Projeler

TARIMSAL ÖRGÜTLERİN PAZARLAMA KABİLİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

TARIMSAL ÖRGÜTLERİN PAZARLAMA KABİLİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Hedefi:

Proje ile üreticiler ve tarımsal kooperatiflerin teorik anlamda daha donanımlı ve bilinçli hale getirilerek güçlendirmesi hedeflenmektedir.

Faaliyetler:

Proje kapsamında, belirlenecek pilot illerde etkin ve aktif üretim yapan Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve üreticiler tespit edilerek pazarlama konusundaki sorunların saha çalışmalarıyla belirlenmesi,  pazar ve pazarlamada sorun ve çözüm önerilerine yönelik ortak akıl toplantıları yapılması planlanmaktadır.

Paydaşlar:

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve İlgili Kurum/Kuruluşlar

Uygulama Dönemi:

2015-2016-2017

Beklenen sonuçlar:

Paydaşlarla ortaklaşa düzenlenecek olan pazar ve pazarlama, örgütlü üreticiliğin pazarlamadaki yeri ve önemi, pazarlama teknikleri, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulama metotları, markalaşma ve coğrafi işaret konularındaki etkinliklerle kooperatiflerin ve üreticilerin pazar paylarının artırılması ile gelir düzeyinde artış sağlanmasına katkı sağlanacaktır.

Yapılacak çalışmalar sonucu oluşturulacak doküman, broşür, hazırlanacak katalog ve kamu spotlarıyla tarımsal amaçlı üretim yapan üretici ve kooperatifler ürettikleri ürünlerini pazarlarda tanıtma, pazarlama ve yeni pazarlara açılma şanslarını artırabileceklerdir.

Bu projenin ortaya çıkaracağı olumlu sonuçlardan biri de, üretici ve kooperatiflerin ulusal gıda mevzuatına uygun üretim yapmalarını sağlamak ve markalaşmayı teşvik etmektir.

Ürettikleri ürünlerin katalog ve diğer görsel broşür ve dokümanlarda yer almasıyla kooperatifler piyasada prestij kazanacak ve aynı zamanda gelir artışları da olumlu yönde etkilenebilecektir.

2015 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Proje kapsamında, pilot bölge ve kooperatiflerin belirlenmesi doğrultusunda, İl Müdürlükleri ile konu hakkında yazışma yapılmış, kurum içi ilgili birimler ile toplantı düzenlenmiştir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı- Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Pazarlama Daire Başkanlığı'na ziyaretler gerçekleştirilerek görüş alışverişinde bulunulmuştur. Çalışmalara Teşkilatlanma Daire Başkanlığından bir personel de talebimiz üzere görevlendirilerek katılımı sağlanmıştır.

Bu çalışmalar sonucu 7 pilot il (Ankara, Amasya, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Trabzon) ve bu illerde faaliyet gösteren 50 adet tarımsal amaçlı kooperatif belirlenmiştir.

Bu kooperatifler ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması İl Müdürlüğü proje irtibat personeli tarafından gerçekleştirilmiş olup, her ildeki çalışmalara Merkez personelimizce katılım sağlanmıştır.

Anket çalışmaları değerlendirilerek, çalışmaları geniş anlamda yönlendirebilecek Kooperatiflerin pazarlama sorunlarına yönelik olarak 20-23 Ekim 2015 tarihlerinde Antalya'da 58 temsilcinin katılımıyla "Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya katılım sağlayan kurum ve kuruluşlar;

 1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (TRGM, SGB, TEPGE, EYYDB, GKGM, TKDK, Ankara, Amasya, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Trabzon Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
 2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü)
 3. Türk Patent Enstitüsü
 4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 5. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
 6. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği
 7. Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği
 8. Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri (8 Kooperatif)
 9. Akdeniz Üniversitesi
 10. Alman Kooperatifleri Konfederasyonu Türkiye Temsilciliği
 11. T.C.Ziraat Bankası A.Ş.

Kurum temsilcileri tarafından bilgilendirme sunularının yapıldığı çalıştayda aşağıdaki konularda grup çalışması gerçekleştirilmiştir.

Grup çalışmaları;

1.Tarımsal amaçlı kooperatiflerin pazarlamasında üretim, tedarik zinciri ve altyapıdan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri.

2. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin pazarlamasını olumsuz yönde etkileyen yapısal sorunlar ve mevzuattan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri.

3.Tarımsal amaçlı kooperatiflerin pazarlamasında tanıtım ve markalaşmadan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri

Proje kapsamında gerçekleştirilmiş olan anket çalışmaları ve çalıştay sonucunda kooperatiflerin, Bakanlığımızca uygulanan hibe programları hakkında bilgilendirilmesi ve başarılı örnekleri yerinde ziyaret etmesi ihtiyacı tespit edildiğinden 08-09 Aralık 2015 tarihleri arasında Ödemiş/İzmir'de 100 temsilcinin katılımıyla "Kooperatifleri Bilgilendirme, İletişim ve Deneyimlerin Paylaşımı Toplantısı" gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ödemiş Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Ödemiş'te faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kalkınma kooperatifleri ile Ankara, Amasya, Trabzon, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri ve Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü proje irtibat kişileri ve bu illerde proje kapsamında yer alan yaklaşık 50 kooperatif temsilcisi katılım sağlamıştır.

Toplantı, aşağıdaki konularda bilgilendirme sunuları ile devam etmiştir.

 • Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi
 • Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
 • Katılım Öncesi Yardım Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı

konularında kurum temsilcilerinin geçekleştirdiği sunuları soru-cevap bölümü takip etmiştir.

Toplantı sonrası Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ziyaret edilmiş, ikinci gün ise Tire Süt Kooperatifi'ne gerçekleştirilen ziyaret ile program tamamlanmıştır.

Proje süresince gerçekleştirilen toplantılarda kullanılmak üzere, projenin amacını ve içeriğini kapsayan bir sinevizyon Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile işbirliği halinde hazırlanmıştır.

 

 

COĞRAFİ İŞARETLERDE FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI PROJESİ

Faaliyetler:

Proje kapsamında, coğrafi işarete sahip ya da coğrafi işaret alabilecek ürünler ve bu ürünler ile özdeşleşen üretim bölgelerinin potansiyellerinin ortaya çıkarılması yönünde tespit çalışmaları yapılacaktır.

Üreticiler, küçük ölçekli tarımsal işletmeler ve tarımsal amaçlı üretici örgütlerine yönelik farkındalık çalışmaları yapılacaktır. İlgili paydaş STK, kamu kurum/kuruluşları ve üniversitelerle düzenlenecek çalışmalarla üretici ve üretici örgütlerine coğrafi işaretlerin önemi anlatılacaktır.

Düzenlenen çalışmalar sonunda belirlenen ürün ve illerde coğrafi işaretlere yönelik sorun ve eksiklikler tespit edilecektir. Tespit edilen sorun ve eksikliklere yönelik alternatif çözümler geliştirilecektir.

Coğrafi işaretlerle ilgili başarılı örnekler tespit edilecek ve üreticilere anlatılacaktır. Yurtiçi ve yurtdışında başarılı coğrafi işaret uygulamalarının yerinde görülmesine yönelik teknik geziler (bilgi/görüş/yerinde inceleme-izleme ve işbirliği vb.) organize edilecektir.

Projenin Hedef Aldığı Kesim ve Etkileyeceği Diğer Taraflar:

Üreticiler/Tarımsal işletmeler, Tarımsal Amaçlı Üretici Örgütleri, Belediyeler, İhracat birlikleri,  Sivil Toplum Örgütleri, Ticaret ve Sanayi odaları, Tüketiciler

Uygulama Dönemi:

2017-2018-2019

Beklenen sonuçlar:

Üreticilerin, üretici örgütlerinin ve tüketicilerin coğrafi işaretlerle ilgili farkındalıklarını ve etkinlikleri arttırmak, bilgilendirilmelerini sağlamak.

Üreticilerin ortak menfaatleri için birlikte hareket etmelerini temin etmek.

Tüketici farkındalığı oluşturmak.

PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ (PBS)

İŞİN TANIMI / AMACI:

 Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) ile ülkemizde tarımsal üretim, tüketim, ithalat, ihracat, stoklar ve fiyatlarla ilgili güncel veri temin edilmesi, kaliteli veri çeşitliliğinin arttırılması sonucu tarımsal pazar bilgilerinin analiz ve tahminlerinin yapılması, yapısal sorunların tespit edilerek, üretim ve tüketim kararlarının oluşmasına katkı sağlanmasına ve tarım politikalarının belirlenmesinde karar vericilere hızlı ve güvenilir bilgi desteğinin verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca dünyada tarımsal üretim yapılan alan, üretim, talep ve ticaret hacmindeki gelişmeler takip edilerek bu konudaki veriler derlenerek paydaşların bilgisine sunulacaktır.

 

TARİHÇE:

 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık yeniden yapılandırılarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne bağlı Pazarlama Daire Başkanlığı kurulmuş olup, çalışmalar Daire Başkanlığımızın kurulmasıyla başlamıştır.

Pazarlama Bilgi Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi Projesinin ön hazırlık çalışmalarına 2011 yılında başlanmış olup, 2012 yılı içerisinde proje tamamlanmış ve haziran ayı içerisinde 2013-2015 bütçe hazırlık çalışmalarında proje teklif edilmiştir. Kalkınma Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda projenin uygulanabilir olduğu görüşüne varılmış olup, akabinde proje, Bakanlığımız bütçesinin TBMM de kabulü ile 2013-2015 Yatırım Programında yer almıştır.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 Uluslararası alanda var olan Pazarlama Bilgi Sistemleri araştırılarak, PBS Projesi kapsamında yararlı olabilecek konular tespit edilmiştir. Kamu Kurum ve Kuruluşlardaki Pazarlama Bilgi Sisteminde yer alması gereken verilerin tespit edilmesi ile ilgili ön çalışmalar yapılmıştır.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 Proje ile ilgili projeksiyon çalışmaları devam etmektedir.

 

HEDEFLER:

 • Farklı kamu kurum ve kuruluşlardaki tarımsal veriler kullanılarak ihtiyacı karşılayan veri tabanı oluşturmak.
 • Bakanlık yönetim birimleri için pazarlama kararlarının alınabilmesi amacıyla, tarımsal pazarlamaya konu olacak bilgilerin karar vericilere hızlı, doğru ve zamanında raporlamalar yapmak.
 • Dış pazarlarla ilgili veriler izlenerek gerekli kararların alınması için modeller oluşturmak.
 • Üretim ve tüketim kararlarının oluşmasına katkı sağlayacak veriler temin edilip işlenerek üretim planlaması yapılmasına katkı sağlamak.
 • Üretim ve tüketimde meydana gelen fiyat istikrarsızlıklarına karşı tedbirler alınmasında bilgi ve işlenmiş veri desteği sağlamak.
 • Üreticilerin ve tarımsal üretici örgütlerinin pazarlama bilgi ihtiyacı karşılanarak ürünlerine yeni pazarlar bulmasına katkı sağlamak.

 

''