Faaliyetler

TAHSİSLERİ TAKİP

İŞİN TANIMI / AMACI:

 

 Proje kapsamında tahsis edilen kredilerin ödemelerini takip etmek.

 

TARİHÇE:

 

 1990 yılından beri Mülga Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliği, 2001 yılından beri Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılavcak Kredilere ilişkin Yönetmelik kapsamında tahsis edilen kredilerin yönetmeliklerde belirlenen usuller dâhilinde ödemeler takip edilmektedir.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 

Tahsis edilen ancak kullanılmayan kredilerin geri çekilmesi tenkis işlemi yapmak, ödeme güçlüğü çeken kooperatif ve kooperatif ortakların vadesi gelmeyen kredilerine erteleme işlemi yapmak, ödenmeyen kredilere muacceliyet işlemi uygulamak, muacceliyet sebebini gidermiş ve vadesi geçen borçlarını temerrüt faizi ile birlikte ödeyen kooeperatif ve ortakların kredilerine uygulanan muacceliyet işlemini kaldırmak ve yeni mevzuatı hazırlanması halinde muaccel borçların yeniden yapılandırma işlemini yapmak.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

Yapılan çalışmalar devam etmektedir.

 

HEDEFLER:

 Ödemeler sona erene kadar ödemelerin takibini yapmak.

 ​

UYGULAMA ÇALIŞMA GRUBU

UYGULAMA İŞLEMLERİ: Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve üst birliklerin uyguladıkları projelerin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin yönetmelik çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.

TEKNİK KONTROL İŞLEMLERİ: Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst birliklerinin

uyguladıkları projeleri takip ederek teknik kontrollerini yapmak,

İZLEME İŞLERİ: Proje süresince denetim ve kontrollerini yaparak, bilgileri toplamak

değerlendirmek ve verimi artırıcı teknikleri geliştirmek

 

 

 

İŞİN TANIMI / AMACI:

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve Üst Birliklerin kalkınma planları ilkelerine ve politikalarına uygun olarak, tarımsal üretimi ve istihdamı artırıcı, tarımsal ürünleri pazarlayıcı ve değerlendirici, ortaklarına uygun şartlarla girdi sağlayıcı, ortakların tarımsal üretim faaliyetlerini artırıcı yatırım projelerinin ayni veya nakdi kredilerle desteklendikten sonra kooperatif faaliyetlerini yönlendirmek amacıyla mal ve hizmet alımlarının ve yapım işlerinin mevzuatlar dahilinde uygulanmasının sağlanması ve kredinin geri dönüşünün tamamlanmasına kadar, projelerin denetim ve kontrollerini yaparak, bilgileri toplamak değerlendirmek ve verimi artırıcı teknikleri geliştirmek.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

1) Kredilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını takip etmek,                                                                        

2)Proje uygulayan kooperatiflerin                     

a)Proje kapsamındaki mal ve hizmet alımları,             

b) Kullanılmış alet, makine, ekipman ve araç alımı,                     

c)Taşınmaz alımı veya kiralanması,                     

d)Ortaklarca yapılacak sera, inşaat ve tadilât işleri,                    

e)Ham madde ve mamul madde ve malzeme alımları,                         

f) Her türlü sera, inşaat yapım ve tadilât işlerini yürütmek ve takip etmek.                                                               

3)Hayvancılık konusunda proje uygulayan kooperatiflerin ve üst birliklerin sabit yatırımları (işletme binası, ahır/ağıllar, makine ekipman alımı vb.) tamamlandıktan sonra canlı hayvan alım işlemlerini  yürütmek, (doğrudan temin, ihale usulü) projeleri takip etmek ve gerektiğinde teknik kontrollerini yapmak,

4)Canlı hayvan alımları ile ilgili ihale ve doğrudan temin tip şartname/sözleşmelerini hazırlamak.

5)Proje çerçevesinde kooperatife alınacak olan canlı hayvanların seçilmesinde  görevlendirilecek olan teknik ve sağlık personelin eğitimini sağlamak. 

6)Proje süresince meydana gelen problemlerle ilgili çözümler üreterek, mevzuat hazırlamak ve mevzuat dahilinde görüşler sunmak.

 

İlgili  İl Müdürlükleri kanalıyla ; 

a)İlde uygulanan bütün projelerin yürütülmesi, takibi ve denetlenmesinden sorumlu olup oluşan problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yaptırmak,

b)Projelerin başarısı için öncelikle kooperatif yönetimi ve ortakları ile sürekli iletişim halinde olmalarını sağlatmak.

c) Proje uygulayıcılarına, uygulama sürecinde proje ile ilgili sorumluluklar, ürün pazarlama, kooperatifçilik vb. konularda eğitim programları düzenletmek, gerekirse Genel Müdürlük tarafından destek olmak.

(d) Hayvancılık projesi uygulayan kooperatif ortaklarının kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla yem bitkisi ekiliş ve üretim durumunu tespit etmek, ortakları yem bitkisi üretimine teşvik etmelerini sağlamak.

e)Teknik durum raporları; hazırlanan projeler doğrultusunda yapılan iş ve işlemler mahallinde hassasiyetle kontrol edilerek zamanında düzenlettirmek,    

f) Sabit yatırım için tahsis edilen kredi (canlı demirbaş kredisi hariç), yerinde yapılan incelemelerde uygun görülen proje bölümleri için tutanak ve Hakediş Raporu düzenlenerek kullandırılmasını sağlamak,

g)Uygulanan projeler kapsamında, kooperatif ihale komisyonları tarafından yapılacak bütün ihalelerde il müdürlüğünden gözlemci bulundurulmasını sağlamak,

h)Programa alınan kooperatiflerin yönetim kurulu ve ortakları, tarımsal amaçlı kooperatiflere kullandırılacak kredilere ilişkin meri mevzuat hükümleri, proje uygulamaları ve borçlanma sözleşmeleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak,

ı)Doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda, İl Müdürlüğü tarafından muayene ve kabul heyetinin çalışmalarına yardımcı olmak ve ilgili personelin gözlemci olarak görevlendirilmesini sağlamak,

 j)Proje uygulamalarındaki her türlü mal alımı ve inşaat işleri “Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Üst Birliklerinin Yapacakları Doğrudan Temin ve İhalelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar” doğrultusunda yapılmasını sağlamak, sağlattırmak.

k)Uygulamaya geçen hayvancılık projelerin, veteriner hekim ve ziraat mühendisi tarafından teslimattan sonraki üç ay içerisinde (şikayet ve ihbarlar hariç) ayda bir kez genel kontrolünün yapılmasını sağlattırmak,

l)Proje uygulayan kooperatif yönetimi ve ortakları, alımı yapılan hayvanların sonraki yıllara ait hayvan hayat sigortalarını yaptırmaları yönünde teşvik ve takip edilmesini sağlamak,  

(m) Zorunlu nedenlerle elden çıkan/çıkarılan hayvanların yerine ikame edilecek hayvanların, ırk ve damızlık vasıflarının projeye uygun olarak teminini sağlatmak.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

1)Programa alınan ve yatırımı bittikten sonra kredisi aktarılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin canlı demirbaş alımlarının yapılması sağlanarak projeleri takip etmek ve gerektiğinde teknik kontrollerini yaparak, izlemelerine devam etmek.                     

2)Daha önce hayata geçirilen projelerin kredinin geri dönüşünün tamamlanmasına kadar, denetim ve kontrollerini yaparak, bilgileri toplamak, değerlendirmek ve verimi artırıcı teknikleri geliştirmek.

 

HEDEFLER:

1)Programa alınan ve  tarımsal amaçlı kooperatiflerin sabit yatırımlarının tamamlattırılmasına müteakip, kredilendirildikten sonra canlı hayvan alımlarının gerçekleştirilmesinin sağlanması. 

2)Daha önce hayata geçirilen projelerle ilgili tarımsal üretimi ve istihdamı artırıcı, tarımsal ürünleri pazarlayıcı ve değerlendirici, ortakların tarımsal üretim faaliyetlerini artırıcı projeler üretmek.                                    

3)Proje konularının bölgelerin ihtiyaçlarına göre şekillenmesini sağlayıcı tedbirleri almak.(Bitkisel üretim, hayvansal üretim, sanayi ürünleri vb. projeler)                 

4)Faal olan kooperatiflerde bulunan hayvan atıklarından biyogaz ve enerji üretimi ile ilgili projeler üretmek

 ​

2013 KASDP YATIRIM İŞLETME Tab. int. düzelen

''