11.1.2018 / Gösterim Sayısı : 24082

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesine Dair Tebliğ yayımlanmıştır

Ülkemiz tarımının alt sektörlerinden biri olan su ürünleri yetiştiriciliği; beslenmeye katkısı, hammadde ve işgücü sağlaması, kırsal kalkınmaya katkısı ve yüksek ihracat potansiyeli ile ekonomik boyutunun yanı sıra doğal kaynakların daha etkin yönetimi ve biyoçeşitliliğin muhafazası konularında da fırsatlar yaratmaktadır.

Su ürünleri yetiştiriciliği, dünyada ve ülkemizde hızla büyümesi nedeniyle beraberinde su ve çevre kirliliği, hastalıkların yayılması, balık refahı ve adil olmayan çalışma koşulları gibi konularda negatif sosyal ve çevresel etkiler bırakmaktadır.

Ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları ile çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması amaçlanmaktadır.

Çevreye duyarlı, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen, doğal kaynakları korumayı hedefleyen, izlenebilirlik ve gıda güvenliğini sağlayan Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Uygulamalar Kriterleri Genelgesi, 01.07.2011 tarih ve 2951 (Genelge No:2011/006) sayı ile yayınlanmıştı.

05/06/2017 tarih ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda, 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'da ile su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları destekleme ödemesi yapılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda, hazırlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2017/50), 10 Ocak 2018 tarih ve 30297 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. Hazırlanan mevzuatlar kapsamında bir yetiştirici/üreticinin su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları destekleme ödemesinden faydalanabileceği miktar çipura, levrek ve alabalık türlerinin toplamı için en fazla 250.000 kilogram (250.000 kilogram dahil) ile sınırlıdır. Çipura, levrek ve alabalık türlerinde destek miktarı 25 krş/kg'dır.

Destekleme ödemesi ile su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları gelişecek olup, çevresel konular, kaynakların korunması, izlenebilirlik, ürün kalitesinin geliştirilerek tesisten sofraya güvenilir ürünün sağlanması, mesleki sağlık ve güvenlik, balık refahı konuları önemli bir adım atılmıştır. 


''