KIRMIZI ET ÜRETİM VE İŞLETMESİNDE İŞBİRLİĞİ SÜREÇLERİNİN ANALİZİ PROJESİ

​Bakanlığımız projelerinden olan "Kırmızı Et Üretim ve İşlenmesinde İşbirliği Süreçleri Analiz Projesi'nin

Amacı:  Erzurum ve hinterlandında, kırmızı et sektörü için sözleşmeli üretim, üretici örgütleri ve tarımsal işbirliği potansiyellerini araştırmak ve uygun destek sistemini bulmak.

Proje Hedefi: Erzurum ve Hinterlandında kırmızı et üretim ve işbirliği süreçlerini araştırmak, mevcut potansiyeli etüt etmek, uygun destek stratejisi belirleyerek, destekleme modeli geliştirmek, ülke geneli için uygulanabilir örnek model hazırlamak.

Bu maksatla 07.02.2017 tarihinde TÜBİTAK Türkiye Sanayii Sevk ve İdaresi Enstitüsü ile sözleşme yaparak işe başlandı. Kırmızı Et sektörünü temsil eden paydaşlarımızdan 12 kişilik Teknik Komisyon ekibi ve idari ve Tusside ekibi ile bir yıllık içerisinde;

1.  İşbirliği süreçleri konusunda kapasitenin geliştirilmesi ve farkındalık oluşturma,

2.   Kırmızı et sektörü mevcut durum analizi,

3.   Kırmızı et sektörü stratejilerinin belirlenmesi,

4. Kırmızı et sektörü stratejisi çerçevesinde gerekli olan işbirliği süreçlerini ortaya koymak ve bu çalışmalardan sonra ortaya çıkan işbirliği modelleri için yapı önerisi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır.

Bölge genelindeki hayvan sayıları ve hayvan hareketleri de dikkate alınarak Erzurum ve sınır komşu illeri hinterlant olarak kabul edilmiş; Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Kars illeri analize dahil edilmiştir.

Ayrıca gerçekleştirilen rekabetçilik analizinden sonra rekabetçilik faktörleri açısından Erzurum ili ve hinterlandı yurtiçinde Afyon, Balıkesir ve Konya illeriyle karşılaştırılmış ve toplamda 360 yetiştirici ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir.

Çalışmalar sonucunda

(1) Eğitim

(2) Ar-Ge

(3) Kurumsallaşma

(4) Planlama

(5) Pazarlama" olmak üzere 5 ana Ortak Rekabet Alanı oluşturulmuştur.

Her bir ortak rekabet alanı altında yapılacak olan eylemler için mevcut desteklerden karşılanabiliyorsa hangi destekten karşılandığı, eylemin yeni işbirliği desteği kapsamına alınıp alınmayacağı ve eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu kurum/kuruluşun kim olacağı, ilgili paydaşların yer aldığı toplantılarla belirlenmiştir.

Çalışma sonucunda sektör için Erzurum ili ve hinterlandına yönelik bir strateji belgesi ve bir de işbirliği modeli tasarımları elde edilmiştir.

(1) Asil-Vekil İşbirliği

(2) Proje Bazlı İşbirliği

(3) Ortak Pazarlama Ajansı

(4)  Bilimsel Araştırma – Eğitim İşbirliği ve

(5) Değer Zinciri Destekleme ve Kümelenme Modeli, işbirliği modelleridir. 

Değer Zinciri Destekleme ve Kümelenme modeli dışındaki diğer dört model uygun bir işbirliği ekosistemi ile desteklenmez ise verim alınamayacağı ortadadır. Değer Zinciri Destekleme ve Kümelenme Modeli ihtiyaca göre her birinin ilgili kesim ve kurumlara uygulanmasını sağlayacak, kapsayıcı ve destekleyici bir modeldir. Bölgedeki kırmızı et sektörü ile ilgili tüm işbirliği kuruluşları (Birlikler, Kooperatifler, İşletmeler vb) destekleyici kuruluşlar (GTHB, Valilik, İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, Belediye vb) ve Eğitim ve Araştırma Kurumları (Üniversite, Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Uygulama ve Araştırma Merkezi vb.) küme yönetimini teşkil edeceklerdir.

Değer Zinciri Destekleme ve Kümelenme Modelinde, paydaşlarla ilişkilerin en kapsamlı olacağı, uygulamada faaliyet bazında izleme ve değerlendirmenin yapılacağı bir yapıdan bahsedilmektedir. Kümelenme destek programı çerçevesinde, kırmızı et sektörü için ihtiyaçların belirleneceği, sürecin her safhasında izleme ve değerlendirmenin yapılacağı, başarısız olan projelerin zamanında tespit edildiği ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanıldığı, rekabet öncesi bir faaliyet olup, sektör pazarını tüm paydaşlarla birlikte büyütmeyi hedefleyen, pilot uygulama projesi gerçekleştirilecektir.

Kırmızı Et Sektörü ekosisteminde yer alan tüm paydaşların sisteme dahil edilmesi ve ortak algı ve hedef oluşturulması zorunlu bir başlangıç unsurudur. Kümelenme sürecinde paydaşların ve aktörlerin bir bütün içinde nasıl rol aldıklarına ve belirli bir katma değerin oluşmasına nasıl katkı sağlayacaklarına odaklanılarak kümelenme süreci desteklenmelidir. Küme grubuna dâhil olacak üreticiler bireysel olmak yerine, mutlaka örgütlü yapı içerisinde olması,  örgütlü yapıya teşvik edilmesi istenmektedir.

 

Kırmızı_ET-Kapak_v4.pdf

_Kırmızı_Et_Ek_Dosya_PDF.pdf          

_Kırmızı_Et_Rapor_Basılan_PDF.pdf

_Kırmızı_Et_Rapor_Tüm_Detaylarıyla_PDF.pdf


 


''