Projeler

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF PROJELERİ

 

  1. İlçe Bazında Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi (Üretim Planlaması)
  2. Proje Yönetimi
  3. Program ve Bütçe Yönetimi

 

İŞİN TANIMI / AMACI:

 Bakanlığımızın görev alanına giren 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan tarımsal amaçlı kooperatiflerin uygulamak istedikleri projelere teknik ve kredi desteği sağlayarak; kırsal alanda üretici ve yetiştiriciler arasında birlikteliği güçlendirmek, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği ön planda tutarak, rekabet üstünlüğüne haiz pazar değeri olan ürünlerin üretilmesi, işlenmesi ve tarımsal istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak ileri teknolojide işletmelerin kurulmasına yardımcı olmaktır.

 

TARİHÇE:

Dünyada kooperatifçilik hareketi, 19. yüzyılın ortalarında sanayi devriminin yaratmış olduğu hızlı değişim ve dönüşüm sonucu işsizlik, iç göç, kentleşme, gelir dağılımının bozulması gibi ekonomik ve sosyal problemlerden daha az etkilenme amacıyla güçlerin birleştirilmesi şeklinde başlamıştır. Kooperatifçilik öncelikle İngiltere’de sonraki yıllarda da Fransa, Almanya gibi gelişmiş batılı ülkelerde ve ABD’de ülke ekonomisinin gelişmesine ve istihdamına katkı sağlayan bir sistem olarak devam edegelmiştir.

Türkiye’de Kooperatifçilik ilk olarak 1863 yılında devlet eliyle kurulan “memleket sandıkları” ile başlamış olmakla birlikte 1923 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra önemli bir ivme kazanmıştır.

Türkiye’de, 1920 ile 1938 yılları arasında kooperatiflere yönelik yapılan tüm hukuki düzenlemeler, Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilmiştir. 1961 Anayasasının 51. maddesinde “Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.” ifadesinin yer alması kooperatifçiliğin gelişmesi için devleti daha aktif ve sorumlu duruma getirmiştir. Halen yürürlükte olan 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, en üst düzeyde kooperatifçiliğin geliştirilmesi benimsenmiştir. Anayasamızın 171. maddesi, devlete, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak öncelikle üretimin artırılması ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alma görevini vermiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görev alanında bulunan ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre kırsal alanda kurulan tarımsal amaçlı kooperatiflerin projeli faaliyetleri 1967, 1974, 1990 ve 2001 yıllarında olmak üzere çıkarılan 4 yönetmelik çerçevesinde yapılagelmiştir. Yürürlükte olan Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmeliğe göre işlemler sürdürülmektedir.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün; üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek, kooperatif, birlik, oda ve diğer üretici örgütlerinin kurulmasına izin vermek, iştiraklerini denetlemek, desteklemek; eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak görevleri arasındadır. Kooperatiflerin uyguladığı projelerin desteklenmesi ve takip-tahsil görevi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Projeler ve Kredilendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

1. İlçe Bazında Gelişme Eksenlerinin belirlenmesi(Üretim Planlaması)

- Bölgesel ve havza bazlı, ürün bazlı projelerin geliştirilmesi,

- Sistemdeki Tarımsal Amaçlı kooperatiflere yönelik etki analizleri çalışması yapması.

2. Proje Yönetimi

A) Tip (Örnek) projelerin hazırlanması, onaylanması

Etüt- Fizibilite Faaliyetleri yapmak,

Proje konuları ve değişiklikleri ile kapasite değişikliği kayıtlarının yapılması, (İş süreçlerinde kullanılacak)

Mimari Tatbikat Projesi hazırlamak,

Statik, Betonarme, Çelik, Ahşap vb. Tatbikat Projelerini hazırlamak,

Sıhhi Tesisat, Soğutma Tesisatı, Kalorifer Tesisatı, Brülör Tesisatı vb. gibi Tatbikat Projelerini hazırlamak,

Aydınlatma, Kuvvet Tesisatı vb. gibi Tat. Projelerini hazırlamak,

Basınçlı sulama projelerini hazırlamak,

Projelere ait Yaklaşık Maliyet Oluşturma ve Fiyat Adaptasyon işlerini yapmak,

İnşaat yaklaşık maliyetini oluşturmak,

Tesisatların yaklaşık maliyetlerini oluşturmak,

Yatırım Tutarı ve İşletme Sermayesi Tablolarını hazırlamak,

 

B) Kooperatifler tarafından hazırlatılan özel projelerin incelenmesi ve onaylanması

Etüt ve Fizibilite raporlarını inceleyip değerlendirmek,

Proje konularının uygun görülmesi, reddedilmesi ve iptali işlemlerini yapmak,

Proje konuları ve değişiklikleri ile kapasite değişikliği kayıtlarını yapmak,

Tatbikat projelerinin inceleyip değerlendirmek,

Mimari Tatbikat Projesi ve yaklaşık maliyetlerini inceleyip, değerlendirmek,

Statik, Betonarme, Çelik, Ahşap vb. Tatbikat Proje ve yaklaşık maliyetlerinin incelemek ve değerlendirmek,

Sıhhi Tesisat, Soğutma Tesisatı, Kalorifer Tesisatı, Brülör Tesisatı vb. gibi Tatbikat Projelerini ve yaklaşık maliyetlerini incelemek ve değerlendirmek,

Aydınlatma, Kuvvet Tesisatı, ENH vb. gibi Tatbikat projelerinin ve yaklaşık maliyetlerini incelemek ve değerlendirmek,

Basınçlı sulama projelerinin ve yaklaşık maliyetlerini incelemek ve değerlendirmek.

Yatırım Tutarı ve İşletme Sermayesi Tablolarının hazırlamak.

 

C) Rehabilitasyon projelerinin incelenmesi ve onaylanması

Mimari Tatbikat Projesi ve yaklaşık maliyetlerini incelemek ve değerlendirmek,

İnşaat Statik, Betonarme, Çelik, Ahşap vb.Tat. Proje ve yaklaşık maliyetlerini incelemek ve değerlendirmek,

Sıhhi Tesisat, Soğutma Tesisatı, Kalorifer Tesisatı, Brülör Tesisatı vb.gibi Tat. Projelerinin ve yaklaşık maliyetlerini incelemek ve değerlendirmek,

Aydınlatma, Kuvvet Tesisatı, ENH vb. gibi tatbikat projelerinin ve yaklaşık maliyetlerini incelemek ve değerlendirmek,

Rehabilitasyon Tablolarının hazırlamak.

 

3. Program ve Bütçe Yönetimi

Yatırım, İşletme Sermayesi Programlarını hazırlamak,

Program tekliflerini İl Müdürlüklerinden almak ve değerlendirmek,

Program Onayını Almak,

Genel Bütçe Yatırım Programı Onayını Almak (Bakan),

İşletme Sermayesi Program Onayını Almak (Genel Müdür),

Bütçe hazırlama işlemleri

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere yönelik Tarımsal Kredilendirmelere, ve dairenin diğer işlerine ait Bütçe Yönetimi,

Başkanlığımızca bu güne kadar 52 tip proje geliştirilmiş olup, bunlardan 14’ü çeşitli sebeplerden dolayı uygulamadan kaldırılmıştır. 35 adet yatırım ve 3 adet KASDP projesi olmak üzere toplam 38 adet tip proje ile yatırımlar devam etmektedir. Projeler Kooperatif Mülkiyetinde ve Ortaklar Mülkiyetinde olmak üzere iki grupta uygulanmaktadır.

1967-2011 (31.12.2012 (Kontrol) tarihi itibarıyla) yılları arasında kooperatiflere proje konusu verilmek üzere proje etütleri yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda ortakların mülkiyetinde, kooperatif mülkiyetinde ve tarımsal amaçlı herhangi bir konuda kooperatiflerin özel olarak fizibilitesini hazırlatılarak sunulan özel projelerden yapısı uygun olan 7077 adet kooperatifin proje konusu uygun görülmüş olup, kooperatifçilik ilkesiyle bağdaşmayan ve uygulama imkanı görülmeyen bazı kooperatif projeleri de (2238 adet) iptal edilmiştir.

İl Müdürlüklerince yapılan tekliflerin Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi neticesinde bütçe imkanları dahilinde yeteri kadar kooperatif programlara alınırlar.

 

 

Programlar

Yılı

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Toplam

Yatırım

25

98

103

93

99

91

82

67

115

1

774

İşl. Sermayesi

162

163

162

227

226

208

151

125

98

12

1534

K.A.S.D.P

52

157

206

158

239

196

42

165

95

0

1310

Rehabilitasyon

7

18

20

17

23

14

20

20

9

0

148

Toplam

246

436

491

495

587

509

295

377

317

13

3766

 

NOT: Programlarda çıkanlar dahildir.

 

 

Programa Alınma Kaynağı

Programa Alınma Yılı

Yatırım Programı

GAP Eylem Programı 

İşletme Sermayesi

Kırsal Alanda Sosyal Destek

Rehabilitasyon

Programı

Genel Toplam

1990-2002

787

 

1918

 

111

2816

2003

25

 

162

52

7

246

2004

98

 

163

157

18

436

2005

103

 

162

206

20

491

2006

93

 

227

158

17

495

2007

99

 

226

239

23

587

2008

83

8

208

196

14

509

2009

59

23

151

42

20

295

2010

51

16

125

165

20

377

2011

91

24

98

95

9

317

2012

0

1

12

0

0

13

Toplam*

702

72

1534

1310

148

3766

Genel Toplam

1489

72

3452

1310

259

6582

NOT: Programlardan çıkanlar dahildir.

(*) 2003-2012 yılları toplamıdır.

 

 

 

 

İşletme Sermayesi

Yıllar

Programa Alınan

Programdan Çıkan

Toplam

2002

182

6

176

2003

162

12

150

2004

163

20

143

2005

162

12

150

2006

227

19

208

2007

226

33

193

2008

208

39

169

2009

151

27

124

2010

125

22

103

2011

98

9

89

2012

12

 

12

Genel Toplam

1716

199

1517

 

 

DEVAM EDEN PROJELER:

 

A- Ortakların Mülkiyetindeki Projeler:

- Ortakların Mülk. 300 Başlık (30 Aile x 10 Baş/Aile) Merkezi Sağım Üniteli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği

- Ortakların Mülk. 180 Başlık (30 Aile x 6 Baş/Aile) Damızlık Sığır Yetiştiriciliği

- Ortakların Mülk. 240 Başlık (40 Aile x 6 Baş/Aile) Damızlık Sığır Yetiştiriciliği

- Ortakların Mülk. 300 Başlık (50 Aile x 6 Baş/Aile) Damızlık Sığır Yetiştiriciliği

- Ortakların Mülk. 2500 Başlık (50 Aile x 50 Baş koyun +2 koç/Aile)

Damızlık Koyun Yetiştiriciliği

- Ortakların Mülk. 1000 Başlık (50 Aile x 10 Baş/Aile x 2 Devre) Besi Sığırcılığı

- Ortakların Mülk. 1000 Kovanlık (50 Aile x 20 Kovan/Aile) Arıcılık

- Ortakların Mülk. 25000 m2(50 Aile x 500 m2/Aile ) (Plastik,Cam,Cam+Plastik) Seracılık

- Ortakların Mülk. 4000 Torba ( 20 Aile x 200 Torba/Aile) Kültür Mantarcılığı

 

B- Kooperatif Mülkiyetindeki Projeler:

- Kooperatif Mülkiyetinde (16 adet çeşitli tip ve kapasitede )Halıcılık

- Kooperatif Mülkiyetinde (20 ton/gün kapasiteli) Zeytinyağı Fabrikası

- Kooperatif Mülkiyetinde (40-60 T/G) Kontinü Sistem Zeytinyağı Fabrikası

- Kooperatif Mülkiyetinde (100 ton/yıl kapasiteli) Zeytin Salamura

- Kooperatif Mülkiyetinde (1000 ve 2000 Ton/Yıl kapasiteli) Soğuk Hava Deposu

- Kooperatif Mülkiyetinde (15 ton/gün kapasiteli) Çeltik İşleme Tesisi

- Kooperatif Mülkiyetinde (5 ve 10 ton/gün kapasiteli Mandıra) Süt İşleme Tesisi

- Kooperatif Mülkiyetinde 2 x 6 ve 2 x12 Baş Balık Kılçığı Sağım Ünitesi

 

C- Kırsal Alanda Sosyal Destek Projeleri

- KASDP Ortakların Mülk. (30 - 120 Aile x 4 Baş/Aile) Süt Sığırcılığı

- KASDP Ortakların Mülk. (1250 Başlık (50 Aile X 25 Baş koyun)

Damızlık Koyun Yetiştiriciliği

- KASDP Ortakların Mülk. (50-120 Aile x 500 m2/Aile) Plastik ve Cam + Plastik Seracılık

Ayrıca, Kooperatif Mülkiyetinde Proje konusu uygun görülerek desteklenen veya desteklenmeyi bekleyen projeler:

Soğuk hava deposu (3000, 3500, 5000 Ton/Yıl),

Yem Fabrikası,

Çiçek soğanı, zambak yetiştiriciliği

Tavuk gübresi işleme, değerlendirme

Kivi yetiştiriciliği,

Meyve Tasnif ambalajlama,

Çeşitli kapasitelerde hayvancılık projeleri,

10 Milyon Aşı gözü,2 milyon kolon anacı,

Balık işleme tesisi,

Seracılık.

Daha önce proje uygulamış ancak herhangi bir nedenle uygulaması ve işletmesi durmuş, teknoloji çağın gerisinde kalmış, projelerin tekrar ekonomiye kazandırılması amacıyla Rehabilitasyon programına alınmakta ve inşaat, makine ekipman, Tesisatlar vb.gibi yönleriyle bütçe imkanları dahilinde rehabilite edilerek ekonomiye kazandırılmıştır ve kazandırılmaya devam edilmektedir.

 

HEDEFLER:

 • Mevcut Durum Analizi yapmak,
 • Yeni Kredilendirme Stratejilerini Belirlemek,
 • Kooperatif kredileri takip veritabanı oluşturmak,
 • Yeni finans kaynaklarına erişim çalışmaları yapmak,
 • AB’ne uyum sürecine yönelik uygulamalar yapmak,
 • Eğitim Çalışmaları düzenlemek suretiyle projelerin başarısını artırmak ve devamlılığını sağlamak,
 • Kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamak
 • Mevcut kooperatiflerin çevreye duyarlı, teknolojik gelişmelere açık, iç ve dış tüketici yapısını ve duyarlılığını önemseyen, pazarla entegre sağlamış işletmelerin yaygınlaşmasını sağlamak,
 • İlçe bazlı, havza ve ürün bazlı bölgesel projelerin hayata geçirilmesi çalışmalarını yapmak,
 • Proje uygulamalarında onay ve kontrollerin mahallinde yapılmasıyla deprem yönetmeliğine, imar mevzuatına ve ruhsatlandırmalardaki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak amacıyla tip proje uygulamasına son verilerek örnek proje uygulamasına geçilmesi çalışmalarını yapmak.

 

KREDİ YÖNETİMİ

İŞİN TANIMI / AMACI:

Bakanlığımızın görev alanına giren 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan tarımsal amaçlı kooperatiflerin uygulamak istedikleri projelere teknik ve kredi desteği sağlayarak; kırsal alanda üretici ve yetiştiriciler arasında birlikteliği güçlendirmek, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği ön planda tutarak, rekabet üstünlüğüne haiz pazar değeri olan ürünlerin üretilmesi, işlenmesi ve tarımsal istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak ileri teknolojide işletmelerin kurulmasına yardımcı olmaktır.

 

TARİHÇE:

 Dünyada kooperatifçilik hareketi, 19. yüzyılın ortalarında sanayi devriminin yaratmış olduğu hızlı değişim ve dönüşüm sonucu işsizlik, iç göç, kentleşme, gelir dağılımının bozulması gibi ekonomik ve sosyal problemlerden daha az etkilenme amacıyla güçlerin birleştirilmesi şeklinde başlamıştır. Kooperatifçilik öncelikle İngiltere’de sonraki yıllarda da Fransa, Almanya gibi gelişmiş batılı ülkelerde ve ABD’de ülke ekonomisinin gelişmesine ve istihdamına katkı sağlayan bir sistem olarak devam edegelmiştir.

Türkiye’de Kooperatifçilik ilk olarak 1863 yılında devlet eliyle kurulan “memleket sandıkları” ile başlamış olmakla birlikte 1923 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra önemli bir ivme kazanmıştır.

Türkiye’de, 1920 ile 1938 yılları arasında kooperatiflere yönelik yapılan tüm hukuki düzenlemeler, ATATÜRK’ün önderliğinde gerçekleştirilmiştir. 1961 Anayasasının 51. maddesinde “Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.” ifadesinin yer alması kooperatifçiliğin gelişmesi için devleti daha aktif ve sorumlu duruma getirmiştir. Halen yürürlükte olan 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, en üst düzeyde kooperatifçiliğin geliştirilmesi benimsenmiştir. Anayasamızın 171. maddesi, devlete, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak öncelikle üretimin artırılması ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alma görevini vermiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görev alanında bulunan ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre kırsal alanda kurulan tarımsal amaçlı kooperatiflerin projeli faaliyetleri 1967, 1974, 1990 ve 2001 yıllarında olmak üzere çıkarılan 4 yönetmelik çerçevesinde yapılagelmiştir. Yürürlükte olan Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmeliğe göre işlemler sürdürülmektedir.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün; üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek, kooperatif, birlik, oda ve diğer üretici örgütlerinin kurulmasına izin vermek, iştiraklerini denetlemek, desteklemek; eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak görevleri arasındadır. Kooperatiflerin uyguladığı projelerin desteklenmesi ve takip-tahsil görevi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Projeler ve Kredilendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Kredinin kullandırılma esasları:

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin yatırım faaliyetlerinin kredilerle desteklenmesi amacıyla, il müdürlüklerince gönderilen program teklifleri incelenerek uygun bulunanlar için yatırım programı hazırlanmakta ve mali yıl bütçesinde öngörülen ödenek kullandırılmaktadır.

 

Özkaynak:

Genel Müdürlüğümüzce yatırım programında yer alan kooperatif projelerine, bütçe imkanları dahilinde kalkınmada öncelikli illerde sabit yatırımın % 85’i diğer illerde ise % 80’inine kadar kredi desteği verilmektedir. Bu durumda; proje sabit yatırımının öncelikli yörelerde % 15’inin, diğer yörelerde ise % 20’ sinin kooperatif ve/veya faydalanıcı ortaklarının özkaynaklarından karşılanması gerekmektedir.

Vade:

Kooperatiflere yapılan kredi desteklerinin vadesi projenin özelliklerine göre belirlenmiş olup, kredi vadeleri; Sabit yatırım için kullandırılan kredilerde borçlanma sözleşmesindeki vade tarihi itibariyle ilk yıl ödemesiz, ikinci yılı faiz ödemeli, diğer yıllarda taksit ve faiz ödemeli olarak eşit taksitler halinde olmak üzere ve proje özelliğine göre en çok 12 yıldır. Ortakların Mülkiyetindeki projelerde ise bu süre en çok 7 yıldır.

 

Faiz:

İşletme sermayesi için tahsis edilen kredilerde ise ilk yıl faiz ödemeli, ikinci ve üçüncü yıllarda taksit ve faiz ödemeli olmak üzere 3 yıldır.

Kooperatiflere sabit yatırım ve işletme sermayesi için tahsis edilen kredilerde faiz oranları ise; piyasa fiyat hareketleri, ekonomik durum ile mevduat ve kredi faizlerindeki gelişmeler dikkate alınarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin küçük ve orta ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere doğrudan açtığı kredilere uyguladığı faizin 1/2-1/4 ‘ ü arasında Bakanlıkça belirlenen faiz oranı şeklinde uygulanmaktadır.

 

Kredi Yönetim Döngüsü

Programa alınan kooperatiflerin tahsis belgelerinin incelenmesi,

Denetim raporlarının değerlendirilmesi,

Yatırım tutarı tablolarının hazırlanması

Özkaynak gerçekleşmelerinin değerlendirilmesi

Teknik durum raporlarının düzenlenmesi

Verilebilecek kredi miktarının tespit edilmesi,

Kredinin tahsis edilmesi,

Süre uzatma taleplerinin değerlendirilmesi,

Kullanılmayan kredilerin geri çekilmesi ile ilgili tenkis işlemi yapmak,

Ödeme güçlüğü çeken kooperatif ve kooperatif ortaklarının vadesi gelmeyen kredilerine erteleme işlemi yapmak,

Taahhüt ihlalleri ve/veya ödenmeyen kredilere muacceliyet işlemi uygulamak,

Muacceliyet sebebini gidermiş ve vadesi geçen borçlarını temerrüt faizi ile birlikte ödeyen kooperatif ve ortakların kredilerine uygulanan muacceliyet işlemini kaldırmak,

Yapılandırılan muaccel borçların takibini yapmak,

Bütçe ödeneklerinin amaca uygun olarak kullanılmasıyla ilgili işlemlerin yapılması.

 

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 Kredilendirme çalışmaları 1967 yılından beri devam etmektedir. 2003-2012 yılları arasında sabit yatırımda kullandırılmak üzere 794 kooperatife 1.004.887.226 TL ve sabit yatırımını tamamlayan 1062 kooperatife 45.045.395 TL işletme sermayesi olmak üzere toplam 1.049.932.621 TL kredi kullandırılmıştır. Bu kredilere ait tenkis, tahsil, erteleme ve muacceliyet işlemleri devam etmektedir.

 • Mevcut durum analizi yapmak,
 • Yeni kredilendirme stratejilerini belirlemek,
 • Kooperatif kredileri takip veritabanı oluşturmak,
 • Yeni finans kaynaklarına erişim çalışmaları yapmak,
 • AB’ne uyum sürecine yönelik uygulamalar yapmak,
 • Eğitim çalışmaları düzenlemek suretiyle projelerin başarısını artırmak ve devamlılığını sağlamak.

 

HEDEFLER:

 • Kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamak
 • Kooperatiflerin çevreye duyarlı, teknolojik gelişmelere açık, iç ve dış tüketici yapısını ve duyarlılığını önemseyen, pazarlara entegre olmuş işletmeler haline gelmesini sağlamak,
 • Faal olan hayvancılık kooperatiflerinde atıklarından biyogaz ve enerji üretimi ile ilgili projeler geliştirmek.

 

 

 

2003-2012 YILLARI ARASINDA GENEL BÜTÇEDEN KOOPERATİFLERE KULLANDIRILAN KREDİLER

 

 

YILI               YATIRIM     İŞLETME SERMAYESİ   TOPLAM

               Koop.          Verilen   Koop.         Verilen             Koop.     Verilen

   Sayısı              Kredi     Sayısı           Kredi             Sayısı       Kredi

 

    2003

54

21.478.050

106

2.500.000

160

23.978.050

2004

117

74.371.847

126

5.310.000

243

79.681.847

2005

122

84.671.908

124

5.000.000

246

89.671.908

2006

84

86.087.000

189

8.388.000

273

94.475.000

2007

90

74.488.108

154

4.411.892

244

78.900.000

2008

63

90.057.497

121

4.158.503

184

94.216.000

2009

55

120.666.816

100

4.555.000

155

125.221.816

2010

70

133.363.000

82

5.600.000

152

138.963.000

2011

69

167.135.000

56

4.390.000

125

171.525.000

2012

70

152.568.000

4

732.000

74

153.300.000

TOPLAM

794

1.004.887.226

1062

45.045.395

1856

1.049.932.621

 

 

2003-2012 YILLARI ARASINDA GENEL BÜTÇEDEN KREDİLENDİRİLEN KOOPERATİFLERİN YAPILAN İHALELERLE DAĞITILAN CANLI DEMİRBAŞ SAYILARI

 

Yıllar

 

Sığır Toplamı (Süt+Damızlık)

 

 

Besi Sığırcılığı

 

 

Büyükbaş Toplamı

 

 

Damızlık Koyun Yet.

 

 

Genel Toplam

 

 

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen

Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

2003

27

2.200

5.400

3

150

1.500

30

2.350

6.900

2

100

5.200

32

2.450

12.100

2004

53

3.850

10.600

3

150

1.500

56

4.000

12.100

16

800

41.600

72

4.800

53.700

2005

59

3.700

12.400

1

50

500

60

3.750

12.900

10

500

26.000

70

4.250

38.900

2006

53

2.800

12.600

0

0

0

53

2.800

12.600

10

500

26.000

63

3.300

38.600

2007

50

2.480

12.380

3

150

1.500

53

2.630

13.880

9

450

23.400

62

3.080

37.280

2008

32

1.500

7.920

 

 

 

32

1.500

7.920

4

200

10.400

36

1.700

18.320

2009

44

2.010

11.440

1

50

500

45

2.060

11.940

3

150

7.800

48

2.210

19.740

2010

25

950

6.360

1

147

1.470

26

1.097

7.830

3

150

7.800

29

1.247

15.630

2011

44

1.750

10.980

1

50

500

45

1.800

11.480

8

400

20.800

53

2.200

32.280

2012

38

1.460

9.300

2

100

1.000

40

1.560

10.300

6

300

15.600

46

1.860

25.900

Toplam

425

22.700

99.380

15

847

8.470

440

23.547

107.850

71

3.550

184.600

511

27.097

292.450

 

 

 

KOOPERATİF MÜLKİYETİNDE PROJELER

5 T/G Mandıra Kooperatif Projesi:

Mandıra projesi ile; Köy şartlarında üretilen sütün, üretim yerlerinde kurulacak mandıralarda sağlıklı bir şekilde işlenerek soğuk depolarda bekletilip tüketiciye iletilmesi temin edilmiş olacaktır. Ürününe değer fiyatını bulan çiftçi daha fazla üretmek için hayvan sayısını çoğaltacak ve hayvanlardan daha çok verim elde etmenin yollarını arayacaktır. Bu tip kooperatif projelerinin kurulup gelişmesiyle kaliteli ürün elde edilerek iç ve dış pazar şartları geliştirilecektir. Projemiz 5 T/G Süt işleme kapasiteli ve soğuk hava depolu olarak geliştirilmiş olup, tesiste yılda 1200 ton süt işlenebilecek tir.

5 ton sütün 2 tonu beyaz peynir, 1 tonu da ayran olarak değerlendirilecek ayrıca, bu ürünlerin imalatı sırasında çekilecek kremadan tereyağ üretilecektir.

Bu proje ile 5 kişi istihdam edilecektir.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2012): 1.389.095TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 258.217TL

Toplam Proje Tutarı: 1.647.312TL

 

10 T/G Mandıra Kooperatif Projesi:

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2012): 1.691.738TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 488.589TL

Toplam Proje Tutarı: 2.180.327TL

 

1000 Ton -2000 Ton/Yıl Soğuk Hava Deposu Kooperatif Projesi:

Çağımızda gıda maddelerinin muhafaza teknikleri arasında en önemlisi, soğutarak muhafaza tekniğidir. Soğuk hava depolarının kullanılmasıyla; ülke tarımsal üretimin arttırılması, ürün fiyatlarında istikrarın sağlanması, üretici ve tüketicinin korunması, talebi karşılayacak besin maddelerinin temini, bu ürünlerin kalite ve miktarlarının korunması sağlanmaktadır. Ayrıca, soğuk hava deposu işletmeciliği bir yatırım hizmet ve iş alanı olmasının yanında, pazarlama kanallarına getirdiği işlerlikle de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Projenin uygulanmasıyla yılda 1000 ve 2000 Ton Meyve ve Sebze depolanacak ve 7 ve 9 kişi tesiste istihdam edilecektir.

 

1000T/Yıl SHD. 2000T/Y SHD.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2012): 1.881.380 TL 3.347.799TL

İşletme sermayesi tutarı: 464.326TL 726.621TL

Toplam Proje Tutarı: 2.345.706TL 4.074.420TL

 

Zeytinyağı Fabrikası ve Zeytin Salamura Tesisi Kooperatif Projesi:

Türkiye’de zeytinin özellikle zeytinyağı tüketiminin arttırılması, hem zeytinin üretim ve işlenmesinde gerek duyulan modernizasyonunun gerçekleştirilmesi, hem de topluma sağlıklı bir yağ tüketimi alışkanlığının kazandırılması için üreticilerin bir araya gelerek kooperatifleşmelerinde büyük yarar olduğu bilinmektedir. Zeytinin besin değeri ve sağlığa katkısı çok yüksektir. Uzun süre bozulmadan kalabilmektedir. Muhafazası ve taşınması kolaydır. Yine zeytin çok sayıda geniş bir alanda çiftçi ailesinin geçim kaynağını teşkil etmekte ve yöredeki işsizlere mevsimlikte olsa iş temin ettiği için istihdam imkanı sağlamaktadır. Bütün bu nedenlerden dolayı kooperatiflerce uygulanan 20T/G kapasiteli zeytinyağı fabrikası ile 40-60 Ton/gün kapasiteli Kontinü Sistem Zeytinyağı fabrikası ve 100 Ton/Yıl kapasiteli zeytin salamura tesisi tip projeleri desteklenmekte ve geliştirilmelerine çalışılmakta, yağlık ve sofralık zeytinler ayrı ayrı değerlendirilmektedir. 20T/G Zeytinyağı Fabrikası projesinin uygulanmasıyla; 56 kişi, 100 T/Y Zeytin Salamura projesinin uygulanmasıyla 8 kişi,40-60 Ton/gün kapasiteli Kontinü Sistem Zeytinyağı fabrikası projesinin uygulanmasıyla7-9 kişi istihdam edilecektir.

 

60T/Gün 40T/Gün 20T/Gün

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2012):1.154.025TL 1.126.923TL 651.710TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 1.306.346TL 900.029TL 515.884TL

Toplam Proje Tutarı: 2.460.371TL 2.026.952TL 1.167.594TL

 

100T/Yıl Zeytin Salamura Tesisi Kooperatif Projesi

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2012): 226.158TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 248.595,25TL

Toplam Proje Tutarı: 474.753,92TL

 

Halıcılık Kooperatif Projesi:

Bu proje ile; Ülke ekonomisinin en önemli problemlerinden olan işsizlik azaltılacaktır. Ayrıca geleneksel Türk halıcılığının geliştirilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi , yerli hammadde kullanılması, kırsal kesimde yaşayanların ana faaliyeti olan tarımın bünyesindeki boş zamanlarının değerlendirilmesi amacıyla atölyede ve tamamı evlerde olmak üzere iki şekilde projelendirilmiştir. Projeler 50, 100, 200 tezgah olup bir tezgahta 3 kişi çalışacağı hesap edilmiştir. Kooperatifler adına ortakların ürettiği halılar pazarlandığında her ortağa ürettiği miktar parasal değer olarak geri dönecektir. Proje ile 51 ile 201 kişi arasında istihdam sağlanacaktır.

 

HEDEFLER:

Türkiye’deki tarım işletmelerinin % 96.38’inde bitkisel ve hayvansal üretim birlikte yapılırken, yalnızca hayvansal üretim faaliyetlerine yer veren işletmelerin oranı %3.62’dir. Bu durum, Türkiye’de hayvancılığın ihtisaslaşmadığını da göstermektedir. Hayvancılığın ihtisaslaşması açısından ülkemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin örgütlenmesi, kooperatif dernek ve yetiştirici birlikleri şeklinde olmaktadır. Sözkonusu bu sivil örgütlerin geliştirilmesi, hayvancılığın gelişimi açısından önemli sayılmaktadır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara devam edilmesi ve başlayan projelerin bitirilmesi hedeflenmektedir.

 ​

KIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESİ

İŞİN TANIMI / AMACI:

Yoksullukla mücadele kapsamında, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelerin gelir seviyelerini yükseltmek, istihdamı artırmak, tarımsal ürünleri mahallinde değerlendirmek, pazarlamak ve köyden kente göçü önleyebilmek için sosyal içerikli projeler uygulamak amacıyla 3294 Sayılı Kanun kapsamında olan faydalanıcıların kooperatif şeklinde örgütlenmeleri ve bunlara kredi desteği verilerek devamlı gelir sağlayacak duruma getirilmeleridir.

 

TARİHÇE:

 Bakanlığımız ile Mülga Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanlığı  arasında 2003 yılından itibaren 5 yıl süreli bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bu protokole dayanılarak uygulamaya konulan projeyle,  yoksul kişi ve ailelerin kooperatif şeklinde örgütlenerek uygulayacakları süt sığırcılığı, koyunculuk, kırsal ve tarımsal amaçlı diğer projelerin desteklenmesi öngörülmüştür.

Projeyle; Bakanlığımızın organizasyon alt yapısı ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün maddi kaynakları bir araya getirilmiş ve kamu kaynaklarının en etkili şekilde kullanılması imkanı ortaya çıkmıştır.

Protokol 2005 yılında revize edilmiş ve 2010 yılında sona ermiştir. 2010 yılından sonra projeye yeni kooperatif alınmamıştır. Ancak daha önce programa alınan kooperatiflerin işlemleri devam etmektedir.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 • Programa Alınan Kooperatiflerin Tahsis Belgelerinin İncelenmesi,
 • Denetim Raporlarının İncelenmesi,
 • Verilebilecek Kredi Miktarının Tespit Edilmesi,
 • Ödenek talebinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına İletilmesi,
 • İl Müdürlüğüne gidecek belgelerin hazırlanması ve kredinin mahalline gönderilmesi
 • Ortak değiştirme taleplerinin değerlendirilmesi

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında Üyeleri 3294 sayılı yasa kapsamında olan yoksul çiftçi ailelerine, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler aracılığı ile kredi verilmektedir.

Projenin Kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonudur.

Proje Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımızın işbirliği ile 2003 yılından beri uygulanmaktadır. Projenin teknik sorumluluğu Bakanlığımıza aittir.

2003-2010 Yılları arasında Proje kapsamında 1310 kooperatif programa alınmıştır.

Çeşitli nedenlerle proje uygulamaktan vaz geçen 161 kooperatif programdan çıkarılmıştır.

2003-2012 yılları arasında proje kapsamında 1120 kooperatife 1.037.806.924.TL kaynak aktarılmıştır.

 

HEDEFLER:

 • Proje ile halen kuruluşu tamamlanmış ve programa alınmış olan kooperatiflerin tamamını kredilendirmek,
 • Ekonomik yoksulluk içinde bulunan ailelerin tüketici konumdan çıkarılarak üretici hale gelmelerini sağlamak,
 • Ailelerin sürdürülebilir bir gelire sahip olmaları ile yerinde istihdam sağlamak
 • Faydalanıcıların birlikte iş yapma ve dayanışma kapasitelerini artırarak kooperatifçilik bilincini yerleştirmek.

 

 

KIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERLE DAĞITILAN CANLI DEMİRBAŞ SAYILARI

Yıllar

 

Süt Sığırcılığı

 

 

Damızlık Koyun Yet.

 

 

Genel Toplam

 

 

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan

Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

2003

5

500

1000

1

50

1.300

6

550

2.300

2004

98

9026

18.052

28

1.400

36.400

126

10.426

54.452

2005

117

9645

19290

50

2.500

65.000

167

12.145

84.290

2006

87

6.922

13.844

17

850

22.100

104

7.772

35.944

2007

115

8.745

17.490

25

1.250

32.500

140

9.995

49.990

2008

22

1.547

3.094

7

350

9.100

29

1.897

12.194

2009

137

9.472

18.944

6

300

7.800

143

9.772

26.744

2010

53

3.569

7.928

11

550

14.300

64

4.119

22.228

2011

170

9.265

30.962

8

400

10.400

178

9.665

41.362

2012

65

3.348

12.450

5

250

6.500

70

3.598

18.950

Toplam

869

62.039

143.054

158

7.900

205.400

1.027

69.939

348.454

 

 ​

İŞLETMESİ VE UYGULAMASI DURMUŞ TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN FAAL DURUMA GETİRİLMELERİ PROJESİ

İŞİN TANIMI / AMACI:

 Ülkemizde kırsal alanda yaşayanların gelir düzeylerinin düşük olması sebebiyle kırsal alandan büyük metropollere doğru düzensiz bir göç mevcuttur. Bu düzensiz göçler, göç alan merkezlerde eğitim, sağlık, ulaşım, konut gibi konularda mevcut olan sorunların artarak büyümesine sebep olmaktadır. Bu göçler disiplin altına alınmadığı takdirde bu sorunların çözümlenmesinin zorlaşacağı muhakkaktır.

Kırsal alanda meydana gelen bu göçlerin en büyük sebebi, istihdam imkanlarının kısıtlı olması, üretilen ürünlerin yeterince değerlendirilememesi ve pazarlanamaması (v.b) gibi ekonomik; eğitim, sağlık, daha iyi yaşam (v.b) gibi sosyal içerikli olmasıdır.

Kırsal alanda üretilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanmasına, istihdam imkanlarının yaratılmasına yönelik yatırımların tek, tek bireyler tarafından gerçekleştirilmesi oldukça zordur. Bu tür yatırımlar ancak, bireylerin bir araya gelerek ekonomik güçlerini birleştirdikleri organizasyonlar tarafından gerçekleştirilebilir ki bu noktada kırsal alanda faaliyet gösteren en iyi organizasyonlardan birisi kooperatif organizasyonudur.

Devlet tarafından; kooperatifçiliği geliştirmek ve tarımsal potansiyeli değerlendirmek amacıyla kooperatiflere çeşitli projeler uygulatılmış ve projeler teknik ve mali yönden desteklenmiştir.

Ancak, kooperatiflerce uygulanan projelerden bir kısmının çeşitli sebeplerden (özkaynak ve kredi yetersizliği, teknoloji eskiliği, proje konusu ve yerinin yanlış seçimi vb. nedeniyle) ya uygulaması ya da işletmesi durmuştur. Bu durumdaki kooperatif projeleri; ülkemizdeki kooperatifçilik hareketi için olumsuz örnekler teşkil ederek, hareketin yavaşlamasına ve de gerek özkaynak, gerekse kullanılan kredilerin heba olmasına yol açarak kaynak israfına sebep olmuştur.

Bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması ve bu durumda olan projelerin ekonomiye faydalı hale getirilmesi için mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünce 1990 yılında “Uygulaması ve İşletmesi Durmuş Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Faal Duruma Getirilmeleri Araştırma Projesi” hazırlanmış ve proje DPT’ ca 91K070410 proje numarası ve 1 milyar ödenek ile yatırım programına alınmıştır. 1991-92 yıllarında Türkiye genelinde bu durumda olan kooperatifler için mahalline gidilerek inceleme başlatılmış ve tekrar faal duruma getirilebilecekler tespit edilmiş ve 1993 yılında bu durumda olan kooperatiflerle ilgili olarak fizibilite raporu hazırlanmıştır. Yatırım programı kapsamında sağlanan ödenekler ile projenin uygulamasına geçilmiştir.

 

TARİHÇE:

 1961 yılından itibaren başlayan planlı dönemde hazırlanan kalkınma plan ve programlarında; ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasında kooperatiflerin bir araç olarak kullanılması benimsenerek bu aracın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi öngörülmüştür. Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığının kurulması ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun çıkarılması sonucunda kooperatifçilik hareketi süratli bir gelişme göstermiş ve yurt çapında yaygınlaşmaya başlamıştır. Sonraki yıllarda tarımsal potansiyeli değerlendirmek ve kırsal alanda yaşayanların ekonomik düzeylerini yükseltmek üzere kooperatiflere tarımsal projeler uygulatılarak teknik ve mali yönden destek verilmiştir. 1967 Yılından itibaren, gerek kooperatifleşmeyi gerekse proje uygulamayı cazip hale getirmek ve teşvik etmek üzere kooperatiflere yurtdışına işçi gönderme kontenjanı tanınmış olup bu kontenjanlar proje uygulamasının çeşitli dönemlerinde kullandırılmıştır. Ancak bu teşvikler, kooperatif ve proje uygulayan kooperatif bazında sayısal bir artışa neden olmuşsa da amaçlanan sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşılamamıştır. Hedefler kapsamında, kooperatifcilik hareketi için olumsuz örnek teşkil eden projelerin rehabilite edilmesi ile; hammadde üretiminde, pazarlamada, istihdamda, kooperatif ortakları ile yöre ve ülke ekonomisinde, kooperatifçiliğin gelişmesinde, buna bağlı olarak da kayıt dışı ekonominin önlenmesinde olumlu gelişmeler olmaktadır.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

1994-2012 Yılları arasında bu proje için 63.104.604 TL. kredi tahsis edilmiştir. Tahsis edilen kredilerle 41 ilde 117 kooperatif tesisi makine-donanım ve inşai tesisler yönünden modernize edilerek rehabilite edilmiştir. Uygulaması ve işletmesi durmuş olan ve kooperatifçilik hareketi için olumsuz örnek teşkil eden bu projelerin faal duruma getirilmesi ile hammadde üretiminde, istihdamda, kooperatif ortakları ile yöre ve ülke ekonomisinde, kooperatifçiliğin gelişmesinde, buna bağlı olarak da kayıt dışı ekonominin önlenmesinde olumlu gelişmeler olmaktadır.

 

HEDEFLER:

 Proje için tahsis edilecek sabit yatırım ve işletme sermayesi kredileri ile, teknolojik gelişme imkanlarının artırılarak tesislerinin idame, yenileme ve tevsi karakteristikleri itibarı ile rehabilite edilmesi ile tarımsal üretimin artırılması, kırsal kesimde yaşayanların ürettiği malların değerlendirilmesi, gelir seviyesinin yükseltilmesi, isdihdam ve kooperatifçiliğin gelişmesi hedeflenmektedir.

 ​

HAYVANCILIK PROJELERİ

HAYVANCILIK PROJELERİ

 

İŞİN TANIMI / AMACI:

Günümüz toplumlarının en önemli sorunlarından birisi yeterli ve dengeli beslenmektir. Dünya nüfusundaki hızlı artış, insan beslenmesinde çok önemli bir yeri olan protein içeren besin maddelerine olan talebi de hızla artırmaktadır. Teknolojik gelişme ve üretimdeki önemli verimlilik artışlarına rağmen, beslenme sorunu ciddi boyutlardadır.

Dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenmede 40’ı aşkın türde besin öğesine ihtiyaç olup, bunların yeterli miktarda alınması gerekmektedir. Söz konusu besin öğelerinden biri olan proteinler, insan vücudu için temel yapı taşı niteliğinde ve insan organizmasının. yapısını tamamlamak ve onarımını gerçekleştirmenin yanında, fetal gelişimi, fizyolojik fonksiyonları ve beyinsel gelişimi gerçekleştirmede etkisi bulunduğu belirtilmektedir. Tarımda ileri ülkelerin çoğu, bitkisel üretimin önemli bir bölümünü hayvansal üretimi artırmak amacıyla hayvan beslemede kullanırlar.

Ayrıca hayvancılık, doğayı sömürmemesi, ekolojik dengeyi bozmaması, uygun şartlar yaratıldığında kırsal kesimdeki dar gelirli üretici için ekonomik bir uğraş olması şeklinde özetlenebilir.

 

TARİHÇE:

Ülkelerde, hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı daima %50’nin üzerinde bulunmakta ve bu pay devamlı artmaktadır. Örneğin, Fransa’da %60, İngiltere’de %70 ve Almanya’da %75’e kadar yükselmektedir. Türkiye’de ise hayvansal üretim bitkisel üretimden hemen sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin %25-30’unu oluşturmaktadır. Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır. Bunlar arasında; insanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri, bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi, istihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal Üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.

Türkiye’deki tarım işletmelerinin %96.38’inde bitkisel ve hayvansal üretim birlikte yapılırken. yalnızca hayvansal üretim faaliyetine yer veren işletmelerin oranı %3.62’dir. Bu durum, Türkiye’de hayvancılığın ihtisaslaşmadığını da göstermektedir.

Hayvancılığın ihtisaslaşması açısından ülkemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin örgütlenmeleri, kooperatif dernek ve yetiştirici birlikleri şeklinde olmaktadır. Söz konusu bu sivil örgütlerin geliştirilmesi, hayvancılığın gelişimi açısından önemli sayılmaktadır.

Hayvan yetiştiriciliğinde damızlık materyalden sonra en önemli girdiyi yem oluşturmaktadır. Yemin nitelik ve nicelik “bakımından yeterli olması, yüksek verimli hayvanların ırk özelliklerini yeterince göstermesini ve üretim maliyetinde ortalama % 55 - 65 oranındaki payın minimize edilmesini sağlayacaktır. Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilmesi, teknik ve hijyenik yapıdaki barınakların inşası, etkin eğitim ve pazarlama hizmetlerinin sunulması verimli bir hayvancılık için gerekli diğer şartları oluşturmaktadır.

Türkiye’de var olan hayvancılık potansiyelini en akılcı yolla değerlendirerek hayvansal üretim gelirinin tarımsal üretimdeki payını artırmak için gerekli önlemlerin alınması ve bu kesimin teşvik edilmesi zorunlu görülmektedir.

Verimli hayvancılık yapabilmenin başlıca koşullarından biri, verim yeteneği yüksek hayvanlara sahip olmaktır. Hayvanlar ne kadar iyi beslenirse beslensinler, verim düzeyleri ancak genotipik yapılarının uygunluğu ölçüsünde arttırabilirler. Bu açıdan her kuşakta daha verimli hayvanlar elde etmek için yeterli sayıda damızlık hayvana gereksinim vardır.

Tarım işletmelerinde hayvancılıktan sağlanan gelirin toplam gelirdeki payını arttırmak için girişilecek faaliyetlerin işletmelerdeki diğer üretim dallarındaki verimliliği de yükseltecektir.

 

Ortakların Mülkiyetinde Merkezi Sağım Üniteli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi (30 Aile X 10 Baş / Aile):

Proje’nin kendine özgü ve genel nitelikli faydaları;

Ana ve babasının verim kayıtları tutulmuş ve sertifikalanmış daha güvenli damızlık sığırların tüketiciye sunulması,

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 • İnsanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri,
 • Bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi,
 • İstihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.
 • Damızlık sığır yetiştiricilerin bir üst birlik kurmalarına zemin hazırlanması,
 • Ülkenin et ve süt ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmasının yanı sıra dengeli beslenmeye katkı sağlanması,
 • Sektördeki işletmelerde verimliliğin arttırılması,
 • Veterinerlik hizmetlerinden daha kolay yararlanılması,
 • Girdi temini ve ürün satışında pazar karşısında daha güçlü olunması,
 • Sürekli işgücü isteyen bir faaliyet kolu olması nedeniyle, kırsal kesimde var olan gizli işsizliğin çözümüne katkı sağlanması,
 • Hayvancılığa dayalı yem sanayi, et ve mamulleri sanayi, dericilik ve tekstil sanayileri, veteriner ilaçları ve hayvancılık ekipman sanayilerine yeni istihdam alanları yaratması, hayvancılığa girdi sağlaması ve hayvansal ürünlerin işlenmesiyle katma değer artışına neden olması.
 • Kırsal alanda yaşayan nüfusun gelirini artırmak amacı ile hayvansal ürünler üretiminin geliştirilmesi,
 • Toplumun hayvansal protein bakımından dengeli ve yeterli beslenebilmesinin sağlanabilmesi, Damızlıkçı işletmelerinin yaygınlaştırılması ve bu işletmeler tarafından elde edilen hayvanları yetiştirme, dağıtım ve pazarlanmaları safhalarında desteklenmesi,
 • Çayır ve mera alanlarının geliştirilmesi, kaliteli kesif yem üretiminin arttırılması, tarım yapılan alanlarda %3-3,5 oranında yer alan kaliteli kaba yem üretim alanlarını çoğaltılması,
 • Toplumun ihtiyacı olan kaliteli, hijyenik süt elde edilmesi amaçlanmıştır.
 • Belirli bir arazi (min. 22 da) üzerinde her ortağın kendi barınaklarının yapılması ve kooperatife ait merkezi bir sağım ünitesinde sütlerin modern teknikle sağılarak değerlendirilmesi ile kaliteli ve kontrollü bir üretim gerçekleştirilmiş olacaktır.

 

Bir adet proje uygulandığında; 150 baş damızlık düve, 150 baş erkek dana, 1500 ton süt, 2738 ton gübre üretimi sağlanacağı gibi, projeyle 36 kişi istihdam edilecektir.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2012): 5.948.521,23TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 1.027.852,80TL

Toplam Proje Tutarı: 6.976.374,03TL

 

Ortakların Mülkiyetinde Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi

(50 Aile X 6 Baş/Aile):

Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır:

İnsanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri, bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi,

İstihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.

Projenin uygulanmasıyla; ana ve babasının verim kayıtları tutulmuş ve sertifikalanmış daha güvenli damızlık sığırların tüketiciye sunulması,

Damızlık sığır yetiştirenlerin bir üst birlik kurmalarına zemin hazırlanması,

Ülkenin et ve süt ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmasının yanı sıra dengeli beslenmeye katkı sağlanması,

Sektördeki işletmelerde verimliliğin arttırılması,

Veterinerlik hizmetlerinden daha kolay yararlanılması,

Girdi temini ve ürün satışında pazar karşısında daha güçlü olunması,

Sürekli işgücü isteyen bir faaliyet kolu olması nedeniyle, kırsal kesimde varolan gizli işsizliğin çözümüne katkı sağlanması,

Hayvancılığa dayalı yem sanayi, et ve mamulleri sanayi, dericilik ve tekstil sanayileri, veteriner ilaçları ve hayvancılık ekipman sanayilerine yeni istihdam alanları yaratması,

Bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi, istihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması,

Hayvancılığa girdi sağlaması ve hayvansal ürünlerin işlenmesiyle katma değer artışına neden olacaktır.

 

Uygulanması düşünülen “Ortakların Mülkiyetinde 300 Başlık (50 Aile X 6 Baş/Aile) Sığır Yetiştiriciliği Projesi” ülkemizin damızlık sığır ve hayvansal ürün ihtiyacının karşılanması ile verimliliğin artırılmasında faydalı olacaktır.

Bir adet proje uygulandığında, 150 baş damızlık düve, 150 baş erkek dana, 1500 ton süt üretimi sağlanacağı gibi, projeyle 56 kişi istihdam edilecektir.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2012): 4.868.211,73TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 1.027.873,20TL

Toplam Proje Tutarı: 5.896.084,93TL

 

Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır. Bunlar arasında; insanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri, sayılmaktadır.

Ülkemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin örgütlenmeleri, kooperatif, dernek ve yetiştirici birlikleri şeklinde olmaktadır. Bunların dışında; illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanı oldukları süt birlikleri, köye hizmet götürme birlikleri kurulabilmekte, ayrıca özel şirketlerin de sektörle dolaylı ilgisi bulunmaktadır. Söz konusu bu sivil örgütlerin geliştirilmesi, hayvancılığın gelişimi açısından önemli sayılmaktadır.

 

Ortakların Mülkiyetinde Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi (40 Aile X 6 Baş/Aile):

GAP bölgesinin kalkındırılması ve sosyoekonomik unsurlar göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir projedir.

 

Bir adet proje uygulandığında, 120 baş damızlık düve, 120 baş erkek dana, 1200 ton süt üretimi sağlanacağı gibi, projeyle 46 kişi istihdam edilecektir.

Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır. Bunlar arasında;

İnsanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri,

Bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi,

İstihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.

Ülkemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin örgütlenmeleri, kooperatif, dernek ve yetiştirici birlikleri şeklinde olmaktadır. Bunların dışında; illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanı oldukları süt birlikleri, köye hizmet götürme birlikleri kurulabilmekte, ayrıca özel şirketlerin de sektörle dolaylı ilgisi bulunmaktadır. Söz konusu bu sivil örgütlerin geliştirilmesi, hayvancılığın gelişimi açısından önemli sayılmaktadır.

Türkiye’de var olan hayvancılık potansiyelini en akılcı yolla değerlendirerek hayvansal üretim gelirinin tarımsal üretimdeki payını artırmak için gerekli önlemlerin alınması ve bu kesimin teşvik edilmesi zorunlu görülmektedir.

Verimli hayvancılık yapabilmenin başlıca koşullarından biri, verim yeteneği yüksek hayvanlara sahip olmaktır. Hayvanlar ne kadar iyi beslenirse beslensinler, verim düzeyleri ancak genotipik yapılarının uygunluğu ölçüsünde arttırabilirler. Bu açıdan her kuşakta daha verimli hayvanlar elde etmek için yeterli sayıda damızlık hayvana gereksinim vardır.

Uygulanması düşünülen “Ortakların Mülkiyetinde 240 Başlık (40 Aile X 6 Baş/Aile) Sığır Yetiştiriciliği Projesi” ülkemizin damızlık sığır ve hayvansal ürün ihtiyacının karşılanması ile verimliliğin artırılmasında faydalı olacaktır.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2012): 3.952.438,58TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 831.637,20TL

Toplam Proje Tutarı: 4.784.075,78TL

 

Ortakların Mülkiyetinde Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi

(30 Aile X 6 Baş/Aile):

GAP bölgesinin kalkındırılması ve sosyoekonomik unsurlar göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir projedir.

Girdi temini ve ürün satışında pazar karşısında daha güçlü olunması,

Sürekli işgücü isteyen bir faaliyet kolu olması nedeniyle, kırsal kesimde var olan gizli işsizliğin çözümüne katkı sağlanması,

Hayvancılığa dayalı yem sanayi, et ve mamulleri sanayi, dericilik ve tekstil sanayileri, veteriner ilaçları ve hayvancılık ekipman sanayilerine yeni istihdam alanları yaratması, hayvancılığa girdi sağlaması ve hayvansal ürünlerin işlenmesiyle katma değer artışına neden olacaktır.

 

Bir adet proje uygulandığında, 90 baş damızlık düve, 90 baş erkek dana, 900 ton süt üretimi sağlanacağı gibi, projeyle 36 kişi istihdam edilecektir.

Uygulanması düşünülen “Ortakların Mülkiyetinde 180 Başlık (30 Aile X 6 Baş/Aile) Sığır Yetiştiriciliği Projesi” ülkemizin damızlık sığır ve hayvansal ürün ihtiyacının karşılanması ile verimliliğin artırılmasında faydalı olacaktır.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2012): 3.034.330,22TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 635.407,20TL

Toplam Proje Tutarı: 3.699.737,42TL

 

NOT: Müşterek proje uygulamalarında; (slaj çukuru, kaba yem deposu, gübre çukuru, sağımhane (2*6,2*12), revir - karantina, buzağı kulubesi) + (Traktör 75 hp 4 silindir çok amaçlı, Kaşınma fırçası, hayvan altlıları, travay, suluk %5, gübre sıyırıcı, balya makinesi, ot biçme makinesi, yem karma mak 8 m3, tanımlama 4 kızgınlık tasmaları, elektrikli su ısıtıcısı, proje çizim bedeli vb. gibi uygun bulunması durumunda kredilendirilebilmektedir.)

 

Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır. Bunlar arasında; insanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri, bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi, is