İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları Mevzuatları

İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
​( 07.12.2010 Tarih 27778 Sayılı​)
(28.05.2014  Tarih 29013 Sayılı Yönetmelik değişiklikleri işlenmiştir) 

 
YÖNETMELİK:   pdf      doc      rar

 

 
İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK EKLERİ 
​( 07.12.2010 Tarih 27778 Sayılı​)
(28.05.2014  Tarih 29013 Sayılı Yönetmelik değişiklikleri işlenmiştir) ​

 
EKLERİ         :    pdf      doc      rar

 

EK :    EK-1 (docx)              EK :   EK-2-3-4-5-6 (xlsx)EKLER :Ek1 Ek2 Ek3 Ek4 Ek5 Ek6 Ek7 Ek8 Ek9
          

Döner Sermaye Hizmetleri 2018 Birim Fiyatları

Merkez_Dönersermaye_İşletmesi_2018_Yılı_Birim_Fiyat_Listesi.xlsx

Merkez Döner Sermaye Banka Hesap Numarası

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Merkez Döner Sermaye Saymanlığı

Halkbank Ümitköy Şubesi

TR 1000 0120 0941 6000 1600 0034

İyi Tarım Uygulamaları Nasıl Yapılır

Yeni Sayfa 2

Değerli Üreticiler;

İyi Tarım Uygulamaları (İTU), gerek kaliteli ve verimli bir tarımsal üretim gerekse güvenli gıda tüketimi açısından oldukça önemlidir. ÎTU ile üreticilerimizin kazancı ve rekabet gücü artacağı gibi tüketicilerin sağlığı da korunmuş olacaktır.

 

KARAR AŞAMASINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPINIZ!...

İyi Tarım Uygulamaları, topraktan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama aşamalarını kapsar. Karar vermeden önce üretim alanında daha önce yetiştirilen ürün veya tarımsal faaliyetler bilinmeli, insan sağlığı ve çevreye olan etkileri değerlendirilmeli, kontrol altına alınamayacak riskler söz konusu ise bu alanlar iyi Tarım Uygulamalarında kullanılmamalıdır.
Üreticiler, üretim kararını vermeden önce risk değerlendirilmesi yapmalıdır. Risk değerlendirilmesi; toprak tipi, erozyon, taban suyu seviyesi ve kalitesi, sürdürülebilir su kaynaklarının varlığı, arazinin ilk kullanımı, parazit ve diğer asalaklarla bulaşık olması ve bitişik alanlara etkisi gözönünde tutularak yapılmalıdır. Toprak sağlığının korunması, tarım ilaçlarına bağımlılığın azaltılması ve bitki sağlığının maksimum düzeyde sağlanabilmesi için dönüşümlü üretim yapmalıdır.

 

ÜRETİME BAŞLAMADAN ÖNCE YETKİLİ KURULUŞLARA BAŞVURUNUZ!...

İyi Tarım yapmaya karar verdikten sonra gerekli prosedürü yerine getirmek üzere yapılacak ilk iş, İTU konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlara başvurarak üretim sürecinin kayıt altına alınmasını sağlamaktır.

 

İZLENEBİLİRLİK VE KAYIT TUTMA, ÜRÜNÜN BELGELENMESİ İÇİN ŞARTTIR!...
Üretim sırasında yapılan bütün işlemler çifçiler tarafından kayıt altına alınmalı ve daha sonra yapılacak kontroller için saklı tutulmalıdır. Bu kayıtlarda; ürün çeşidi, ürünün bulunduğu coğrafi bölge, gübre uygulama zamanı, uygulama nedeni, teknik izin, kullanılan kimyasalın ticaret ismi ve miktarı, uygulama aleti, operatörün ismi ve uygulama zamanından kaç günsonra hasat yapılması gerektiği, sulama zamanı, yöntemi ve miktarı gibi bilgileri içermelidir.

 

ÜRETİMDE DİKKAT EDİLECEK TEMEL HUSUSLAR

Toprağın işlenmesinde, erozyonu azaltacak ve toprağın fiziksel yapısını koruyacak teknikler kullanılmalı.

 

Seçilen çeşitler virüsten ari, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı olmalı.

 

Kaliteli tohum, fide veya fidan kullanılmalı

 

Uygun zamanda ve miktarda gübre kullanımı için toprak analizleri yılda en az bir defa, yaprak analizleri ihtiyaç duyulduğunda yaptırılmalı. Gübreleme, toprak yapısına göre hangi gübrenin uygun olduğunu belirledikten sonra, bitkinin ihtiyaç duyduğu miktarda ve zamanda yapılmalıdır.

 

Sulama, gübreleme, ilaçlama, pestisit kullanımı vediğer bütün uygulamalarla ilgili işlemleri kayıt altına alınız,

Su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirilebilecek ve bitkinin ihtiyaç duyacağı suyu temin edebilecek sulama sistemleri kurulmalı. Sulama için asla atık su (kanalizasyon suyu) kullanılmamalıdır. Risk değerlendirme esaslarına bakılarak, sulama suyu kaynağı yılda en az bir kez mikrobiyal, kimyasal ve mineral kirleticiler bakımından analiz ettirilmeli.


Hastalık ve zararlılarla mücadele "Entegre Mücadele Teknik Talimatları" doğrultusunda öncelikle kültürel tedbirler,mekanik mücadele, biyolojik mücadele veya biyoteknik yöntemler uygulanmalı. Son çare olarak kimyasal mücadele yapılmalıdır.

 

Bütün pestisit uygulamaları ile ilgili kayıtlar tutulmalı. Pestisit kalıntı analizlerinin sıklığı, risk değerlendirmelerine göre yapılmalı. Maksimum kalıntı limitlerinin aşılması durumunda ise bir acil eylem planı mevcut olmalıdır.


İşletmedeki olası atık ürünleri ve kirlilik kaynaklarını belirtiniz.

Hasat, hijyenik koşullarda yapılmalı.

 

Tarım işletmesindeki bütün olası atık ürünler (kağıt, karton, plastik, ürün kalıntısı, yağ, kaya yünü vb.) ile muhtemel kirlilik kaynakları (kimyasallar, yağ, yakıt, ses, ışık kalıntı, paketleme evinden çıkan akıntılar) belirtilmelidir.

 

Tarımsal kimyasalları kullanan, taşıyan ve uygulayan işçilere bu konuda eğitim verilmeli; işletmede ilk yardım eğitimi alan kişiler bulunmalıdır.


Ürününüz, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından İyi Tarım Ürünü Sertifikası ile belgelendirilir.


İTU ile üretilen ürünler tüketicinin daima tercih edeceği güvenilir gıdalardır.

Unutmayınız ki, İyi Tarım Ürünü sertifikası ürününüzün markası olacaktır.​

İyi Tarım Uygulamaları Logosu


İTU Logosu Kullanımının Usul ve Esaslarına İlişkin G​enelge (2014/002)​

İyi Tarım Uygulamaları ibaresi ve logosu T.C. Türk Patent Enstitüsü 556 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 7 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (h) ve (k) bentleri çerçevesinde koruma altına alınmıştır. 

İyi Tarım Uygulamaları logo ve belgesinin yanıltıcı, uygun olmayan ve İyi Tarım Uygulamaları hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre sertifikalandırılmayan ürünlerin ambalajlarında kullanılması durumunda, her türlü yasal hak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne aittir. 28/05/2014 tarihli 29013 sayılı İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olarak İyi Tarım Uygulamaları logosunun kullanımı ile ilgili ek.1 ‘de verilen Genelge ‘de belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir.

Eki:

''