Faaliyetler

PROJE FAALİYET VE KONULAR

Pazarlama Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Tarımsal ürünlerin lisanslı depoculuk iş ve işlemleri ile ilgili ihtiyaç duyulan

hususlarda, gerekli katılım, işbirliği ve katkıyı sağlamak,

b) Tarımsal ürünlere yönelik coğrafi işaretlerle ilgili sektörü bilgilendirme, ürün ve alan belirleme, izinlendirme ile ilgili Türk Patent Enstitüsü ile koordineli çalışmalar yapmak, yaptırmak,

c) Coğrafi işaretlemeler konusunda ilgili birimlerle birlikte veri tabanlarını oluşturmak, kayıtlarının tutmak,

ç) Tarımsal sanayi ürünlerinin maliyet analizlerini yapmak,

d) Tarım ürünleri ile ilgili pazar araştırmaları yaparak, tarımsal pazarlama strateji, hedef ve planlarının belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

e) Tarım ürünlerinin pazarlanmasına yönelik tüketici eğilimlerini izleyerek, tarımsal üretimi yönlendirme çalışmaları yapmak,

f) Tarımsal örgütler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin, yurt içi ve yurt dışı pazarlama imkanlarını araştırmak, tanıtımını sağlamaya yönelik etkinlikleri desteklemek, görsel ve yazılı basın ile işbirliğini sağlamak,

g) Tarımsal pazarlama ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yapmak,

ğ) Doğal kaynakları da dikkate alarak ilçe bazında, kırsal kalkınma amaçlı gelişme eksenleri ile tarım sektöründe pazarlamaya yönelik yeni yatırım alanlarını belirleyici çalışmalar yapmak, yaptırmak,

h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Proje Faaliyet ve Konular;

Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi

Tarım ürünleri piyasası izleme ve değerlendirme çalışmaları

Lisanslı depoculuk konusu ile ilgili çalışmalar

Tarımsal ürünlere yönelik coğrafi işaretlerle ilgili sektörü bilgilendirme, ürün ve alan belirleme, izinlendirme ile ilgili Türk Patent Enstitüsü ile koordineli yapılan çalışmalar

Daire Başkanlığımıza intikal eden fuar sergi vb duyuruların Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanması.

 

Açıklama: C:\Users\ayhan.demirci\Desktop\Web sayfası güncelleme\DSC_0493.JPGAçıklama: C:\Users\ayhan.demirci\Desktop\Web sayfası güncelleme\DSC_0789.JPGAçıklama: C:\Users\ayhan.demirci\Desktop\Web sayfası güncelleme\DSC_0811.JPGAçıklama: C:\Users\ayhan.demirci\Desktop\Web sayfası güncelleme\DSCF4760.JPGAçıklama: C:\Users\ayhan.demirci\Desktop\Web sayfası güncelleme\DSCF4825.JPGAçıklama: C:\Users\ayhan.demirci\Desktop\Web sayfası güncelleme\ENS_5027.JPG

İLÇE BAZINDA GELİŞME EKSENLERİNİN BELİRLENMESİ

 

İŞİN TANIMI / AMACI:

İlçelerin; tarımsal üretim yapısı, ürün çeşitliliği, tarımsal alt yapı, tarıma dayalı sanayi, toprak, tarımsal sulama, kırsal turizm, yenilenebilir enerji kaynakları vb. bileşenlerle rekabet düzeylerinin ölçülerek tarımsal alanda gelişmişlik düzeylerini ortaya koyarak tarımsal alanda pazarlanabilir olanlarını tespit ederek ilçelerin tarımsal gelişme eksenleri raporunu hazırlamak.

 

TARİHÇE:

639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık yeniden yapılandırılarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne bağlı Pazarlama Daire Başkanlığı kurulmuş olup, çalışmalar Daire Başkanlığımızın kurulmasıyla başlamıştır.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 Gelişme eksenlerinin tespit edilmesine yönelik literatür taraması çalışmaları devam etmektedir.

 

HEDEFLER:

Her ilçenin tarımsal gelişme eksenleri raporunu hazırlamak.

 ​

PAZAR İZLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI

İŞİN TANIMI / AMACI:

Tarım ürünlerinin Ulusal ve uluslararası alanda, piyasa hareketlerinin analizleri doğrultusunda; ihracat ve ithalatta öne çıkan Pazarların ve ürünlerin izlenmesi. Türkiye’de yetişen tarım ürünlerinin ihracat miktarlarını artırmaya yardımcı olmanın yanında yeni pazarların bulunmasını sağlamak.

 

TARİHÇE:

 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık yeniden yapılandırılarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne bağlı Pazarlama Daire Başkanlığı kurulmuş olup, çalışmalar Daire Başkanlığımızın kurulmasıyla başlamıştır.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 • Türkiye-Brezilya arasındaki ticari ilişkileri geliştirilmesi kapsamında tarımsal alanda ikili ticaretin gelişmesini engelleyen faktörler konularında bilgi alışverişinin sağlandığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • 5-6 Ekim 2012 tarihlerinde Niğde ve Nevşehir illerinde Patates Üretimi, pazarlaması ve sorunları ile ilgili olarak Ortak Akıl Toplantılarına katılım sağlanmıştır.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 • Ürün ve ülke bazlı kısmi pazar araştırmaları çalışmaları devam etmektedir.
 • Patates ürünü ile ilgili yapılan ortak akıl toplantısı sonucunda oluşturulan eylem planı çerçevesinde çalışmalar başlamıştır. Üçer aylık dönemler halinde çalışmalar raporlanıp Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmektedir.

 

HEDEFLER:

 • Üreticilerimizin dış pazar potansiyelini değerlendirerek üretim yapmalarına katkı sağlamak.
 • Dış pazarlarda rekabet değeri yüksek olan ürünlerin üretime kazandırılmasına yardımcı olmak.
 • Yeni pazarların bulunmasını sağlamak.

 ​

TARIMSAL TEŞKİLATLARCA ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI PAZARLAMA İMKANLARINI ARTTIRMA ÇALIŞMALARI

İŞİN TANIMI / AMACI:

 Tarımsal teşkilatlarca üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası fuar, sergi vb. organizasyonlarda sergilenerek yeni pazarlar bulmalarına katkı sağlamak.

 

TARİHÇE:

 Ülke genelinde düzenlenen tarım sektörüyle ilgili fuar, sergi vb. organizasyonlarda tarımsal teşkilatların organizasyonlara katılımları ve katılımla ilgili her türlü desteğin sağlanması amacıyla Mülga-TEDGEM - Üretim ve Pazarlama Dairesi Başkanlığınca bahse konu organizasyonların yapıldığı ildeki İl Tarım Müdürlüklerimizi görevlendiren 2008-6 Sayılı Genelge hazırlanarak, yürürlüğe konulmuştur.

639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık yeniden yapılandırılarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne bağlı Pazarlama Daire Başkanlığı kurulmuş olup, bahse konu mülga Daire Başkanlığının faaliyetleri devam etmektedir.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 • TOBB tarafından hazırlanan yıllık Türkiye geneli fuar organizasyon takviminin incelenip; Gıda, Tarım ve Hayvancılık konulu olanlarının seçilerek, oluşturulan “Fuar Takvimi” Bakanlığımız ve birimlerine ait web sayfalarında güncellenerek yayınlanmaktadır.
 • Ulusal ve uluslararası boyutta Gıda, Tarım ve Hayvancılık konulu Fuar ve Sergi vb. organizasyonların reklam ve tanıtım afişlerinde Bakanlığımız Logosunun kullanım taleplerinin ilgili birimlerce değerlendirilmesi aşamasında gerekli “protokol” çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.
 • Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ve Daire Başkanlığımız katkıları ile ortaklaşa her yıl organize edilen el sanatları sergisine katılmak isteyen Tarımsal Teşkilatların bulundukları yerdeki İl Müdürlüklerine katılım taleplerini “Talep Formu” ile bildirmeleri ve taleplerin Başkanlığımıza iletilmesi halinde, tarafımızca stant ve yer tahsis konusunda yardımcı olunmaktadır.
 • 2008-6 Sayılı Genelge ile İl Müdürlüklerimize verilen yetkiye istinaden, fuar, sergi vb. organizasyon için İl Müdürlüklerince fuar alanında ücretsiz stant yeri temini, misafirlerin kalacakları yerlerin temini vs. gibi talepler imkanlar dahilinde gerçekleştirilmektedir.
 • Fuar, sergi vb. organizasyonlar sonunda, İl Müdürlükleri “fuar sonuç raporu” hazırlayarak Daire Başkanlığımıza göndermektedir. Bahse konu veriler Daire Başkanlığımızca veri tabanımızda kullanılmak üzere değerlendirilmektedir.
 • Ülkeler arası tarım müzakerelerinde, yapılan davetlerde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık konu başlıkları içerisinde yer alan uluslararası fuar, sergi vb. organizasyonlara katılım amacıyla Genel Müdürlüğümüz web sayfasında organizasyonlarla ilgili detaylı bilgiler verilerek Tarımsal Teşkilatların ve konuyla ilgili Sivil Toplum Örgütlerinin başvuruları değerlendirilmekte, ilgililerle irtibatları sağlanmaktadır.

 

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 Yukarıda bahsedilen çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir.

 

HEDEFLER:

 Kurumlar arası koordinasyon sağlanarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık konulu fuar, forum, kongre, sergi, eğitim vs. gibi etkinliklere paydaşların katılımlarının ve sürekliliğinin sağlanması çalışmaları yapmak.

 ​

VERİ DEĞERLENDİRME VE ANALİZ ÇALIŞMALARI

 

İŞİN TANIMI / AMACI:

Tarımsal pazar bilgilerine ait ham verilerin istatistiksel tekniklerle analizlerinin yapılarak anlaşılır, yorumlanabilir özet tablo, grafik gibi kolay okunabilir hale dönüştürerek yorumlanabilmesini sağlamaktır. Ekonometrik modellemeler, yöneylem araştırma vb.analiz tekniklerini kullanarak pazarlama stratejileri geliştirmek. Genel Müdürlüğün etkinlik, verimlilik ve karar alma noktasında gücünü artırmaktır.

 

TARİHÇE:

 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık yeniden yapılandırılarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne bağlı Pazarlama Daire Başkanlığı kurulmuş olup, çalışmalar Daire Başkanlığımızın kurulmasıyla başlamıştır.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 Başkanlığımız çalışmalarına konu olan verilerin analizlerine yönelik istatistik, ekonometri, metodolojileri çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir.

 

HEDEFLER:

 • İlgilenilen konuya ilişkin sorunların doğru tespit edilmesi,
 • Çözüm yollarının planlanması,
 • En uygun çözüm yolunun tespit edilmesi,
 • Uygulanabilir çözüm yollarının ilgililere ve karar vericilere sunulması,
 • Sonuçlarının takip edilerek değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması

 ​

''