Projeler

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİLERİ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Kırsal kalkınma en genel tanımıyla, kırsal alanda yaşayan fertlerin ekonomik ve sosyal refahı ile yaşam kalitesinin artırılma sürecidir. Ülkemizde halihazırda yaklaşık 55 olan  ortalama çiftçi yaşı dikkate alındığında çiftçiliği kırsal alanda yaşayan gençler (40 yaş ve altı) arasında cazip bir meslek haline getirilmesine yönelik çalışma ve destekleme modeli ele alınmıştır.

Bu amaçla kırsalda girişimci, güvenilir, güçlü, gönüllü gençlerin üretime katılırken bilinçli ve eğitimli olarak işlerinin başında olmaları hedeflenmiştir.  64. Hükümet Acil Eylem Planı Genç Çiftçilere Proje Karşılığı 30.000.- TL  (KDV hariç) Karşılıksız Destek Verilmesi kararlaştırılmıştır.

26.02.2016 tarihli Resmi Gazetede 2016/ 8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Bu Kararın 2. Maddesinde belirtildiği üzere, program 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde üç yıl olarak belirlenmiştir.

Bu programın amacı Genç Çiftçilerin;

-Girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi ve bu sayede "Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması" amaçlanmıştır

 

Program kapsamında desteklemeye esas proje konuları;

 

A- Hayvansal üretime yönelik;

1) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık,

 2) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,

 3) Kanatlı ( serbest sistem) ve ipekböceği yetiştiriciliği,

B) Bitkisel üretime yönelik;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

4) Kültür mantarı üretimi,

C) Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;

1) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

2) Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretimi,

3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi, şeklindedir.

 

- Başvurularda; engelli, gazi ve şehit yakınlarına, kadınlara ve dar gelirlilere değerlendirme kriterlerinde ek puan verilerek pozitif ayrımcılık yapılmıştır. 

 

Programın 2016 yılı bütçesi 450 Milyon TL olup, 14.978 genç çiftçinin bu kapsamda uyguladıkları projeler desteklenecektir.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP)

Bakanlık olarak sloganımız  "%50 sizden,  %50 bizden  %100 sizin diyerek her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız" sloganıyla uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Bakanlığımız tarafından Ulusal Tarım Stratejisi Belgesi kapsamında 2006 yılında başlamıştır. 

Bu programın başlangıcı kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, bireysel ve grup başvuruları şeklinde gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla; Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) Alt bileşenlerinden olan Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı 2005 yılından itibaren 16 pilot ilde (Adıyaman, Ardahan, Artvin, Batman, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya, Malatya, Niğde, Rize, Tokat) uygulanmıştır.  Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı ikraz antlaşmasının süresinin 2008 yılında bitmesi üzerine son bulmuştur.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, özellikle kırsal kesimde sivil toplum örgütleri, özel ve kamu sektörünün belirlenmiş olan kriterlere uygun yatırım ve harcamalarının belirli oranlarda finansmanı yoluyla, gelir ve sosyal standartların geliştirilmesi için olduğu kadar, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım politikasının bir parçası olarak uygulamaya konulmuştur.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemleri konularında yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır.  

            Programın amacı, doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

 

KKYDP kapsamında her yıl çıkartılan tebliğ ile belirlenen süre içinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere ve makine ekipman alımlarının desteklenmesi ile yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik projelere; Ekonomik yatırım projelerinde hibeye esas proje tutarının %50 si, toplu basınçlı sulama projelerinde hibeye esas proje tutarının %75 i hibe olarak verilmiştir.

 

A)    Tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları

 

2006-2015 yıllarında yapılan uygulamalarla KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar kapsamında;

 • Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • Çelik silo,
 • Soğuk hava deposu,
 • Alternatif enerji kullanan seralar,
 • Alternatif enerji üretim tesisleri,
 • Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar,
 • Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

   

B)    Makine ekipman alımlarının desteklenmesi

Tarımsal faaliyetlerde kullanılan çeşitli makine ekipman alımları ile bireysel basınçlı sulama sistemleri için gerekli makine ekipman alımları konularında hibe desteği verilmiş olup bu uygulama sona erdirilmiştir.

C)    Uygun başvuru sahipleri

Bu projelere Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile sadece toplu basınçlı sulama projelerine Köye Hizmet Götürme Birlikleri de istenen şartlar kapsamında başvuru yapabilmektedir.

D)    Başvuru şekli

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılmaktadır.

 

Program günümüze kadar III Dönem ve 11 Etap olarak uygulamasına devam etmektedir.

 

I. DÖNEM: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 2006-2010 yıllarında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar kapsamında 5 ETAP uygulamaya konmuş I.ETAP, II.ETAP ve  III.ETAP; 65 ilde 17 çeşit makine-ekipman desteği ile 2006-2008 yıllarında uygulanmıştır.

 

Makine ekipman alımlarının desteklenmesi programı IV.ETAP ve V.ETAP' lar ise ; 81 ilde 2009-2010 yıllarında uygulanmış 30 çeşit makine-ekipman desteklenmiştir.

 

Bu dönemde Ekonomik Yatırımlarda 3155 adet proje tamamlanmış, tamamlanan bu tesislere 567 Milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır. 2007-2010 yıllarında 78.124 adet makine ekipman alımı için 349 Milyon TL ödenmiştir. I Dönemde toplam hibe ödemesi 916 Milyon TL dir.

 

II. DÖNEM: VI.ETAP- VII.ETAP- VIII.ETAP- IX.ETAP- X.ETAP; 81 ilde 2011-2015 yıllarında uygulanmıştır. 2011-2015 yıllarında her yıl yayımlanan tebliğlerle Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı Yatırımlarda 2504 adet proje tamamlanmış, tamamlanan bu projelere 645 Milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır. 2011-2014 yıllarında 41 çeşit makine-ekipman desteklenmiştir. Bu kapsamında  196.034 adet makine ekipman alımına 644 Milyon TL ödenmiştir.

Bu dönemde toplam hibe ödemesi 1.441 Milyon TL dir. 2016 yılına devreden ve uygulaması devam eden projelere bu dönemde 256 Milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır.

 

3. DÖNEM: 2016-2020 81 ilde uygulanmak üzere 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hazırlandı. IPARD II Programı uygulama illerine göre konular ve destek limitleri dikkate alınarak 11. ETAP 2016/37 nolu Tebliğ hazırlanmıştır. Bu Program ile ;

 

      1-Tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları

 •  Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 •  Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 •  Çelik silo,
 •  Soğuk hava deposu,
 •  Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar,
 •  Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
 •  Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
 •  Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

      

      2- Kırsal ekonomik alt yapı yatırımları

 1. Kırsal turizm
 2. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
 3. El sanatları ve katma değerli ürünler
 4. Bilişim sistemleri ve eğitimi

   

        11. Etap Tebliği kapsamında diğer etaplardan farklı olarak aşağıdaki Kırsal ekonomik alt yapı yatırımları eklenmiştir.  

   
 1. Kırsal turizm yatırımlarına IPARD II illeri dışında kalan 39 ilde yeni tesis olarak kırsal alanda en az 5, en fazla 25 oda kapasiteli konaklama tesisleri ile sosyal yaşam alanlarını,
 2. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemlerine ise kapasite artırımı ve teknoloji yenileme olarak 81 ilde
 • Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, balıkçı barınakları ile birlikte iç sularda, denizlerde ve havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmeler için buzlama makinesi, balık nakil tankı, kafes ve kafes ağı, balık boylama makinesi, fish pump, tambur filtre,
 •  Çiftlik gübresi depolama ve /veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/ veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri,(tüm imalatlar TSE, yürürlükteki teknik mevzuata, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı işleri genel teknik şartnamesine uymalıdır,  kullanılacak yapı malzemesi sızdırmaz ve sülfata dayanıklı olmalıdır)
 • Yaylacılar ve gezici arıcılar için çekilir tip güneş paneli, yaylacılar için çadır ahır ve ağıl, arıcılar için bal süzme, sır alma, bal dinlendirme.
 • Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel, meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriciliğine yönelik sera, 
 • Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo,
 • Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma, yem kırma, büyükbaş yemlik ve suluk, küçükbaş yemlik ve suluk ve hayvan padok sistemleri,

  c) El sanatları ve katma değerli ürünler: 39 ilde, Kırsal alanda bulunan tesislerde illerce belirlenecek çeşitli el sanatları

  d)Bilişim sistemleri ve eğitimi: 81 ilde Sürü yönetim sistemi, Bakanlık kayıt sistemlerine entegre bilişim sistemleri ile ekipmanları ve sadece tarımsal kooperatiflere yönelik yürürlükteki mevzuatlara uygun çalışacak su ürünleri mezat sistemi.

 

Ekonomik Yatırımlar; (Kasım 2016 Sonu İtibariyle)

    • 7.362 adet tarıma dayalı yatırım tesisi projesi tamamlandı.
    • 1,923 Milyon TL hibe verildi,

      

      

      

2005-2016 KKYDP PROJELER 

Sektörel DağılımTamamlanan Projeler
AdetÖdenen Hibe (TL)
Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paket. ve Depolanması2.845825.391.362
Hayvansal  Ürün işlm., Pakt. ve Depolanması1.163309.088.959
Çelik Silo (Tarımsal Ürünlerin Depolanması) 539156.839.372
Yenilenebilir Enerji Kullanan Seralar29180.098.124
Soğuk Hava Deposu392101.188.775
Su ürünleri işlenmesi, paket. ve depolanması5412.492.535
Toplu Basınçlı Sulama  Yatırımları63098.951.957
Hayvansal ve Bitki. Orjinli Güb İşl. Pkt. ve Dpl.2617.594.502
Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar1.347279.001.298
Alternatif Enerji Üretimi7543.270.045
TOPLAM7.3621.923.916.929

 

Makine-ekipman Alımları;


271.654  yeni makine-ekipman desteklendi,

1.144 Milyon TL hibe ödendi

Dünyada oluşan global krizde ülkemizde tarımsal makine ekipman üreten sektörler krizi hasarsız olarak uyguladığımız proje ile hasarsız ve büyüyerek atlatmışlardır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine yönelik toplam 3 Milyar TL hibe ödemesi yapılmıştır. 

Programın 2016-2020 yıllarında devam etmesine yönelik Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine ilişkin 2016/8541 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27/02/2016 tarih ve 29637 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır. 2016/8541 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 81 ilde ekonomik yatırımlar ile bireysel sulama sistemlerine yönelik proje konularının desteklenmesi öngörülmüştür.

 2016/37 sayılı Tebliğ çalışmaları tamamlanmıştır. Bu Tebliğ ile TKDK IPARD II Programı ile bölge kalkınma ajansları proje konuları ve uygulama illeri dikkate alınarak, 81 ilde kırsal alanda ihtiyaç duyulan proje konuları ve il öncelikleri çalışması yapılmıştır. Mümkün olan en fazla yatırımcıya ulaşmak için proje konuları çeşitlendirilmiştir.

KIRMIZI ET ÜRETİMİ VE İŞLENMESİNDE İŞBİRLİĞİ SÜREÇLERİNİN ANALİZİ PROJESİ (2017-2018)

AMAÇ:

Erzurum ili, kırmızı et sektörü sözleşmeli üretim, üretici örgütleri ve tarımsal kümelenme potansiyellerini araştırmak.

HEDEF:

Kırmızı et konusunda mevcut potansiyeli tespit etmek, Erzurum hinterlandının üretici örgütleri, sözleşmeli üretim ve küme işbirliği imkanlarını ortaya çıkarmak.

PROJE ÇIKTISI:

 

 1. Kümelenme konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve farkındalık oluşturma.
 2. Erzurum İli ve Hinterlandının, Üretici Örgütleri, Sözleşmeli Üretim ve Kırmızı et Konularında Mevcut Potansiyelini Tespit Etmek.
 3. İlin Kırmızı Et Sektörü Küme Stratejisini Ortaya Çıkarmak.
 4. Erzurum İlinin Küme İşbirliği İmkanları Açısından Değerlendirilmesi ve Yönetişim Yapısının Oluşturulması.
 5. Erzurum İlinin Küme Destek Sisteminin Kurgulanması.

MERKEZDEN, BELLİ PROJELERE VERİLEN daha küçük çaplı mali destek yerine sektörün, yerelde tüm tarafların güçlendirilmesine yönelik, geniş tabanlı, uzun vadeli ve sistemli çalışmalara kaynak sağlanması ve başarılı çalışmalara örnek teşkil etmesi açısından proje önem arz etmektedir. (2017-2018)

PROJE SÜRESİ :  2017 ve 2018 yıllarında uygulanacaktır.

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF PROJELERİ

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik'' kapsamında 1967 yılından beri uygulanan projelere Bakanlık bütçesinden kredi kullandırılmakta iken 2015 yılından itibaren ödenek kodu kaldırılmış ve Bakanlığımızca kredi verilmesi sonlandırılmıştır.

 

1990 - 2016 KOOPERATİF PROJELERİNE KULLANDIRILAN KREDİLER

 

 KOOP.

SAYISI

KOOP.

SAYISI

KREDİ DESTEĞİ (TL)KREDİ DESTEĞİ (TL)
(1990- 2002)(2003- 2013)(1990- 2002)(2003- 2015)
Süt Sığırcılığı Projesi40099754.275.6321.026.994.111
Damızlık Sığır Projesi5443915.693.475655.436.018
Sera Projesi27393.119.96373.313.296
Besi  Sığırcılığı Projesi54135.299.70216.507.801
Arıcılık Projesi2561.321.7651.707.755
Rehabilitasyon51694.523.09749.111.242
Özel Projeler68533.833.672106.954.226
Koyunculuk Projeleri22421.249.693209.734.439
İşletme Sermayesi47267710.250.46461.783.154
TOPLAM6811.85899.567.4632.201.542.042

(*) İşletme Sermayesi rakamları koop. toplamına dahil edilmemiştir.

 

 

 

Ancak Kooperatif projelerinin desteklenmesi amacıyla;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin düşük faizli kredi kullanması imkanı getirilmiştir. Her yıl hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Tarımsal amaçlı kooperatiflere cari faiz oranı üzerinden  yatırım ve işletme kredisi için aşağıdaki tabloda yer alan oranlarda faiz indirimi sağlanmaktadır.  

 

​ARDAHAN-KARS-ARTVİN KALKINMA PROJESİ​

İŞİN TANIMI / AMACI:

 Proje Ardahan, Kars ve Artvin illerinde kırsal yoksulluğu azaltmayı ve tarımsal üretimde gelişme sağlamaktır.

 

TARİHÇE:

 2009 ve 2010 yıllarında hazırlıkları ve görüşmeleri tamamlanmış olan projenin, IFAD ve Hazine Müsteşarlığı arasında 12 Nisan 2010 tarihinde ikraz anlaşması imzalanmış ve 7 Mayıs 2010 tarih ve 2010/424 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Hazine tarafından Merkez Bankası nezdinde proje özel hesabı açılmış ve proje uygulamalarına esas olmak üzere UNDP ile 10 Ocak 2011 tarihinde hizmet anlaşması imzalanmıştır.

 

 

 

 

Projenin Finansman Kaynağı ve Yatırım Tutarı

IFAD Kredisi

19,2 milyon ABD Doları

İç Kaynak

3,2 milyon ABD Doları

Faydalanıcı Katkısı

4  milyon ABD Doları

Toplam

26,4 milyon ABD Doları

 

 

1- Küçük Üretici ve Tarım Dışı İşletme Yatırımları

- Hayvansal Üretim Uygulamalarının ve Yem Tabanının İyileştirilmesi

- Meyve - Sebze Üretiminin İyileştirilmesi

- Tarım Dışı İstihdam Alanlarının Desteklenmesi

2- Köy Altyapı Yatırımları

3- Kurumsal Güçlendirme ve Proje Yönetimi

- Kurumsal Güçlendirme ve Kırsal Halkın Bilinçlendirilmesi

- Proje Yönetimi

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

1- Küçük Üretici ve Tarım Dışı İşletme Yatırımları

Hayvansal Üretim Uygulamalarının ve Yem Tabanının İyileştirilmesi

• Yem bitkileri üretimini geliştirmek üzere;  270 dekar  Macar fiği, 600 kg Yonca 230 dekar yonca 310 dekar Korunga demonstrasyonu yapılmıştır.

• Projenin çiftçi eğitim faaliyetleri kapsamında Temmuz ayında Sivas iline Proje personeli ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan üreticilerin katıldığı bir çalışma gezisi düzenlenmiştir. Bu kapsamda programa 25 üretici ve 10 teknik eleman iştirak etmiştir.

• Çiftçi eğitim programı kapsamında 210 çiftçinin “Süt Sığırcılığı” konusunda SÜTAŞ A.Ş.’nin Aksaray tesislerinde tüm giderleri projeden karşılanmak üzere eğiti almaları sağlanmıştır.

• Projenin çiftçi teknik gezi ve bilgi alışveriş çalışmaları kapsamında proje illerinden toplam 25 çiftçi ve 5 teknik eleman olmak üzere toplam 30 kişilik grup Diyarbakır ilinde 2-4 Temmuz 2012 tarihleri arasında, Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi kapsamında gerçekleştirilen kapama meyve bahçesi demonstrasyonları, hibe uygulamaları ile ilgili çalışmaları yerinde gözlemlemek amacı ile teknik gezi gerçekleştirilmiştir.

• Ahır yapımı için yapılan eş finansman ilanı başvuran 7 çiftçi ile sözleşme imzalanarak, ahır inşaatlarına başlamışlardır.

 

2- Köy Altyapı Yatırımları

• Meralarda hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere,  toplam 7 köyde 15 sıvat seti kurulmuştur. 

• Yine proje köylerinde ihtiyaç duyulan alt yapı ihtiyaçları konusunda ön etüt işlemleri ve projelendirme çalışmaları için çalışmalar devam etmektedir.

 

3- Kurumsal Güçlendirme ve Proje Yönetimi

• Projenin tanıtımı  amacıyla,  Sayın Bakanımızın katılımlarıyla, Kars ilimizde proje açılış ve tanıtım toplantısı düzenlenmiştir.

• Proje personelinin kapasitelerini geliştirmek üzere;

• 1-Proje bileşenleri, organizasyon ve uygulamalar ile ilgili olarak eğitim programı düzenlenmiştir.

2-Satın alma prosedürleri hakkında 3 günlük eğitim verilmiştir.

• 3-Projeye ait eş finansman uygulamaları ile ilgili olarak 2 günlük bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

• 4-Demonstrasyon ve Yayım Teknikleri konulu 3 günlük eğitim programın,  il ve ilçe müdürlüğü proje personeli iştirak etmiştir.

• 5-Kişisel gelişim ve sunu teknikleri konusunda 2 günlük eğitim programı düzenlenmiştir.

• Proje faaliyetleri öncesinde genel durumu belirlemek amacıyla proje köylerinde “Base-Line Çalışması” (Mevcut Durum) yapılmıştır.

• Proje uygulama rehberi ve “Eş Finansman Kılavuzu” hazırlanmıştır.

• İllerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı gibi ofis araç ve ekipmanların satın alımları gerçekleştirilmiş ve proje illerine gönderilmiştir.

• Proje Yönetim biriminde istihdam edilmek üzere,  Proje Koordinatörü, 2 Satın Alma ve Finans Görevlisi ve İnşaat mühendisinin istihdamı sağlanmıştır.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

1- Küçük Üretici ve Tarım Dışı İşletme Yatırımları

Hayvansal Üretim Uygulamalarının ve Yem Tabanının İyileştirilmesi

• Alet-ekipman eş finansman için her üç ilimizde duyuru yapılmış ve toplam 220 başvuru alınmış olup, bunlar arasından eş finansman desteği almaya hak kazanmış olan 165 çiftçiye ait işlemler devam etmekte olup toplam 972.000 dolarlık hibe desteği sağlanması planlanmıştır.

 

Meyve ve Sebze Üretiminin Geliştirilmesi

• Artvin ilinde toplam 6 dekar alanda kapama, ceviz ve bağ demonstrasyonu (fidan dikimi, ihata, damla sulama, telli terbiye dahil) kurulması işlemleri devam etmektedir.

 

2- Köy Altyapı Yatırımları

• Ardahan ilinde yapılacak olan “Hayvan Pazarı” için Proje dizaynı için tarafından proje çalışmaları tamamlanmış  olup, ön yeterlilik ihalesinin tamamlanması ardından uygulama inşaatı için yüklenicilerden fiyat teklifleri alınıp ihale süreci tamamlanacaktır. İnşaatın 2013 yılı ilk aylarından başlaması planlanmaktadır.

 

HEDEFLER:

 • Tarımsal üretimde ticari boyuta geçme konusunda istekli olan ve bunu yapabilecek kırsal üreticilerin (kadın, erkek) gelirlerini artırmak,
 • Bu üreticilerin ticari boyuta geçmelerini engelleyen altyapı yetersizliklerini gidermek,
 • Bu süreçte desteklenmeleri için kurumsal yayım hizmetlerini güçlendirmek ve proje yönetim kapasitesini artırmak olarak belirlenmiştir.

 ​

​DİYARBAKIR BATMAN SİİRT KALKINMA PROJESİ​

DİYARBAKIR BATMAN SİİRT KALKINMA PROJESİ

 

İŞİN TANIMI / AMACI:

Proje illerinin kırsal bölgelerindeki nüfusun, ekonomik ve sosyal statüsünün geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

 

TARİHÇE:

 Proje, Yüksek Planlama Kurulunun 22.11.2006 tarih ve 2006/87 sayılı Kararı ile 2006 yılı yatırım programına alınmıştır. Kredi Kuruluşu IFAD ve T.C. Hükümeti adına Hazine Müsteşarlığı arasında 5 Mart 2007 tarihinde “İkraz Anlaşması” imzalanmış ve anlaşma 14 Mayıs 2007 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Hazine Müsteşarlığı ve UNDP arasında 19 Haziran 2007 tarihinde “Hibe Anlaşması” imzalanmıştır. UNDP; Projenin uygulanmasına yönelik, fon akışı, muhasebe, mal ve hizmet tedariki kapsamında program idaresini desteklemektedir.

Proje, gerekli tüm şartlar yerine getirilerek, 19 Aralık 2007’de yürürlülüğe girmiştir. Proje kapanış tarihi 31 Aralık 2013, ikraz kapanış tarihi ise 30 Haziran 2014 dür.

 

Projenin Finansman Kaynağı ve Yatırım Tutarı (Milyon USD)

 

İç Kaynak

4,455