İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Daire başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Başkanlık personelin özlük işlemlerini yürütmek,

c) Başkanlığın sivil savunma hizmetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini koordine etmek,

ç) Başkanlığın bütçe, proje ve yatırım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği sağlamak,

d) Başkanlığın 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kamuoyuna açıklanacak raporları periyodik olarak hazırlamak ve ilgili birime iletmek,

e) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşınır mal işlemleri ve taşıma hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek,

f) Başkanlık emrindeki hizmet taşıtlarının ihtiyaca göre tahsis ve kullanımını sağlamak, kontrolünü yapmak,

g) İlgili Daire Başkanlıklarınca tebligatı yapılmış olan idari para cezalarının ilgili mevzuat hükümlerine göre takip ve tahsiline ilişkin işlemleri ilgili hizmet birimleri ile koordinasyon içerisinde yürütmek,

ğ) Başkanlığın yürüttüğü faaliyetler kapsamında belge bedelleri karşılığı tahsil edilen gelirlerden ilgilisine iade edilmesi gerektiği tespit edilenlerin iade iş ve işlemlerini yürütmek,

h) Başkanlığa ait evrak, arşiv ve bilişim hizmetlerini Bakanlığın ilgili hizmet birimleri ile işbirliği halinde yürütmek,

ı) Başkanlığın görev alanına giren konularda; bilgi edinme, bilgilendirme, yurt içi ve yurt dışı eğitim, yayın, yayım gibi her türlü iş ve işlemlerle ilgili hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak, kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

i) Başkanlığın iç kontrol ile ilgili çalışmalarını yürütmek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

j) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yürütmek.


İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Çalışma Grupları;

1-    İnsan Kaynakları Birimi Çalışma Grubu

2-    Destek Birimi Çalışma Grubu:

3-    Mali İşler ve Alacak Takip Birimi Çalışma Grubu

4-    Genel Evrak ve Arşiv Birimi Çalışma Grubu

5-    Koordinasyon ve Mevzuat Hazırlama Birimi Çalışma Grubu

6-    Bilgi İşlem Birimi Çalışma Grubu

7-    İzmir İrtibat Bürosu

8-    İstanbul İrtibat Bürosu

9-    Antalya İrtibat Bürosu

''