15.1.2018 / Gösterim Sayısı : 16482

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

05.01.2018 tarih ve 30292 Sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile birlikte üretici birliklerinin bağımsız denetimini gerçekleştirecek olan bağımsız denetçilerin yetkilendirilmesi işi 02/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname' ye uygun olarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna tevdi edilmiştir.

Bu kapsamda, bundan böyle Bakanlığımızca herhangi bir yetkilendirme işlemi yapılmayacaktır. Dolayısı ile yeminli mali müşavirlerin Bakanlığımıza artık yetki belgesi almak için müracaat etmemesi gerekmektedir.

Üretici birliklerinin bağımsız denetimi 05.01.2018 tarihinden itibaren Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacağından dolayı daha evvel Bakanlığımızca verilmiş olan yetki belgelerinin herhangi bir geçerliliği kalmamıştır.

Bundan böyle, bağımsız denetçilerin yetkilendirilmesi Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kendi mevzuatına göre yapılacaktır. Bu sebeple; üretici birliklerinin denetimini gerçekleştirecek olan bağımsız denetçilerin mutlak surette http://bagden.kgk.gov.tr/ adresinde yer alan "Bağımsız Denetçi Resmi Siciline" kayıtlı olması gerekmektedir. Bu sicile kayıt olma konusundaki iş ve işlemler ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürütülmektedir.

Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğine eklenen "Eski Sözleşmelerin Durumu" başlıklı Geçici 1'inci maddesindeki:

"(1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce bağımsız denetçi yetkisini haiz yeminli malî müşavirler veya bağımsız denetim kuruluşları ile yapılan sözleşmeler, bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğe göre yenilenmesi şartı ile geçerlidir.

(2) Birinci fıkrada belirlenen süre içinde bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğe göre yenilenmeyen veya bağımsız denetim siciline kayıtlı olmayan yeminli mali müşavirler ile yapılan sözleşmeler geçersizdir."

Hükmü uyarınca, değişiklik Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 05.01.2018 tarihinden itibaren üç ay içerisinde, bu Yönetmeliğe uygun olarak yenilenmeyen sözleşmeler ile bağımsız denetçi resmi siciline kayıtlı olmayanlar ile yapılmış olan sözleşmeler geçersiz olacaktır.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

''