Faaliyetler

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN KULLANDIKLARI KREDİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Bakanlığımızca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçlarının yeniden yapılandırılarak beş yıl süre ile taksitlendirilmesine dair 19/08/2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 11'nci maddesine göre:

 Toplam muacceliyete esas bakiye anaparaya ödenmeyen ilk taksitin vadesinin bir yıl öncesi başlangıç tarihi kabul edilerek 19/08/2016 tarihine kadar %3 faiz oranına göre hesaplanacaktır. Diğer yapılandırmalarda görülen katsayı uygulaması bu yapılanmada bulunmamaktadır. Toplam borç 5 eşit taksitte ödenecek olup; ilk ödeme tarihi Kasım 2016 dır.

KIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESİ BORÇ YAPILANDIRMA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; Bireysel ve Grup Bazlı Gelir Getirici Projeler ile Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında fayda sahiplerinin geri ödemeleri ile ilgili olarak Fon Kurulu'nun
01.09.2016/4 sayılı kararı ile yapılandırılacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda;

       a) 2016/4 sayılı Fon Kurulu Kararının onaylandığı tarihten (21.10.2016) önce borcun muaccel hale geldiği durumlarda; ödeme güçlüğü içinde bulunan fayda sahipleri tarafından,
25/03/2015 tarih ve 2015/2 sayılı Fon Kurulu Kararınca belirlenen yapılandırmadan
yararlanmış olup olmadığına bakılmaksızın, 31/12/2017 tarihine kadar ilgili SYD Vakfına
başvuruda bulunulması durumunda, yasal takip işlemleri nedeniyle varsa yapılan masrafların
fayda sahipleri tarafından ödenmesi şartıyla, yasal takip işlemleri durdurularak toplam borcun;
ilk taksit tarihi 01/01/2019 olmak üzere 5 yılda 5 eşit taksitte ödenmek üzere yapılandırılması,
      Belirlenen sürede başvuruda bulunulmaması ya da yapılandırma sonrası taksitlerden herhangi birinin belirlenen vadelerde ödenmemesi halinde mevcut olan uygulamaya göre borcun tahsiline devam edilmesi,

      b) Kaynak aktarımı tamamlanmış olan projelerde; fayda sahiplerinden borcu muaccel hale gelmemiş olan ve ödeme güçlüğü içinde bulunan fayda sahipleri ile ilgili olarak, 25/03/2015 tarih ve 2015/2 sayılı Fon Kurulu Kararınca belirlenen yapılandırmadan yararlanmış olup olmadığına bakılmaksızın (yapılandırmadan yararlanmışsa yapılandırma sözleşmesi tarihi baz alınarak) 31/12/2017 tarihine kadar İlgili SYD Vakfına başvuruda bulunulması durumunda, fayda sahiplerinin kalan borçlarının 2 yıl ertelenmesi ve borçlandırma sözleşmelerinde belirlenen vade tarihleri baz alınarak kalan taksitlerin ilk taksit vade tarihine göre teselsül ettirilmesi,

       c) 2016/4 sayılı Fon Kurulu Kararının onaylandığı tarihten (21/10/2016) müracaat süresinin sonuna kadar Vakıflarca yasal takip işlemlerinin başlatılmaması gerektiği belirtilmektedir.

KIRSAL KALKINMA PLANININ UYGULAMA, KOORDİNASYON İZLEME VE DEĞERLENDİRME YAPISI

İŞİN TANIMI / AMACI:

Planda, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın kendi yöresinde sürdürülebilir iş ve yaşam koşullarına ulaşması temel amacı doğrultusunda, kırsal kesim için önem arz eden 96 faaliyet konusu tespit edilmiştir. Bu faaliyetler; tarım ve tarım dışı istihdam imkânlarının artırılması, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması, sosyal ve fiziki altyapının güçlendirilmesi, kırsal çevrenin ve doğal kaynakların korunması şeklinde, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde ifade edilen önceliklerle uyumlu olarak katılımcı bir yöntemle tespit edilmiştir. Söz konusu faaliyetlerin uygulamasından sorumlu kuruluşlar belirlenmiş ve ilgili faaliyetin uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde bu kuruluşlara rehberlik edecek esas ve usuller planda tanımlanmıştır. Kırsal kalkınmanın çok sektörlü bir yapıya sahip olması nedeniyle, Planın koordinasyon, izleme ve değerlendirme yapısının kurumlar arası işbirliği temelinde tesis edilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. 

 

TARİHÇE: Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi çerçevesinde hazırlanan ve Ülkemiz için bir ilk olma özelliği taşıyan Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013), 5/8/2010 tarihli ve 2010/21 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanmıştır.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR: Kırsal Kalkınma Planının İzlenmesi Başbakanlık Genelgesi, 2012/23 sayılı, 15.12.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

  1. Kalkınma Bakanlığı- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı- İçişleri Bakanlığı- Türkiye İstatistik Kurumu müşterek olarak çalışılması söz konusu olduğu için öncelikli olarak İKİS’in (İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi) kurulumu ve kurumlar arası işbirliği halinde kullanımı için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
  2. Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013) yılının Başbakanlık Genelgesi ile izlenebilmesi için oluşturulmuş olan temel göstergeler ile ilgili müşterek öneriler geliştirilecektir.
  3. Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi çerçevesinde hazırlanan ve Ülkemiz için bir ilk olma özelliği taşıyan Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013) ulusal eylem planı niteliği taşımamaktadır. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ile Ulusal Eylem Planı kapsamında il bazında göstergeler hazırlanıp Kırsal Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarının Bakanlığımız koordinatörlüğünde yürütülebilmesi sağlanacaktır.

 

HEDEFLER:

  1. Genel ve Yerel Koordinasyonun sağlanması,
  2. Plan İzleme Komitesinin oluşturulması,
  3. İzleme Bilgi Sistemi (İBS) kurulması,
  4. Yıllık İzleme Raporunun kurumlardan sağlıklı olarak alınıp güvenilir bir veri akışının sağlanması,
  5. Kırsal Kesime Yönelik Uygulanmakta Olan Yıllık Kamu Faaliyetleri Listesinin oluşturulması,
  6. Dönem Sonu Değerlendirme Raporunun kamuoyuna sunulması.

 

 

Kırsal Kalkınma Planı İzleme Göstergelerine İlişkin Örnek Tablo

İzleme Göstergesinin Kodu

Verinin Birimi

Veri Halen Üretilmekte midir?

Veri Üretiminden Sorumlu Kuruluş

Veri Üretiminde İşbirliği

Yapılacak Kuruluşlar

Verinin Coğrafi Kapsamı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kırsal Kesime Yönelik Uygulanmakta Olan Yıllık Kamu Faaliyetleri Listesi Formu

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyetin adı (proje-program)

Planda ilgili

stratejik amaç/

öncelik/tedbir

Uygulayıcı Kurum

Başlama-Bitiş Yılı

Uygulama Yeri

Proje Maliyeti

Nakdi Gerçekleşme Miktarı (TL)

Fiziki  Gerçekleşme (Yüzde)

Sonuç ve Açıklama

 

 

 

 

 

 

İç kaynak (TL)  Dış kaynak (TL) Toplam (TL)

 

 

 

 

 

 

 ​

''