Projeler

​GTHB'NIN İSTATİSTİK KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ​

AMACI:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından toplanan tarımsal verilerin kalitesinin yükseltilmesi ve istatistik konusunda AB mevzuatına uyum sağlanmasıdır.

TARİHÇE:

Avrupa Birliği IPA-I 2007 Programı kapsamında “İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” 31 Aralık 2010 tarihinde başlamıştır. Uygulanma süresi 17 ay, bütçesi 1 milyon 150 bin Avro’dur.

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Projenin uygulanması ile;

1.    Tarım istatistikleri konusunda AB müktesebatına uyumlu kurumsal yapı çerçevesi belirlenmiştir.

2.    Eğitim programları organize edilmiş ve uygulanmıştır.

3.    Bakanlığın erken verim tahmini kapasitesinin artırılması sağlanmıştır.

4.    Manisa İli Gölmarmara İlçesinde zeytin ağaçlarının sayımı için uygun yöntem belirlenmiştir.

5.    Uygulama süresi 17 ay olan ve 2010 yılı Aralık ayında başlayan Projenin Kapanış Toplantısı 29 Mayıs 2012 tarihinde yapılmıştır.

6.    TİKAS’ın kurulmasına ilişkin eylem planı hazırlandı. Bu eylem planının yer aldığı Strateji Belgesi Temmuz ayında AB komisyonuna sunularak görüş alındı ve bu görüş doğrultusunda Bakanlık, TÜİK, AB Bakanlığı ortaklığında Çalışma Grubu kuruldu. Tarım istatistikleri tarım parsellerine dayalı olarak oluşturulacak ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

Projenin Uygulanmasıyla Elde Edilen Kazanımlar:

1.    GTHB ve TÜİK arasında proje eylem planının uygulanmasına etkin bir koordinasyon mekanizması kurulmuştur.

2.    Zeytin ağacı sayımı metodolojisi uydu görüntüleri kullanılarak edilmiş ve Manisa İli Gölmarmara İlçesinde uygulanmıştır.

3.    Bakanlık personeli AB tarım istatistik sistemi konusunda gerçekleştirilen eğitimler sonucunda bilgilendirilmiştir

4.    GTHB Adana ve Konya İl müdürlüğünde istatistik konusunda görev yapmakta olan personel erken verim tahmini tekniklerini uygulayabilecek kapasiteye getirilmiştir.

HEDEFLER:

Bundan sonra yapılacaklar;

1.    Proje kapsamında zeytin ağacı sayımında uygulanan ve test edilen metodun, ülke düzeyinde diğer çok yıllık meyve ağaçlarının sayımının gerçekleştirilmesinde kullanılması mümkün olabilecektir.

2.    Mısır ve buğdayda erken verim tahmini için belirlenen ve proje kapsamında 2 ilde uygulanan ürün kesme yöntemi ile erken verim tahmininin ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla alandan toplanan veri kalitesi artacaktır.

3.    AB Tarım İstatistikleri, erken verim tahmini ve zeytin ağacı sayımı konularında eğitim alan Bakanlık personelinin yine Bakanlık bünyesinde ileride bu konularda gerçekleştirilecek eğitimlerde; eğitmen olarak görev alması mümkün olabilecektir.

4.    Tarım istatistikleri konusunda derlenen verilerin Avrupa İstatistik Kurumunca (EUROSTAT) istenen formatlarda gönderilmesinin sağlanmasıyla tarım verilerinin AB ülkelerinin verileri ile kıyaslanabilmesi mümkün olacaktır.

 

Proje Adı

GTHB’nin İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

Proje Hedef

GTHB tarafından toplanan tarımsal

verilerin kalitesinin yükseltilmesi ve istatistik

konusunda AB mevzuatına uyum sağlanması

amaçlanmaktadır

Proje Başlangıç Proje Süresi

31 Aralık 2010

 

 

17 Ay

 

PROJENİN KAPANIŞ TOPLANTISI

Uygulama süresi 17 ay olan ve 2010 yılı Aralık ayında başlayan Projenin Kapanış Toplantısı 29 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

ARAZİ KULLANIMI, ARAZİ KULLANIMI DEĞİŞİKLİĞİ VE ORMANCILIK

AMACI:

LULUCF, İngilizce Land Use, Land Use Change and Forestry ifadesinin ilk harferinin kısaltılmışıdır. Türkçeye Arazi Kullanımı Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık - AKAKDO olarak çevrilmiştir. Arazi ve arazi kullanımda zaman içerisinde insan müdahalesiyle yapılan değişikliklerin, sera gazı salımları ve azaltımları üzerindeki etkisini belirlemeyi hedefeyen bir bütündür. İklim değişikliği kapsamında arazi kullanım şekli ve aktivite verisiyle küçük ölçekte arazi kullanım değişikliklerinin karbon tutumuna etkileri hesaplanabilmektedir.

TARİHÇE:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMIDÇS) 1992 yılında yapılan BM Çevre ve Kalkınma Rio Konferansında imzaya açılmıştır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21 Mart 1994 yürürlüğe girmiş ve taraf olan ülkeler 3 gruba ayrılmıştır. Türkiye özel şartları tanınarak Ek-1 ülkeleri içinde yer almıştır. Kyoto Protokolü ise; 1997 yılında imzaya açılmış ve 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. BMİDÇS’ nin sera gazı emisyonlarının azaltılmasına veya sınırlandırılmasına yönelik hukuki açıdan bağlayıcı belgesidir. “BMİDÇS’ ne yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” 05 Şubat 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 5836 sayılı Kanun 17.02.2009 tarih ve 27144 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kyoto Protokolü’nün 13 Mayıs 2009 tarih ve 27227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından “Katılım Belgesi” hazırlanarak Dışişleri Bakanlığı tarafından 28 Mayıs 2009 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine gönderilmiştir. Türkiye, doksan günlük sürenin ardından 26 Ağustos 2009 tarihinde Kyoto Protokolü’ne resmen taraf olmuştur. Ayrıca Ülkemizde Başbakanlığın genelgesiyle 2004 yılında İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (IDKK) kurulmuş ve bünyesinde 11 çalışma grubu oluşturulmuştur. LULUCF (Arazi Kullanımı Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık) 11 çalışma grubu içerisinde yer almaktadır. LULUCF, arazi kullanım kategorilerini Kyoto Protokolünün 3.3 ve 3.4 gereklerine uygun olarak sınıfandırmaktadır. İklim değişikliği çerçevesinde LULUCF kapsamında sera gazı emisyon hesapları yıllar itibariyle yapılmakta ve raporlanmaktadır. Türkiye için kaynak ve yutak alanları belirlenmekte ve sera gazı emisyon hesapları son 5 yıldır Bakanlığımız tarafından hesaplanmaktadır.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

LULUCF çalışmalarda IPCC kılavuzuna göre 6 temel arazi kullanım kategorisi belirlenmiştir. Bu doğrultuda; Orman Alanları dışındaki Tarım Arazileri, Meralar ve Otlaklar, Sulak Alanlar, İskan Alanları ve Diğer alanlar Bakanlığımızca hesaplanmakta ve raporlanmaktadır. Bu kapsamda Arazi Kullanım değişiklikleri ve sera gazı emisyon hesaplamaları için, ilk önce kılavuzun öngördüğü şekilde, Coğraf Bilgi Sitemleri ortamında İklim tipleri, iklim haritası ve Toprak Haritası çıkartılmıştır. Türkiye geneli için çıkartılan haritalar İl bazında düzenlenmiştir.

Ayrıca 1980 Toprak verisi, 2000 Corine verisi ve 2006 STATİP verisi kullanılarak, arazi kullanım verileri il bazında çıkartılan iklim-toprak haritası ile çakıştırılmış ve il bazında alansal veri elde edilmiştir.1980-2000-2006 yılları arasındaki arazi kullanım değişiklikleri de hesaplanarak tablosal veriler elde edilmiştir. Bu tablosal verilerden yararlanılarak arazi kullanım ve arazi kullanım değişiklikleri için Karbon stok değişimleri hesaplanmış, değerler enterpole edilip, kalite kontrolünden geçirilerek CRF tablolarına işlenmek üzere TÜİK’e iletilmiştir.

Ayrıca LULUCF kapsamında, Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında iklim değişikliği sayfası oluşturulmuştur. (http://www.tarimreformu.gov. tr/iklim/anasayfa.html) İklim değişikliği ile ilgili güncel ve genel bilgileri içeren gelişmeler web sayfası üzerinden yayınlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüz CBS Daire Başkanlığı olarak BMİDÇS kapsamında gerçekleştirilen müzakerelere katılım sağlanmıştır. (30 Ağustos - 05 Eylül 2012 –Bangkok ve 28 Kasım-09 Aralık 2011 –Durban)

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 

Bakanlığımızın yeniden yapılanmasından sonra, LULUCF sektöründen kaynaklanan sera gazı hesaplamaları için dinamik bir süreç başlatılarak, proje kapsamında İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden UN LULUCF uzmanı Doç. Dr. Yusuf Serengil ile danışman hoca olarak çalışılmaya başlanmıştır.

 

LULUCF kapsamında, IPCC kılavuzuna uygun olarak hazırlanan, CBS ortamında yer alan ve il bazında düzenlenen iklim ve toprak verileri 2011 yılında revize edilmiş ve bu çalışmada temel altlık olarak kullanılmıştır. 2011 yılı raporlaması için, ayrıca LULUCF kapsamında 1990-2000-2006 yılı Corine verileri; Yerleşim, Maden, Yeşil Alan, Ekili Tarım Alanı, Çok Yıllık Bitkiler, Geniş Orman, İbreli Orman, Karışık Orman, Doğal Mera, Çalılık Alanları, Diğer Alan, Bataklık, Turbalık, Kıyı Sulak Alanı, Yapay İç Sular, Mera ve Lagün olmak üzere 17 kullanıma göre tekrar sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılan veriler il bazında çıkartılan iklim-toprak haritası ile çakıştırılmış ve il bazında alansal veri elde edilmiştir. Buna ek olarak 1990-2000, yıllarına 17 kullanım alansal değişimler 17 kullanım arasındaki alansal değişimler il bazında tablosal olarak hazırlanmıştır. Daha detaylı sera gazı emisyon hesaplamaları yapabilmek için, kavaklık alanlar, nadas alanları, okaliptüs alanları ve gübre tüketimi tabloları yıllar itibariyle il bazında düzenlenmiş ve iklim ve toprak verisiyle çakıştırılarak yeniden revize edilmiştir.

2011     yılı    için    hazırlanan    tablosal    verilerin    Activity    dataları oluşturulmuştur.  Arazi   kullanım  verisine   ait  alan   bilgilerine  ilişkin kılavuzun öngördüğü şekilde karbon (C) hesaplaması yapılmıştır. Her sene hesaplanacak sera gazı bildirimlerimiz için yazılım geliştirilmesi planlanmış olup, bu doğrultuda gerekli çalışmalar başlatılmıştır. TARBİL  Projesi   tamamlandığında,   proje   kapsamında   üretilen   tarım parselleri 2012 yılı  LULUCF raporlamasında önemli  bir altlık olarak kullanılacaktır.  Böylelikle  Daire  Başkanlığımızca LULUCF kapsamında sera gazı emisyon hesaplamalarının ve raporlamalarının Tier 3 (Klavuzun öngördüğü en üst seviye) seviyesinde sunulması planlanmaktadır. Organik tarım, sulak alanlar ve mera alanları için yapılan çalışmaların dahil edilmesi ile birlikte raporlama için daha detaylı sonuçlar elde edilebilecektir.

Tarım   İşletmelerinin   karbon   ayak   izini   hesaplayacak   bir   yazılım tasarlanmış ve web sayfası üzerinden paylaşıma açılacaktır. Genel Müdürlüğümüz CBS Daire Başkanlığı olarak BMİDÇS kapsamında gerçekleştirilecek müzakerelere katılım sağlanacaktır.

HEDEFLER:

Başlatılan çalışma tamamlandığında ulusal bildirimlerimize konu raporlamalar daha detaylı bilgiler içereceği için daha doğru sonuçları yansıtacaktır. Ülke olarak henüz bir taahütümüz olmamakla birlikte, tüm diğer taraf ülkelerle beraber sorumluluk ve çabalarımızın gelecekte daha da artacağı düşüncesiyle çalışmalarımıza hız vermekteyiz.

 

 ​

SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ

AMACI:

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı  kanunu gereğince arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıfandırılması, arazi kullanım plânlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesine yönelik altlık bir veri tabanı oluşturmaktır.

TARİHÇE:

2002 yılında Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Tarım Arazilerini Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından başlanan proje 2006 yılından sonra, Tarım Havzaları Şube Müdürlüğü bünyesine geçmiş, şu an itibariyle Bakanlık bünyesindeki yeni yapılanma neticesinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Coğraf Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Projeye   başlangıç   aşamasında   Harita   Genel   Komutanlığından   alınan 1/25000 ölçekli orijinal topoğrafk haritalara, arazi çalışmaları ile harita verilerinden yararlanılarak köy sınırları beyana dayalı olarak çizilmesi istenmiş, 2006 yılında 36 ilde çalışmanın ilk aşaması olan küçük ölçekli haritalar üzerine köy bazında tarım arazilerinin işlenerek belirlenmesi tamamlanmıştır.2006 yılından sonra, Tarım Havzaları Şube Müdürlüğü bünyesine geçen STATİP  projesi,  Coğraf   Bilgi Sistemleri (CBS) ortamına aktarılmış,  bu kapsamında datalardaki hatalar düzeltilmiş, toprak veri tabanı ve Corine Land Cover kapsamında oluşturulan sayısal haritalar ile 2006 yılı SPOT görüntüleri ve daha yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri kullanılarak 81 ilde sayısal STATİP haritaları üretilmiştir.Toprak Su Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Köy Envanterlerinde yer alan köy sınırları STATİP kapsamında taranarak bilgisayar ortamına atılmış ve CBS yazılımları kullanılarak ilk defa sayısal köy sınırları elde edilmiştir.Alınan makam onayı doğrultusunda STATİP verilerinin kamu kurumları, özel şirketler ve üniversitelerle paylaşımına başlanılmıştır.2009   yılında   tamamlanan   projeye   ait   veriler   il   bazında   Tarım   il Müdürlüklerine gönderilmiştir.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

2009 yılı lejandına göre İTÜ-UHUZAM ile yapılan işbirliği neticesinde elde edilen yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri yardımıyla 1 hektar hassasiyette projenin revizyon çalışmaları devam etmektedir. 2013 ylıl içersinyılında TARBİL Projesi kapsamında elde edilecek tarım parselleri STATİP entegrasyonu sağlanacaktır.

 

 

HEDEFLER:

-Devlet, üretici ve yatırımcı yerel düzeyde arazi bilgilerine hızlı bir
şekilde ulaşacaktır.

-Tarımsal üretim ve ürün planlamalarına, altyapı oluşturulacak ve sağlıklı yürümesi sağlanacaktır.

-Her türlü tarımsal planlama ve desteklemenin sağlıklı yapılması, tarım girdilerinin temini, ülke çapında dağıtımı ve daha ekonomik kullanımı temin edilecektir.

-Arazi kullanım planlarının oluşturulmasına temel altlık teşkil edecektir.

-AB standartlarına uygun arazi kullanımları belirlenmiş olacaktır.

-Arazi kullanım değişikliklerinden kaynaklanan sera gazı emisyon hesaplamalarında (LULUCF) güncel veri temin edilecek ve altlık olarak kullanılacaktır.

-Bu proje güncel tarihli yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri elde
edildik
çe sürekli güncellenecektir.​

TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ (TARBİL)

Ülke genelinde kurulacak zirai ve meteorolojik istasyonlar vasıtasıyla; atmosferden toplanacak iklimsel parametrelerin, toprak sıcaklığı, nemi gibi topraktan alınacak verilerin, fenolojik gözlemlere yönelik görsel kayıtların sağlanacağı, çeşitli ürünler için,toprak- topografya-iklimsel veriler, verim ilişkisinin çıkarılacağı, ülkesel meteorolojik ağının kurulmasına katkı sağlanacağı, iklim değişikliği ve kuraklığın izlenmesinin gerçekleştirileceği, uydu görüntüleri ve yersel ölçümlerden (Meteorolojik ve zirai istasyonlar) elde edilen verilerin işlenmesi suretiyle, ulusal ürün rekolte tahmininin yapılacağı tarım alanlarının ve yıllık ekim alanlarının belirleneceği bir projedir.

TARBİL Projesi 2008 yılında Tarımsal Rekolte Tahmin ve Kuraklık İzlemeprojesi (TARİT) olarak, Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) yönlendirmesi ve 2000A020010 kodlu fnansal desteği ile önce 3 yıllık pilot proje olarak başlatılmıştır. Mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Merkezlerinin (İTÜ-UHUZAM) İşbirliği ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde (GAP) tarımsal gelişimin anlık izlenebildiği TARİT sistem bileşenleri geliştirilmiştir. Pilot uygulama alanı olarak seçilen Şanlıurfa İlinde çalışmalar başlamış 25 adet istasyon kurulumu yapılmıştır. Daha sonra, Diyarbakır, Mardin ve Gaziantep illerinde ilave 25 istasyon kurulumu daha gerçekleştirilmiş olup 2012 yılında 50 istasyon ilave ile 100 istasyona ulaşılmıştır.

      Proje kapsamında Tarım İşletmeleri Kayıt Sistemi Geliştirilmesi ve ÇKS entegrasyonu, İyi Tarım Uygulamaları Kontrol ve Sertifkasyonu, Organik Tarım Kontrol ve Sertifkasyon Sistemi, Örtü Altı Kayıt Sistemi, Özel Ürünler Uygulamaları, Sulama Tesisleri Bilgi Sistemi, Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarları Kayıt Sistemi, Kooperatif Kredileri Takip Sistemi, Sertifkalı Tohum Kayıt ve Takip Sistemi, Gübre Takip Sistemi, Bitki Koruma Ürünleri Kayıt ve Takip Sistemi, Veteriner Tıbbi Ürünleri Kayıt ve Takip Sistemi, Bitki Ekolojik Gereksinimleri Veritabanı Uygulaması sistemleri, Pazarlama Bilgi Sistemi, Büyükbaş Hayvan Takip Sistemi, Arıcılık Kayıt Sistemi, Su Ürünleri Kayıt Sistemi ile ilgili çalışmalar TARBİL projesi kapsamında başlamış, Proje Yönetim Planı oluşturulmuş, Analiz çalışmaları tamamlanmıştır.

 

      Proje kapsamında 136.060 adet kadastro paftasının sayısallaştırılarak digital ortama atılması sağlanma işi tamamlanmıştır.

      Genel Müdürlüğümüz ile Harita Genel Komutanlığı arasında yapılan protokol ile sağlanan toplam 352800 km2lik alana ait ortofoto haritalar üzerinde çalışılmıştır.

Proje kapsamında 7 farklı iş kaleminde çalışmalar tamamlanmış olup, gelinen son durum aşağıdaki gibidir:

a. Kadastral Veri Tabanı Üretimi:

Türkiye genelinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü birimleri tarafından sayısallaştırılması istenen tüm kadastro paftaları toplanmış ve paftalarının tarama işlemleri tamamlanmıştır. Taraması yapılan paftalar üzerinden kadastro parsellerinin sayısallaştırma işlemlerine başlanmıştır. Sayısallaştırma çalışmaları tamamlanan illere ait kadastro parselleri ilgili Kadastro müdürlükleri aracılığı ile KVKya aktarılmıştır.

b.        Tarım Parselleri Veri Tabanının Oluşturulması:

Tarım parselleri veri tabanının oluşturulmasında iki temel veri kullanılmaktadır: SPOT 5 uydusu 2.5m çözünürlüklü görüntüleri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) KVK sisteminden .shp formatında temin edilen kadastro parselleridir.

 

TKGM KVK sisteminden alınan sayısal kadastro parsellerinin dış sınırları üzerinden İTÜ UHUZAM dan proje kapsamında yapılan protokolle temin edilen 2,5 metre mekânsal çözünürlüklü SPOT5 Uydu görüntüleri ve ortofotolar kullanılarak tarım parselleri sayısallaştırılmaktadır.

c.         Toplulaştırma Atlası Veritabanın Oluşturulması:

Bu iş kaleminde Veri tabanı tasarımı çalışmaları tamamlanmıştır.

d.Tarım Coğraf Bilgi Sistemi Portalı Oluşturulması:

Portal içeriğinin tasarımı ve arayüz tasarımı tamamlanmıştır. Portalda yer alan projeler ile ilgili bilgiler Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanarak, içeriğe eklenmiştir.

e.         TKGM WEB Servisleri ile Çiftçi Kayıt Sistemi Yazılım Entegrasyonu:
Entegrasyon yazılımının test çalışmaları ve arayüz iyileştirme çalışmaları
tamamlanmış olup ÇKS yazılımı üzerinden TKGM WEB Servislerinin
kullan
ılması sağlanmıştır.

 

f. Görüntü (Image) Servislerinin Oluşturulması:

 ArcGIS server üzerine kurulmuş olan Görüntü servislerine görüntü aktarımı tamamlanmış ve sunuma hazırlanmıştır.

 

g. Veri Depolama ve Arşivleme Sistemi Geliştirilmesi:

Genel Müdürlüğümüz ve İTU-UHUZAMda kurulumlar gerçekleştirilmiştir ve proje kapsamında sağlanan donanımlar teslim alınmıştır.

 

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 

TARBİL   projesi   kapsamında   teknik   şartnamede   yer   alan   faaliyet  kalemlerinin kontrol aşaması tamamlanma sürecine gelmiştir.

 

 

HEDEFLER:

 

Proje kapsamında, 2012 yılı bütçesi kapsamında gerçekleştirilmiş bulunan Tarım ve Kadastro parsellerine ilişkin veritabanının Tarım Bilgi Sistemi içerisinde yer alması mevcut ve geliştirilmesi planlanan bilgi ve kayıt sistemlerinin entegrasyonu sağlanacak, TKGM KVK sisteminin altyapısı güçlendirilecek, 2012 yılında İTÜ tarafından alımı gerçekleştirilen 190 yer istasyonu çalışır hale getirilecektir. 2013 yılı bütçesine konu 125 yer istasyonunun alımı sağlanacaktır. Söz konusu istasyonların kurulması gereken noktalar şartnameye uygun olarak, CBS ortamında mekansal analizler ile tespit edilecektir.Bahsi geçen yer istasyonlarında 34 farklı veri tipinde ölçüm ve kayıt yapılmaktadır.

 

 

 

 

Tablo1: TARBİL Kapsamında Üretilen Veri ve Unsurlar

 

Veri/Unsur

Elde Edilen

Kadastro Parsel Sayısı

47.049.788

Tarım Yapılan Kadastro Parsel sayısı

26.044.805

Tarım Parseli Sayısı

29.430.486

 ​

TARIM İŞLETMELERİ KAYIT SİSTEMİ

AMACI:

Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi önceliğinde Tarım Bilgi Sistemi kurularak, mevcut sistemlerin bu yapıyla ilişkilendirilmesi, işletme verimliliğini artıracak destekleme kriterlerinin belirlenmesi, üretim yöntemleri ile yetiştiriciliğin planlı tarım modeline dönüştürülmesi, istikrarlı ve sürdürülebilir tarım politikalarının üretilerek tek sistem üzerinden kontrol ve denetiminin sağlanarak işletmelerin yer aldığı idari kayıtların oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu işin başlıca aşamaları şunlardır:

      Tarımsal işletmelerin kimlik, adres ve özel bilgilerinin depolanmasını sağlamak,

      Bir veri tabanı olarak kullanmak,

      Tarım istatistiklerine yönelik mevcut veri tabanları arasında entegrasyonu sağlamak,

      Ülkemizde tarım sektörü konusunda yapılan ve yapılacak olan tüm çalışmaların tek bir merkez üzerinden kontrolünün ve denetiminin yapılmasını sağlamak,

Genel ve ara yıllarda tarım istatistikleri konusunda yapılacak araştırmalar

için çerçeve oluşturmak,

Tarımsal araştırmaların kalitesini ve geri dönüşümünü kontrol etmektir.

TARİHÇE:

Tarım Kanunu, İstatistik Kanunu, 2010 Yılı Programı, Resmi İstatistik Programı ve Ulusal Programlarda yer alan hükümler gereği, Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi Önceliğinde Tarım Bilgi Sistemi yapılacağı yazılım tamamlanmış ve İl ve İlçe Tarım Sisteminin Kurulması ve Güncelliğinin Sağlanmasına İlişkin “Protokol” ün 13 Temmuz 2010 tarihinde imzalanmasını takiben Tarımsal işletme Kayıt Sistemine işletme bazında veri girişi yapacak İl Müdürlüklerindeki ilgili personele eğitim verilmiştir. Sisteme veri girişleri 11 Ekim 2010 tarihinde başlamış olup, taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personel ve İl Müdürlükleri personeli tarafından veri girişlerinin yapılmasına devam edilmektedir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

TİKAS’ın faaliyete girdiği tarihten itibaren günümüze kadar, tüm Türkiye genelinde sisteme yaklaşık 52 milyon 130 bin parsel kaydı yapılmıştır. Parsel bilgi girişleri Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden faydalanarak yapılmıştır. 52 milyon 130 bin parsel kaydı içerisinde tarım dışı parseller de yer almaktadır, bu parsellerin şimdiye kadar 12 milyon 660 bininin tarımsal amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

Şu anda TİKAS kapsamında yurt çapında veri giriş faaliyetleri devam etmektedir. Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Genel Müdürlüğümüz arasında, İstatistik Stratejisi kapsamında yapılan toplantıların en önemli unsurunu TİKAS oluşturmuştur. Bu kapsamda taslak bir TİKAS Eylem Planı hazırlanmış ve TÜİK ile AB Bakanlığına iletilmiştir.

HEDEFLER:

1.Tarım Sektöründe Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanılması: 2011 ve sonrası yıllarda bitkisel üretim ve hayvancılık konusunda planlanan destekleme politikalarının, tarımsal işletme büyüklüğüne, işletme tipine ve üretim desenine göre planlanarak işletme verimliliğini artırmaya yönelik yapılandırılması mümkün olacaktır. Gerek bitkisel üretimde gerekse hayvancılıkta yetiştiriciliğin, gelecek endişesi taşımadan planlı istikrarlı, arz-talep dengesinde kalarak pazar imkanlarının sağlandığı yapıya kavuşturulması mümkün olacaktır. Sistemin kurulmasıyla arazi toplulaştırma çalışmalarının daha sağlıklı ve verilere dayalı olarak sürdürülmesinin yanı sıra küçük ölçekli işletmelerin orta ve büyük ölçekli yapıya kavuşturulması tedbirleri alınacaktır. Bitkisel üretim ve hayvansal üretim açısından kendine yeter ülke olabilmemiz için yetiştiriciliğin özendirici yönü ile karlılık ilkelerini belirleyebilen işletme yapıları ortaya konulacak böylece üretici-tüketici memnuniyeti sağlanacaktır.

 

2.Güncel Bilgi İhtiyacının Karşılanması: Sistem kurulduktan sonra sürekli güncelliği sağlanacağından tarımsal işletme yapılarındaki değişimlere göre  önlem  alınacaktır. Tarım  sektöründe  yapılacak  araştırmalar için sağlıklı ve güncel çerçeve mevcut olacaktır. Ulusal Adres Veri Tabanı ile ilişkilendirilmiş tarımsal işletme kayıtları elde edilecek ve böylece işletme adresi ile işletmeci adresi bilgilerine ulaşılarak sistemin güncellenmesi ile sürdürülebilirliğinin sağlanması mümkün olacaktır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kayıtlarında yer alan parsellerin eski adresleri, Ulusal Adres Veri Tabanı ile eşleştirilerek güncellenecektir.

 

3. Zamanlı ve Güvenilir Tarım İstatistiklerinin Üretilmesi: Sistem, tarım sektörü konusundaki tüm verilerin     tek      merkez üzerinden kontrol ve denetimini sağlanacağından uluslararası tanım, kavram ve standartlara uygun tarımsal işletme bazlı istatistikler üretilmesine imkan sağlayacaktır. Diğer Sistemlerle İlişkilendirilmesi.

4. Projemiz aşağıdaki sistemlerle de ilişkilendirilecektir.

      Çiftçi Kayıt Sistemi

      Veteriner Bilgi Sistemi

      Organik Tarım Bilgi Sistemi

      Kontrollü Örtü altı Bilgi Sistemi

      Soy ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi

      İyi Tarım Uygulamaları Bilgi Sistemi

      Sorunlu Tarım Alanlarının Tespiti ve İyileştirilmesi

      TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi)

 

 

           ​ 

KÖY VERİTABANI PROJESİ

AMACI:

Ülkemiz kalkınmasının en önemli yapıtaşı olan köylerimizle ilgili, bir veri tabanı oluşturarak, köylerimizle ilgili konumsal veriler ile nüfus-destekleme-idari bağlılık-kültürel ve yerel özellikler-köy tarihi gibi bilgilerin yapılanması, analizi, sorgulanması ve sunulması ile köye ait diğer farklı bilgileri üretmektir.

TARİHÇE:

Tarıma dayalı sanayi üreticileri, hangi köyde hangi ürünün ne kadar yetişeceği tahminlerinden yararlanarak ham madde temini konusunda doğru adrese yönlendirebilmektedir. Rekolte tahminlerini, köyde kullanılan gübre miktarlarını, köydeki bitkisel ve hayvansal ürünlerin hastalık ve bu hastalıklara karşı yapılan mücadeleleri tüm detaylarıyla bu sistem kullanılarak yapılabilmektedir.

Ülkemizde, şu an mülga durumdaki Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü döneminde “Kırsal Alan Bilgi Sistemi” adı altında bir proje başlatılmış, ancak gerek veri temini ve gerekse veri üretimi konularındaki mevzuat ve teknik kısıtlardan dolayı proje başlangıç aşamasında kalmıştır. Bu proje kapsamında üretilen köy yolları ve köy noktaları ile ilgili veriler güncellenerek hala kullanılmaktadır.

Bakanlığımızın yeni yapılanması döneminde bu proje ortaya atılmış ve çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışma kapsamında çoklu etkileşimli bir veri üretim ve güncelleme arayüzü oluşturulmuştur.

Köy Veri Tabanı sistemi Bakanlığımız taşra birimlerinde bulunan yetkili personellerimizin kullanıcı adı ve şifre kullanarak internet üzerinden ülkemiz yerleşim birimleri hakkında çeşitli bilgilerin, mekansal ve tarihsel verilere dayanarak, düzenlenmekte olduğu bir sistemdir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Sistemin veritabanının bu arayüz üzerinden çoklu etkileşimlerle hızlı bir şekilde doldurulabilmesi bazı temel verilerin sisteme yüklenmesi, etkileşim üzerinden veri üretimi ve güncellemeleri ile ilgili yordamların belirlenmesi, sistemin güvenlik açıklarının kapatılması çalışmaları yapılmıştır.
Veri tabanında 62.367 adet eski/yeni yer adı kayıtlı olup, 34.938 adet köy kaydı ve bu köy kayıtlarından 18.546 köyün eski adı da bulunmaktadır. Köy kaydı sayımız nüfus kayıt sistemindeki kayıtlardan 601 adet daha fazladır. 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi, Çiftçi Kayıt Sistemi ve Tapu Kadastro veri tabanındaki köyler ile kod bazında eşleştirme yapılmıştır.
Yerleşim yeri tarihsel kayıtlarının oluşturulması amacı ile il ve ilçelerimiz ile yapılan çalışmalar tamamlanmış olup, Bölünme-Birleşme, Başka ilçeye bağlanma, Başka ile Bağlanma, Su Altında Kalma, Terör Nedeniyle Boşaltma, Afet Nedeniyle Boşaltma gibi değişikliklerin söz konusu olduğu yerleşim yerlerinde tarihsel kayıtlar ve yerleşim yeri ile ilgili ulaşılabilen diğer bilgiler girilmiştir. 
Bu çalışma esnasında bir çok konum ve kod bilgisi eksiklikleri bulunan kayıtlara da bilgi girişi sağlanmış olup, sistem üzerinde görünmeyen fakat fiiliyatta var olan yeni yerler il ve ilçelerde bulunan Bakanlık personelimiz tarafından sisteme kayıt edilmiştir.
Bakanlığın veri tabanları (ÇKS, SGB.NET,İVA vb) ile  entegre olan sistem ÇKS  ve Kırsal Kalkınma Destekleri verileri köy bazında harita üzerinde sunulmaktadır.
Köy Kimlik Kartı altında köyün Coğrafi, İdari ve Genel bilgilerine ulaşılabilmektedir.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

Köy veri tabanı üzerinden diğer coğrafi veri tabanı verileri (Tarım parselleri, Toprak verileri, Hayvansal ve Tarımsal Üretim istatistikleri vb) sunum, sorgulama ve raporlama yapılabilecek şekilde hazırlanmıştır.
Köy tabanlı sosyal ağ sistemine ilişkin proje ve tasarım çalışmaları da tamamlanmış olup, kullanıma açılması planlanmaktadır.
Yerleşim yeri tarihsel kayıtlarının oluşturulmasında daha etkin ve geniş kapsamlı bir menünün oluşturulması çalışması devam etmektedir.
HEDEFLER:
Genel Müdürlüğümüzce yürütülecek ve yürütülmekte olan TarBil, LULUCF, Statip, IACS, Zeytin Ağacı Sayımı, Bağ Alanları, Nitrat Direktif, Toplulaştırma, Toprak Analizi Laboratuvar Sistemi gibi bir sürü projelerin tamamlanmış olan dinamik ve statik veritabanı tabloları, Köy Veritabanı bilgi sistemine entegre edilecek ve bu projelerin verileri köy bazında takip edilecektir. Bakanlığımızın diğer Genel Müdürlüklerinin projelerinin de sisteme entegre edilmesiyle, köydeki Hayvan varlığı, Köyde uygulanan Tarım İlacı miktarları, Köy arazilerinde ortaya çıkan genel toprak sorunları gibi bilgilerle köy bazlı rekolte tahminleri yapılabilecektir. Köy veri tabanı kod ve konum eşleştirme çalışmasının sonucu olarak Çiftçi Kayıt Sistemindeki köy kodları ile Tapu Kadastro Bilgi Sistemi köy kodları eşleştirilmiş olup Tarımsal Desteklemelerin parsele dayalı olarak yönetilmesi bu kodlar üzerinden sağlanacaktır.

Aynı zamanda sistemin çalışma yordamı, sorgulama tarzları, arayüz tasarımları gibi temel yapıları da dahil olmakla beraber her türlü yapısı, gerek son kullanıcıların önerileri, gerekse servis edilmek istenen bilginin sorgu yapısına göre güncellenebilecektir.


CBS TANITIM BROŞÜRLERİ

UGİP KULLANIM KILAVUZU

''