Laboratuvarlar

Özel Gıda Kontrol Laboratuvarları Kuruluş ve Çalışma İzni Başvuruları

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanarak hazırlanan 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Gıda Analizlerinde yetki almak isteyen Özel Gıda Kontrol Laboratuvarları  yönetmelikte istenen bilgi ve belgelerle Kuruluş ve Çalışma İzni almak üzere Gıda Kontrol Genel Müdürlüğüne başvurur. Gıda, gıda ile temas eden her türlü madde ve malzemeler ile yemlerin güvenilirliği, hijyen ve kalite analizlerinin yapılabilmesi için Bakanlık tarafından Özel Gıda Kontrol Laboratuvarları yetkilendirilir.

Kuruluş İzin Belgesi İçin;

Aşağıdaki bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğümüze başvuruda bulunulur:

1.      Dilekçe.

2.      http://www.tarim.gov.tr/DHDB adresinde yayınlanan Merkez Döner Sermaye İşletmesi 2015 Birim Fiyat Listesi içerisinde belirtilen Özel Laboratuvarların Kuruluş İzni (Dosya İnceleme ve Belge Düzenleme) ücretinin Merkez Döner Sermaye hesabına yatırıldığını belirtir dekont,

3.      Özel gıda kontrol laboratuvarının adı, sahibinin adı, soyadı veya kurumun adı, açık adresi, telefon, faks numarası ve elektronik posta adresinin yazılı olduğu belge.

4.      Kuruluş ve değişiklikleri içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin noterce veya ticaret odalarınca onaylanmış sureti,

5.      Vergi levhası fotokopisi

6.      Ticaret odasından alınan faaliyet belgesinin aslı.

7.      Özel gıda kontrol laboratuvarı müdürünün noter onaylı sözleşmesi veya müdürün özel gıda kontrol laboratuvarın sahibi olan şirket ortaklarından biri olması halinde özel gıda kontrol laboratuvar müdürü olarak görevlendirildiğine dair yönetim kurulu kararının noter tasdikli örneği,

8.      Müdürün diplomasının Bakanlık birimleri ya da noterce onaylanmış sureti

9.      Müdürün nüfus cüzdanının fotokopisi,

10.  Özel gıda kontrol laboratuvarı müdürü için meslek odası bulunan meslekler için kayıtlı olduğu meslek odasından alınacak odaya kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı.

11.  Özel gıda kontrol laboratuvarının analiz ve ürün/ürün grupları bazında genel faaliyet konularını belirten belge.

12.  Özel gıda kontrol laboratuvarının gıda laboratuvarı amaçlı faaliyet için açıldığını gösterir İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının noter onaylı sureti.

13.  Laboratuvar tapusunun noter veya tapu müdürlüklerince onaylanmış sureti veya kira sözleşmesinin noter onaylı sureti.

14.  Özel gıda kontrol laboratuvarının iç yerleşim planı.

15.  Özel gıda kontrol laboratuvarında yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiyeden alınacak belgenin aslı.​

Çalışma İzin Belgesi İçin;

Kuruluş izni alındıktan sonra çalışma izni için aşağıdaki bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğümüze başvuruda bulunulur:

1.Dilekçe

2. http://www.tarim.gov.tr/DHDB adresinde yayınlanan Merkez Döner Sermaye İşletmesi 2015 Birim Fiyat Listesi içerisinde belirtilen Özel Laboratuvarların Çalışma İzni (Dosya İnceleme ve Belge Düzenleme) ücretinin Merkez Döner Sermaye hesabına yatırıldığını belirtir dekont,

3.Özel gıda kontrol laboratuvarının analiz ve ürün ve/veya ürün grupları bazında belirlenmiş faaliyet konularını belirten belge

4. Özel gıda kontrol laboratuvar personelinin görevleri ve mesleklerini belirten organizasyon şeması.

5.Özel gıda kontrol laboratuvarının her birim sorumlusu ve personeli için Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olduğuna dair belge ve nüfus cüzdanlarının fotokopisi, kayıtlı olduğu meslek odasından alınacak belgenin aslı ve diplomalarının Genel Müdürlük veya noterce onaylanmış suretleri.

6. Genel numune kayıt defterinin (EK-3) numaralandırılarak onaylandığına dair (elektronik ortamda saklayanlar hariç) il müdürlüğü veya Bakanlık gıda kontrol laboratuvar müdürlüğünden alınacak belge.

7. Cihaz, alet ve ekipmanlara ilişkin Türkçe kılavuzu, kullanma talimatı ve kalibrasyon/performans kontrol belgeleri denetimde yerinde gösterilmek üzere laboratuvarda bulundurulmak koşuluyla özel gıda kontrol laboratuvarında kullanılacak cihaz, alet ve ekipmanların marka, model, üretim yılına ait bilgileri (EK-6).

8. Özel gıda kontrol laboratuvarında kullanılacak standart madde ve sertifikalı referans materyallerin listesi.

9. Özel gıda kontrol laboratuvarının kimyasal ve tıbbi atıkların bertaraf edilmesi için ilgili kuruluş ile yaptığı sözleşmenin noterce onaylanmış sureti.

10. Özel gıda kontrol laboratuvarının yetkilendirildiği faaliyet konuları ile ilgili düzenleyecekleri analiz sonuçlarında tarafsız ve bağımsız olunacağına dair beyanname.

Gıda İşletmeleri Denetim Değerlendirme Raporu

Yıllara Göre Gıda İşletmeleri Faaliyet Alanına Göre Gıda Resmi Kontrol Sayısı

YIL

GIDA ÜRETİM YERİ ​ GIDA SATIŞ YERİ ​ ​TOPLU TÜKETİM YERİ ​ ​TOPLAM ​ ​
Denetim SayısıİPCSavcılığa Suç DuyurusuDenetim SayısıİPCSavcılığa Suç DuyurusuDenetim SayısıİPCSavcılığa Suç DuyurusuDenetim SayısıİPCSavcılığa Suç Duyurusu
201287.2346.70092187.6486.27628138.1164.09624412.99817.072144
2013112.7195.21871217.9373.91837183.5972.86424514.25312.000132
2014126.4285.06863251.3274.03019223.1692.76716600.92411.86598
2015138.9814.97453315.6114.56428280.2703.43211734.86212.97092
2016*146.3884.87661391.1495.09030356.4274.10911893.96414.075 102
​2017**174.379​5.575​85​467.411​5.858​​50​412.065​5.126​461.053.855​16.559​​181

 *Toplam Denetim Sayısı, ithalat ve ihracat denetimleri hariç her türlü gıda piyasa denetimlerini kapsamaktadır.  
  (yıllık kontrol planı, diğer programlar, rutin, takip, şikayet, ALO 174, numuneli ve numunesiz denetimler)
**2017 yılı verileri 31 Aralık 2017 tarihi sonu itibariyle olan verileri kapsamaktadır.

Pestisit El Kitabı

Yetkili Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri

Gıda Kontrol Laboratuvarları 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanarak hazırlanan 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yetkilendirilmektedir.

-Bakanlık Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri İsim ve İletişim Listesi..

-Özel Gıda Kontrol Laboratuvarları İsim ve İletişim Listesi

Metot Birlikteliği

''