Faaliyetler

ÜRÜN ALANLARININ BELİRLENMESİ VE SAYISALLAŞTIRILMASI

AMACI:

Uydu görüntüleri kullanılarak belirlenmek istenen ürünü tanımlayabilmek ve haritalamaktır.

 

TARİHÇE:

Görsel yorumlama ve sınıfandırma olarak iki temel uzaktan algılama çalışması
kapsamında uydu görüntüleri kullanılarak pek çok objenin tanımlanması ve haritalandırılması mümkün olmaktadır. Son yıllarda yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri (Ikonos, Quickbird, WorldView2 vb.) ve hava fotoğrafarı, ekonomik değeri yüksek ağaç varlığı envanteri; ağaçların tanımlanması ve sonra uygun bir yazılım yardımıyla yerlerinin işaretlenmesi sonucunda sayısal olarak elde edilebilmektedir. Düşük çözünürlüklü uydu görüntülerinden (SPOT, Landsat, Rapideye vb.) kontrollü ve kontrolsüz sınıfandırma yöntemleri ile ürün tespit çalışmaları yapılabilmektedir. Bu veriler, Coğraf Bilgi Sistemi kurallarına uygun olarak oluşturulan veri tabanlarına girilerek ulusal tarım istatistiğimizde gerek duyulan önemli bir eksiklik giderilmektedir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Bu proje kapsamında ilk çalışmalar fındık ve zeytin ürünleri üzerine yapılmıştır. Fındık alanlarının tespiti Giresun, Samsun, Trabzon, Düzce, Sakarya ve Zonguldak illerinde yapılmıştır. Tüm fındık alanlarının  sayısallaştırılmasının ardından, mekânsal analizlerle legal ve illegal fındık alanları belirlenmiştir. Zeytin ağaçlarının sayımına Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde yapılan pilot çalışma ile başlanmıştır. 497.000 ağaç sayımı gerçekleştirilmiş, zeytin ağaçlarının yerleri, taç genişliklerine göre gruplandırılarak işaretlenmiş ve haritalanmıştır. Genel Müdürlüğümüz tarafından; Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde çaylık alanların, uzaktan algılama tekniği ile tespitine yönelik bir çalışmanın hayata geçirilmesi planlanmıştır. Bu çalışmada çay alanlarının tespiti için gerekli olan 2012 yılı Eylül ayı hava fotoğrafı çekimi hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle yapılamamıştır. Çalışmanın 2013 yılı Nisan ayı görüntüleri ile yapılmasına karar verilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliği ile yapılan toplantılarda Hint Keneviri bitkisinin tarlada tespiti ve ilaçlama ile yok edilmesi çalışmalarına CBS Daire Başkanlığı olarak destek verilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda Narkotik Şube Amirliği’nden alınacak olan örneklem alanların koordinatları doğrultusunda elimizde bulunan uydu görüntüsü ve hava fotoğrafları üzerinden pilot bölge çalışmaları başlatılacaktır. Söz konusu çalışma kapsamında Nisan ile Eylül ayları arasında tekrarlı çekimler yapılarak elde edilecek yüksek çözünürlüklü ve yakın kızıl ötesi bandı bulunan hava fotoğrafları ile “Hint Keneviri” ekim alanlarının tespitinin yapılması planlanmaktadır.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

2012   yılı  Aralık  ayında   çekimi   yapılmış   görüntüler  üzerinden   metodoloji belirlemeye yönelik pilot proje çalışmaları başlatılmıştır. Görüntülerin temini ardından,  Rize,  Giresun, Trabzon, Artvin illerinde kıyıdan içeriye doğru 30 km’lik tampon bölgelerde çaylık alanların tespiti yapılacaktır.

HEDEFLER:

Genel Müdürlük olarak, ülkemizde yetiştirilen tüm dikili ürünlerin uzaktan algılama destekli CBS projeleri ile tespitinin yapılmasına yönelik, çalışma takviminin oluşturulması planlanmaktadır.

 

 ​

TARIMSAL İSTATİSTİKLER PROGRAMI

TARIMSAL İSTATİSTİK VERİ TABANLARI

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı(GTHB), Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı sorumluluğunda olan İstatistiki verilerin derlenmesi, değerlendirmesi ve sunulması işlemlerinin, en güncel teknolojiler kullanılarak geliştirilmesi ve sonuç olarak daha işlevsel, hızlı, güvenilir ve etkili bir altyapının oluşturulması temel amaçtır.

Bu noktada geçmişten günümüze elde olan istatistiki verilerin, gelecekte oluşacak verilerle birlikte kurumsal veritabanında yerini alarak risk yönetimi amaçlı her an sunuma hazır, güncel, kolay ulaşılabilir, emsal yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarla kıyaslandığında gerek teknolojik olarak gerek sunum(raporlama) bazında ön plana çıkarılması önem taşımaktadır.

 

Genel Mevzuat:

Tarım istatistikleri, yukarıda açıklanan Genel Tarım Sayımlarının yanı sıra, GTHB taşra teşkilatlarınca derlenen ve her yıl Türkiye'nin tarımsal varlığına ilişkin toplanan verilere dayanan Cari Tarım İstatistikleri ile izlenmektedir.

Cari tarım istatistiklerinin kapsamında, tarla ürünleri, meyve, sebze, tarımsal alet ve makineler, hayvan sayıları ve hayvansal ürünler, kümes hayvanları, arıcılık ve ipek böcekçiliği bilgileri, tarımsal ürünlerin fiyatları ve pazarlama oranları yer almaktadır. Ayrıca, gübre kullanımı, cinslerine göre traktör sayıları, seçilmiş bazı tarım ürünleri ve tarımsal makinelerin ithalat ve ihracatı, örtü altı tarım alanları ve üretimleri ile cari ve sabit fiyatlarla tarım sektörünün katma değeri bilgileri kapsanmaktadır.

 

Resmi İstatistik Programı (RİP), resmi istatistiklerin üretimine ve yayınına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak beş yıllık bir dönem için hazırlanmış olup, "Resmi İstatistik Programı 2007-2011" (RİP) ile Türkiye istatistik sisteminde programlı döneme geçilmiştir.

 

Resmi İstatistik Programının amacı; resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirlemektir. Bu Programla, resmi istatistiklerin üretiminde ve yayımında karşılaşılan mükerrerliklerin önlenmesi, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu sağlanması ve resmi istatistiklere olan güvenin artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca söz konusu programın uygulamaya konulmasıyla, resmi istatistiklerin bir standarda kavuşturulması amacıyla, hangi verinin, hangi kurum tarafından ve hangi yöntemle derleneceğine ilişkin sorumlu ve ilgili kurumlar tanımlanmış ve verilerin hangi dönemler için ve ne zaman yayınlanacağı konuları belirlenmiştir.

 

Programın yürürlüğe girmesiyle birlikte, TÜİK'in yayınladığı verilerin yanı sıra, RİP'te diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilmesi öngörülen veriler resmi istatistik olarak kabul edilecektir. Böylece ihtiyaç duyulan her alanda güvenilir tek bir resmi istatistik üretilmesi sağlanmış olacaktır.

Bunların yanı sıra, 2007-2011 Program dönemi için öngörülmeyen, ancak dönem içinde üretilmesine ihtiyaç duyulan istatistiklerin yıllık güncelleme tarihine kadar, TÜİK ile işbirliği yapılmak suretiyle resmi istatistik niteliği kazanması sağlanabilecektir.

 

Resmi İstatistik Programının diğer amaçları ise:

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan her alanda, güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf, tarafsız ve sadece tek bir Resmi İstatistik üretilmesini sağlamak,
 • Resmi İstatistikleri bir çatı altında toplayarak ve kurumlar arasında etkili bir koordinasyon sağlayarak etkin bir işbölümü yapmak,
 • Mevcut kaynakları azami fayda çerçevesinde kullanarak mükerrerlik ve gereksiz maliyetlerden kaçınmaktır.

Program; verilerin, hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve yayınlanacağı ile ilgili bilgileri kapsamaktadır.

RİP kapsamında Tarım İstatistikleri;

•             Bitkisel Üretim

•             Tarımsal Yapı

•             Hayvancılık

•             Su Ürünleri

•             Tarımsal Fiyat

•             Tarımsal Çevre, Denge ve Hesaplar

•             Ormancılık

•             Uzaktan Algılama

istatistikleri olarak gruplandırılmıştır.

 

 

Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalar -İstatistik

 18 numaralı İstatistik faslında, tanıtıcı tarama toplantıları 19-20 Haziran 2006 tarihlerinde ve ayrıntılı tarama toplantıları 17-18 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılmıştır. 26 Haziran 2007 tarihinde Brüksel'de düzenlenen Hükümetler arası Konferans'ta, İstatistik faslında Türkiye ile müzakerelerin açılması için karar alınmıştır.

 

İstatistik alanındaki müktesebat, tarafsızlık, güvenirlik, saydamlık, kişisel bilgilerin gizliliği ve resmi istatistiklerin dağıtımı ile ilgili temel ilkelere dayalı bir istatistik yapısının oluşturulmasını gerektirmektedir. İstatistik faslı tarama sonu raporunda, herhangi bir açılış kriteri belirlenmemiştir. Tarama sonu Raporunda ise aşağıdaki hususlar ön plana çıkmıştır.

Müktesebat, makroekonomi ve fiyat istatistikleri, demografi ve sosyal istatistikler, bölgesel istatistikler ile iş istatistikleri, ulaştırma, dış ticaret, tarım, çevre, bilim ve teknoloji gibi alanlara ilişkin metodolojiyi, sınıflandırmaları ve veri toplamayı kapsamaktadır. Bu konudaki müktesebatın önemli bir kısmı direktifler şeklinde olduğundan, bunların ulusal mevzuata aktarılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

 

Söz konusu raporda genel olarak tarım istatistiklerinin bazı eksikliklerinin bulunduğu, arazi kullanımı ve uzaktan algılama konusunda uydu yönteminin kullanılmadığı, henüz tarımsal istatistiklerin AB mevzuatına tam uyumlu olarak toplanmadığı, fakat bu konulardaki çalışmaların sürdürüldüğü belirtilmiştir. Ayrıca, tarımsal fiyat istatistiklerinin ve endeksinin varlığı ile ÇMVA'nın kurulmasına yönelik çalışmaların yapıldığı bildirilmiştir.

 

Bunun yanı sıra raporda, Türkiye'de toplanan bitkisel üretim istatistiklerinin AB mevzuatı ile kısmen uyumlu olduğu, buna karşılık, Arz Denge Tablolarının Eurostat Metodolojisi kullanılarak hazırlandığı ifade edilmektedir.

 

Canlı hayvan, et ve süt verilerini de içeren hayvancılık istatistiklerinin ise, AB mevzuatı ile (93/24/EEC, 93/25/EEC sayılı Konsey Direktifleri) kısmen uyumlu olduğu, verilerin doğrudan işletmelerden teminine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtilmiştir.

 

Gıda güvenliğine ilişkin istatistiklerin ise organik tarımı kapsadığı ve ileriki dönemde bilgilerin doğrudan işletmelerden temin edileceği bildirilmektedir.

Sınırlı sayıda AB üyesi ülkenin katıldığı Tarımsal İstatistiklerin Geliştirilmesi İçin Teknik Eylem Planının (TİTEP) (TAPAS-Technical Action Plan For The improvement Of Agricultural Statistics) Türkiye tarafından da izlendiği belirtilmektedir.

 

Bu çerçevede Türkiye'nin Tarımsal Yapı İstatistikleri ve Tarımsal Mali Yapı İstatistiklerinde AB ile uyumlu olabilmesi için çalışmalarını hızlandırması gerektiği, bunun en önemli hususlardan birisini oluşturduğu, bitkisel üretim ve hayvancılığa ilişkin bazı verilerin temin edilemediği, güvenilir bir tarımsal istatistik yapısının kurulması gerektiği, aynı şekilde bu yaklaşımların Arazi Tanımlama ve Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemleri için de gerekli olduğu belirtilmektedir.

 

Tarımsal İstatistik  ile İlgili Temel Amaçlar:

 1. Tarım ve Hayvancılık verilerinin Türkiye genelinde sağlıklı bir şekilde toplanması için gerekli altyapının oluşturulması ve uygulamanın geliştirilmesi,
 2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının(GTHB), bünyesinde "Tarım ve Hayvancılık İstatistik Veri Tabanı" oluşturulması,
 3. Geçmiş yıllara ait veriler dahil olmak üzere, tüm tarım ve hayvancılık verilerinin bakanlık bünyesinde güncel, kolay ulaşılabilir, raporlanabilir ve geleceğe dönük tahminlerin oluşturulmasında kullanılabilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı(GTHB)  "Tarım ve Hayvancılık İstatistik Portali" oluşturulması,
 4. Oluşturulacak olan "Tarım ve Hayvancılık İstatistik Veri Tabanı"nın karar destek mekanizmaları için kullanılması,
 5. Oluşturulan "Tarım ve Hayvancılık İstatistik Veri Tabanı" ve "Tarım ve Hayvancılık İstatistik Portali" nin kurum personeli tarafından maksimum verimle kullanılabilmesi ve atıl kalmaması adına kurum personeli ihtiyaçlarının her aşamada ön planda tutulması,  

 


ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİ

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİ
 
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) nedir?
 
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA), tarımsal işletmelerin detaylı finansal ve mali bilgilerini toplayan ve Avrupa Birliğinin Ortak Tarımsal Politikasının etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılan bir sistemdir.

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Bakanlığımızın sorumluluğunda olan 11.Fasıl (Tarım ve Kırsal Kalkınma) kapsamında yer alan konulardan birisi de ÇMVA sisteminin ülkemizde kurulmasıdır.

ÇMVA, Ortak Tarım Politikasının şekillendirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından kullanılan araçların en önemlilerindendir. ÇMVA ile toplanan veriler, başta işletmelerin; yıllık tarımsal gelirlerinin belirlenmesi ve izlenmesi ile işletmelerin performanslarının ölçülmesi olmak üzere birçok farklı amaçla (bilimsel araştırmalar, afet yardımları, vb.) kullanılmaktadır.

Böylece uygulanan tarım politikalarının sektöre etkileri ölçülebilmekte, işletmecilerin faaliyetleriyle ilgili daha isabetli karar almalarına destek olunmaktadır. 

ÇMVA sistemi işletme bazlı mikro ekonomik verilerin toplanarak analiz edildiği tek mekanizmadır.
 
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ÇMVA
 
Avrupa Birliği’nde Çiftlik Muhasebe Veri Ağı EEC/79/65 Sayılı Komisyon Kararı ile kurulmuş olup 1965 yılından bu yana uygulanmaktadır. AB üyesi ülkeler için zorunluluk olan ÇMVA sistemi sayesinde 28 üye ülkede 6.400.000 ticari işletmeyi temsilen seçilen 85.000 adet örnek işletmeden, anket yoluyla muhasebe verileri toplanmakta ve Avrupa Komisyonuna iletilmektedir.

ÇMVA, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikasının oluşturulması için çok önemli ve benzeri olmayan bir araçtır. Bu yapı kapsamında toplanan veriler, öncelikli olarak aşağıdakiler için kullanılmaktadır:

• Topluluk sınırları içinde faaliyet gösteren tarımsal işletmelerin gelirlerinin izlenmesi,
• Tarımsal işletmelerin faaliyet analizi,
• Topluluktaki tarımsal politikalarla ilgili planlanmış değişikliklerin etkilerinin değerlendirilmesi.
ÇMVA sistemi gönüllülük esasına dayalı olup işletmelerin bireysel verilerinin ifşa edilmesi ve vergilendirme amacıyla kullanımı yasaktır. 
 
ÇMVA sisteminin kuruluş aşamasından sonra Konsey Tüzükleri, sistemin geliştirilmesine göre farklı dönemlerde güncellenmiş ve güncellenmeye devam etmektedir. Çıkarılan her bir tüzük, kendinden önceki tüzüklere atıfta bulunarak sistemin geliştirilmesine katkı saylayan bir yasal dayanaktır. Örneğin, 12 Temmuz 1982 tarihli EEC/1859/82 sayılı Komisyon Tüzüğü tarım işletmelerinin gelirlerinin belirlenmesi amacıyla veri toplamaya katılacak çiftliklerin seçilmesine ilişkindir. Amaç toplanan verilerin, ortak kurallara göre özel ve uygun bir şekilde seçilen tarımsal işletmelerden elde edilmesini ve doğrulanabilir gerekçelere dayanmasını sağlamaktadır. 

Sonuçları sunmak, analiz etmek ve örnekleme planlarını oluşturup sonuçlarını ağırlıklandırmak için bütün Avrupa Birliği ülkelerinde kabul edilecek bir tarımsal işletme sınıflandırması metodunun oluşturulması 6 Haziran 1985 tarihli ve EEC/85/377 Sayılı Komisyon kararı ile belirlenmiştir. Tarımsal İşletmeler Topluluk Tipolojisine dayanan anket alanının sınıflandırılması ile ağa katılan işletmelerin çeşitli alan ve kategorilere göre dağıtılması gerektiği dikkate alınarak ise 8 Aralık 2008 tarihli ve 1242/2008 Sayılı Komisyon Tüzüğü çıkarılmıştır. Bu iki tüzük birbirleri ile benzer özelliklere sahip olup 2008 yılına ait olan tüzük güncellenmiş halini oluşturmaktadır. 

24 Kasım 1999 tarihli ve 2000/115 sayılı Komisyon Kararı: Tarım işletmelerinin yapıları hakkındaki anket çalışmalarındaki karakteristiklerin tanımları, tarım ürünleri listesi, tanımlarla ilgili istisnalar ile bölgeler ve illere ilişkindir. Bu tüzük, Avrupa Birliğinde kullanılmakta olan Farm Return (Veri Tanımlamaları) ve Türkiye’de kullanılan ÇMVA Soru Formunun içindeki işletmeye ait olabilecek tüm bilgilerin tanımlarını içermektedir ve bu tanımlar ülkeler arasında anlam farklılıkları veya karmaşası yaratmaması açısından çok önemlidir. 

30 Kasım 2009 tarihli ve 1217/2009 Sayılı Konsey Tüzüğü: Avrupa Topluluğu’nda tarımsal işletmelerin iş faaliyetleri ve gelirleri ile ilgili muhasebe verilerini toplayan bir ağı kurmaktadır. Tüzük, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, topluluk ÇMVA’nın oluşturulmasına yönelik iki maddeden oluşmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak olan “Yönetici, İşletme kategorisi, Veri sağlayan işletme, Bölge ve Muhasebe verisi” tanımları kararlaştırılmıştır. İkinci bölüm, tarımsal işletmelerin gelirlerinin belirlenmesinin nasıl sağlanacağını maddeler ile anlatmaktadır. Tüzüğün üçüncü bölümü tarımsal işletmelerin iş analiz muhasebe verilerinin toplanması için oluşturulmuştur. Dördüncü ve son bölüm ise Tüzüğün genel hükümlerini içermektedir. Örneğin genel hükümlerde yer alan 16. Madde, bu tüzüğün uygulanmasıyla elde edilecek bireysel muhasebe verilerinin ve diğer kişisel bilgilerinin vergilendirme amacıyla kullanılması veya Madde 1’de öngörülenler dışında herhangi bir amaçla bu verilerin kullanılması ya da ifşa edilmesini yasaklamıştır.

30 Nisan 2012 tarihli 385/2012 sayılı tüzük AB’de ÇMVA uygulamalarında kullanılmakta olan güncellenmiş en son tüzüktür ve tarımsal işletmelerin iş faaliyetleri ve gelirleri ile ilgili muhasebe verilerini toplayan ağın ve Farm Return’un içindeki tanımları güncellemiş yasal bir dayanaktır. Bu tüzük diğerlerinden farklı olarak, hazırlanmış olan “Europe 2020” Stratejik Belgesi ve “Ortak Tarım Politikaları 2020” belgelerinde değişmekte olan ekonomik çevresel faktörler ve politik zorluklara daha fazla dikkat çekmekte ve bunlara göre Farm Return’u geliştirmektedir. Örneğin 30 Nisan 2012 tarihli yeni Farm Return’de, çevresel faktörler daha fazla önem arz etmektedir. Karbondioksit salınımı, yenilenebilir enerji kullanımı gibi konular detaylandırılmıştır.

TÜRKİYE’DE ÇMVA YAPILANMASI

Ülkemizde ÇMVA uygulamaları 22 Ocak 2009 tarihli ve 27118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” uyarınca devam etmektedir. Yönetmelik gereği ÇMVA Sorumlu Birimi ve ÇMVA Ulusal Komitesi oluşturulmuştur. Buna göre Türkiye ÇMVA Sorumlu Birimi Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Dairesi olup görevi ÇMVA sisteminin uygulanmasını sağlamaktır. 

Ulusal Komite ise ÇMVA sisteminde danışma mercidir ve aşağıdaki üyelerden teşkil edilmiştir. 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 
TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği)
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Ulusal Komite yılda bir kez toplanmakta ve Türkiye ÇMVA uygulamaları hakkında görüşlerini bildirmektedir. 
ÇMVA verileri, Bakanlık İl Müdürlüklerindeki uzman personel tarafından doğrudan işletmelerden mobil veya web uygulamalar kullanılarak toplanır ve doğrulanıp analiz edilmek üzere Bakanlıktaki ÇMVA birimine gönderilir. 

ÇMVA’nın Türkiye’de uygulanması için Avrupa Birliği ve Türkiye işbirliğinde iki eşleştirme projesi gerçekleştirilmiştir. AB Eşleştirme Projeleri; faydalanıcı ülkelerin, AB müktesebatını uygulayabilmesi için gerekli olan etkin yapılara, insan kaynaklarına ve yönetsel becerilere sahip modern ve etkili yönetimler geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

2007 yılında başlayan ilk eşleştirme projesi ile 9 pilot ilde (Adana, Konya, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Giresun, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir) ÇMVA sistemi kurulmuştur. Proje kapsamında, ankete dayalı veri toplama sistemi kurulmuş, illerdeki veri toplayıcılar belirlenerek eğitimleri tamamlanmış, veri kontrol sistemi oluşturulmuş ve çiftçiler için geri bildirim raporları oluşturulmuştur. Ayrıca, proje faaliyeti olarak 22/01/2009 tarihli ve 27118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile mevzuat uyumu sağlanmıştır.ÇMVA sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan ikinci eşleştirme projesi 2011 yılı Mayıs ayında uygulanmaya başlanmış olup, 2012 Aralık’ta sona ermiştir. 2011 yılında, ÇMVA sistemine, İstanbul, Samsun ve Malatya illerimizin de katılımıyla sistem 12 ilimize genişletilmiştir. Çiftçi kayıt defteri yoluyla veri toplama sistemine geçilmiş, veri toplayıcılara yönelik eğitimler verilmiş, 12 ilde ÇMVA sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik farkındalık ve tanıtım toplantıları yapılmış, saha ziyaretlerinde çiftçilerle ve veri toplayıcılar ile bir araya gelinerek soru formları üzerinde çalışılmıştır.

2013 yılı için sisteme yeni eklenen iller yoğunlukla Ege ve Akdeniz bölgesinden seçilmiştir. Bu seçimde bu bölgedeki illerin seçilmesinde ki en önemli faktör tarım potansiyeli yüksek olması ve ülkemiz önemli ürünlerinin üretiminin büyük bir kısmının üretiliyor olmasıdır. Ayrıca illerin seçimi yapılırken Türkiye’nin tarım havzaları dikkate alınmaktadır. Sisteme 2013 yılında eklenen iller Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Hatay, Manisa, Muğla, Mersin ve Osmaniye’dir.

ÇMVA uygulamaları 2014 yılında 54 ilden 4000 işletme ile gerçekleştirilmektedir. 2013 yılına ilaveten 31 yeni il ÇMVA sistemine katılmış olup 2014 yılı veri toplama süreci daha sağlıklı veri toplamak amacıyla Bakanlık ÇMVA Birimi tarafından hazırlanan istatistiksel seçim planına uygun olarak devam etmektedir. Bu seçim planına göre ÇMVA iş yükü analizi yapılmış ve İl Müdürlüklerinden bu analize göre personel temini sağlanmıştır. 

2014 yılında kullanılacak olan ÇMVA seçim planı 81 il esasına göre düzenlenmiş ve 5000 işletmenin orantılı dağıtım yöntemiyle illere dağıtımı yapılarak belirlenmiştir. Orantılı dağıtım için Türkiye İstatistik Kurumu ile de istişare edilerek illerin Türkiye tarımsal gelirine katkı oranları, tarımsal işletme sayısı ve tarımsal desteklemeden faydalanma oranlarının ağırlıklı ortalaması alınmış ve toplam örnek sayısı illere paylaştırılmıştır. AB ÇMVA seçim planı 3 boyutlu tabakalı örnekleme yöntemine göre planlanmakta olup bölge, tipoloji ve ekonomik büyüklük tabakaları kullanılmaktadır. Türkiye ÇMVA uygulaması kapsamında da bu yöntem kullanılmış ve mevcut veri tabanlarının yardımıyla tipoloji ve ekonomik büyüklük tayini yapılmıştır. Örnek sayısının tipoloji ve ekonomik büyüklük tabakalarına dağıtımı için ÇKS veritabanından illerdeki tarımsal işletmelerin alan dağılımları, TÜİK’ten bitkisel üretim, hayvansal üretim ve karma üretim yapan işletmelerin oranları ve Turkvet veritabanından illerdeki hayvan varlığı dağılımları alınmış ve ekonomik büyüklük tabakasının unsurları belirlenmiştir. 

Diğer yandan il ÇMVA sorumlularının sisteme katacakları işletmelerin tipoloji ve ekonomik büyüklüklerini hesaplayabilmeleri için her ilde IVA sisteminde belirtildiği üzere en çok yetiştirilen ürünlerin verim ve fiyat bilgileri alınarak dekar başına sağlayacakları gelir ve hayvan varlıklarının hayvansal ürün anlamında sağlayacakları gelir belirlenmiştir. Bu sayede işletmelerin sisteme katılırken hangi tipolojiye ait oldukları tayin edilmektedir. Sisteme giren işletmenin verileri toplandıktan sonra analiz modülüne sokularak nihai tipoloji ve ekonomik büyüklükleri hesaplanmaktadır. 

2015 yılı seçim planı için 60 ve daha fazla örnekten veri toplayan iller için 2014 yılından farklı bir yöntem izlenmiştir. Bu defa bu illerin nihai örnek sayısı belirlenirken orantılı dağıtım için tümden gelim uygulanmamış, her il kendi içerisinde net kar varyansı hesaplanarak değerlendirilmiştir. Böylece varyasyonu fazla olan ilden fazla, az olan ilden az örnek sayısı alınarak optimum örneklem sayısına ulaşılmaya çalışılmıştır. 

2014 yılında veri girişleri “ÇMVA Yazılımı” marifetiyle yapılacak olup hazırlanan ÇMVA yazılımı 07.05.2014 tarihi itibariyle İl Müdürlüklerindeki ÇMVA personelinin test amaçlı kullanımına açılmıştır. Yeni hazırlanan ÇMVA yazılımı web ve mobil kullanım olarak 2 yönlü çalışacaktır. Veri toplayıcılar tablet bilgisayar ile sahada veri girişi yapabilecek veya kağıt ortamında alınan veriler İl Müdürlüğünde web ortamına aktarılabilecektir. Yazılım ayrıca mobil olarak girilen verilerin internet ortamında web ortamına entegrasyonuna imkan tanımaktadır. Yazılımın kullanılabilmesi amacıyla 08-11 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında İl ÇMVA sorumlularına Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Dairesi tarafından tablet bilgisayar dağıtımı yapılmıştır.    

2013 verilerinin analizi için hazırlanan analiz modülü tamamlanmış olup modül sayesinde ÇMVA illerinin ekonomik analizleri yapılabilmekte ve illerin birbiriyle kıyaslanmalarına imkan sağlanmaktadır. Ayrıca analiz modülü, illerden gelen veriler ışığında tarımsal işletmelerin tipoloji ve ekonomik büyüklük dağılımlarını yaparak olması gereken seçim planına ne kadar yakınsandığını ortaya koymaktadır. İlaveten, 2013 yılı tarımsal faaliyetlerine ilişkin çiftçi geribildirim raporları Mayıs ayı içerisinde sahiplerine ulaştırılacaktır. 

Analiz modülü verileri istatistiksel mantık içerisinde analiz etmektedir. 2 sigma kuralı uygulanarak veri setinden uç değerler çıkarılarak ortalama ve varyansın spekülatif olarak değişimi engellenmiştir. Bu sayede veri seti normal dağılıma yakınsanmış, ortalama değer ve standart sapma değeri yanlılıktan uzaklaştırılmış ve illere ilişkin örneklemden elde dilen sonuçlar popülasyon sonuçlarına yaklaştırılmaya çalışılmıştır. 2013 yılı itibariyle istatistiksel örnekleme planı olmadığından dolayı elde edilen sonuçların tam bir temsiliyeti olmayabilir. Ancak 2014-2015 yılları için hazırlanan örnekleme planlarının bu temsiliyeti sağlayacakları planlanmaktadır.    

ÇMVA Birimi, ÇMVA-CBS entegrasyonu üzerine çalışmalarına da devam etmektedir. CBS Entegrasyon Modülü sayesinde illerden gelen veriler harita üzerinde hayat bulacak ve gerek tarımsal ekonomik hesaplar gerekse ürün bazlı il kıyaslamaları görsel olarak kullanıcıların hizmetine sunulacaktır. ÇMVA-CBS entegrasyonu özel bir programlama dili kullanılarak CBS yazılımı tabanlı olarak oluşturulmaya çalışılmaktadır. Entegrasyondan hem resmi makamlar hem de özel girişim unsurları faydalanabilecektir. CBS entegrasyonu için ÇMVA verileri veritabanı mantığıyla derlenmektedir. Fiziksel veritabanı oluşumundan sonra gerekli harita temini ve kod yazılımı bitirilerek CBS birleşimi sağlanacaktır.  

2015 yılında geri kalan illerin de katılımıyla ÇMVA sisteminin 81 ile yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 

KAPSANAN HAVZALAR VE İLLER
 
Sistem 2014 yılı itibariyle aşağıdaki havzaları kapsayacaktır.
ÇİFTÇİLER ÇMVA’YA NEDEN KATILMALIDIR?
 
ÇMVA sistemi çiftçilerin karşılaştırma yapabilmesi ve karlılıklarını arttırabilmeleri için önemli bilgiler sağlamaktadır. Toplanan verilere göre, çiftçi kendi işletmesinin ekonomik sonuçları ile ilgili genel bir değerlendirme alacaktır. Bölgesinde kendi işletmesine benzeyen diğer işletmelerle kendi işletmesini kıyaslama imkânı bulacaktır. Detaylı geri bildirim ve karşılaştırma raporu çiftçinin güçlü ve zayıf yönlerini görmesine yardımcı olacaktır. 

ÇMVA verileri derlenerek oluşturulan işletme raporu, işletme ekonomisini daha iyi anlamak için önemli bir araç olmakla beraber çiftçilerin optimum üretim desenine ulaşmaları yönünde öngörü sahibi olmalarını sağlayacaktır. Bu, açık pazarda faaliyet göstermek isteyen her işletme için temel koşuldur.
 
Çiftçiler sisteme katılmış olmalarının sağladığı faydaları bizzat kendileri şu şekilde ifade etmektedir: 

• ÇMVA, işletmedeki farklı ürünlerin karlılığının karşılaştırılmasına yardımcı olmaktadır.
• Bölgedeki benzer işletmelerle ve bölge ortalamasıyla karlılığın karşılaştırılmasını sağlamaktadır.
• Maliyetlerin izlenmesini sağlar ve böylece işletmeler iş faaliyetlerini daha iyi planlayabilmektedir.
•  Gelecekteki yatırımları düzgün bir şekilde planlama imkânı sağlamaktadır.
 
ÇMVA, sisteme katılan bir çiftçiye sağladığı faydaların yanı sıra ÇMVA verilerini kullanan araştırmacılar  açısından da oldukça önemlidir. Verim analizleri, girdilerin en uygun kullanımı, üretim maliyeti analizi ve ürünlerin karlılığındaki bölgesel farklılıklar bunlara verilebilecek örnekler arasındadır. Araştırma sonuçları, hangi ürünlerin üretileceği, ne kadar gübre kullanılacağı vb. konularda çiftçilere danışmanlık yapan tarım danışmanları veya hizmet sağlayıcılar tarafından da kullanılabilir.
 
ÇMVA SİSTEMİNDE NE TÜR BİLGİLER TOPLANMAKTADIR?
 
ÇMVA sistemi kapsamında, ekonomik ve finansal veriler ile yapısal verileri kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede veriler toplanmaktadır. Bir tarım işletmesinin muhasebe yılı içerisinde gelir ve giderlerini belirleyecek tüm işlemler kayıt edilmekle beraber işletmenin değişken ve sabit varlıklarına ilişkin verileri de veritabanına aktarılmaktadır. 
 


ÇMVA’YA KATILAN ÇİFTÇİLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?
 
ÇMVA’ya katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. ÇMVA çiftçisinin görevi kendisine verilen “Çiftçi Kayıt Defteri”ni doldurup Bakanlık personeliyle istenen zamanda ve istenen doğrulukta verilerini paylaşmasıdır. Bu veri paylaşımına istinaden de verilerinin doğruluğu teyit edilen çiftçilere her yıl destekleme ödemesi yapılmaktadır.

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE KATILAN ÇİFTÇİLERE YAPILAN DESTEKLEMELER:

2008 yılında 367 işletmeden veri toplanmış olup 343 işletmeye işletme başına 150 TL, toplamda 51,450 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.
 
2009 yılında 374 işletmeden veri toplanmış olup; 369 işletmeye işletme başına 300 TL, toplamda 110,700 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.
 
2010 yılında ise 355 işletmeden veri toplanmış olup; 351 işletmeye işletme başına 300 TL, toplamda 105,300 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.
           
2011 yılında 600 işletmeden veri toplanmış olup; 565 işletmeye işletme başına 300 TL, toplamda 169,500 TL destekleme ödemesi yapılmıştır

2012 yılında işletme sayısı yaklaşık %33 oranında arttırılarak 800’e çıkarılmış olup; işletme başına 375 TL, toplamda 285,645 destekleme ödemesi yapılmıştır.

2013 yılında ise 693 işletmeye 260.394,75 TL destek ödemesi yapılmıştır. BAKANLIĞIN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

AMACI:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilat Yönergesi doğrultusunda Coğraf Bilgi sistemleri Daire Başkanlığına verilen görevleri yerine getirmek.

TARİHÇE:

Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Ulusal Bilgi Merkezi (UBM), Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılmasından sonra Tarım Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü bünyesinde Şube Müdürlüğü olarak hizmetlerine devam etmiştir. 15 Ağustos 2008 Tarihinde Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü başkanlığında, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü birimlerinde bulunan Coğraf Bilgi Sistemleri Merkezlerinden; kaynakların etkin kullanımı ve korunması amacı ile farklı standartlarda veri üretimi önlenmek, coğraf veri standartları oluşturmak, coğraf verilerin paylaşımı ve tekrarlı üretimlerin önlenmesi için CBS koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca, kurul kararı ile Adana, Aydın, Batman, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Mardin. Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde gerekli yazılım ve donanım ihtiyaçları karşılanarak CBS merkezleri kurulmuştur. Bakanlığımızın 2011 yılında yeniden yapılanması ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü altında CBS Daire Başkanlığı olarak coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama hizmetlerine devam etmektedir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

1/25000 Ölçekli Sayısal Toprak Veri Tabanı: 1966-1971 yıllarda Mülga Toprak Su Genel Müdürlüğü zamanında araziye çıkılarak 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritaların üzerine toprak sınırları çizilerek, istikşafi düzeyde toprak etütleri oluşturulmuştur. Söz konusu veri en son 1982-1984 yıllarında revize edilmiştir.

1999-2000 yıllarında ise Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Toprak haritaları üzerindeki haritalama ünitelerinin konumsal (grafik) verisi olan toprak sınırları (Büyük Toprak Grubunu gösteren poligonların sınırları) bilgisayar ortamında otomatik ve yarı otomatik sayısallaştırma yöntemi ile sayısallaştırılmıştır. Toprak haritalarındaki toprakların konumsal olmayan (grafik olmayan) öznitelik bilgileri her bir haritalama ünitesi için veri tabanına girilmiştir. Veritabanı tüm ülkeyi kapsayan 5547 adet pafta için tamamlanmıştır.

Çalışmalarda kullanılmak üzere talep edilen sayısal toprak haritaları, Kamu kurumları, özel sektör ve Üniversitelere ücrete mukabil satışı yapılmaktadır.

ÇEVRESEL BİLGİLERİN KOORDİNASYONU, KAPSAMINDA ARAZİ ÖRTÜSÜ VE KULLANIMININ BELİRLENMESİ PROJESİ (CORINE2000); Avrupa Birliği Çevre Ajansına bağlı olarak arazi örtüsü ve kullanımı konusunda ulusal referans merkezi olan; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ulusal Bilgi Merkezi tarafından, Landsat TM7 (Corine) uydu görüntüleri ile Bakanlığımızda mevcut olan ve üretilen diğer yardımcı veriler kullanılarak elde edilen sayısal arazi örtüsü ve kullanımları, Avrupa Çevre Ajansı tarafından da kabul edilerek 2000 yılında tüm Türkiye bazında 1/100000 ölçekte yayınlanmıştır.

KIRSAL ALT YAPI VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI PROJESİ; Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde il bazında 1/100000 ve 1/200000 ölçekli kırsal alt yapı haritaları, 1/250000 ölçekli topoğrafik haritalarla birlikte kullanılarak CBS ortamına aktarılmış ve 1/250000 ölçekli il sayısal kırsal alt yapı veri tabanı oluşturulmuştur. Söz konusu veriler kamu kurum ve kuruluşları, özel sektörler ve üniversitelerle ücret karşılığında paylaşılmaktadır.

2008 yılında Giresun Samsun Trabzon Düzce Sakarya ve Zonguldak İllerini kapsayan toplamda 33206 km2’lik alanda fındık alanlarının tespiti ve rekolte tahminine yönelik özel sektör tarafından yapılan çalışmanın arazi destekli kontrolleri merkezimizde gerçekleştirilmiştir.

CBS VE UZAKTAN ALGILAMA İLE İLGİLİ KURUM İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI; Bakanlığımız teşkilatlarından gelen talepler üzerine tarih belirlenerek ve yıl içinde tüm Türkiye bazında planlanan CBS ve Uzaktan Algılama eğitim çalışmaları yapılmıştır.

10 İLDE CBS ÜNİTESİ KURULMASI

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

•  “Sorunlu Tarım Alanlarının Tespiti Ve İyileştirilmesi Projesi (STATİP) 

•  “Tarımsal İzleme Ve Bilgi Sistemi Projesi (TARBİL) 

•  “Arazi  Kullanımı,  Arazi  Kullanım  Değişikliği  ve  Ormancılık  (LULUCF)  

  “KÖY VERİTABANI (KVT) 

  “ÜRÜN ALANLARININ BELİRLENMESİ 

  “PARSEL BAZLI VERİM BELİRLEME ÇALIŞMALARI; TARBİL projesi kapsamında Türkiye’ tarımsal üretim yapılan, tüm parsellerin sayısallaştırılmasının ardından her bir parse verim kapasitesinin CBS yardımı ile belirlemeye yönelik modelleme çalışması yapılmışt Çalışma kapsamında araziye ait elimizde mevcut olan veriler (denizden yükseklik, eğiı bakı, toprak yapısı, toprak derinliği, sulama durumu ve arazi kullanım kabiliyetleri.) sayıs ortamda sınıflandırılarak model çalıştırılmıştır. Çalışan modelin çıktısı olarak elde edil toprak verimlilik derecelendirme haritası CBS ortamında tarım parselleri ile çakıştırılarak parsellerin verim dereceleri ilçe bazında hesaplanmıştır.”

  “ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ ENTEGRESİ; Bodrum Yarımadası’na ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının coğrafi bilgi sistemlerine entegresi Daire Başkanlığımız tarafından yapılmıştır. Çalışma kapsamında; 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı paftalarının koordinatlandırılması, plana uygun veri tabanının tasarlanması, paftaların sayısallaştırılması, 3194 sayılı İmar Kanunu’na uygun olarak semboloji tanımlarının yapılması gerçekleştirilmiştir.

  “CBS VE UZAKTAN ALGILAMA İLE İLGİLİ STANDARTLARIN VE YÖNERGELERİN HAZIRLANMASI; Ulusal ve uluslararası standartları dikkate alarak; CBS ve Uzaktan Algılama veri kaynaklarının tespiti, temini ve veri tabanının hazırlanmasını sağlamak ve bu hizmet konuları kapsamındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek, ülkemizdeki tarım arazilerinin en verimli şekilde kullanılması imkânını geliştirmek. Verilerinin kalite kontrolleri sağlanarak Bakanlık adına standartlarını belirlemeye yönelik çalışmalar gelişen teknolojiye uyumlu olarak devam etmektedir.”,

  “CBS VE UZAKTAN ALGILAMA İLE İLGİLİ KURUM İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI”; Merkez ve taşra teşkilatlarından gelen talepler doğrultusunda verilen temel CBS ve Uzaktan Algılama eğitimleri ile Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü CBS Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin güncel bilgilendirme eğitimleri yapılmaktadır.

  “TU CBS KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA KATIKIDA BULUNULMASI”,

  “KURUM İÇİ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİNİN TEMİNİ, PAYLAŞIMI VE YÖNETİMİ”

HEDEFLER:

CBS Daire Başkanlığı’na ait olan projelerin güncellenmesi ve geliştirilmesi, Bakanlık İl Müdürlüklerinde CBS ünitelerinin kurulması ve Tarım İl Müdürlükleri ile Genel Müdürlüğümüze bağlı diğer Daire Başkanlıklarınada ki personele CBS ve Uzaktan Algılama konularında eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Verilerin doğruluğu, hassasiyeti ve kalitesi arttırılarak, ülke bazında sorumlu olduğumuz veriler için gerekli ulusal standartların oluşturulması ve bunların uluslararası standartlar ile uyumunun sağlanarak, Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere hızlı ve kolay erişilebilir kılınması bu doğrultuda karar vericilerin karar alma sürecine de katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

 

 

 ​

TARIMSAL ÜRETİM KAYIT SİSTEMİ (TÜKAS)

Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS)

 

Avrupa Birliği üyeliği müzakere sürecinde yer alan,  "Tarım ve Kırsal Kalkınma"  başlıklı 11. Faslın açılış kriteri ile  "İstatistik" başlıklı 18. Faslın kapanış kriterinin gerekliliklerini yerine getirme yükümlülüğü kapsamında; yapılacak çalışmalarla ülkemizde tarımsal faaliyetle uğraşan tarımsal işletmelerin tamamına ait güncel bir çerçeve elde edilmesi ve bu yönde ulusal düzeyde tarımsal işletme bazında kayıt sistemi kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için, herhangi bir desteğe konu olsun veya olmasın, tarımsal işletmelerin Arazi Varlığı, Hayvan varlığı ve Makine ekipman bilgileri ile bitkisel üretim bilgilerinin kayıt altına alınması, kayıtların tamlığı ve güncelliğinin sağlanması gereklilik arz etmektedir. Ülkemizdeki tarımsal işletmelere ait kimlik, adres ve tarımsal faaliyet bilgilerinin (arazi, tarımsal alet makina ve hayvancılık kayıt altına alınması gereğinden hareketle, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu arasında 28 Haziran 2013 tarihinde "Tarım Bilgi Sistemi Kullanılarak 2014 Yılı Genel Tarım Sayımının Yapılması ve Kayıt Sisteminin Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasına İlişkin Protokol" imzalanmıştır.Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi ile tarımsal işletmelerin temel değişkenleri elde edilecek, elde edilen veriler 2014 yılında Genel Tarım Sayımı verileri olarak da kabul edilecektir.

 

Protokol gereği, Tarımsal faaliyeti olup, Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı olmayan tarımsal işletmelerin; sayısallaştırılmış parsel bilgileri altlık olarak kullanılarak tarımsal üretim ve arazi kullanım bilgileri, hayvan varlığı, tarımsal ekipman, vb. bilgilerini içeren Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kayıtları, 2014 yılı üretim dönemini (1 Eylül 2013- 30 Ağustos 2014) kapsayacak şekilde 30 Nisan 2014 tarihinde başlatılır, 30 Ağustos 2014 tarihinde tarımsal işletme düzeyinde tamamlanır, Tarım Bilgi Sistemi içerisinde yer alan TÜKAS modülü kullanılarak işletme bilgileri derlenir ve her yıl üretim dönemi dikkate alınarak güncellemesi yapılır.

 

TÜKAS Kurulumuna ilişkin Çalışmalar:

 

 • TÜKAS Analiz Raporu Hazırlanarak Web-Portal yazılım çalışmalarına başlandı,

 

 • TÜKAS WEB portalın  yazılım çalışmaları bitirildi.

 

 • TÜKAS Modülünün test çalışmaları Konya İli Kulu İlçesinin 2 Köyünde yapıldı. Test çalışmasında TÜKAS'a tarımsal işletmelerin arazi, alet makine ve hayvancılık bilgilerine ait kayıtlar yapıldı. Sisteme kaydı yapılan tarımsal işletme bilgilerine ilişkin doğrulama çalışmaları mobil uygulamalar (tablet) ile gerçekleştirildi.

 

 • TÜKAS'a ilişkin eğitim, Tarımsal Yayımı Geliştirme (TARGEL) personeline 2013 yılı Kasım ve Aralık aylarında verildi.

 

 • TÜKAS Yönetmeliği 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

 

 • 81 İl Şube Müdürleri, CBS sorumluları, ÇKS sorumlularına konuya ilişkin bilgilendirme toplantısı 14-18 Nisan 2014 tarihleri arasında yapıldı.

 

 • Tarım sayımı kapsamında tarım işletmelerinin TÜKAS'a kayıt olmalarının teşvik edilmesi ve söz konusu sistemin tanıtımının yapılması amacı ile 5 değişik formatta hazırlanan Afişler, tüm yerleşim birimleri, ilgili kurum kuruluş, tüm zirai birlik, oda, kooperatif vb.. dağıtımının yapılarak asılmasının sağlanması için İl Müdürlüklerine gönderildi.

 

 • Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi Kullanılarak "Tarım Sayımının" Geliştirilmesine Yönelik Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Talimatname İl Müdürlüklerine gönderilerek, İl Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürleri TÜKAS'a il sistem sorumlusu olarak tanımlandı. TÜKAS İl sistem sorumluları tarafından İlçe sistem sorumluları ve her bir köyle ilgili veri girişini yapacak TARGEL personeli sisteme tanımlandı.

 

 

TÜKAS AMAÇLAR:

 

 • Avrupa Birliği (AB) üyeliği müzakere sürecinde yer alan, "Tarım ve Kırsal Kalkınma"  başlıklı 11. Faslın açılış kriteri ile "İstatistik" başlıklı 18. Faslın kapanış kriterleri doğrultusunda hazırlanması gereken Türk Tarım İstatistiklerinin İyileştirilmesi Stratejisinin en önemli gereğinin yerine getirilmesi,
 • Tarımsal faaliyetle uğraşan tarımsal işletmelerin tamamına ait güncel bir çerçeve elde edilmesi, ulusal düzeyde tarımsal işletme kayıt siteminin kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Mevcut bilgi sistemlerinin bu yapıyla ilişkilendirilmesi
 • İşletme verimliliğini artıracak destekleme kriterlerinin belirlenmesi
 • Üretim yöntemleri ile yetiştiriciliğin planlı tarım modeline dönüştürülmesi
 • İstikrarlı ve sürdürülebilir tarım politikalarının üretilerek tek sistem üzerinden kontrol ve denetiminin sağlanmasıdır.

 

 

 

HEDEFLER:

 • İşletmeye ait bitkisel üretim, hayvancılık ve tarımsal alet makine verilerinin toplanarak TÜKAS kayıtlarının tamamlanması.
 • Tarım istatistiklerine yönelik mevcut veri tabanları arasında entegrasyonun sağlanması,
 • Ülkemizde tarım sektörü konusunda  yapılan ve yapılacak olan tüm çalışmaların tek bir merkez üzerinden kontrolünün ve denetiminin yapılması,
 • Tarımsal İstatistiklerin parsel bazında toplanması ve doğrulamasının yapılması
   
   
   
  FAYDALAR:
   
 • Tarım Sektöründe Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanılması
 • Güncel Bilgi İhtiyacının Karşılanması
 • Zamanlı ve Güvenilir Tarım İstatistiklerinin Üretilmesi
 • Diğer Sistemlerle arasında veri alışverişinin sağlanması
 • Tarımsal İşletme bazında kayıtlar yapılarak veri tabanı oluşturulması
 • Tarımsal işletme düzeyinde analizlerin yapılarak destekleme ve pazarlama politikalarının daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi

 

 

İSTATİSTİK VERİ AĞI (İVA)

İSTATİSTİK VERİ AĞI (İVA)

 

Cari Tarım İstatistiklerinin (Bitkisel Üretim İstatistikleri, Tarım Alet ve Makineler, Hayvancılık istatistikleri) Bakanlığımız İl ve İlçe Teşkilatı tarafından elektronik ortamda veri girişinin yapıldığı bir kayıt sistemidir. Cari tarım istatistikleri, geçmiş yıllarda İl ve İlçe Müdürlüklerince kâğıt ortamında karneler ile derlenmekte iken, 2007 yılı Mayıs ayından itibaren web tabanlı İVA Kayıt Sistemi aracılığı ile elektronik ortamda derlenmeye başlanmıştır. Bu kapsamda veri giriş portalı oluşturulmuştur. Bitkisel üretim istatistiklerinde yılda 3, Hayvancılık İstatistiklerinde 2 tahmin dönemi bulunmaktadır.

 

İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından İstatistik Veri Ağı (İVA) Kayıt Sistemine Tarla, Sebze, Meyve, Örtüaltı, Süs Bitkilerine ait verilerin girişi; Alan, Verim, Üretim başlıklarında yapılmaktadır.

 

Hayvancılık İstatistiklerinde; Büyükbaş, Küçükbaş, Tek Tırnaklı hayvan sayılarına ait veriler yaş ayrıntısında sisteme girilmektedir. Sistemde ayrıca kanatlı hayvan sayıları, kovan sayıları, bal ve bal mumu üretim miktarlarına ait veriler derlenmektedir. 


İVA İLE DERLENEN BİLGİLER

 

1)    Bitkisel Üretim İstatistikleri

•      Tarla ürünleri

•      Sebzeler

•      Meyveler

•      Örtüaltı üretimi

•      Süs bitkileri

2) Tarımsal Alet ve Makineler

3) Hayvancılık İstatistikleri

 

TAHMİN DÖNEMLERİ

Tarla ürünleri-Sebzeler-Meyveler

 • 1.tahmin :               Nisan-Mayıs                                         
 • 2.tahmin :               Eylül-Ekim
 • 3.tahmin :               Aralık-Ocak

  Örtüaltı tarımı                       : Nisan-Mayıs

  Hayvancılık                           : Mayıs-Haziran ve Aralık-Ocak

  Tarımsal alet ve makineler: Aralık-Ocak

  Süs bitkileri                           : Eylül-Ekim

   


  İVA Kayıt Sistemi yukarıda belirtilen dönemlerde veri girişi için kullanıcılara açılmaktadır. Veri girişlerinin tamamlanmasını takiben, İstatistiklerin TÜİK tarafından yayınlanması öncesinde ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile yılda 3 defa Tahmin Toplantısı yapılmaktadır.
   
  YAPILAN ÇALIŞMALAR:
   
  İVA Kayıt sistemine veri girişleri, 81 il ve 923 ilçe Müdürlüğünde istatistik konusunda görev yapmakta sistemde yetkilendirilmiş teknik personelce yapılmaktadır.
  Alan, verim ve üretim miktarına ilişkin istatistiki veriler, İl ve İlçe İVA sorumlusu tarafından saha gözlemlerinin yanı sıra, Bakanlığın diğer web tabanlı sistemleri, İlçe Müdürlüğü idari kayıtlarından yararlanılarak ve diğer veri kaynaklarından (muhtar, işletme, çiftçi) anket, yüz yüze görüşme yöntemleri ile derlenmektedir. Toplanan veriler İVA sistemine kayıt edilerek kontrolleri yapılır. Veriler raporlanır ve yayınlanmak üzere Bakanlığa sunulur.

 


DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ANLAŞMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

AMACI:

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tüzel bir yapıda olup başkanı ve sekreteryası  bulunmaktadır. En az iki yılda bir toplanan ve tüm üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan Bakanlar Konferansı tarafından yönetilir. DTÖ’nün amaçları Ticarette engellerin, kısıtlamaların ve yasaklamaların kaldırılması, Dünya ticaretinin kural ve disiplinlere dayalı saydam ve tahmin edilebilir bir sisteme oturtulması, Kaynakların daha verimli kullanılması, Ticaretin serbestleştirilmesi ve arttırılmasıdır. DTÖ çok sayıda anlaşmayı kapsamaktadır. Bu anlaşmalardan biriside Tarım Anlaşmasıdır. Tarım Anlaşması:

Uruguay-Round Tarım Müzakerelerinde, tarım sektöründe bir reform süreci başlatılarak Pazara giriş(tarifeler), İç destekler ve İhracat Sübvansiyonları Alanlarında tüm tarımsal ürünlere ilişkin tedbirlerde indirim taahhüdünde bulunmaları istenmiştir.

Pazara Giriş; Anlaşmaya göre tarifelerde, Gelişmiş ülkeler (GÜ) 1995-2000 yılları arasında %36 Gelişme yolunda ülkeler ise (GYÜ) %24 İndirim yapmışlardır. Ülkemiz DTÖ platformunda Gelişme yolunda ülkeler kategorisinde yer almaktadır.

İç destekler; DTÖ Tarım Anlaşmasının en önemli özelliklerinden biriside Dış Ticarette olumsuz etkisi olan Ulusal destekleme politikalarına sınırlama getirmesidir. Destek Çeşitleri Renkli kutularla sembolize edilmişlerdir. Kırmızı Kutu: Üretim ve Ticaret üzerinde bozucu etki yapan tüm destekler yasak destekler sınıfına dahildir. Ayrıca tüketicilerden yapılan transferleri içeren kamu destekli programlar (feragat edilen hükümet gelirleri dahil ) ve üreticilere fyat desteği sağlamada etkisi olan tüm destekler yasak destekler sınıfındadır. Buna göre ürün fyatına etki eden tüm girdi destekleri ve primler kırmızı kutu kapsamındadır. Bir tarımsal ürünün üretim değerinin % 10’u De Minümüs oranı olarak adlandırılmaktadır. Üreticilere ürün bazında Kırmızı Kutu kapsamında yapılan desteklemeler De Minümüs oranı sınırına kadar verilebilir. (Gelişmiş Ülkeler için De Minümüs % 5 olarak alınmıştır.)

Yeşil Kutu: İndirim Taahhüdü kapsamında olmayan serbest ve sınırsız miktarda verilebilen desteklerdir. Bu destekler;

1.       Hükümetler tarafından sağlanan genel destekler; araştırma, zararlılarla mücadele, pazarlama servisleri, altyapı yatırımları

2.       Gıda güvenliği amacıyla tutulan kamu stokları

3.       Ülkelere yapılan gıda yardımları

4.       Üreticiye yapılan doğrudan ödemeler

5.       Üretimden ve fyattan bağımsız gelir destekleri

6.       Gelir Sigortası ve Net Gelir Güvenliği Programlarına Devletin    Mali Katkısı

7.       Üretici Emeklilik Programları Aracılığıyla Sağlanan Yapısal Uyum Yardımı

8.       Doğal Afetler için Yapılan  (doğrudan veya  devletin  ürün  sigortası fnansmanına katkısı yoluyla) yardım Ödemeleri

9.       Kaynakların Üretim Dışına Alınması Yoluyla Yapılan Yapısal Uyum Yardımı

10.   Yatırım Teşvikleri Yoluyla Sağlanan Yapısal Uyum Yardımı

11.   Çevre Programı Kapsamında olan Ödemeler

12.   Bölgesel Yardım Programları Kapsamındaki Ödemeler

Mavi Kutu: Üretimi kısıtlamak için yapılan ödemeler bu kutu kapsamına girer. Bu ödemeler sabit alana ve verime; veya Canlı hayvan ödemelerinde sabit sayıda baş üzerinden yapılmak durumundadır.

İhracat Sübvansiyonları; İhracat performansına bağlı olarak frmalara, endüstri koluna, üreticilere, kooperatifere ayni ödemeler dahil olmak üzere hükümetler veya kuruluşlarınca doğrudan sağlanan sübvansiyonlar ihracat sübvansiyonu olarak adlandırılmıştır. Pazarlama ve Nakliye giderleriyle ilgili sübvansiyonlardan Gelişme Yolunda Ülkeler muaf tutulmuştur. Taahhüt edilen ürünlerde Gelişmiş Ülkeler 1995-2000 yılları arasında miktar olarak %21 değer olarak %36 Gelişme Yolunda Ülkeler ise 1995-2004 yılları arasında miktar olarak %14 değer olarak %24 indirimde bulunmuşlardır.

Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) Tüzel bir yapıda olup başkanı ve sekretaryası bulunmaktadır. En az iki yılda bir toplanan ve tüm üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan Bakanlar Konferansı tarafından yönetilir. DTÖ’nün amaçları Ticarette engellerin, kısıtlamaların ve yasaklamaların kaldırılması, Dünya ticaretinin kural ve disiplinlere dayalı saydam ve tahmin edilebilir bir sisteme oturtulması, Kaynakların daha verimli kullanılması, Ticaretin serbestleştirilmesi ve arttırılmasıdır. DTÖ çok sayıda anlaşmayı kapsamaktadır. Bu anlaşmalardan biriside Tarım Anlaşmasıdır. Tarım Anlaşması:

Uruguay-Round Tarım Müzakerelerinde, tarım sektöründe bir reform süreci başlatılarak Pazara giriş(tarifeler), İç destekler ve İhracat Sübvansiyonları Alanlarında tüm tarımsal ürünlere ilişkin tedbirlerde indirim taahhüdünde bulunmaları istenmiştir.

Pazara Giriş; Anlaşmaya göre tarifelerde, Gelişmiş ülkeler (GÜ) 1995– 2000 yılları arasında %36 Gelişme yolunda ülkeler ise (GYÜ) %24 İndirim yapmışlardır. Ülkemiz DTÖ platformunda Gelişme yolunda ülkeler kategorisinde yer almaktadır.

İç destekler; DTÖ Tarım Anlaşmasının en önemli özelliklerinden biriside Dış Ticarette olumsuz etkisi olan Ulusal destekleme politikalarına sınırlama getirmesidir. Destek Çeşitleri Renkli kutularla sembolize edilmişlerdir. Kırmızı Kutu: Üretim ve Ticaret üzerinde bozucu etki yapan tüm destekler yasak destekler sınıfına dahildir. Ayrıca tüketicilerden yapılan transferleri içeren kamu destekli programlar (feragat edilen hükümet gelirleri dahil ) ve üreticilere fyat desteği sağlamada etkisi olan tüm destekler yasak destekler sınıfındadır. Buna göre ürün fyatına etki eden tüm girdi destekleri ve primler kırmızı kutu kapsamındadır. Bir tarımsal ürünün üretim değerinin % 10’u De Minümüs oranı olarak adlandırılmaktadır. Üreticilere ürün bazında Kırmızı Kutu kapsamında yapılan desteklemeler De Minümüs oranı sınırına kadar verilebilir. (Gelişmiş Ülkeler için De Minümüs % 5 olarak alınmıştır.) Yeşil Kutu: İndirim Taahhüdü kapsamında olmayan serbest ve sınırsız miktarda verilebilen desteklerdir. Bu destekler;

1.    Hükümetler tarafından sağlanan genel destekler; araştırma, zararlılarla mücadele, pazarlama servisleri, altyapı yatırımları

2.    Gıda güvenliği amacıyla tutulan kamu stokları

3.    Ülkelere yapılan gıda yardımları

4.    Üreticiye yapılan doğrudan ödemeler

5.    Üretimden ve fyattan bağımsız gelir destekleri

6.    Gelir Sigortası ve Net Gelir Güvenliği Programlarına Devletin Mali Katkısı

7.    Üretici Emeklilik Programları Aracılığıyla Sağlanan Yapısal Uyum Yardımı

8.    Doğal Afetler  için  Yapılan  (doğrudan  veya  devletin  ürün  sigortası fnansmanına katkısı yoluyla) yardım Ödemeleri

9.    Kaynakların Üretim Dışına Alınması Yoluyla Yapılan Yapısal Uyum Yardımı

10. Yatırım Teşvikleri Yoluyla Sağlanan Yapısal Uyum Yardımı

11. Çevre Programı Kapsamında olan Ödemeler

12. Bölgesel Yardım Programları Kapsamındaki Ödemeler
Mavi Kutu: Üretimi kısıtlamak için yapılan ödemeler bu kutu kapsamına girer.
Bu ödemeler sabit alana ve verime; veya Canlı hayvan ödemelerinde  sabit
sayıda baş üzerinden yapılmak durumundadır.

İhracat Sübvansiyonları; İhracat performansına bağlı olarak frmalara, endüstri koluna, üreticilere, kooperatifere ayni ödemeler dahil olmak üzere hükümetler veya kuruluşlarınca doğrudan sağlanan sübvansiyonlar ihracat sübvansiyonu olarak adlandırılmıştır. Pazarlama ve Nakliye giderleriyle ilgili sübvansiyonlardan Gelişme Yolunda Ülkeler muaf tutulmuştur. Taahhüt edilen ürünlerde Gelişmiş Ülkeler 1995–2000 yılları arasında miktar olarak %21 değer olarak %36 Gelişme Yolunda Ülkeler ise 1995–2004 yılları arasında miktar olarak %14 değer olarak %24 indirimde bulunmuşlardır.

TARİHÇE:

Dünya Ticaret Örgütünün Kuruluşu:

Dünya, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından uluslararası platformda yeni bir örgütlenme sürecine girdi. Öncelikli amaç, barışın kalıcılığını sağlamaktı. Anlaşmazlıkların ve çatışmaların temel nedeninin ekonomik paylaşımlar olduğu düşüncesiyle, bu alanda uluslararası işbirliğinin kurulması için çalışmalara başlandı. IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar bu çabaların

vücuda gelmiş hali olarak bu dönemde oluştular. Aynı süreç içersinde temelleri atılan bir başka ve önemli oluşum da Dünya Ticaret Örgütü’dür. İlk adıyla, Uluslararası Ticaret Örgütü’nün kurulma müzakereleri devam ederken ana amaç olan ticaretin serbestleştirilmesi yönünde anlaşmalar ve toplantılar yoluyla girişimler başlatılmıştır. Bu çerçevede, 23 ülke Ekim 1947’de Cenevre’de “geçici” olarak nitelendirilen Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nı (GATT) imzalamıştır. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1948-1994 yılları arasında uygulama alanı bulmuştur. GATT’ın üzerine inşa edildiği dört prensip şöyledir:

1.       En Çok Kayrılan Ülke Kuralı: Üye ülkeler, ticari partnerleri arasında ayrım yapmamalıdırlar. Bir başka deyişle, bir üye ülke, herhangi bir ülkeye tanıdığı elverişli bir rejimi koşulsuz olarak tüm üye ülkelere uygulamak zorundadır.

2.       Ulusal Muamele Kuralı: İç pazara ilişkin düzenleme ve uygulamalar yönünden ithal ve yerli mallar arasında ayrım yapılmamasını öngörmektedir.

3.       Gümrük Vergilerinin İndirilerek Konsolide Edilmesi: Her üye ülkenin taviz listesinde yer alan gümrük oranları, bağlı oranlar olarak adlandırılır. Listede belirtilen oranlar dışına çıkılamaz.

4.    Tarifeler Yoluyla Koruma: GATT, tarife dışı engellerin bazı istisnalar dışında tümüyle yasaklanmasını, tarifelerin de giderek azaltılmasını öngörmektedir. Tarım ürünlerindeki ithalat kısıtlamaları büyük ölçüde tarifelere dönüştürülmüştür. Bu sürece tarifikasyon adı verilmektedir. Tarım ürünleri tarifeleri %100 oranında bağlı bulunmaktadır.

GATT Anlaşmasının imzalanmasından sonra raund olarak adlandırılan ülkeler arasında çeşitli müzakereler sürdürülmüş ve bunlardan en sonuncusu olan Uruguay Raund sonucunda 01.01.1995 yılından itibaren GATT anlaşmasını da kapsayacak şekilde kurulan Dünya Ticaret Örgütü’nün GATT’ın yerine geçmesi kabul edilmiştir. Ülkemizde bu örgüte kurucu üye olarak katılmıştır. (Resmi Gazete 25.02.1995 tarih 22213 mükerrer sayı).

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Müzakerelerde son durum:

17 Temmuz 2007 tarihinde DTÖ Özel Oturumlar Başkanınca bir taslak yeni dönem modalite kâğıdı yayınlanmıştır. Bu kağıda göre bizim için önemli ürünler grubuna giren ve gümrük vergileri % 130’un üstünde olan ürünler için ortalama %44-48,7 oranında bir indirim öngörülmektedir. Şöyle ki örneğin gümrük vergisi % 225 olan et grubunun vergi oranı % 115-126 arasına % 180 olan buğday ve şeker de vergi % 100 civarına düşürülmektedir ki önceki vergilerle koruyamadığımız bu ve diğer üretim maliyeti yüksek olan sektörleri bu vergi oranlarıyla koruyamayacağımız ve zor duruma düşeceğimiz düşünülmektedir. Bu kapsamda 23 Ocak 2008 tarihinde Dış Ticaret Müsteşarlığında yapılan toplantıda Genel Müdürlüğümüzce DTÖ konusunda bu durumun ülkemiz beklentilerini karşılamadığı indirimlerin çok yüksek verilen esnekliklerinse yetersiz olduğu dile getirilmiştir. Ancak bu son dönem de hazırlanan modalitelerin büyük oranda diğer ülkelerce taraftar bulduğu ve kabul edilmeye doğru gidildiği görülmektedir. Bu kapsamda ülkemiz tarımının bazı ürünlerde zora düşebileceği göz önüne alınarak gerekli önlemler Gelişmiş Ülkelerin kullandıkları ticaret politikası araçları ve destekleme türleri kullanılarak alınmalıdır. Eğer hâlihazırda kullandığımız gibi DTÖ kurallarına uymayan engellemeleri uygularsak pirinç örneğinde yaşadığımız gibi panel(DTÖ mahkemesi) süreçlerini sıklıkla yaşayabiliriz.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

Anlaşmanın Tarım Bakanlığı içindeki koordinasyonu Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce Sağlanmaktadır. Halen yeni dönem modaliteleri /kapsamında müzakereler yürütülmektedir. Müzakerelerin kilit noktası Özel Koruma Mekanizması ve Özel Ürünler konularıdır. Yüksek tarife indirimlerinden dolayı Gelişmiş Ülkeler karşısında rekabet gücünü korumak isteyen ülkemizinde içinde olduğu Gelişme yolundaki ülkeler tarafından bu mekenizmaların işlevsel olması ve kolay uygulanabilir olması savunulmaktadır.

 

 

 

''