Daire Başkanlıkları ve Görevleri

Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Baskanlığı
a) Kalkınma plan ve programlarında öngörülen hedeflere uygun olarak bitkisel üretim kaynaklarının en iyi sekilde kullanılması, üretimin, verimliliğin ve çesitliliğin artırılması, kalitenin iyilestirilmesi ile ilgili projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamaya koymak ve yürütülmesini sağlamak, izlemek, değerlendirmek,
b) Tarla bitkileri üretiminde verimliliğin arttırılması, ürünlerin çesitlendirilmesi, kalitenin iyilestirilmesi ile ilgili projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamaya koymak
c) Sebze üretiminde verimliliğin artırılması, ürünlerin çesitlendirilmesi, kalitenin iyilestirilmesi ile ilgili projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamaya koymak, açıkta ve örtü altında sebze üretimini arttırmak,
ç) Bağ ve bahçe üretim kaynaklarının değerlendirilmesi, verimliliğin artırılması, ürünlerin çesitlendirilmesi, kalitenin iyilestirilmesiyle ilgili uygulama projelerini hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamaya koymak, kapama meyve bahçeleri ile, bağ tesislerinin kurulmalarına yardımcı olmak,
d) Itri ve tıbbi bitkilerin üretimlerinin artırılması, ürünlerin çesitlendirilmesi, kalitenin iyilestirilmesi ile ilgili uygulama projelerini hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamaya koymak,
e) Süs bitkileri üretimini gelistirmeye yönelik projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak,
f) Bitkisel üretimin arttırılmasına ve ürün gelistirilmesine yönelik, laboratuvar ve benzeri tesislerin kurulması için teklifte bulunmak, kurulmalarını desteklemek ve teknik yardımda bulunmak,
g)Uygulanan bitkisel üretim ve gelistirme projeleri ile ilgili personel, hizmet içi eğitim ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunların yıllık programlar çerçevesinde temini için ilgili birimlerle isbirliği yapmak ve koordinasyon sağlamak,
ğ) Bitkisel üretimde dünyadaki gelismeleri ve yapılan uluslararası etkinlikleri takip etmek, is birliği yapmak, katılımları sağlamak, uygulama imkânı olan yeni çesit ve tekniklerin çiftçilerimize ulastırılmasına yardımcı olmak,
h) Bitkisel üretim konuları ile ilgili mevzuat çalısmaları yapmak,
ı) Sivil toplum örgütleri ile yapılan ortak projeleri incelemek, değerlendirmek ve uygulanmasını sağlamak, ürün konseyleri ile ilgili görevleri yerine getirmek,
i) Uluslararası ürün piyasalarını izlemek, ulusal ve uluslararası projeleri uygulamak, uygulatmak,
j) Genel Müdürlük faaliyetleri kapsamında üretimi artırmaya yönelik tedbirler almak, takip etmek ve kayıt sistemlerini olusturmak ve görev alanına giren ürünlerde üretimle iliskili olarak destekleme faaliyetlerini yürütmek,
k) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Baskanlığı
a) Çayır, mera, yaylak ve kıslaklar ile umuma ait otlak ve çayırların tespit, tahdit ve tahsisi ile ilgili programlar hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmalarını sağlamak, 
b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya mülkiyetinde bulunan çayır ve meraların gelistirilmesi amacıyla imar, ıslah ve ihya tedbirlerini almak, mevzuata uygun kullanımını temin etmek için gerekli program ve projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,
c) Ekolojisi uygun olan bölgelerde ve marjinal alanlarda çok yıllık yem bitkileri üretiminin artırılması ve yapay mera kurulması için projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, bununla ilgili tesvik tedbirlerini almak ve uygulatmak,
ç) Sulu ve kuru tarım alanlarında yem bitkileri, ot ve tohum üretimini gelistirmek için gerekli projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,
d) Uygulanan ve uygulanacak olan projelerin personel, hizmet içi eğitim, bütçe ve kredi ihtiyaçlarını tespit etmek, karsılanması için programlar hazırlamak, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
e) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak,
f) Ülke hayvancılığının ihtiyacı olan kaliteli kaba yem ihtiyacının giderilmesi için gerekli çalısmaları yapmak, bununla ilgili yurtiçi ve yurtdısı projeler hazırlamak ve hazırlatmak, uygulamasını sağlamak, silaj yapımının yaygınlastırılması için gerekli tedbirleri almak,
g) Bakanlığın çalısma sahası içerisinde erozyonu önleyici tedbirleri almak, ilgili kuruluslarla ortak projeler hazırlamak, hazırlanan projelere katkı sağlamak, sivil toplum örgütleri ile ortak çalısma programları hazırlamak ve hazırlatmak,
ğ) 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulacak tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine iliskin Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülecek çalısmalara katkı sağlamak,
h) Konusu ile ilgili mevzuat teklifleri hazırlamak ve ilgili mevzuat çalısmalarına katılmak,
ı) Konusu ile ilgili desteklere iliskin teklifler gelistirmek, takip etmek ve destekleme faaliyetlerini yürütmek,
i) Ülke genelinde çayır, mera ve yem bitkileri ile ilgili bilgi sistemleri kurmak, veri tabanı olusturmak ve uygulanmasını sağlamak,
j) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Tohumculuk Daire Baskanlığı
a) 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,
b) 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çesitlerinin Korunmasına Đliskin Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,
c) Bakanlığın tohumluk ile ilgili politikalarını belirlemek ve uygulamak, bu politikalar çerçevesinde projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak,
ç) Sertifikalı tohumluk üretiminin artırılması ve kullanımının yaygınlastırılması için gerekli tesvik ve destek tedbirlerini almak ve uygulamak,
d) Ülkemiz tohumluk ihtiyaçlarını tespit etmek, teminini ve tahsisini sağlayıcı tedbirleri almak,
e) Uluslararası rekabete uygun bir tohumculuk sektörünün olusturulması ve güçlendirilmesi ile ilgili çalısmalar yapmak,
f) Tohumculuk ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluslarla isbirliği yapmak ve gerekli ortak faaliyetleri yürütmek,
g) Süs bitkileri çoğaltım ve üretim materyallerinin üretim ve pazarlamasına iliskin düzenlemeler yapmak,
ğ) Nesli Tehlike Altında Olan Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine iliskin Sözlesme (CITES) kapsamında canlı bitki türleri için uygulamaları yürütmek,
h) Ülkemiz florasında bulunan soğanlı bitki türlerinin doğadan toplanması, üretilmesi ve ticaretine iliskin uygulamaları yürütmek,
ı) Görev alanı ile ilgili eğitim çalısmaları yapmak, yayımlar hazırlamak ve hazırlatmak,
i) Görev alanı ile ilgili istatistikî bilgileri toplamak, veri tabanı olusturmak ve raporlamak,
j) Tohumculuk ile ilgili sertifikasyon ve test kuruluslarının çalısmalarını düzenlemek ve kuruluslar arasındaki koordinasyonu sağlamak,
k) Görev alanı ile ilgili tohumluk ve bitkisel çoğaltım materyallerinin ithalat ve ihracatı ile ilgili düzenlemeleri ve uluslararası ticaretin gelistirilmesi için gerekli çalısmaları yapmak ve uygulamak,
l) Görev alanı ile ilgili mevzuat çalısmalarını yapmak, uygulamak ve diğer kurum ve kuruluslarca yapılacak olan ilgili mevzuat çalısmalarına katılmak,
m) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Bitki Besleme ve Teknoloji Gelistirme Daire Baskanlığı
a) Gübrelerin yurt içi ve yurt dısından temini ve dağıtımı ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, uygulamak ve uygulatmak,
b) Gübre üretici ve ithalatçı kurulusların piyasaya arz ettiği ürünlerin çiftçilere olan etkilerini değerlendirmek amacı ile fiyat analizi çalısmaları yapmak,
c) Piyasaya arz edilen kimyevi gübreler, organik gübreler, organomineral gübreler, mikrobiyal gübreler ile diğer gübre nitelikli ürünlerin ithalat ve ihracat izin belgelerini düzenlemek,
ç) Kalkınma planları doğrultusunda gübre üretim ve tüketim miktarlarını tespit etmek, ürünler bazında gübre tüketimlerini belirlemek,
d) Toprak analizlerine dayalı gübre kullanımını yaygınlastırmak amacıyla kurum ve kuruluslarla isbirliği yapmak, hizmet içi eğitim programları düzenleyerek her çesit gübrenin bilinçli kullanımını yaygınlastırmak amacıyla projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak veya uygulatmak,
e) Yurtiçinde pazarlanan her türlü kimyevi gübrelerin AB kriterlerine uygunluğunun denetimini, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmak veya yaptırmak, standardı olmayan kimyevi gübrelerin normlarını belirlemek, Türk Standartlar Enstitüsü ile isbirliği yaparak standartlarını hazırlatmak ve uygulamaya konulmasını temin etmek,
f) Üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen organik gübeler, organomineral gübreler, mikrobiyal gübreler, toprak düzenleyicileri ile diğer her türlü kimyevi gübreler ve gübre nitelikli ürünler için tescil belgesi, bu gübreleri ithal eden ve üreten firmalara lisans belgesi, ayrıca organik gübreler, organomineral gübreler, toprak düzenleyicileri, mikrobiyal gübreler ile diğer gübre nitelikli ürünleri üretenlere üretim izni belgesi düzenlemek, bunlarla ilgili standartları olusturmak, Türk Standartları Enstitüsü ile is birliği yaparak uygulamaya konulmasını temin etmek,
g) Gübre ve gübre nitelikli ürünlerin üreticisi, ithalatçısı ve ihracatçısı ile bu kurulusların bayilerine ait istatistikleri tutmak,
ğ) Ülke genelinde gübre denetimi yapacak Bakanlık personelinin hizmet içi eğitim almasını sağlamak, eğitim görmüs personele belge düzenlemek veya düzenlettirmek,
h) Tarımsal mekanizasyon araçlarının üretimi, kullanımı ve gelistirilmesi konularında standardizasyon ve uyum çalısmalarını yürütmek, ruhsatlandırılacak tarımsal mekanizasyon araçlarının Bakanlıkça onaylanmıs deney ilkelerine uygun sekilde deneye tabi tutularak, deney raporlarının hazırlanmasını sağlamak, deney raporlarında belirtilen teknik özelliklerine uygunluğunun denetimini sağlayıcı tedbirler almak,
ı) Genel Müdürlükçe uygulanan iç ve dıs kaynaklı projeler için ihtiyaç duyulan tasıt, alet ve ekipman ihtiyaçlarına ait teknik sartnameleri hazırlamak, hazırlatmak ve tahsisi için gerekli koordinasyonu yapmak,
i) Tarım alet ve makine parkına iliskin envanter çalısmalarını yürütmek,
j) Tarımsal mekanizasyon araçlarının tekniğine uygun kullanımı ile ilgili olarak kamu kurumları ve özel kuruluslarla isbirliği yapmak ve üreticilerin bu makinelerin etkin kullanımını temin amacıyla eğitilmesine yardımcı olmak,
k) Tarımda kullanılan veya tarımsal ürünlerden elde edilen biyoenerji ve elektrik enerjisi çalısmaları ile ilgili genel politikaları olusturmak amacıyla diğer ilgili bakanlıklarla ortak çalısmalar yürüterek mevzuat hazırlamak, uygulamak, uygulatmak,
l) Tarımsal Mekanizasyon Kurulu ile Gübre Danısma Kurulunu düzenlemek, sekretaryasını yürütmek, Kurulda alınan kararların uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
m) Görev alanına giren konularda yapılan ulusal ve uluslararası arastırmaları, toplantıları, deneyleri takip etmek,
n) Görev alanına giren konularla ilgili mevzuat teklifleri hazırlamak, mevzuat çalısmalarına katılmak,
o) Konusu ile ilgili destek teklifleri gelistirmek ve takip etmek,
ö) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Baskanlığı
a) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarını gelistirmek ve yaygınlastırmak için politika gelistirmek, uygulamak ve uygulatmak,
b) Konusu ile ilgili mevzuat teklifleri hazırlamak, ulusal ve uluslararası mevzuatı takip etmek,
c) Projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak,
ç) Kontrol veya sertifikasyon faaliyetinde bulunmak üzere basvuruda bulunan kurulusların basvurularını inceleyerek yetkilendirilmek üzere ilgili komitelere sunmak, yetkilendirilmis kuruluslar ile organik tarım ve iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunanları izlemek, incelemek, denetimlerini yapmak ve yaptırmak,
d) Yetkilendirilmis kuruluslarda görev alacak kontrolör ve sertifikerleri yetkilendirmek, faaliyetlerini izlemek, kayıt altına almak ve kimlik vermek,
e) Kontrol ve sertifikasyon kurulusları ile sözlesme yapan üretici, üretici örgütü veya mütesebbislerin faaliyetlerini izlemek, kontrol ve sertifikasyon sistemini takip etmek üzere veri tabanı hazırlamak veya hazırlatmak, hazırlanan veri tabanı kullanıcılarını yetkilendirmek,
f) İlgili mevzuatta yer alan komitelerin sekretarya islemlerini yürütmek,
g) Tasra teskilatı elemanlarının eğitilmesini sağlamak, faaliyetlerini izlemek,
ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluslar ile isbirliği yapmak ve gelismeleri takip etmek üzere düzenlenen etkinlikleri izlemek ve katılım sağlamak,
h) Ulusal ve uluslararası eğitim programı, seminer, panel, sempozyum, toplantı, fuar, kongre gibi etkinlikler yapmak, yaptırmak, katkı ve katılım sağlamak,
ı) Konusu ile ilgili destekler gelistirmek, teklifler hazırlamak ve takip etmek,
i) Konusu ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve raporlamak,
j) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Tarım Havzaları Daire Baskanlığı
a) Tarım havzalarının belirlenmesi, gelistirilmesi ve idaresi ile ilgili çalısmalar yapmak, tarımsal ürünlerin talep tahmini ve destekleme kararlarının olusturulması için, üretim, tüketim ve benzeri verileri üretmek, havza bazlı üretim politikalarını olusturmak, ilgili kuruluslarla isbirliği yapmak,
b) Konusu ile ilgili her türlü istatistikî bilgileri toplamak, derlemek ve veri tabanı (tarım envanteri) olusturmak ve mevcut tarım envanterini gelistirmek ve elde edilen bilgileri Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Baskanlığı ile paylasmak,
c) Verileri değerlendirmek, karar vericilere hazır hale getirmek,
ç) Tarım havzalarına dayalı projeler yapmak,
d)Tarım havzalarına dayalı desteklerin olusturulmasına iliskin teklif hazırlamak ve koordinasyonunu sağlamak,
e) Tarım havzaları ile ilgili bilgi islem alt yapısını olusturmak ve gelistirmek, diğer bilgi islem sistemleri ile uyum sağlamak ve gerekli tedbirleri almak,
f) Bakanlık içi ve dısı birimlerle isbirliği yapmak,
g) Tarım havzaları ile ilgili mevzuat çalısmaları yapmak,
ğ) Çevre-tarım etkilesimi konusunda çalısmalar yapmak,
h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

İdari İsler ve Koordinasyon Daire Baskanlığı
a) Proje ve program uygulamaları ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren diğer konularda Bakanlık içi ve dısı kuruluslarla isbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
b) Genel Müdürlüğün yürüttüğü projelere ait bütçe teklifini kalkınma plan ve program esaslarına göre hazırlamak, projelere iliskin yatırım programını yapmak, izlemek ve değerlendirmek,
c) İç ve dıs kaynaklı projelerin belirli periyotlarla fiziki ve nakdi performanslarını izlemek, gelismelere iliskin raporları ilgili birimlere göndermek,
ç) Bütçe ve programlarla ilgili konularda daireler arası koordinasyonu sağlamak ve ilgili birime iletmek,
d) Genel Müdürlük bütçesi ile ilgili tenkis, ödenek gönderme, ödeme emri islemlerini yapmak ve yıllık kesin hesap kanun tasarısına iliskin bilgileri hazırlamak ve ilgili birime iletmek,
e) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Kamuoyuna açıklanacak raporları periyodik olarak hazırlamak ve ilgili birime iletmek,
f) Genel Müdürlüğün iç kontrol ile ilgili çalısmalarını yürütmek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
g) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki mevzuat tekliflerini hazırlamak, tasarılar hakkında görüs olusturulmasını sağlamak, diğer kurumlardan gelen kanun, yönetmelik gibi mevzuata iliskin düzenlemelerle ilgili Genel Müdürlük görüsünü olusturmak,
ğ) Genel Müdürlükçe yürütülen projelerde görevli elemanların yurtiçi ve yurtdısı eğitim programlarının hazırlanması ve gerçeklestirilmesi konularında Bakanlığın ilgili birimleri ile isbirliği yapmak,
h) Yurt dısına gönderilecek ve yurt dısından gelecek heyet ve kisilerle ilgili çalısmalarda koordinasyonu sağlamak, uluslararası toplantıların düzenlenmesine yardımcı olmak,
ı) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda diğer ülkeler ve uluslararası kuruluslarla koordinasyonu sağlamak, uluslararası ikili ve teknik isbirliği anlasmaları çerçevesinde görüs olusturulmasını sağlamak, anlasmalarda öngörülen hususların gerçeklestirilmesine Bakanlığın ilgili birimi ile isbirliği içerisinde yardımcı olmak,
i) Genel Müdürlüğün yıllık yayın program taslağını hazırlamak, yayınlanmasına karar verilen eserlerin, yayın komitesince incelenerek bastırılmasını sağlamak,
j) Genel Müdürlüğün yıllık hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
k) Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplandırılmasında koordinasyonu sağlamak,
l) Genel Müdürlük personelinin izin, terfi, atama, yer değistirme, emeklilik, sağlık hizmetleri, hizmet içi eğitimleri, maas, yevmiye, yan ödeme, fazla mesai, özel hizmet tazminatı, geçici ve sürekli görev yolluklarıyla ilgili islemleri yapmak, takip etmek ve ilgililere bildirmek, gerektiğinde bu konularda Personel Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Dairesi Baskanlığı ile irtibata geçmek, koordinasyonu sağlamak,
m) Genel Müdürlüğe ait evrak, arsiv ve daktilo hizmetlerini yürütmek, gelen yazı ve belgelerin ilgili daire baskanlıklarına ve Makama sunulmasını sağlamak,
n) Genel Müdürlüğün temizlik, aydınlatma, ısıtma, haberlesme, tasıma, bakım, onarım hizmetlerini yapmak,
o) Genel Müdürlüğün ve daire baskanlıklarının malzeme, araç, gereç, kırtasiye ve sarf malzemesi ihtiyaçlarını tespit etmek, bunların temini için Destek Hizmetleri Dairesi Baskanlığı ile isbirliği yapmak,
ö) Genel Müdürlüğün tasınır mal islemlerini yürütmek,
p) Genel Müdürlük emrindeki hizmet tasıtlarının, daire baskanlıklarının ihtiyaçlarına göre tahsis, kullanım ve kontrolünü yapmak, bunların bakım, onarım ve yakıt ikmali islerini yürütmek,
r) Genel Müdürlük sivil savunma hizmetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek ve araç gereçlerini temin etmek,
s) Bağlı kurulusların personel ve demirbas konularıyla ilgili resmi yazısmaları yapmak,
ş) Genel Müdürlüğün personelinin tayin ve atama ile ilgili idari yargıya intikal etmis konularda Hukuk Müsavirliği ile koordineli olarak gerekli yazısmaları yapmak,
t) Genel Müdürlüğün bilgi islem altyapısını olusturmak,
u) Bakanlık içi ve dısı birimlerle isbirliği yapmak, diğer bilgi islem sistemleri ile entegrasyonu sağlamak üzere her türlü tedbiri almak,
ü) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak
''