Alkol ve Alkollü İçkiler Daire Başkanlığı


_____________________ ALKOL PİYASASI _____________________

Görev ve Yetkileri:  

Etil alkol ve metanolün üretimi, iç ve dış ticareti, denatürasyonu, ambalajlanması, dağıtımı, üretimde kullanılması amacıyla elde bulundurulması, depolanması, geri kazanımı, işlemesi, üretim tesislerinin kurulması, üretim izni, proje tadilatı, kapatılması ve her türlü devir işlemleri ile 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun uygulanmasına yönelik işlemlere ve tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek.

1. Etil Alkol Sektörü

2. Metanol Sektörü

2.1. Metanol Sektöründe Piyasaya Arz Bilgileri
       | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  

3. Duyurular

3.1. 30/10/2011 tarih ve 28100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik'in 12 nci maddesi 2 nci fıkrası c bendine istinaden firmalardan istenen beyan yazısı formatları
        3.1.1. Anonim Şirketler (Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ile Temsile Yetkili Kişilerin beyanı yer almalıdır.)
        3.1.2. Limited Şirketler (Şirket Müdürleri ve Müdür dışında Temsile Yetkili Kişilerin tümünün beyanı yer almalıdır.)
        3.1.3. Gerçek Kişiler
3.2. Etil Alkol ve Metanol Analizleri İçin Bakanlığın Öngördüğü Laboratuvarlar Listesi
3.3. Etil Alkol ve Metanol İthalatında Alınması Gereken Belgeler

5. Etil Alkol ve Metanol Dağıtım Yetkisini Haiz Firmalar Listesi

6. Etil Alkol ve Metanol Dağıtım Yetkisi Sonlanan Firmalar Listesi

_____________________ ALKOLLÜ İÇKİLER PİYASASI _____________________

Görev ve Yetkileri:

11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı; “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu” hükümleri hariç olmak üzere, alkollü içkilerin iç ve dış ticareti, dağıtımı, depolanması, geri kazanımı; üretim tesislerinin kurulması, işletilmesi, proje tadilatı, kapatılması ve her türlü devir işlemleri ile 4250 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik işlemlere ve tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek.

1. İlgili Mevzuat Düzenlemeleri

I. KANUNLAR
- 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun
- 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu
 
II. YÖNETMELİKLER
- Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 
III. TEBLİĞLER
- Şarap Üretimi ve Piyasaya Arzı İle İlgili Tebliğ
- Rakıya Özgü Tanımlamaların ve Özelliklerin Etiketlenmesi Hakkında Tebliğ
- Distile Alkollü İçkiler Tebliği
- Şarap Tebliği
- Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği
- Bira Tebliği
- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğleri
 
IV. KURUL KARARLARI
- Yurt Dışından Numune, Fuar veya Sergi Kapsamında Alkollü İçki İthaline İlişkin Kurul Kararı
- Başka Firmalar Adına (Fason) Alkollü İçki Üretiminin Yapılamayacağına İlişkin Kurul Kararı

2. Sektör Firmalarına Yönelik Bilgiler

.

2.1.1. Tesis Kurma İzni ve Deneme Üretimi işlemleri (Üretici)

TESİS KURMA İZNİ BAŞVURUSU ve DENEME ÜRETİMİ

Dilekçe örneği için tıklayınız

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik  ’in (Üretim Yönetmeliği) 5 inci maddesi uyarınca başvurular yapılır.

Gerekli belgeler:

1. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme (tadil metinleri dâhil)

2. Yetkili kişi/kişilere ilişkim imza sirküleri

3. Ticaret Odasından son bir ay içinde düzenlenmiş faaliyet belgesi

4. Faaliyet özgeçmişi ve hedeflenen faaliyeti tanımlayan özel beyan

5. Son 6 ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi

6. İlgili vergi dairesinden son bir ay içerisinde alınmış vergi borcu yoktur yazısı

7. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan son bir ay içerisinde alınmış prim borcu yoktur yazısı

8. Fizibilite raporu (Rapor formatı için tıklayınız) (tesis yerleşim planıyla birlikte)

9. Tesis kurma izin bedelinin dörtte biri tutarındaki başvuru bedelinin Kuruma ödendiğini gösterir makbuz

10. Mevzuat uyarınca fabrika kurulmasına yönelik ilgili kuruluşlardan alınması gereken yasal izinler için başvuruda bulunduğunu gösterir belgeler (ÇED başvurusu, imar başvurusu) Eksik bulunan dosyalar bir ay içinde tamamlanmaz ise başvurular işleme konulmaz. Eksik bulunan dosyaların bir ay içinde tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi halinde söz konusu bedel iade edilmez. Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre tamamlanmış başvurular en geç üç ay içinde Kurumca değerlendirilir ve Kurul tarafından karara bağlanır. Karar firmaya tebliğ edilir. Tesis kurma izin bedeli bakiyesinin firma tarafından Kuruma ödendiğini gösterir makbuzun Kuruma ulaştırılmasını takiben Tesis Kurma İzin Belgesi, düzenlenir.

TESİS KURMA AŞAMASI

Tesis kurma izin belgesi üç yıl geçerlidir. Bu süre içerisinde deneme üretimine başlayacağına dair yazılı bildirimde bulunmayan firmalar; süre bitiminden önce gerekçelerini içeren dilekçe ile başvurmaları halinde, Kurumca yerinde inceleme yapılır. İnceleme sonucunda, projenin tamamlanmama gerekçelerini içeren rapor Kurula sunulur. Kurulca uygun görülmesi durumunda, bir defaya mahsus, üç yıllık sürenin sonundan itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık ek süre verilebilir. Verilen süre içinde projesini tamamlamayan firmaların tesis kurma izin belgesi iptal edilmiş sayılır. Bu durumda tahsil edilmiş tesis kurma izin bedeli iade edilmez. Üretim izni alınıncaya kadar teknik gerekçelere dayanan proje revizyonu gerektiğinde, uygulama öncesi Kurum bilgilendirilir. Ancak tesis yeri değişikliğinde Kurumdan izin alınması zorunludur. Yapılan proje revizyonunun kapasiteyi arttırması durumunda tesis kurma izin bedeli yeni kapasite değeri üzerinden hesaplanarak tamamlattırılır. Proje revizyonunun kapasiteyi azaltıcı yönde olması durumunda, herhangi bir bedel iadesi yapılmaz. (Üretim Yönetmeliği 17nci madde).

DENEME ÜRETİMİ

Tesis kurma iznini alarak projesini gerçekleştiren ve işletmesini üretime hazır hale getiren firmalar, Kuruma yazılı bildirimde bulunarak deneme üretimine başlar. Deneme üretimi sırasında Kurum tarafından gerekli görülen izleme ve yönlendirici bilgi aktarımı amacıyla uzman görevlendirilir ve bu süreçte elde edilen ürünün nasıl değerlendirileceği konusu Kurum tarafından karara bağlanır. Karar bağlayıcı niteliktedir.

Deneme Üretimi Dilekçe formatı için tıklayınız

Deneme üretiminin olumlu sonuçlanması halinde, varsa coğrafi işaret, marka, etiket, şişe, kapak tescil belgelerinin birer örneği ile birlikte üretim izni almak üzere Kuruma başvurulur. Başvuru, en geç onbeş gün içinde Kurul tarafından karara bağlanır.

Olgunlaştırılması veya yaşlandırılması gereken ürünlerin deneme üretimi, doluma ve piyasa sunumuna hazırlanması işlemlerine ilişkin proses ünitelerinin tamamlanması beklenmeden Kurumdan izin alınmak suretiyle, birinci fıkrada belirtilen usule uygun olarak yapılabilir. (Üretim Yönetmeliği 18 nci madde)

Dolum ekipmanı olmadan deneme üretimi yapmak isteyen firmalar için;

Dilekçe örneği için tıklayınız

2.1.2. Üretim İzni ve Dağıtım Yetki Belgesi işlemleri (Üretici)

ÜRETİM İZNİ BELGESİ (ÜİB) VE DAĞITIM YETKİ BELGESİ (DYB) BAŞVURUSU

Dilekçe örneği için tıklayınız

Üretici olmak isteyen firmalara Üretim İzin Belgesi (ÜİB) ve Dağıtım Yetki Belgesi (DYB) Üretim Yönetmeliği ve Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Ticaret Yönetmeliği) eş zamanlı olarak verilir. ÜİB 5 yıl, DYB ise 2 yıl geçerlidir. Firmalar süre bitiminden önce Başkanlığa başvuru yaparak izinlerinin yenilenmesini talep edebilirler.

ÜİB ve DYB için aşağıdaki belgelerle başvuru yapılır:

1. Ürün değerlendirme beyanı (Örneğin; deneme üretiminin piyasaya arz edilerek değerlendirilmesi)

2. Yapı Kullanma İzin Belgesi

3. İşletme Kayıt Belgesi

4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

5. Marka Tescil Belgesi

6. Teknik Spesifikasyon Raporu (Her bir marka için) (Rapor formatı için tıklayınız)

7. Etiket Örnekleri (Her ambalaj hacmi için ayrı)

8. Kampanya Bildirim Raporu (Şarap üreticileri için) (Rapor formatı için tıklayınız)

9. Kapasite Raporu (TOBB)

10. Depo Bilgisi (Bildirim formatı için tıklayınız)

11. Nakil Araçları Bilgisi (Bildirim formatı için tıklayınız)

12. ÇED Belgesi (Tesis Kurma İzni verilmesi aşamasında ibraz edilmemişse)

2.1.3. Proje Tadilatı işlemleri (Üretici)

​PROJE TADİLAT İZNİ BAŞVURUSU


Kapasite artışına yönelik dilekçe örneği için tıklayınız

Kapasitesini artırmaya yönelik proje tadilat izin başvuruları Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ’in (Üretim Yönetmeliği) 19 uncu maddesi uyarınca yapılır.

Gerekli belgeler:

1. Kapasite artışının gerekçesini açıklayan beyan

2. Tesis yerleşim planı (eklenecek kaplar dahil)

3. Kapasite hesap tablosu (eklenecek kaplar dahil)

Tesis yeri değişikliğine yönelik dilekçe örneği için tıklayınız

Tesis yeri değişikliğine yönelik proje tadilat izin başvuruları Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ’in (Üretim Yönetmeliği) 19 uncu maddesi uyarınca yapılır.

Gerekli belgeler:

1. Tesis yeri değişikliğinin gerekçesini açıklayan beyan

2. Taşınma programı

3. Yerleşim planı

4. Kapasite hesap tablosu

5. Yeni tesisin imar durumunu gösterir belge

6. ÇED Belgesi

Mevcut üretimine aynı kategori içinde bir başka alkollü içki veya yarı mamul ekleyecek veya çıkaracak, mevcut kapasitesini artıracak veya aynı ürünü elde etmek üzere proses değişikliği getiren makine değişimi yapacak firmalar, projelendirdikleri tadilatın niteliğini ve gerekçesini açıklayan bilgi ve belgeler ile, proje tadilat izni almak üzere Başkanlığa başvururlar. Başvuru, en geç iki ay içinde karara bağlanır. Tesisin tamamının veya bira ve şarap tesislerinin bir bölümünün başka yere taşınması, proje tadilat izni kapsamında değerlendirilir.

Proje tadilat izni oniki ay geçerlidir . Tadilatlarını tamamlayamayan firmalar; bu süre içerisinde gerekçelerini içeren dilekçe ile başvurmaları halinde, Başkanlıkça yerinde inceleme yapılır. İnceleme sonucunda, izin verilen projenin tamamlanmama gerekçelerini içeren rapora düzenlenir, Başkanlıkça uygun görülmesi durumunda, bir defaya mahsus, oniki aylık sürenin sonundan itibaren geçerli olmak üzere altı aylık ek süre verilebilir. Verilen süre içerisinde tadilatın gerçekleştirilen kısmı izin kapsamında kabul edilir. Bu durumda tahsil edilen proje tadilat izin bedeli iade edilmez. Gerçekleştirilmeyen kısım, talepte bulunulması halinde yeni proje tadilatı olarak değerlendirilir.

2.2.1. Dağıtım Yetki Belgesi işlemleri (İthalatçı)

DAĞITIM YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU


Dilekçe örneği için tıklayınız

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik  ’in (Ticaret Yönetmeliği) 6 ncı maddesi uyarınca başvurular yapılır.

Gerekli belgeler:

1. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme (tadil metinleri dahil)

2. Yetkili kişi/kişilere ilişkim imza sirküleri

3. Ticaret Odasından son bir ay içinde düzenlenmiş faaliyet belgesi

4. Faaliyet özgeçmişi ve hedeflenen faaliyeti tanımlayan özel beyan

5. Son 6 ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi

6. İlgili vergi dairesinden son bir ay içerisinde alınmış vergi borcu yoktur yazısı

7. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan son bir ay içerisinde alınmış prim borcu yoktur yazısı

8. Alkollü İçki Bildirimi (Her bir ürün için ayrı bildirim) (Bildirim formu için tıklayınız)

     - Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış Ürün Bildirim Formu ve bu forma esas bilgi ve belgeler (Ürün prosesi, orijinal etiket örneği, sağlık sertifikası, analiz raporu v.b.)

        - Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış Sevkiyat Bildirim Formu

        - Türkçe etiket örneği

        - Teknik Spesifikasyon Raporu  (Rapor formatı için tıklayınız)

Dağıtım Yetki Belgesi (DYB) 2 yıl geçerlidir. Firmalar süre bitiminden önce Başkanlığa başvuru yaparak izinlerinin yenilenmesini talep edebilirler.

2.2.2. Bandrol Talebi işlemleri (İthalatçı)

BANDROL TALEP BAŞVURUSU

Bandrol talep etmek isteyen firmalar, her ürün için ayrı Alkollü İçki Bildirim (Bildirim Formatı için tıklayınız) dosyaları ile birlikte Bandrol Talep Formunu (Bandrol talep formuna ulaşmak için tıklayınız) Başkanlığa gönderirler.

Yıl içerisinde ithalatını yaptıkları ürün için ilk defa bildirim yapacak firmalar Alkollü İçki Bildirim formunun (Bildirim formatı için tıklayınız) ekine aşağıdaki belgeleri ekleyerek bandrol talebinde bulunurlar:

- Ürün Bildirim Formu

- Sevkiyat Bildirim Formu

- İçerik Sertifikası

- Sağlık sertifikası

- Analiz raporu

- Yaş sertifikası (viski, brendi, şarap için)

- Üretim prosesi

- Orijinal etiket örneği

- Türkçe etiket örneği

- Teknik spesifikasyon raporu (Rapor formatına ulaşmak için tıklayınız)

Bildirimi daha önce yapılmış ürünler için bandrol talep edecek firmaların Alkollü İçki Bildirim formuna, Sevkiyat Bildirim Formunu ekleyerek başvurmaları yeterlidir.

Bandrol talepleri onaylanan firmalara ve Sicpa-Assan (bandrol üreticisi firma) firmasına eş zamanlı faks çekilerek bandrol onayının verildiği bilgisi iletilir.

3. Kamuoyuna Yönelik Bilgiler

.

3.1.1. Piyasanın Oluşumu

3.1.1. Piyasanın Oluşumu

 

 

3.1.2. Piyasaya Arz Sistemi


Üretici: “Dağıtım Yetki Belgesi” sahibi, ürettiği ürünlerin piyasaya arzı aşamasında fatura kesen ilk firmadır.

İthalatçı: “Dağıtım Yetki Belgesi” sahibi, ithal ettiği ürünlerin piyasaya arzı aşamasında fatura kesen ilk firmadır.

Toptan Satıcı: “Toptan Satış Belgesi” sahibi, yurtiçi üretim/ithal ürünlerin piyasaya arzı aşamasında fatura kesen ikinci firmadır.

Perakende Satıcı: “Perakende Satış Belgesi” sahibi, yurtiçi üretim/ithal ürünlerin piyasaya arzı aşamasında fatura/fiş kesen son firmadır.

Açık İçki Satıcısı: “Açık Alkollü İçki Satış Belgesi” sahibi, yurtiçi üretim/ithal ürünlerin piyasaya arzı aşamasında fatura/fiş kesen son firmadır.

3.2. Alkollü İçki Dağıtım Yetkisini Haiz Firmalar (Üretici ve İthalatçı)

3.3. Alkollü İçki Üretim İzin Belgesi Sahibi Firmalar

3.4.1. Piyasaya Arz Edildiği Beyan Edilen Fermente ve Distile Alkollü İçkiler

 3.4.1. Piyasaya Arz Edildiği Beyan Edilen Fermente ve Distile Alkollü İçkiler

Dikkat : Ek Dosya Açılmadığı taktirde (Mozilla Firefox'tan) giriş yapınız.

3.4.2. Kategori Bazında Aylık Satış Verileri

3.5. Piyasa İstatistikleri

''