Daire Başkanlıkları ve Görevleri

Kanatlılar ve Küçükevciller Daire Başkanlığı

a) Kanatlı, arı, ipekböceği ve küçükevcil hayvancılığını geliştirmek, üretimi artırmak için ıslah ve geliştirme projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulamaya koymak, yürütülmesini sağlamak,

b) Üretimin artırılmasına ve geliştirilmesine yönelik müessese, laboratuvar ve benzeri tesislerin kurulması için teklifte bulunmak, kurulmalarını desteklemek, teknik yardımda bulunmak, denetlemek ve izin vermek,

c) Gerekli her türlü damızlık ve damızlık üretim materyali, yumurta, alet-ekipman ve diğer girdileri tespit etmek, bunların tedariki ve tahsisini sağlayıcı tedbirlerin alınmasında yardımcı olmak,

d) Damızlık ve damızlık üretim materyali seçimi ile ilgili kriter ve şartları belirlemek, satış ve alımları ile ilgili talepleri değerlendirmek, gerekli kontrolleri yapmak,

e) Uygulanan üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili personel eğitimi, bütçe ve başta damızlık hayvan olmak üzere girdi ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunların yıllık programlar çerçevesinde temini için çalışmalar yapmak,

f) Her türlü damızlık ve damızlık üretim materyali ithalatında ve ihracatında belirlenen teknik şartlar doğrultusunda damızlık ve damızlık üretim materyali ithalatında ve ihracatında kalite ve uygunluk durumunu gözeterek belge düzenlemek,

g) Üretim amaçlı damızlık ev ve süs hayvanlarının ithalat ve ihracatında teknik şartları belirlemek ve bu doğrultuda belge düzenlemek, iş ve işlemleri yürütmek.

h) Konu bazında ticaret ve pazarlama ile ilgili politikaları belirlemek, ulusal ve uluslar arası uygulanacak projelerle ilgili çalışmaları yapmak ve bu çalışmalara sivil toplum örgütlerinin katılımını sağlamak,

i) Konusu ile ilgili olarak çiftçi örgütlenmesine yardımcı olmak, verilecek desteklerle ilgili teklif geliştirmek ve takip etmek,

j) Konusu ile ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak, uygulamak ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan ilgili mevzuat çalışmalarına katılmak,

k) Konusu ile ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak, verileri derlemek, değerlendirmek ve veri tabanı oluşturmak,

l) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

​a) Proje ve program uygulamaları ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren diğer konu​larda Bakanlık içi ve dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

b) Genel Müdürlüğün yürüttüğü projelere ait bütçe teklifini kalkınma plan ve program esaslarına göre hazırlamak, projelere ilişkin yatırım programını yapmak, izlemek ve değerlendirmek,

c) İç ve dış kaynaklı projelerin belirli periyotlarla fiziki ve nakdi performanslarını izlemek, gelişmelere ilişkin raporları ilgili birimlere göndermek,

d) Genel Müdürlüğün iç kontrol ile ilgili çalışmalarını yürütmek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

e) Bütçe, proje ve programlarla ilgili konularda daireler arası koordinasyonu sağlamak ve ilgili birime iletmek,

f) Genel Müdürlük bütçesi ile ilgili tenkis, ödenek gönderme, ödeme emri işlemlerini yapmak ve yıllık kesin hesap kanun tasarısına ilişkin bilgileri hazırlamak ve ilgili birime iletmek,

g) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Kamuoyuna açıklanacak raporları periyodik olarak hazırlamak ve ilgili birime iletmek,

h) İç ve dış kaynaklı projelerin, belirli periyotlarla fiziki ve nakdi performanslarını izlemek, gelişmelere ilişkin raporları ilgili birimlere göndermek,

i) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki mevzuat tekliflerini hazırlamak, tasarılar hakkında görüş oluşturulmasını sağlamak, diğer kurumlardan gelen kanun, mevzuat düzenlemelerine ilişkin Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,

j) Genel Müdürlükçe yürütülen projelerde görevli elemanların yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi konularında Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği yapmak,

k) Yurt dışına gönderilecek ve yurt dışından gelecek heyet ve kişilerle ilgili çalışmalarda koordinasyonu sağlamak, uluslararası toplantıların düzenlenmesine yardımcı olmak,

l) Genel Müdürlük görev alanına giren konularda ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, uluslararası ikili ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde görüş oluşturulmasını sağlamak, anlaşmalarda öngörülen hususların gerçekleştirilmesine Bakanlığın ilgili birimi ile işbirliği içerisinde yardımcı olmak,

m) Genel Müdürlüğün yıllık yayın program taslağını hazırlamak, yayınlanmasına karar verilen eserlerin, yayın komitesince incelenerek bastırılmasını sağlamak,

n) Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak Genel Müdürlüğün yıllık hizmetiçi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

o) Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplandırılmasında koordinasyonu sağlamak,

p) Genel Müdürlük personelinin izin, terfi, atama, yer değiştirme, emeklilik, sağlık hizmetleri, hizmet içi eğitimleri, maaş, yevmiye, yan ödeme, fazla mesai, özel hizmet tazminatı, geçici ve sürekli görev yolluklarıyla ilgili işlemleri yapmak, takip etmek ve ilgililere bildirmek, gerektiğinde bu konularda Personel Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçmek, koordinasyonu sağlamak,

q) Genel Müdürlüğe ait evrak, arşiv, yazışma ve tercüme hizmetlerini yürütmek, Genel Müdürlüğe gelen yazı ve belgelerin ilgili daire başkanlıklarına ve Makama sunulmasını sağlamak,

r) Genel Müdürlüğün temizlik, aydınlatma, ısıtma, haberleşme, taşıma, bakım, onarım vb. hizmetlerini yapmak,

s) Genel Müdürlüğün ve daire başkanlıklarının malzeme, araç, gereç, kırtasiye ve sarf malzemesi ihtiyaçlarını tespit etmek, bunların temini için Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,

t) Genel Müdürlüğün taşınır mal işlemlerini yürütmek,

u) Genel Müdürlük emrindeki hizmet taşıtlarının, daire başkanlıklarının ihtiyaçlarına göre tahsis, kullanım ve kontrolünü yapmak, bunların bakım, onarım ve yakıt ikmali işlerini yürütmek,

v) Genel Müdürlük sivil savunma hizmetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek ve araç gereçlerini temin etmek,

w) Bağlı kuruluşların personel ve demirbaş konularıyla ilgili yazışmaları yapmak,

x) Genel Müdürlüğün personelinin tayin ve atama ile ilgili idari yargıya intikal etmiş konularda Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak gerekli yazışmaları yapmak,

y) Genel Müdürlüğün bilgi işlem altyapısını oluşturmak,

z) Bakanlık içi ve dışı birimlerle işbirliği yapmak, diğer bilgi işlem sistemleri ile entegrasyonu sağlamak üzere her türlü tedbiri almak,

aa) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı

​a) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırklarını geliştirerek üretim ve verimlerinin artırılması için tabii tohumlama, suni tohumlama ve diğer biyoteknolojik teknikleri uygulamak ve uygulatmak, bu konular ile ilgili geliştirme proje ve programlarını hazırlamak ve uygulanmalarını sağlamak, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla ilgili istasyon, müessese ve benzeri tesislerin kurulması için teklifte bulunmak, kurulmasını desteklemek, teknik yardımı sağlamak ve denetlemek,

b) Yüksek vasıflı büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırklarının yaygınlaştırılması için soykütüğü, önsoykütüğü ve döl kontrolü sistemlerini uygulamak, uygulatmak, damızlık belgesi ve damızlık sertifikası hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Gerçek ve tüzel kişilere suni tohumlama, embriyo transferi, genetik kopyalama ve diğer biyoteknolojik faaliyetler için izin vermek,

d) Tohumlama ve embriyo transferi konusunda her türlü faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri denetlemek,

e) Gerçek ve tüzel kişilerin sperma ve embriyo üretim merkezi, laboratuvar ve müessese kurmalarına, sperma, embriyo üretme ve satmalarına, bulundurmalarına, taşımalarına, ithal ve ihraç etmelerine izin vermek,

f) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için gerekli her türlü damızlık ve damızlık üretim materyali sperma, embriyo ile araç, alet, makine, ekipman ve diğer girdileri tespit etmek, bunların tedariki ve tahsisini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak, gerektiğinde projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmalarını sağlamak,

g) Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili damızlık yetiştirici birliklerinin kurulmasını teşvik etmek ve yönlendirmek,

h) Konusu ile ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak, uygulamak ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan ilgili mevzuat çalışmalarına katılmak,

i) Konusu ile ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak, verileri derlemek, değerlendirmek ve veri tabanı oluşturmak,

j) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Daire Başkanlığı

​​a) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve üretimini artırmak için ıslah ve geliştirme projelerini hazırlamak,

b) Et ve süt üretim projeksiyonları yapmak ve bu çerçevede ülkenin damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan ihtiyacını tespit etmek ve bu tespit doğrultusunda ithalat ve ihracat politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak ve belirlenen politikaları uygulamak,

c) Ticaret ve pazarlama ile ilgili politikaları belirlemek, izlemek, ulusal ve uluslararası projeleri uygulamak ve uygulatmak,

d) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunların yıllık programlar çerçevesinde uygulanmalarını temin için ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

e) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan damızlık ithalatında ve ihracatında teknik şartları belirlemek ve bu doğrultuda belge düzenlemek,

f) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleri ile ilgili teklif geliştirmek ve takip etmek,

g) Konusu ile ilgili mevzuat teklifleri hazırlamak ve ilgili mevzuat çalışmalarına katılmak,

h) Konusu ile ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak, verileri derlemek, değerlendirmek ve veri tabanı oluşturmak,

i) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı

​a) Hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve ruhsat esaslarını belirlemek, izin ve ruhsat işlemlerini yürütmek,

b) Hayvancılık işletmelerinin, hayvan refahı da dikkate alınarak, teknik yönden kontrolünü yapmak, üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasını sağlayıcı tedbirleri almak,

c) Üretimin çevre üzerindeki etkisini izlemek, çevrede oluşabilecek zararlarla ilgili tedbirler almak, aldırmak, ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

d) Konusu ile ilgili mevzuat teklifleri hazırlamak ve ilgili mevzuat çalışmalarına katılmak,

e) 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulacak tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülecek çalışmalara katkı sağlamak,

f) Görev alanı ile ilgili eğitim çalışmalarını Eğitim, Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirmek, yayınlar hazırlamak ve hazırlatmak.

g) Konusu ile ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak, verileri derlemek, değerlendirmek ve veri tabanı oluşturmak,

h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

''