmenin yapılarak, firmamıza Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi verilmesini arz ederiz.

                                                                                                       

                                                                                                         Firma Kaşesi

                                                                                                          Yetkili Adı Soyadı

                                                                                                         İmza

EKLER:

1- Faaliyet özgeçmişi
2- Hedeflediği faaliyeti tanımlayan özel beyan
3- İmar durumunu gösteren belge
4- Makine ve cihazların yerleşim planı
5- İş akış şeması
6- Fizibilite raporu
7- Uygunluk Belgesi bedeline ait dekont

Not: Başvuru dilekçesi, “ TÜTÜN İŞLEME TESİSİ  KURULMASI, Başvuru Formu” bölümü yazılmadan firma antetli kağıdına düzenlenecektir.


Örnek-3:  

TÜTÜN İŞLEME TESİSİ ÜRETİM İZNİ

Başvuru Formu

....../....../............


TÜTÜN VE ALKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(Tütün ve Tütün Mamulleri Daire Başkanlığı)  


Bakanlığınızdan tütün işleme tesisi kurma izni alınan tesisimizin kurulumu tamamlanmış ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda İşletme Belgesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınarak, işletmemiz üretime hazır hale getirilmiştir.  Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü maddesinde istenilen belgeler yazımız ekinde olup, gerekli değerlendirmenin yapılarak firmamıza Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmesini arz ederiz

                                                                                                          Firma Kaşesi

                                                                                                          Yetkili Adı Soyadı

                                                                                                         İmza

EKLER:  

1-İşletme Belgesi
2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
3-Kapasite Raporu (ilgili Sanayi Odasından alınan)

Not: Başvuru dilekçesi, “TÜTÜN İŞLEME TESİSİ ÜRETİM İZNİ, Başvuru Formu” bölümü yazılmadan firma antetli kağıdına düzenlenecektir. 

4. Tütün Ürettirmek İçin Sözleşme Yapan Firmalar

​| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

5. Tütün Alımı Yapan Firmalar

  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
     | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

6. Homojenize ve Tütün İşleme Tesisi Bulunan Firmalar

7. Tütün İhracatı Yapan Firmalar

8. Tütün Üretimine İlişkin Sözleşme Verileri

(Tütünler tarlaya dikilmeden önce, yetkili Şirketler ile ekiciler arasında yapılan sözleşmede öngörülen üretim bilgilerini kapsamakta, gerçek üretim rakamları üretim dönemi sonunda ortaya çıkmakta olup, “10. Yaprak Tütün Üretim Verileri” bölümünde yayınlanmaktadır.)

8.1. 2003 Yılı Tütün Üretimine İlişkin Sözleşme Verileri
       | Çeşit | Bölge |  
8.2. 2004 Yılı Tütün Üretimine İlişkin Sözleşme Verileri
       | Çeşit | Bölge |  
8.3. 2005 Yılı Tütün Üretimine İlişkin Sözleşme Verileri
       | Çeşit | Bölge |  
8.4. 2006 Yılı Tütün Üretimine İlişkin Sözleşme Verileri
       | Çeşit | Bölge |  
8.5. 2007 Yılı Tütün Üretimine İlişkin Sözleşme Verileri
       | Çeşit | Bölge |  
8.6. 2008 Yılı Tütün Üretimine İlişkin Sözleşme Verileri
       | Çeşit | Bölge |  
8.7. 2009 Yılı Tütün Üretimine İlişkin Sözleşme Verileri
       | Çeşit | Bölge |  
8.8. 2010 Yılı Tütün Üretimine İlişkin Sözleşme Verileri
       | Çeşit | Bölge |  
8.9. 2011 Yılı Tütün Üretimine İlişkin Sözleşme Verileri
       | Çeşit | Bölge |  
8.10. 2012 Yılı Tütün Üretimine İlişkin Sözleşme Verileri
       | Çeşit | Bölge |  
8.11. 2013 Yılı Tütün Üretimine İlişkin Sözleşme Verileri
       | Çeşit | Bölge |  
8.12. 2014 Yılı Tütün Üretimine İlişkin Sözleşme Verileri
       | Çeşit | Bölge |  
8.13. 2015 Yılı Tütün Üretimine İlişkin Sözleşme Verileri
       | Çeşit | Bölge |  
8.14. 2016 Yılı Tütün Üretimine İlişkin Sözleşme Verileri
       | Çeşit | Bölge |  
8.15. 2017 Yılı Tütün Üretimine İlişkin Sözleşme Verileri
       | Çeşit | Bölge |

8.16. 2018 Yılı Tütün Üretimine İlişkin Sözleşme Verileri
       | Çeşit | Bölge

9. Yaprak Tütün Alım Verileri

9.1. 2003 Yılı Yaprak Tütün Alım Verileri
       | Genel | Çeşit | Sektör |
9.2. 2004 Yılı Yaprak Tütün Alım Verileri
       | Genel | Çeşit | Sektör | Açık Artırma |
9.3. 2005 Yılı Yaprak Tütün Alım Verileri
       | Genel | Çeşit | Sektör | Açık Artırma |
9.4. 2006 Yılı Yaprak Tütün Alım Verileri
       | Genel | Çeşit | Sektör | Açık Artırma |
9.5. 2007 Yılı Yaprak Tütün Alım Verileri
       | Genel | Çeşit | Sektör | Açık Artırma |
9.6. 2008 Yılı Yaprak Tütün Alım Verileri
       | Genel | Çeşit | Sektör |
9.7. 2009 Yılı Yaprak Tütün Alım Verileri
       | Genel | Çeşit | Sektör |
9.8. 2010 Yılı Yaprak Tütün Alım Verileri
       | Genel | Çeşit | Sektör |
9.9. 2011 Yılı Yaprak Tütün Alım Verileri
       | Genel | Çeşit | Sektör | Açık Artırma |
9.10. 2012 Yılı Yaprak Tütün Alım Verileri
       | Genel | Çeşit | Sektör | Açık Artırma |
9.11. 2013 Yılı Yaprak Tütün Alım Verileri
       | Genel | Çeşit | Sektör |
9.12. 2014 Yılı Yaprak Tütün Alım Verileri
       | Genel | Çeşit |
9.13. 2015 Yılı Yaprak Tütün Alım Verileri
       | Genel | Çeşit |
9.14. 2016 Yılı Yaprak Tütün Alım Verileri
       | Genel | Çeşit |
9.15. 2017 Yılı Yaprak Tütün Alım Verileri
       | Genel | Çeşit |

9.16. 2018 Yılı Yaprak Tütün Alım Verileri
       | Genel | Çeşit |

10. Yaprak Tütün Üretim Verileri

​10.1. 2011 Yılı Yaprak Tütün Üretim Verileri
         | Genel | Çeşit |
10.2. 2012 Yılı Yaprak Tütün Üretim Verileri
         | Genel | Çeşit |
10.3. 2013 Yılı Yaprak Tütün Üretim Verileri
         | Genel | Çeşit |
10.4. 2014 Yılı Yaprak Tütün Üretim Verileri
         | Genel | Çeşit |
10.5. 2015 Yılı Yaprak Tütün Üretim Verileri
         | Genel | Çeşit |
10.6. 2016 Yılı Yaprak Tütün Üretim Verileri
         | Genel | Çeşit |
10.7. 2017 Yılı Yaprak Tütün Üretim Verileri
         | Genel | Çeşit |

10.7. 2018 Yılı Yaprak Tütün Üretim Verileri
         | Genel | Çeşit |

11. Yaprak Tütün İhracatı Verileri

11.1. 2003 Yılı Yaprak Tütün İhracat Verileri
         | Genel | Ülke | Nevi | Bölge | Ürün Yılı |
11.2. 2004 Yılı Yaprak Tütün İhracat Verileri
         | Genel | Ülke | Nevi | Bölge | Ürün Yılı |
11.3. 2005 Yılı Yaprak Tütün İhracat Verileri
         | Genel | Ülke | Nevi | Bölge | Ürün Yılı |
11.4. 2006 Yılı Yaprak Tütün İhracat Verileri
         | Genel | Ülke | Nevi | Bölge | Ürün Yılı |
11.5. 2007 Yılı Yaprak Tütün İhracat Verileri
         | Genel | Ülke | Nevi | Bölge | Ürün Yılı |
11.6. 2008 Yılı Yaprak Tütün İhracat Verileri
         | Genel | Ülke | Nevi | Bölge | Ürün Yılı |
11.7. 2009 Yılı Yaprak Tütün İhracat Verileri
         | Genel | Ülke | Nevi | Bölge | Ürün Yılı |
11.8. 2010 Yılı Yaprak Tütün İhracat Verileri
         | Genel | Ülke | Nevi | Bölge | Ürün Yılı |
11.9. 2011 Yılı Yaprak Tütün İhracat Verileri
         | Genel | Ülke | Nevi | Bölge | Ürün Yılı |
11.10. 2012 Yılı Yaprak Tütün İhracat Verileri
         | Genel | Ülke | Nevi | Bölge | Ürün Yılı |
11.11. 2013 Yılı Yaprak Tütün İhracat Verileri
         | Genel | Ülke | Nevi | Bölge | Ürün Yılı |
11.12. 2014 Yılı Yaprak Tütün İhracat Verileri
         | Genel | Ülke | Nevi | Bölge | Ürün Yılı |
11.13. 2015 Yılı Yaprak Tütün İhracat Verileri
         | Genel | Ülke | Nevi | Bölge | Ürün Yılı |
11.14. 2016 Yılı Yaprak Tütün İhracat Verileri
         | Genel | Ülke | Nevi | Bölge | Ürün Yılı |

11.15. 2017 Yılı Yaprak Tütün İhracat Verileri
         | Genel | Ülke | Nevi | Bölge | Ürün Yılı |

11.16. 2018 Yılı Yaprak Tütün İhracat Verileri
         | Genel | Ülke | Nevi | Bölge | Ürün Yılı |

12. Yaprak Tütün İthalatı Verileri

12.1. 2009 Yılı Yaprak Tütün İthalat Verileri  
          |  Genel  |  Tip ve Nevi Menşe Ülkesi  |  İthalat Ülkesi  |  
12.2. 2010 Yılı Yaprak Tütün İthalat Verileri  
          |  Genel Tip ve Nevi Menşe Ülkesi  |  İthalat Ülkesi  |  
12.3. 2011 Yılı Yaprak Tütün İthalat Verileri  
          |  Genel Tip ve Nevi  |  Menşe Ülkesi  |  İthalat Ülkesi  |  
12.4. 2012 Yılı Yaprak Tütün İthalat Verileri  
          |  Genel  |  Tip ve Nevi  |  Menşe Ülkesi  |  İthalat Ülkesi  |  
12.5. 2013 Yılı Yaprak Tütün İthalat Verileri  
          |  Genel Tip ve Nevi  |  Menşe Ülkesi  |  İthalat Ülkesi  |  
12.6. 2014 Yılı Yaprak Tütün İthalat Verileri  
          |  Genel Tip ve Nevi  |  Menşe Ülkesi  |  İthalat Ülkesi  |  
12.7. 2015 Yılı Yaprak Tütün İthalat Verileri  
          |  Genel  |  Tip ve Nevi  |  Menşe Ülkesi  |  İthalat Ülkesi  |  
12.8. 2016 Yılı Yaprak Tütün İthalat Verileri  
          |  Genel  |  Tip ve Nevi  |  Menşe Ülkesi  |  İthalat Ülkesi  |  
12.9. 2017 Yılı Yaprak Tütün İthalat Verileri  
          |  Genel Tip ve Nevi  |  Menşe Ülkesi  |  İthalat Ülkesi  | 

13. Yayınlar

14. Duyurular

14.1.  Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2016 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ 09/08/2017 tarihli ve 30149 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

14.2.  2016 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı 06/06/2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

14.3.  2017 yılında alınacak hizmet bedelleri tespit edilmiş olup, 15/12/2016 tarihli ve 29919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

14.4.  10/07/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 29/11/2015 tarihli ve 29547 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılmıştır.

14.5.  10/07/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 nci maddesinde 14/03/2012 tarihli ve 28233 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılmıştır.

14.6.  10/07/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13 ncü, 26 ncı, 32 nci ve Ek-1'inde 02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılmıştır.

14.7.  Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 10 Temmuz 2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik" ile yürürlükten kaldırılmıştır.

14.8.  Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 10'uncu Maddesi Gereğince 2011 Yılından İtibaren Yazılı Sözleşme Esasına Göre Üretici Tütünlerinin Alım Satımında Uyulması ve Kullanılması Gereken Tip Sözleşmenin Esaslarını Belirleyen 08/12/2010 Tarihli ve 6051 Sayılı Kurul Kararı 30/12/2010 Tarihli ve 27801 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

_____________________ TÜTÜN MAMULLERİ PİYASASI _____________________

Görev ve Yetkileri:

A) Tütün mamullerinin üretimi, iç ve dış ticareti ile tütün mamulleri üretim tesislerinin kurulması, üretim izni, proje tadilatı, kapatılması, her türlü devir işlemleri ile tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek.

B) Makaronların üretimi, iç ve dış ticareti ile makaron üretim tesislerinin kurulması, üretim izni, proje tadilatı, kapatılması, her türlü devir işlemleri ile tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek.

C) Yaprak sigara kağıdı üretimi, iç ve dış ticareti ile yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinin kurulması, üretim izni, proje tadilatı, piyasaya arzı, kuruluş yeri değişikliği, kapatılması ve her türlü devir işlemleri ile tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek.

Değerlendirme Raporları (SİGARA) Sorgulama ekranına ulaşmak için tıklayınız

A.1. Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi Alan Firmalar

A.2. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi Alan Firmaların Unvan ve Adres Bilgileri

A.3. Puro ve Sigarillo

A.3.1. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi  
 A.3.2. Beyan  
 A.3.3. Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi  
            A.3.3.1.  Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi (Puro-İthal Ürün)  
            A.3.3.2.  Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi (Sigarillo-İthal Ürün)  
 A.3.4. Tütün Kullanım Oranı Tablosu  
 A.3.5. Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları  
           A.3.5.1.  Girdi Bildirim Tablosu  
            A.3.5.2.  Girdi Bildirim Tablosu Açıklama Kılavuzu  
            A.3.5.3. Girdi İşlevi Açıklama Tablosu  
            A.3.5.4.  Toksikolojik Veri Tablosu  
           A.3.5.5. Toksikolojik Veri Tablosu Açıklama Kılavuzu  

A.4. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticareti

A.4.1. "Piyasaya arz izni" başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, "Tütün mamulleri ihracatı" başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile "Tütün mamulleri ithalatı" başlıklı 15 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi gereğince istenilen Tütün Kullanım Oranları Tablosu Örnekleri
           A.4.1.1.  Tütün Kullanım Oranları Tablosu Örnekleri (Madde 12/2-b,15/5-c gereği)
           A.4.1.2.  Tütün Kullanım Oranları Tablosu Örnekleri (Madde 14/1 gereği)
A.4.2. "Kayıtlar" başlıklı 20 nci maddesi gereğince belirlenen Rapor Örnekleri
           A.4.2.1.  Aylık Dönemler Halinde Kuruma Bildirimi Yapılacak Rapor Örnekleri [Sigara Üreticisi ve Pazarlayıcısı Firmalar]
           A.4.2.2.  Üç Aylık Dönemler Halinde Kuruma Bildirimi Yapılacak Rapor Örnekleri [Sigara Üreticisi Firmalar]
           A.4.2.3.  Aylık Dönemler Halinde Kuruma Bildirimi Yapılacak Rapor Örnekleri [Puro/Sigarillo İthalatçısı Firmalar]
           A.4.2.4.  Aylık Dönemler Halinde Kuruma Bildirimi Yapılacak Rapor Örnekleri [Puro/Sigarillo Üreticisi Firmalar]
           A.4.2.5.  Aylık Dönemler Halinde Kuruma Bildirimi Yapılacak Rapor Örnekleri [Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Üreticisi Firmalar]
           A.4.2.6.  Aylık Dönemler Halinde Kuruma Bildirimi Yapılacak Rapor Örnekleri [Nargilelik Tütün Mamulü Üreticisi Firmalar]
           A.4.2.7.  Aylık Dönemler Halinde Kuruma Bildirimi Yapılacak Rapor Örnekleri [Pipoluk Tütün Mamulü Üreticisi Firmalar]
           A.4.2.8.  Üç Aylık Dönemler Halinde Kuruma Bildirimi Yapılacak Rapor Örnekleri [Puro/Sigarillo/Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü/Pipoluk Tütün Mamulü/Nargilelik Tütün Mamulü Üreticisi Firmalar]
A.4.3. "Kurum internet sitesinde yayımlanacak formlar" başlıklı 26 ncı maddesi gereğince belirlenen Uygunluk Belgesi, İzin Listesi, Rapor, Veri Tablosu ve Taahhütname Örnekleri
           A.4.3.1. Uygunluk Belgesi ve Başvuru Formu Örnekleri  
                         A.4.3.1.1.  Tesis Kurma Uygunluk Belgesi
                         A.4.3.1.2.  Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi
                         A.4.3.1.3.  Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi
                         A.4.3.1.4.  Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi (Sigara)
                         A.4.3.1.5.  Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi (Puro)
                         A.4.3.1.6.  Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi (Sigarillo)
                         A.4.3.1.7.  Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi (Sarmalık Kıyılmış/Nargilelik/Pipoluk Tütün Mamulü)
                         A.4.3.2. Taahhütname Örnekleri
                         A.4.3.2.1.  Taahhütname Örnekleri (Madde 9/4 gereği)
                         A.4.3.2.2.  Taahhütname Örnekleri (Madde 9/6 gereği)
                         A.4.3.2.3.  Taahhütname Örnekleri (Madde 12/2-h gereği)
            A.4.3.3. Beyan Örneği
                         A.4.3.3.1.  Beyan Örnekleri (Madde 6/1-c gereği)
           A.4.3.4.  Fizibilite Raporu Örneği
           A.4.3.5.  Üretim ve Faaliyet İzninde ya da Bu İznin Temdidinde Aranan İzinler  
           A.4.3.6.  Proje Tadilatı Teknik Bilgi Listesi
           A.4.3.7. Girdi Bildirim Tablosu, Toksikolojik Veri Tablosu ve Açıklama Kılavuzu Örneği
                         A.4.3.7.1.  Girdi Bildirim Tablosu Örneği
                         A.4.3.7.2.  Girdi Bildirim Açıklama Kılavuzu
                         A.4.3.7.3.  Girdi İşlevi Açıklama Tablosu
                         A.4.3.7.4.  Toksikolojik Veri Tablosu Örneği
                         A.4.3.7.5.  Toksikolojik Veri Tablosu Açıklama Kılavuzu

A.5. İç Piyasaya Arz Edilen Tütün Mamulleri Listesi

A.5.1. Türkiye'de Üretilerek İç Piyasaya Arz Edilen Tütün Mamulleri
           A.5.1.1. Sigara
                         A.5.1.1.1. 12/07/2013 Tarihinden Önceki Piyasaya Arz Uygunluk Belgeli Sigara Listesi
                         A.5.1.1.2. 12/07/2013 Tarihinden Sonraki Piyasaya Arz Uygunluk Belgeli Sigara Listesi
           A.5.1.2. Puro ve Sigarillo
           A.5.1.3. Nargilelik Tütün Mamulü
           A.5.1.4. Pipoluk Tütün Mamulü
           A.5.1.5. Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü
                        A.5.1.5.1. 31/12/2014 Tarihinden Önceki Piyasaya Arz Uygunluk Belgeli Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Listesi
                         A.5.1.5.2. 31/12/2014 Tarihinden Sonraki Piyasaya Arz Uygunluk Belgeli Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Listesi
A.5.2. İthal Edilerek İç Piyasaya Arz Edilen Tütün Mamulleri
           A.5.2.1. Sigara
                         | 2007 |
           A.5.2.2. Puro ve Sigarillo
                         | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
                         | 2018 |

A.6. Tütün Mamulleri İstatistikleri

A.7. Birleşik Uyarılara İlişkin Bilgiler

A.7.1. Birleşik Uyarılar İçin Kaynak Liste
A.7.2. Paket Tiplerine Göre Birleşik Uyarı Tasarım Örnekleri
           A.7.2.1. Sigara İçin Kısa Sert/Yumuşak Paket Tipi Tasarım Örnekleri
                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
           A.7.2.2. Sigara İçin Uzun Sert/Yumuşak Paket Tipi Tasarım Örnekleri
                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
           A.7.2.3. Sigara İçin Dar Slim Uzun Sert/Yumuşak Paket Tipi Tasarım Örnekleri
                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
           A.7.2.4. Sigara İçin Geniş Slim Uzun Sert/Yumuşak Paket Tipi Tasarım Örnekleri
                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
           A.7.2.5. Sigara İçin Grupman Tasarım Örnekleri
                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
           A.7.2.6. Puro/Sigarillo/Nargilelik/Pipoluk Tütün Mamulü İçin Birim Paket Tasarım Örnekleri(1)
                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
           A.7.2.7. Puro/Sigarillo/Nargilelik/Pipoluk Tütün Mamulü İçin Birim Paket Tasarım Örnekleri(2)
                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

A.7.3. Nargile Şişelerine Uygulanacak Sağlık Uyarıları

"Nargile Şişelerinin Üzerine Konulacak Sağlık Uyarılarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" in 4 üncü maddesi hükmü gereği, tabanı hariç nargile şişeleri üzerine uygulanacak sağlık uyarıları ve uygulama yöntemleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Uygulama Ölçüleri
Silindirik
Konik
Uygulama Örnekleri
1 2 3 4
Silindirik Uyarılar (1)
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14

Silindirik Uyarılar (2)
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14

Konik Uyarılar (1)
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 ​14

Konik Uyarılar (2)
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14

Baskı İçin Sıkıştırılmış Dosyalar
Silindirik
Konik

A.8. Genel Uyarılar ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı

A.8.1. Tasarım Örneklerine İlişkin Açıklama
A.8.2. Paket Tiplerine Göre Tasarım Örnekleri
           A.8.2.1. Sigara İçin Kısa Sert/Yumuşak Paket Tipi Tasarım Örnekleri
                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
           A.8.2.2. Sigara İçin Uzun Sert/Yumuşak Paket Tipi Tasarım Örnekleri
                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
            A.8.2.3. Sigara İçin Dar Slim/Geniş Slim Paket Tipi Tasarım Örnekleri
                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
           A.8.2.4. Sigara İçin Grupman Tasarım Örnekleri
                         | 1 | 2 |
           A.8.2.5. Nargilelik Tütün Mamulü İçin Birim Paket Tasarım Örnekleri
                         | 1 | 2 | 3 | 4 |
           A.8.2.6. Pipoluk Tütün Mamulü İçin Birim Paket Tasarım Örnekleri
                         | 1 | 2 |
           A.8.2.7. Puro/Sigarillo İçin Birim Paket Tasarım Örnekleri
                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
           A.8.2.8. Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü İçin Birim Paket Tasarım Örnekleri
                         | 1 | 2 | 3 | 4 |

A.9. Duyurular

A.9.1. Üretim Tesisinde Piyasaya Arz İzni Başvurularına İlişkin Numune Üretimi ve Numune Alımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
A.9.2. Numune Alma Tutanağı Örnekleri
           A.9.2.1.  Numune Alma Tutanağı-Sigara
           A.9.2.2.  Numune Alma Tutanağı-Sigara (ENG)
           A.9.2.3.  Numune Alma Tutanağı-Puro
           A.9.2.4.  Numune Alma Tutanağı-Puro (ENG)
           A.9.2.5.  Numune Alma Tutanağı-Sigarillo
           A.9.2.6.  Numune Alma Tutanağı-Sigarillo (ENG)
           A.9.2.7.  Numune Alma Tutanağı-Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü
           A.9.2.8.  Numune Alma Tutanağı-Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü (ENG)
           A.9.2.9.  Numune Alma Tutanağı-Nargilelik Tütün Mamulü
           A.9.2.10.  Numune Alma Tutanağı-Nargilelik Tütün Mamulü (ENG)
           A.9.2.11.  Numune Alma Tutanağı-PipolukTütün Mamulü
           A.9.2.12.  Numune Alma Tutanağı-PipolukTütün Mamulü (ENG)

B.1. Makaron Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi Alan Firmalar

B.2. Makaron Form Örnekleri

B.2.1. Yönetmeliğin "Kurum internet sitesinde yayımlanacak formlar" başlıklı 26 ncı maddesi gereğince belirlenen Uygunluk Belgesi, Başvuru Formu, Taahhütname, Beyan, Fizibilite Raporu, İzin Listesi, Makine Teknik Bilgi Listesi, Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablosu ile Açıklama Kılavuzu Örnekleri
           B.2.1.1. Uygunluk Belgesi ve Başvuru Formu Örnekleri
                         B.2.1.1.1. Tesis Kurma Uygunluk Belgesi
                                          [Eki: Temin Edilecek Makine ve Ekipman Listesi ]
                        B.2.1.1.2. Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi
                         B.2.1.1.3. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi
                         B.2.1.1.4. Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi
          B.2.1.2. Taahhütname Örnekleri
                         B.2.1.2.1. Taahhütname Örneği [Madde 6/1-e gereği]
                         B.2.1.2.2. Taahhütname Örneği [Madde 9/4 gereği]
                         B.2.1.2.3. Taahhütname Örneği [Madde 9/8 gereği]
           B.2.1.3. Beyan Örneği
                         B.2.1.3.1. Beyan Örnekleri [Madde 6/1-c gereği]
           B.2.1.4. Rapor Örneği
                         B.2.1.4.1. Fizibilite Raporu Örneği [Madde 6/1-ç gereği]
           B.2.1.5. Liste Örnekleri
                         B.2.1.5.1. İzin Listesi [Madde 6/1-e gereği]
                         B.2.1.5.2. Makine Teknik Bilgi Listesi [Madde 9/4-8 gereği]
           B.2.1.6. Tablo Örnekleri
                         B.2.1.6.1. Fiziksel Özellikler Tablo Örneği [Madde 12/2-a gereği]
                         B.2.1.6.2. İhracat Bildirim Tablosu Örneği [Madde 14/2-e gereği]
           B.2.1.7. Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları ile Açıklama Kılavuzu Örnekleri [Madde 12/2-b gereği]
                         B.2.1.7.1. Girdi Bildirim Tablosu Örneği
                         B.2.1.7.2. Girdi Bildirim Açıklama Kılavuzu  
                         B.2.1.7.3. Girdi İşlevi Açıklama Kılavuzu
                         B.2.1.7.4. Toksikolojik Veri Tablosu Örneği
                         B.2.1.7.5. Toksikolojik Veri Tablosu Açıklama Kılavuzu
B.2.2. Yönetmeliğin "Kayıtlar" başlıklı 20 nci maddesi gereğince belirlenen Rapor Örnekleri
           B.2.2.1. Bandrol ve Hizmet Bedeli Takip Cetveli
           B.2.2.2. Makaron Hareketleri Bildirim Tablosu
           B.2.2.3. Makaron İç Piyasa Faaliyet Raporu (İç Piyasaya Satış İçin) / Makaron İhracat Faaliyet Raporu (DİR Kapsamı/DİR Harici)
           B.2.2.4. Hammadde Stok Ambarı Faaliyet Raporu / Dönem İçinde Temin Edilen Hammaddelere İlişkin Ayrıntılı Rapor

B.3. Piyasaya Arz Edilen Makaron Listesi

C.1. Yaprak Sigara Kağıdı Üre. ve Faal. Uyg. Belgesi Alan Firmaların Bilgileri

C.2. Yaprak Sigara Kağıdı Form Örnekleri

C.2.1. Yönetmeliğin "Kurum internet sitesinde yayımlanacak formlar" başlıklı 26 ncı maddesi gereğince belirlenen Uygunluk Belgesi, Başvuru Formu, Taahhütname, Beyan, Fizibilite Raporu, İzin Listesi, Makine Teknik Bilgi Listesi, Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablosu ile Açıklama Kılavuzu Örnekleri
           C.2.1.1. Uygunluk Belgesi ve Başvuru Formu Örnekleri
                         C.2.1.1.1. Tesis Kurma Uygunluk Belgesi
                                          [Eki: Temin Edilecek Makine ve Ekipman Listesi ]
                         C.2.1.1.2. Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi
                         C.2.1.1.3. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi
                         C.2.1.1.4. Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi
           C.2.1.2. Taahhütname Örnekleri
                         C.2.1.2.1. Taahhütname Örneği [Madde 9/4 gereği]
                         C.2.1.2.2. Taahhütname Örneği [Madde 9/8 gereği]
           C.2.1.3. Beyan Örnekleri
                         C.2.1.3.1. Beyan Örnekleri [Madde 6/1-c gereği]
           C.2.1.4. Rapor Örnekleri
                         C.2.1.4.1. Fizibilite Raporu Örneği [Madde 6/1-ç gereği]
           C.2.1.5. Liste Örnekleri
                         C.2.1.5.1. İzin Listesi
                         C.2.1.5.2. Makine Teknik Bilgi Listesi [Madde 9/4-8 gereği]
           C.2.1.6. Tablo Örnekleri
                         C.2.1.6.1. Fiziksel Özellikler Tablo Örneği [Madde 12/2-a gereği]
           C.2.1.7. Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları ile Açıklama Kılavuzu Örnekleri [Madde 12/2-b gereği]
                         C.2.1.7.1. Girdi Bildirim Tablosu Örneği
                         C.2.1.7.2. Girdi Bildirim Tablosu Açıklama Kılavuzu  
                         C.2.1.7.3. Girdi İşlevi Açıklama Kılavuzu
                         C.2.1.7.4. Toksikolojik Veri Tablosu Örneği
                         C.2.1.7.5. Toksikolojik Veri Tablosu Açıklama Kılavuzu
C.2.2. Yönetmeliğin "Kayıtlar" başlıklı 20 nci maddesi gereğince belirlenen Rapor Örnekleri
           C.2.2.1. Bandrol ve Hizmet Bedeli Takip Cetveli
           C.2.2.2. Yaprak Sigara Kağıdı Hareketleri Bildirim Tablosu
           C.2.2.3. Yaprak Sigara Kağıdı İç Piyasa Faaliyet Raporu (İç Piyasaya Satış İçin) / Yaprak Sigara Kağıdı İhracat Faaliyet Raporu (DİR Kapsamı/DİR Harici)
           C.2.2.4. Hammadde Stok Ambarı Faaliyet Raporu / Dönem İçinde Temin Edilen Hammaddelere İlişkin Ayrıntılı Rapor

C.3. Piyasaya Arz Edilen Yaprak Sigara Kağıdı Listesi

____ Tütün Mamullerinde Kullanılan Girdiler ____

Tütün Mamullerinde Kullanılan Girdiler

1. Sigara Üretiminde Kullanılan Girdilerin Listesi

​ Liste Hakkında Açıklama
Türkiye'de 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında toplam 6 sigara üreticisi firma tarafından piyasaya arz edilen sigaralarda kullanılan girdiler tasnif başlıklarına [katkı maddesi (yanmış), sigara kâğıdı (yanmış), kenar ek yeri yapıştırıcısı (yanmış), sigara kâğıdı üzerinde kullanılan mürekkep (yanmış), filtreleme maddesi (yanmamış), filtre sargısı (yanmamış), filtre yapıştırıcısı (yanmamış), uç kağıdı ve uç kağıdı mürekkebi (yanmamış)] göre aşağıda listelenmiştir.
Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in Diğer Ürün Bilgileri başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki " Kurum, tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, bu madde uyarınca sağladığı bilgileri, ticari sır oluşturan özellikle ürün formülü bilgilerinin korunmasına özen göstererek halkın bilgisine sunar. " hükmü gereği, girdilerin hangi firma tarafından hangi mamulat çeşidinde kullanıldığı açıkça belirtilmemiştir.
1.1. Sigara Üretiminde Kullanılan Girdilere İlişkin İcmal Liste

2. Nargilelik Tütün Mamulü Üretiminde Kullanılan Girdilerin Listesi

2.1. Aromalı Nargilelik Tütün Mamulü Üretiminde Kullanılan Girdilerin Listesi

Liste Hakkında Açıklama

Ülkemizde; toplam 4 adet aromalı nargilelik tütün mamulü üreticisi firma tarafından 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında üretilerek piyasaya arz edilen aromalı nargilelik tütün mamullerinde kullanılan girdiler tasnif başlığına [katkı maddesi (yanmış)] göre listelenmiştir.  

Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Ürün Bilgileri” başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “ Kurum, tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, bu madde uyarınca sağladığı bilgileri, ticari sır oluşturan özellikle ürün formülü bilgilerinin korunmasına özen göstererek halkın bilgisine sunar.  ” hükmü gereği, girdilerin hangi firma tarafından hangi mamulat çeşidinde kullanıldığı açıkça belirtilmemiştir.

Oluşturulan icmal listeler Türkiye’de 2012 yılı içinde üretilen ve piyasaya arz edilen mamulat çeşitleri için Kuruma ibraz edilen girdi bildirim listelerin birleştirilmesi suretiyle elde edilmiştir.

2.1.1. Aromalı Nargilelik Tütün Mamulü Üretiminde Kullanılan Girdilere İlişkin İcmal Liste

2.2. Aromasız Nargilelik Tütün Mamulü Üretiminde Kullanılan Girdilerin Listesi

Liste Hakkında Açıklama

Ülkemizde; toplam 2 adet aromasız nargilelik tütün mamulü üreticisi firma tarafından 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında üretilerek piyasaya arz edilen aromasız nargilelik tütün mamullerinde kullanılan girdiler tasnif başlığına [katkı maddesi (yanmış)] göre listelenmiştir.

Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Ürün Bilgileri” başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "Kurum, tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, bu madde uyarınca sağladığı bilgileri, ticari sır oluşturan özellikle ürün formülü bilgilerinin korunmasına özen göstererek halkın bilgisine sunar." hükmü gereği, girdilerin hangi firma tarafından hangi mamulat çeşidinde kullanıldığı açıkça belirtilmemiştir.

Oluşturulan icmal listeler Türkiye’de 2012 yılı içinde üretilen ve piyasaya arz edilen mamulat çeşitleri için Kuruma ibraz edilen girdi bildirim listelerin birleştirilmesi suretiyle elde edilmiştir.

2.2.1. Aromasız Nargilelik Tütün Mamulü Üretiminde Kullanılan Girdilere İlişkin İcmal Liste

3. Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Üretiminde Kullanılan Girdilerin Listesi

Liste Hakkında Açıklama

Ülkemizde; toplam 3 adet sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticisi firma tarafından 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında üretilerek piyasaya arz edilen sarmalık kıyılmış tütün mamullerinde kullanılan girdiler tasnif başlığına [katkı maddesi (yanmış), sigara kâğıdı (yanmış), kenar ek yeri yapıştırıcısı (yanmış), sigara kâğıdı üzerinde kullanılan mürekkep (yanmış), filtreleme maddesi (yanmamış), filtre sargısı (yanmamış), filtre yapıştırıcısı (yanmamış), uç kağıdı ve uç kağıdı mürekkebi (yanmamış)]  göre listelenmiştir.

Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Ürün Bilgileri” başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “ Kurum, tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, bu madde uyarınca sağladığı bilgileri, ticari sır oluşturan özellikle ürün formülü bilgilerinin korunmasına özen göstererek halkın bilgisine sunar.  ” hükmü gereği, girdilerin hangi firma tarafından hangi mamulat çeşidinde kullanıldığı açıkça belirtilmemiştir.

Oluşturulan icmal listeler Türkiye’de 2012 yılı içinde üretilen ve piyasaya arz edilen mamulat çeşitleri için Kuruma ibraz edilen girdi bildirim listelerin birleştirilmesi suretiyle elde edilmiştir.

3.1. Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Üretiminde Kullanılan Girdilere İlişkin İcmal Liste

4. Pipoluk Tütün Mamulü Üretiminde Kullanılan Girdilerin Listesi

Liste Hakkında Açıklama

Hali hazırda, ülkemizde üretilen ve piyasaya arz uygunluk belgesi verilen pipoluk tütün mamulü üretiminde kullanılan girdiler katkı maddesi (yanmış) tasnif başlığına göre listelenmiştir.

Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in Diğer Ürün Bilgileri başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “ Kurum, tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, bu madde uyarınca sağladığı bilgileri, ticari sır oluşturan özellikle ürün formülü bilgilerinin korunmasına özen göstererek halkın bilgisine sunar.  ” hükmü gereği, girdilerin hangi firma tarafından hangi mamulat çeşidinde kullanıldığı açıkça belirtilmemiştir.

Oluşturulan icmal liste ülkemizde üretilen ve piyasaya arz edilen mamulat çeşitleri için Kuruma ibraz edilen girdi bildirim listelerinin birleştirilmesi suretiyle elde edilmiştir.

4.1.  Pipoluk Tütün Mamulü Üretiminde Kullanılan Girdilere İlişkin İcmal Liste

5. Puro ve Sigarillo Üretiminde Kullanılan Girdilerin Listesi

5.1. Makina Yapımı, Katkısız Puro ve Sigarillo Üretiminde Kullanılan Girdiler

(Hali hazırda, ülkemizde üretilerek ya da ithal edilerek iç piyasaya arz edilen makina yapımı, katkısız puro ve sigarillo mamulat çeşidi bulunmamaktadır.)

5.2. Makina Yapımı, Katkılı Puro ve Sigarillo Üretiminde Kullanılan Girdiler

Liste Hakkında Açıklama

Hali hazırda, Ülkemizde üretilerek veya ithal edilerek iç piyasaya arz edilen makine yapımı katkılı puro ve sigarillo üretiminde kullanılan girdiler katkı maddesi (yanmış), yapıştırıcı (yanmış), filtreleme maddesi (yanmamış), filtre sargısı (yanmamış), filtre yapıştırıcısı (yanmamış), uç kağıdı (yanmamış), puro başlığı (yanmamış) tasnif başlığına göre listelenmiştir.

Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in Diğer Ürün Bilgileri başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “Kurum, tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, bu madde uyarınca sağladığı bilgileri, ticari sır oluşturan özellikle ürün formülü bilgilerinin korunmasına özen göstererek halkın bilgisine sunar.” hükmü gereği, girdilerin hangi firma tarafından hangi mamulat çeşidinde kullanıldığı açıkça belirtilmemiştir.

İcmal liste, ülkemizde üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen mamulat çeşitleri için Kuruma ibraz edilen girdi bildirim listelerinin birleştirilmesi suretiyle elde edilmiştir.

5.2.1. Makina Yapımı, Katkılı Puro ve Sigarillo Üretiminde Kullanılan Girdilere İlişkin İcmal Liste

5.3. El Yapımı, Katkısız Puro ve Sigarillo Üretiminde Kullanılan Girdiler

Liste Hakkında Açıklama

Hali hazırda, ithal edilerek Ülkemizde piyasaya arz edilen el yapımı katkısız puro ve sigarillo üretiminde kullanılan girdiler yapıştırıcı (yanmış) tasnif başlığına göre listelenmiştir.

Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in Diğer Ürün Bilgileri başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “Kurum, tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, bu madde uyarınca sağladığı bilgileri, ticari sır oluşturan özellikle ürün formülü bilgilerinin korunmasına özen göstererek halkın bilgisine sunar.” hükmü gereği, girdilerin hangi firma tarafından hangi mamulat çeşidinde kullanıldığı açıkça belirtilmemiştir.

İcmal liste, ülkemizde ithal edilerek piyasaya arz edilen mamulat çeşitleri için Kuruma ibraz edilen girdi bildirim listelerinin birleştirilmesi suretiyle elde edilmiştir.

5.3.1. El Yapımı, Katkısız Puro ve Sigarillo Üretiminde Kullanılan Girdilerin İcmal Listesi

5.4. El Yapımı, Katkılı Puro ve Sigarillo Üretiminde Kullanılan Girdiler

(Hali hazırda, ülkemizde üretilerek ya da ithal edilerek iç piyasaya arz edilen el yapımı, katkılı puro ve sigarillo mamulat çeşidi bulunmamaktadır.)

6. PITOC (Public Information Tobacco Kontrol) Tütün Kontrolü Kamuoyu Bilgilendirmesi

Hakkında  

Tütün endüstrisi, farklı tiplerde tütün mamullerini üreten ve satan birçok firmadan oluşur. Tüttürülen, çiğnenen, koklanan ya da pasif içicilikle içe çekilen tütün mamullerinin kullanımı, zayıflatan ve yaşamı tehdit eden hastalıklara hatta erken ölüme sebebiyet verir. Sigara, Avrupa Birliği’nde (AB) en çok kullanılan tütün mamulüdür. Çoğu insan sigara içmenin zararlı olduğunu, kimisi dumanında (yüzlercesi) toksik olan binlerce madde açığa çıktığını bilmektedir. Ancak, insanların farkında olamayacağı, tütün üreticilerinin, sigaraya, sigara dumanının kimyasal oluşumunu etkileyen, tütünden farklı girdiler eklediğidir. Bu girdiler, tütün katkı maddeleri olarak bilinmekte ve raporlanarak kullanılmaktadır. Örneğin;

-sigaraya özel bir lezzet vermek,

-sigaranın yanışını kontrol etmek,  

-tütünü nemli tutmak, böylece kurumasını engellemek   

amaçlarıyla eklenmektedirler.

Bazılarına göre, bu maddelerin tüketici ürününe eklenmesi son derece mantıklıdır. Ürünü tüketicinin daha çok beğeneceği hale getirmenin ille de kötü bir şey olmadığını savunabilirler. Ancak, toksik ve kanser yapıcı olduğu gayet iyi bilinen, sigara gibi bir üründen tüketicinin daha çok keyif alması, bu ürüne daha uzun süre maruz kalabilmesinin kolaylaştırılması tamamıyla farklı ve büyük endişe duyulması gereken bir konudur.

 Girdiler, yanmış tütünü içe çekerken oluşan bazı istenmeyen etkileri değiştirerek, sigarayı daha çekici hale getirebilir. Örneğin, girdiler,  

-içe çekilen dumandaki acı tadı ve sert kokuyu maskeleme,

-içe çekilen dumanı yumuşatma, solunum yollarındaki tahrişi azaltma

(Bu durum, dumanın zararlı olduğunu vurgulayacak uyarıları azaltan etkidir.)

-külü ve dumanı beyaza dönüştürme ve

-sigaranın görünümünü iyileştirme

etkilerine sebep olurlar.

Sonuç olarak, tütün mamulü üreticileri, girdileri kullanarak, aksi takdirde işlenmemiş tütünün olumsuz özellikleri yüzünden sigarayı bırakabilecek insanların sigara kullanımını teşvik eder. Sigara hoşlaştıkça, sigara içicisinin bu alışkanlığını sürdürmesi daha kolay ve böylece bağımlı olması daha muhtemel olur.

Çalışmalar ayrıca göstermiştir ki, yanan tütün girdileri zararlı bileşiklerin oluşmasına neden olabilmektedir. Ancak, tek bir katkı maddesinin tütün dumanına etkisini, tütün dumanında bulunan bütün kimyasalların kombine etkilerinden ayırıp incelemek kolay değildir. Bununla beraber, bazı katkı maddelerinin yanan türevlerinin, beyinde nikotinin etkisini dolaylı olarak arttırdığı bilinmektedir (nikotin sigara içme bağımlılığının ana sebebidir).  

Bunlara rağmen, tütün endüstrisinin katkı maddeleri kullanımına ve kullanmaya devam etmesine, katkı maddelerinin gıda ve kozmetikte kullanılmasının güvenli olduğu gerekçesiyle, ilgili düzenleyici otoriteler tarafından izin verilmektedir. Ancak, bu katkı maddelerinin tütün ürünlerinde kullanımını destekleyecek yeterli bilimsel bir temel oluşturmamaktadır. Çünkü insanlar genellikle, bu katkı maddelerini gıda ve kozmetik ürünlerinde, bunların yanmış hallerini (çok yüksek sıcaklıklara maruz kaldığından) tüketmez/kullanmaz ve içine çekmez. Gıda ve kozmetik mamullerinde, tüketiciler bu katkı maddelerine, tütün ürünlerinin içilmesi yoluyla maruz kaldığından tamamıyla farklı bir şekilde maruz kalmaktadır.  Böylece, katkı maddelerinin insan vücuduna etkisinin, gıda ve kozmetik şeklinde tüketilmesi ile sigara şeklinde tüketilmesinin kıyaslanabilir olduğu düşünülmemelidir. Ayrıca, bu katkı maddelerinin tütün mamullerini daha çekici hale getirebildiği ve kullanımını arttırdığı gerçeği, tütün mamullerinin toksik ve bağımlılık yapıcı etkisi düşünüldüğünde endişe uyandırmaktadır.  

Tütün mamulü üreticileri ayrıca hiçbir kimyasal ya da katkı maddesi içermeyen “doğal” ve “temiz” sigaralar pazarlamaktadır. Fakat, bu sigaraların potansiyel tüketicilerine, tütünün kendisinden oluşan dumanının hali hazırda kanser yapıcı ve diğer toksik bileşikler içermesi dolayısıyla, sağlıklı sigara olmadığı hatırlatılmaktadır.

Mesaj: Tütün mamulü üreticileri, sigaraları, sigara kullanımını teşvik edecek şekilde daha çekici hale getirmekte ve sigara içenlerin daha kolay bağımlı olmasını sağlamaktadırlar.

____ Makaron Üretiminde Kullanılan Girdiler ____

Liste Hakkında Açıklama

Hali hazırda, Ülkemizde üretilerek iç piyasaya arz edilen makaron üretiminde kullanılan girdiler listelenmiştir.

Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in Diğer Ürün Bilgileri başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “Kurum, tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, bu madde uyarınca sağladığı bilgileri, ticari sır oluşturan özellikle ürün formülü bilgilerinin korunmasına özen göstererek halkın bilgisine sunar.” hükmü gereği, girdilerin hangi firma tarafından hangi mamulat çeşidinde kullanıldığı açıkça belirtilmemiştir.

İcmal liste, ülkemizde üretilerek piyasaya arz edilen makaron çeşitleri için Kuruma ibraz edilen girdi bildirim listelerinin birleştirilmesi suretiyle elde edilmiştir.

1. Makaron Üretiminde Kullanılan Girdilerin Listesi

____ Tütün Mamullerinde Kullanılan Girdilere İlişkin Listeler ____

''