Başkanlıklarımız ve Görevleri

Arazi Edindirme Daire Başkanlığı

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Madde 41 :

a) Tarım arazilerinin değer tespitlerini yapmak ve yaptırmak,
b) Tarımsal arazilerde; kiracılık, ortakçılık ve yarıcılık işlerine ilişkin usul ve esaslar belirlemek,
c) Tarımsal arazilerin alım, satım ve kiralamalarına ilişkin olarak illerde oluşturulan arz ve talep listeleri hakkında değerlendirme yapmak, yapılan çalışmaları yönlendirmek,
ç) Alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda yapılacak aracılık çalışmalarını düzenlemek ve takibini gerçekleştirmek,
d) Tarımsal arazilerini yeter gelirli büyüklüğe eriştirmek amaçlı kredilerle ilgili usul ve esasları belirlemek, teknik destek sağlamak,
e) Mülkiyetten kaynaklanan ihtilafları gidermek amacıyla kamulaştırma, alım, satım ve takas işlemlerinin Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütülmesini sağlamak,
f) Arazi edindirme kapsamında ilgili kamu idareleri ile yürütülecek politikalar konusunda iş birliği yapılması,
g) Mülkiyeti Hazineye ait Bakanlığa tahsisli arazi ve işletmelerin tarımsal faaliyetlerde kullanılması amacıyla değerlendirilmesi, yatırımcılara tahsisi ve izlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
ğ) 3083 sayılı Kanun ile uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve bu kapsamda kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesini sağlamak,
h) Yabancı gerçek kişilerin tarımsal arazi edinimi ile ilgili Bakanlığımız yetki alanına giren usul ve esasları belirlemek, işlemlerin yürütülmesini sağlamak,28
ı) Toplulaştırma alanları dışında kalan yerlerde, arazi edindirme işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
i) Optimum işletme büyüklüklerini bölgelere göre hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeği ile ilgili çalışmalar yapmak,
j) Tarımsal işletme bilgi sisteminin ilgili hizmet birimleri ile birlikte işletilmesini sağlamak,
k) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanlığı

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Madde 39 :

a) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma açısından izlemek, değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,
b) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanılmasını sağlamak, sulama projelerinin etüt ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,
c) Bakanlığın sulama ile ilgili politika ve stratejilerini belirlemek,
ç) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ve projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek,
d) Su kullanıcı örgütleri ile işbirliği yaparak sulama tesislerinin sürdürülebilirliğini sağlayıcı tedbirler almak ve sulamada verimliliği artırıcı çalışmalar yapmak, yaptırmak,
e) Sorunlu tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve bu alanlara yönelik arazi ıslahı etütlerini ve projenin uygulamalarını yapmak, yaptırmak,
f) Drenaj problemli sahaların etüt ve projelerinin uygulamalarını yapmak, yaptırmak,
g) Su toplama havzalarında toprak ve su kaynaklarının korunması ile ilgili tedbirler almak,
ğ) 5488 sayılı Tarım Kanunu hükümleri çerçevesinde yürürlüğe giren kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesine ilişkin bakanlar kurulu kararlarının uygulanmasında, sulama sistemlerinin geliştirilmesinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, uygulanmasına yardımcı olmak,
h) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak, yaptırmak,
ı) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili dış kaynaklı kalkınma projelerini ilgili hizmet birimleri ile işbirliği yaparak hazırlamak ve hazırlatmak, ulusal projelerle entegrasyonunu sağlamak, bölgesel projelerde, uluslararası finans kuruluşlarından kaynak sağlanmasına yönelik işlemleri yürütmek, projeler ile ilgili olarak uluslararası ikili ve teknik işbirliği anlaşmaları yapmak ve projeleri uygulamak ve uygulatmak, uygulanacak projelerin bünyesinde bulunan yatırım konularını belirlemek,
i) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanlığı

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Madde 38 :

a) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt ve uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak,
b) Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak, yaptırmak,
c) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini değerlendirmek, kontrol etmek ve onaylamak,
ç) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,
d) Toplulaştırma alanlarında arazi edindirme işlemlerini yürütmek,26
e) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
f) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
g) Kırsal alan düzenlemesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
ğ) Toplulaştırma alanlarında tarımsal arazi arz ve talep listelerini oluşturmak,
h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya özel mülkiyetinde bulunup da kamu hizmetlerinde kullanılmayan, orta malı olup ihtiyaç fazlası olarak belirlenen, devletçe ıslah edilen göl, nehir ve bataklıklardan kazanılan arazilerin tarımsal işletmelerin kullanımına geçmesi amacıyla hazine adına tescili ve dağıtım esaslarını belirlemek,
ı) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine adına kayıtlı olup kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere planlanmamış olan tarım arazilerinin, topraksız veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilere dağıtılmasını veya kiralanmasını düzenlemek, ayrıca bu üreticilerin donanımlarının desteklenmesini sağlayacak tedbirler almak,
i) Tarım reformu uygulama alanlarında 3083 sayılı Kanun gereği dağıtılan araziden, dağıtım tarihinde geçerli bulunan yasal kurallara uygun olarak işletilmeyen arazinin geri alınmasıyla ilgili işlemleri uygulamak, Danıştay, mahkeme ve yönetim kararları gereğince yapılması gerekli düzeltme ve ıslah işlemlerini, dağıtım tarihinde geçerli hükümlere göre yürütmek,
j) 3083 ve 5403 sayılı kanunlar çerçevesinde arazi dağıtım hizmetlerini yürütmek,
k) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında köy gelişim alanlarını belirlemek, köy imar planları ve altyapı hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
l) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında idari bağlılık değişikliklerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
m) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Madde 32 :

a) Tarım sektörünün geliştirilmesi, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımadayalı yatırımların desteklenmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal alandaki insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi için Avrupa Birliği programları kapsamında, ülkesel program ve projeler hazırlamak/hazırlatmak, değerlendirmek, uygulamak ve izlemek,
b) Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ve Kırsal Kalkınma Planının hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve planla ilgili kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
c) 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca kurulan İzleme Komitesinin sekretarya işlemlerini yürütmek, “Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Kırsal Kalkınma Programını hazırlamak, Program ile ilgili uygulamaların etkin, verimli ve doğru bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması, koordinasyonu, tanıtımı ve Programa ilişkin değişiklikler ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
ç) Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesinin sekretarya görevini yürütmek,
d) Daire Başkanlığınca yürütülen proje ve hizmetlere ait bütçenin ödeme emirlerini takip etmek, ilgili birimlere iletmek,
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Daire Başkanlığı

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Madde 46 :

a) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi kapsamında kurulacak Arazi Parsel Tanımlama Sistemi için gerekli Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları gerçekleştirmek,
b) CBS çalışmaları kapsamında arazi kullanım sınıflarına ilişkin çalışmalar yapmak, bu çalışmaların iklim değişikliği ve Entegre İdare ve Kontrol Sistemi kapsamında kullanımına yönelik entegrasyonu sağlamak,
c) Genel Müdürlüğün hizmet konuları ile ilgili harita, uydu görüntüsü ve CBS verilerini sağlamak ve CBS çalışmalarını gerçekleştirmek,
ç) Kurum içi ve kurumlar arası CBS veri değişim standartlarını belirlemek,
d) Entegre idare ve kontrol sistemi dahil olmak üzere, görev alanına giren konularda bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve güncel tutmak,
e) Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek,
f) Bakanlık içi ve dışı hizmet birimleri ile işbirliği yaparak, diğer bilgi işlem sistemleri ile entegrasyonu sağlamak üzere her türlü tedbiri almak,
g) Ürün Doğrulama ve Takip Sistemiyle ilgili çalışmaları Tarım Bilgi Sistemi kapsamında gerçekleştirmek,
ğ) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Madde 48 :

a) Genel Müdürlüğün yürüttüğü projelere ilişkin yatırım programını yapmak, izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek,
b) Genel Müdürlüğün cari ve yatırım bütçeleri ile performans programını, kalkınma plan ve programları ile stratejik plan çerçevesinde hazırlamak, değişiklik tekliflerini ilgili birimler ile işbirliği yaparak değerlendirmek,
c) İç ve dış kaynaklı projelerin belirli periyotlarla fiziki ve nakdi performanslarını izlemek, gelişmelere ilişkin raporları ilgili birimlere göndermek,
ç) Bütçe, proje ve programlarla ilgili konularda daireler arası koordinasyonu sağlamak ve ilgili birimlere iletmek,
d) Genel Müdürlük bütçesi ile ilgili tenkis, ödenek gönderme işlemlerini yapmak ve yıllık kesin hesap kanun tasarısına ilişkin bilgileri hazırlamak ve ilgili birime göndermek,
e) Genel Müdürlüğün iç kontrol ile ilgili çalışmalarını yürütmek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
f) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kamuoyuna açıklanacak raporları periyodik olarak hazırlamak ve ilgili birime iletmek,
g) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki mevzuat tekliflerini hazırlamak, tasarılar hakkında görüş oluşturulmasını sağlamak, diğer kurumlardan gelen kanun, yönetmelik gibi mevzuata ilişkin düzenlemelerle ilgili Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,32
ğ) Genel Müdürlükçe yürütülen projelerde görevli elemanların yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi konularında Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği yapmak,
h) Yurt dışına gönderilecek ve yurt dışından gelecek heyet ve kişilerle ilgili çalışmalarda koordinasyonu sağlamak, uluslararası toplantıların düzenlenmesine yardımcı olmak,
ı) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, uluslararası ikili ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde görüş oluşturulmasını sağlamak, anlaşmalarda öngörülen hususların gerçekleştirilmesine Bakanlığın ilgili birimi ile koordinasyonu sağlamak,
i) Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplandırılmasında koordinasyonu sağlamak,
j) Genel Müdürlüğün personeliyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek ve Bakanlığın ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
k) Genel Müdürlüğün evrak, kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek, gelen yazı ve belgelerin ilgili daire başkanlıklarına ve Makama sunulmasını sağlamak,
l) Genel Müdürlüğün temizlik, aydınlatma, ısıtma, haberleşme, taşıma, bakım, onarım hizmetlerinin ilgili birim ile koordinasyonunu sağlamak,
m) Genel Müdürlüğün ve daire başkanlıklarının malzeme, araç, gereç, kırtasiye ve sarf malzemesi ihtiyaçlarını tespit etmek, bunların temini için Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,
n) Genel Müdürlüğün taşınır mal işlemlerini yürütmek.
o) Genel Müdürlük emrindeki hizmet taşıtlarının, daire başkanlıklarının ihtiyaçlarına göre tahsis, kullanım ve kontrolünü yapmak, bunların bakım, onarım ve yakıt ikmali işlerini yürütmek,
ö) Genel Müdürlük sivil savunma hizmetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek ve araç gereçlerini temin etmek,
p) Bağlı kuruluşların personel ve demirbaş konularıyla ilgili resmi yazışmaları yapmak,
r) Genel Müdürlüğün personelinin tayin ve atama ile ilgili idari yargıya intikal etmiş konularda Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak gerekli yazışmaları yapmak,
s) Kalkınma plan ve programları ile icra planında yer alan tedbirlerin uygulamalarını takip etmek, gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak,
ş) Kanun, tüzük, yönetmelik, bakanlar kurulu kararı ve protokol taslakları ile birden fazla birimi ilgilendiren konularda Genel Müdürlük görüşünü tespit etmek ve Bakanlık içi ve dışı kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
t) Genel Müdürlüğün bilgi işlem ve veri tabanları ile ilgili çalışmalarda koordinasyonu sağlamak,
u) Genel Müdürlüğün faaliyet raporlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek,
ü) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

İstatistik ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Madde 44 :

a) Tarımsal istatistiklere ilişkin veri standartlarını oluşturmak,
b) Tarımsal işletmelerin yapısına ve ekonomik faaliyet sonuçlarına ilişkin istatistiklergeliştirmek,
c) Bakanlığımız faaliyetleri ile ilgili tarımsal verileri Bakanlık bilişim politika ve altyapısına uygun olarak ilgili birimlerden toplamak, gelen verileri birleştirmek, değerlendirmek ve istatistikleri oluşturmak,
ç) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile işbirliği halinde tarımsal verileri üretmek ve sunmak,
d) Proje ve planlamaya yönelik sektörün ihtiyaç duyduğu teknik ve ekonomik parametreler geliştirmek,
e) Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili Genel Müdürlük hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
f) Tarımsal ürün ve sektör raporlarını hazırlamak ve hazırlatmak,
g) Tarımsal ürün maliyetlerini derlemek, izlemek ve bunlarla ilgili istatistiki veri oluşturmak,
ğ) İstatistiksel yöntemlerle tarımsal üretim ve faaliyetlerle ilgili projeksiyonlar yapmak ve yaptırmak,
h) Doğal kaynaklarla ilgili istatistikler geliştirmek,
ı) Ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliği içerisinde tarımsal istatistikleri geliştirmek,
i) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanlığı

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Madde 45 :

a) 1163 sayılı Kanunla kurulan tarımsal amaçlı kooperatifler, 5200 sayılı Kanunla kurulan tarımsal üretici birlikleri, 5996 sayılı Kanunla kurulan ıslah amaçlı hayvan yetiştirici birlikleri ve 5553 sayılı Kanunla kurulan tohumculuk birlikleri ile bunların üst kuruluşları tarafından uygulanacak proje konularını tespit etmek, proje yapmak/yaptırmak, yatırım programına almak ve mali destek sağlamak,
b) Programa alınan projelerin kredi ve faiz desteği işlemlerini yürütmek, uygulamasına
teknik destek vermek,
c) İşletmeye geçen projelerin faaliyetlerini izlemek, istatistiki verileri toplamak ve değerlendirmek,
ç) Mevcut tesislerin kapasite artırımı ve rehabilitasyonuna yönelik projelere teknik ve mali destek sağlamak,
d) Sabit yatırımını tamamlayan ve üretime geçen tesislerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili işlemleri yürütmek,
e) Çiftçi örgütlerine tahsis edilen ve kullandırılan ödenek ve kredilerin tahsil, tenkis ve takip işlemlerini izlemek ve yürütmek,
f) Tarım sanayi entegrasyonu sağlanması, tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi,depolanması ve muhafazasına yönelik tesislerin kurulması ve tarımsal mekanizasyon konusunda plan ve projeler hazırlamak ve uygulamak,
g) Kırsal alanda proje ve program uygulamaları ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren diğer konularda Bakanlık içi ve dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak,30
ğ) Tarımsal mekanizasyon konusunda politika ve stratejileri tespit etmek, plan ve projeler hazırlamak ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, tarımsal mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
h) Tarıma dayalı kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi ile ilgili program ve projeler hazırlamak/hazırlatmak, değerlendirmek, uygulamak/uygulatmak, izlemek ve koordinasyonu sağlamak,
ı) 5488 sayılı Tarım Kanunu hükümleri çerçevesinde istihsal edilen kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesine ilişkin bakanlar kurulu kararlarını uygulamak,
i) Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğü ile ilgili idari işleri yürütmek, koordinasyonu sağlamak,
j) Kırsal alanda, tarımsal altyapının, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, ekonomik çeşitliliğin geliştirilmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesine yönelik program ve projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, kırsal alanda yapılacak tüm faaliyetlerin Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ve Kırsal Kalkınma Planları ile bütünlük teşkil etmesini sağlamak,
k) Kırsal alanın toplumsal yapısıyla ilgili sosyolojik inceleme, değerlendirme ve raporlama gibi iş ve işlemleri yapmak,
l) Tarım arazileri ile ilgili hisse devirleri ve işletme ölçeğinin büyütülmesinde gerekli olan finans kaynakları geliştirmek, finans kurumları ile iş birliği yapmak,
m) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Madde 47 :

a) 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 26/A maddesi hükümlerince gerekli iş ve işlemleri yapmak.
b) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerine ait proje, altyapı inşaatı, ihale ve denetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımı ile ilgili ruhsat ve izin işlemlerini takip etmek,
c) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin yer seçimi, kuruluşu, imar planı onayı, faaliyeti, işleyişi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere mevzuat çalışmaları yapmak,
ç) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin rekabet edebilirliğinin artırılması, teknoloji ve yeniliklerin takip edilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak,
d) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB)’nin planlanması ve geliştirilmesine yönelik politika oluşturmak,
e) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerine ait yatırım programı ve bütçe tekliflerinin hazırlamak, yatırımları kredi, hibe vb uygulamalarla desteklemek,
f) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili uygulama sonuçlarını izlemek,
g) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına ve yatırımcı teminine yönelik çalışmalar yapmak, uygulamalarla ilgili rehberlik yapmak,
ğ) Faaliyet alanı ile ilgili olan hizmet birimleri ile koordinasyonu sağlamak,
h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Pazarlama Daire Başkanlığı

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Madde 34 :

a) Tarımsal ürünlerin lisanslı depoculuk iş ve işlemleri ile ilgili ihtiyaç duyulan hususlarda, gerekli katılım, işbirliği ve katkıyı sağlamak,
b) Tarımsal ürünlere yönelik coğrafi işaretlerle ilgili sektörü bilgilendirme, ürün ve alan belirleme, izinlendirme ile ilgili Türk Patent Enstitüsü ile koordineli çalışmalar yapmak, yaptırmak,
c) Coğrafi işaretlemeler konusunda ilgili birimlerle birlikte veri tabanlarını oluşturmak, kayıtlarının tutmak,
ç) Tarımsal sanayi ürünlerinin maliyet analizlerini yapmak,
d) Tarım ürünleri ile ilgili pazar araştırmaları yaparak, tarımsal pazarlama strateji, hedef ve planlarının belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
e) Tarım ürünlerinin pazarlanmasına yönelik tüketici eğilimlerini izleyerek, tarımsal üretimi yönlendirme çalışmaları yapmak,
f) Tarımsal örgütler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin, yurt içi ve yurt dışı pazarlama imkanlarını araştırmak, tanıtımını sağlamaya yönelik etkinlikleri desteklemek, görsel ve yazılı basın ile işbirliğini sağlamak,
g) Tarımsal pazarlama ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
ğ) Doğal kaynakları da dikkate alarak ilçe bazında, kırsal kalkınma amaçlı gelişme eksenleri ile tarım sektöründe pazarlamaya yönelik yeni yatırım alanlarını belirleyici çalışmalar yapmak, yaptırmak,
h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Proje ve Kesin Hesap Daire Başkanlığ

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Madde 43 :

a) Genel Müdürlüğün yatırımları ile ilgili etüt, plan ve projeleri hazırlamak, hazırlatmak,
b) Genel Müdürlüğün yatırımları ile ilgili birim fiyat çalışmaları yapmak,
c) Genel Müdürlüğün yatırımları ile ilgili kesin hesap işlemlerini onaylamak,
ç) Genel Müdürlüğün yatırımları ile ilgili etki analizleri yapmak,
d) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başkanlığı

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Madde 36 :

a) Toprak ve arazilerin sınıflandırılması ve değerlendirilmesi için Bakanlık standartlarını oluşturmak,
b) Tarım arazilerinin korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve tarımsal üretim amacı dışında kullanım taleplerini değerlendirmek,
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,
ç) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili projeye esas etüt çalışmalarını yürütmek, uygulanmış veya planlanan projelerin tarımsal üretime etkilerini incelemek ve değerlendirmek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak,
d) Toprak veri tabanının iyileştirilmesi, güncelleştirilmesi ve tarımsal arazi kullanım planlarının gereksinim duyduğu temel altlıkların oluşturulmasını sağlamak,
e) Toprak ve erozyon konularına ilişkin risk haritalarını hazırlamak ve bu konuda ilgili diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde faaliyet göstermek.
f) Toprak koruma kurullarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek,
g) Ülke genelinde arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama işlemlerini yapmak, yaptırmak,
ğ) Ülke genelinde yapılan tüm toprak haritalarını kontrol etmek, onaylamak ve ulusal toprak ve arazi veri tabanını oluşturmak,
h) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak veya yaptırmak,
ı) Arazi kullanım planlarını yapmak veya yaptırmak,
i) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak, yaptırmak,
j) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
k) Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarını hazırlamak, hazırlatmak,
l) Toprak, bitki ve sulama suyu ile zemin mekaniği analiz laboratuvarlarının kuruluş ve çalışmaları ile ilgili mevzuatı hazırlamak izlemek ve konusu ile ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
m) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında, zorunluluk hali ve Kanunun amaçları gözetilerek yürütülen tarım arazisinin tarım dışı amaçla kullanım izinleri, satışlar, şerhler ve tahsis işlemlerini yürütmek,
n) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Tarım Arazileri Yönetimi Daire Başkanlığı

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Madde 40 :

a) Yeter gelirli arazi büyüklüklerini, bölgesel şartlara ve ilçelere göre belirlemek, ihtiyaç duyulması halinde belirlenen arazi büyüklüklerinin artırılması veya azaltılması ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak, Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili işlemleri yürütmek,
b) Tarım arazilerinin bölünmesini engellemek amacı ile gerekli çalışmaları yapmak,
c) Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak,
ç) Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirmek,
d) Mirasa konu tarım arazilerinde intikal işlemlerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak,
e) 5403 sayılı Kanunun 8/Ç maddesinde öngörülen süre içerisinde yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin devredilmemesi halinde, bu madde kapsamında Bakanlık İl Müdürlükleri ile koordineli olarak yetkili sulh hukuk mahkemesinde Bakanlıkça açılacak davalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri, Hukuk Müşavirliğine intikal ettirmek,
f) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığı

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Madde 42 :

a) Tarım arazilerine yönelik tarım dışı veya tarım kaynaklı her türlü bozucu ve kirletici etmene karşı önlemler almak,
b) Toprak ve su kaynaklarının; tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğe karşı korunması ve tarım alanlarında su kalitesinin izlenmesi,
c) Nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi ve iyi tarım uygulamaları koduna yönelik tarımsal eylem planlarının hazırlanması ile tarımsal kirliliği önleyici projeler yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak,
ç) İlgili genel müdürlükler ile koordineli olarak kırsal alanda tarımsal kaynakları korumaya yönelik faaliyetler yapmak, atık su yönetimine yönelik çalışmalara destek vermek, tarımsal kaynakları korumaya yönelik uygun teknolojilerin kullanılmasını teşvik etmek,
d) İlgili genel müdürlükler ile koordineli olarak toprak, su, bitki, hayvan varlığı ve benzeri tarımsal kaynakların korunması ve tarımsal çevrede ekolojik dengenin bozulmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak,
e) Hayvansal atıkların, tarımsal ve orman artıklarının enerji alanında modern biyokütle yöntemleriyle verimli olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
f) Biyoçeşitlilik, tarımsal çevre, tabii kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik plan, program, ulusal ve uluslararası ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak,
g) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
ğ) Sera gazı salınımı ile ilgili çalışmalar yapmak, yaptırmak,
h) Erozyon ve çölleşme konularına yönelik ulusal ve uluslararası program ve projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek,
ı) Görev alanı kapsamında uluslararası kuruluşlarla ilgili çalışmalara Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak katılmak ve gerekli bilgi desteğini sağlamak,
i) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanlığı

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Madde 35 :

a) Bakanlığın destekleme politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak ve bu politikaları uygulamak için gerekli tedbirleri almak,
b) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunun 19 uncu maddesinde istinaden Bakanlıkça yapılan tarımsal destekler ile ilgili bütçe ve ödemelere ait iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
c) Tarımsal desteklerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer birimler ile koordinasyonu sağlamak,
ç) Tarım sektörüne ve kırsal kesimlere verilecek desteklere ilişkin çalışmalar yapmak, teklifte bulunmak ve 5488 sayılı Tarım Kanunu uyarınca kurulan Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,
d) Çiftçi Kayıt Sistemi ile ilgili mevzuat ve işlemleri yürütmek,
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Madde 37 :

a) Tarımsal ürünlere, riskler bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin planlamalar yaparak, tekliflerin Bakanlar Kurulunun onayına sunulmasını sağlamak,
b) Tarım Sigortaları Kanunu ile Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,
c) Bakanlık Çiftçi Kayıt Sistemindeki ve Bakanlıktaki diğer kayıtları dikkate alarak, havuz veri tabanında Bakanlar Kurulu Kararınca teminat altına alınan riskler için sigorta şirketleri tarafından düzenlenecek standart devlet destekli tarım sigortaları poliçelerine istinaden Devlet tarafından karşılanacak toplam prim desteğine tarım sigortaları havuzu hesabına aktarılmasını sağlamak,
ç) Tarım sigortaları havuzu yönetimi tarafından onaylanan risk paylaşımı ve reasürans planına göre oluşabilecek hasar fazlasına ilişkin tarım sigortaları havuzuna devlet tarafından taahhüt edilecek hasar fazlası desteğine ilişkin karar tekliflerinin Bakanlar Kurulunun onayına sunumunu ve oluşabilecek hasar fazlası desteğin tarım sigortaları havuzu hesabına aktarılmasını sağlamak,
d) Hasar tazminat ödemelerinin kontrolünü sağlamak ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
e) Havuz eksperliği konusunda eğitim düzenlemek ve bu eğitimle ilgili belge vermek,
f) Tarım sigortası ile ilgili çalışmalara ve uygulamalara katılmak,
g) 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çerçevesinde tüm tarımsal varlığı zarar gören çiftçilere Kanunda belirtilen yardımların yapılması amacı ile afet tertiplerine aktarılan ödeneğin tahsisini sağlamak,
ğ) Afete uğrayan ve durumları 2090 sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirilecek kredi verilen çiftçilerin kredi dönüşlerini takip etmek,
h) 2090 sayılı Kanun çerçevesinde kredi kullanan ve tekrar afete uğrayan çiftçilerin kredi borçlarının bir yıl süre ile ertelenmesini sağlamak,
ı) Tarım arazilerinin, ekili ve dikili alanlar ile bunların ürünlerinin, meyveli ağaçların ve çiftçi mallarının korunmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak. Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki 4081 sayılı Kanunun uygulanmasını sağlamak,
i) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Teşkilatlanma Daire Başkanlığı

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Madde 33 :

a) Çiftçilerin teşkilatlanması ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi için etüt ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, tarımla ilgili birlik ve konseylerin kurulma ve çalışma esaslarını belirlemek,
b) Kooperatifler Kanunu kapsamındaki tarımsal amaçlı kooperatif ve üst kuruluşları ile tarım kredi kooperatifleri ve üst kuruluşlarının kuruluş taleplerini incelemek, işlemlerini yürütmek,
c) Tarımsal amaçlı kooperatifler ve tarımsal amaçlı birliklerin kuruluş işlemlerini gerçekleştirmek, çiftçi kuruluşlarının ana sözleşme ve tüzük değişiklikleri ile ilgili taleplerini incelemek, uygun görülenleri kabul etmek, olağan ve olağanüstü genel kurullarında gerektiğinde temsilci bulundurmak, genel kurul evraklarını incelemek, fesih ve birleşme işlemlerini yapmak,
ç) Çiftçi kuruluşları için tip ve örnek ana sözleşme, tüzük, statü geliştirmek ve bunlarla
ilgili uygulamaları takip etmek,
d) Gerekli hallerde kooperatifleri ve üst kuruluşları ile tarımsal amaçlı birlikleri olağanüstü genel kurul toplantısına götürmek, ana sözleşme değişikliklerini yapmak,
e) Ulusal ve uluslararası nitelikteki çiftçi kuruluşları, meslek odaları, vakıflar ve benzeri hizmet yapan kuruluşların teşkilatlanmasına yardımcı olmak,
f) Kooperatif ve birliklerin eğitim faaliyetlerinin ve ödüllendirmeleri ile ilgili mali konuların mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
g) Uluslararası çiftçi örgütleri ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
ğ) Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde faaliyette bulunmak,
h) Kuruluşları Bakanlığımızca yapılan kooperatiflere ait bilgileri toplamak, değerlendirmek,
ı) Tarımsal teşkilatların, yürürlükte olan gıda ve sağlıkla ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun üretim yapmalarına yardımcı olmak,
i) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kontrolörler Başkanlığı

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Madde 49 :

a) Kooperatif, birlik, oda, üretici örgütleri ve bunların iştiraklerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Yapılacak Denetimler ve Kontrolörler Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetlemek, bunların eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak,
b) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

''