Çiftçi Eğitimi Çalışmaları

Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetleri

   ÇİFTÇİ EĞİTİMİ VE YAYIM FAALİYETLERİ

 

     Bakanlığımızca; erişilebilir ve sürdürülebilir tarımsal ürün arzını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek tarım sektörü oluşturmak, çiftçilerimizin bilgi ve becerilerini artırarak gelir seviyelerini ve üretimde ürün artışı, ürün kalitesi ve standardını yükseltmek amacıyla, üreticilere ve tüketicilere yönelik eğitim stratejileri geliştirilmektedir.

   Araştırma geliştirme sonuçlarının uygulamaya aktarılmasıyla çiftçilerin bilgi ihtiyaçlarının zamanında karşılanması, kaliteli üretim ve birim alandan daha fazla verim alınması hedeflenmektedir.

   Aynı zamanda çiftçi eğitimi ve yayım faaliyetleri çiftçilerin karşılaştıkları sorunları çözmelerine yardımcı olacak yetenekleri kazandırmayı amaçlayan tarımsal yayım faaliyetlerinin bütününü oluşturmaktadır.  


İl Yayım Programları

İL YAYIM PROGRAMLARI


    İllerimizde yaşanan tarımsal sorunların nedenlerini ortaya koymak ve sorunları ifade etmek için problem analizi yapılması gerekmektedir. Problem analizine, sorunun tüm taraflarının (çiftçi, üretici örgütü temsilcileri, üniversiteler, sorun veya ürünle ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, özel sektör ihracatçı ve temsilcileri, konuyla ilgili personel vb.) mümkün olduğunca fazla katılımın sağlanması önemlidir.   Konunun tüm yönleriyle ortaya konmasını, nedenlerin çok daha fazla ve gerçekçi olmasını, yayım programında yer alacak konuların yanı sıra, Bakanlığın, başka kurum ve kuruluşların yapması gereken iş ve işlemlerin tespit edilmesini de sağlamaktadır. Problem analizi sonunda ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri planlanması yapılarak il yayım programları oluşturulmaktadır. Program; İl Müdürlüğüne, Yıllık Çiftçi Eğitimi ve Yayım Programının hazırlatılması, yürütülmesi ve üçer aylık dönemler halinde izlenmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

    Çiftçilerimizin; bilgi ve becerilerini artırmak, üretimlerinde ürün artışını sağlamak, gelir seviyelerini, yetiştirilen ürünlerin kalitesini ve standardını yükseltmek amacıyla hazırlanan yayım programları ile çiftçilerimize bitkisel ve hayvansal üretimi kapsayan tüm konularda çeşitli yayım teknikleri kullanılarak eğitim ve yayım faaliyetleri düzenlenmektedir.

     Bu kapsamda; 2017 yılı içerisinde 18.336 adet etkinlik (çiftçi inceleme gezisi, panel, konferans vb.) düzenlenmiş olup, bu etkinliklere 521.966 çiftçinin katılımı sağlanmıştır. 2.260 adet çiftçi kursunda 41.773 çiftçiye, 65.659 adet çiftçi toplantısında 880.321 çiftçiye, 7.098 adet demonstrasyonda 37.886 çiftçiye, 859 adet tarla gününde 20.335 çiftçiye eğitim verilmiştir. Bahsi geçen eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlüklerince 1.202.615 adet basılı ve görsel yayın hazırlanmıştır.

    İl/İlçe Müdürlüklerinin yayım programları çerçevesinde 2018 yılının ilk 6 ayında; 2.423 adet etkinlik (çiftçi inceleme gezisi, panel, konferans vb.) düzenlenmiş olup, bu etkinliklere 120.690 çiftçinin katılımı sağlanmıştır. 1.635 adet çiftçi kursunda 40.710 çiftçiye, 40.114 adet çiftçi toplantısında 606.617 çiftçiye, 6.464 adet demonstrasyonda 21.409 çiftçiye, 383 adet tarla gününde 10.563 çiftçiye eğitim verilmiştir. Bahsi geçen eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlüklerince 489.900 adet basılı ve görsel yayın hazırlanmıştır.

 


Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi Kapsamında Yürütülen Faaliyetler

        1.    Bölge Grup Toplantıları

 

    Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitüleri ile çiftçi eğitimi ve tarımsal yayımla ilgili görevleri yerine getirmekle sorumlu İl Müdürlüklerimiz arasındaki işbirliğini etkin hale getirmek, çiftçi sorunlarını çözüm bulunmak üzere Araştırma Enstitülerine iletmek, bulunan çözümlerin, geliştirilen teknolojilerin ve tarımsal yeniliklerin çiftçilere aktarılmasını sağlamak amacıyla 2000 Yılından bu yana bilgi alış veriş toplantıları düzenlenmektedir.

    Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) her yıl düzenlenen program değerlendirme toplantılarının bitiminden sonraki tarihlerde ve gündem oluşturulması durumunda Koordinatör Araştırma Enstitülerince Bölge Grup Toplantıları düzenlenir.

    Gündemi; "Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı" (BÜBS) ile "Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı" (HÜHS) ana grup başlıkları oluşturur.

     Koordinatör Araştırma Enstitülerince yukarıda belirtilen ana grup başlıkları altında her biri için farklı tarihlerde olmak üzere, yıl içinde ihtiyaç duyulan sayıda Bölge Grup Toplantısı düzenlenebilir.

     BGT'de tüm paydaşların yukarıda belirtilen ana grup başlıklarında bir araya gelerek; tarımsal yenilikler, çalışmalar, araştırmalar, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi alış verişi yapmaları sağlanmaktadır.

    Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi kapsamında; 2017 yılında koordinatör enstitüler tarafından 13 Bölge Grup Toplantısı düzenlenmiştir. 2018 yılı Haziran sonu itibarıyla 3 Bölge Grup Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

     2.    İl Müdürlükleri ve Enstitü Müdürlüklerince hazırlanan Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Yayım Projeleri

     Bakanlığımıza bağlı araştırma enstitü müdürlüklerince yürütülen araştırma projesi çalışmaları sonucunda ortaya konulan yeniliklerin çiftçilerimiz başta olmak üzere hedef kitlelere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla; Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi kapsamında 2012 yılında başlatılan çalışma ile ilk olarak 13 koordinatör enstitü ve 46 il müdürlüğünce 14 proje uygulamaya konulmuştur.

     Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması amacıyla, yeniliği ortaya koyan araştırma enstitüsü ve yeniliğin yaygınlaştırılacağı il müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan yenilik yayım projeleri bir yıl önceden Başkanlığımıza teklif edilmekte, uygun görülen projeler değerlendirilerek bütçe imkânları çerçevesinde destekleme kapsamına alınmaktadır.

    Başkanlığımız Proje Yürütme Birimi tarafından projede öngörülen faaliyetler her yıl üçer aylık dönemler halinde takip edilmekte, ayrıca yıl sonunda devam eden projeler için proje değerlendirme raporu, proje sonuçlanmış ise proje sonuç raporu istenmektedir.

    Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması amacıyla 2012 yılından bugüne kadar 38 araştırma enstitüsü ve 70 il müdürlüğünün işbirliğiyle yürütülen yenilik yayım projeleri sayısı 2018 yılı itibariyle 106'ya ulaşmıştır.


        3.    Tarımsal Yeniliklerin Elektronik Ortamda Paylaşılması

      Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen tarımsal yenilikler, İl Müdürlüklerinde görev yapan yayımcı personele ve sertifikalı tarım danışmanlarına elektronik posta yoluyla ulaştırılmaktadır.

    2017 yılında, "Tarımsal Yeniliklerin Elektronik Ortamda Paylaşılması" çalışması kapsamında; 36 Araştırma Enstitüsü tarafından sonuçlandırılmış 1.590 araştırma projesi ve 15 Araştırma Enstitüsü tarafından tescil ettirilmiş 40 çeşide ait özet bilgi İl Müdürlüklerinde görev yapan yayımcı personel ve tarımsal danışmanlık desteklemesi kapsamında hizmet sunan kurumlardaki danışmanlar olmak üzere toplam 24.500 kişiyle elektronik ortamda paylaşılmıştır.

 


Tarımsal Yayım Projeleri ve İl Özel Yayım Projeleri

TARIMSAL YAYIM PROJELERİ ve İL ÖZEL YAYIM PROJELERİ

 

     Yıl içerisinde ya da birkaç yılda tamamlanacak yayım projeleri belirlenip desteklenmek suretiyle ve çeşitli yayım metotları uygulanarak proje içinde yer alan çiftçi eğitimi ve yayım faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde uygulanması sağlanmaktadır.

Tarımsal Yayım Projeleri kapsamında 2018 yılında 12 ilde 12 yeni proje uygulanmaya başlamıştır. Bunlar;

 • Ardahan, Çorum, Kahramanmaraş, Ordu ve Yozgat illerinde  "Buzağılarda Koruyucu Hekimlik Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması",
 • Çanakkale, Hatay ve Şanlıurfa illerinde "Zeytin Yetiştiriciliğinde Yeşil gübreleme, Budama ve Çeşitlerin Yaygınlaştırılması",
 • Aksaray'da "Lavanta Kokusu Yayılıyor",
 • Bartın'da "Kapya Yeni Kapılar Açıyor",
 • Gümüşhane'de "Tüberküloz ve Ekinokok Hastalıklarından Korunma ve Mücadele",
 • Karabük ilinde "Ceviz Aşılansın Dallar Meyve ile Dolsun" isimli projeler yürütülmektedir. 

 

 

İL ÖZEL YAYIM PROJELERİEğitim ve Yayım Faaliyetlerine Çiftçilerin Katılımı
Kaliteli Süt Çanakkale'den Geçer Eğitim ve Yayım Projesi - ÇANAKKALEProje kapsamında gerçekleşen 18 farklı etkinlik ve faaliyete toplam 1.224 katılım sağlanmıştır
Mandalar Mutlu, Çiftçiler Umutlu Yayım Projesi- SAMSUNProje kapsamında gerçekleşen 19 farklı etkinlik ve faaliyete toplam 603 kişi katılmıştır.
Apiterapi Ürünleri Muğla'da Üretilir Yayım Projesi- MUĞLAProje kapsamında gerçekleşen 343 ayrı faaliyete 1.271 kişi katılım sağlamıştır.
Dünyanın En Pahalı Baharatı Safranbolu Safranı Projesi - KARABÜKProje kapsamında gerçekleşen 41 farklı etkinlik ve faaliyete toplam 418 kişi katılmıştır.
Coğrafi İşaret Balda, Bal Kafkas Arıda, Kafkas Arı Ardahan da Güzeldir- ARDAHANProjenin tanıtım ve eğitim toplantısına 21 kişi katılmış olup, proje ile ilgili 500 adet basılı yayın üretilmiştir.
Kahramanmaraş'ın Mor Salkım Bağları-KAHRAMANMARAŞProje açılış ve tanıtım toplantısı ile 3 adet Bağda Budama kursu açılmıştır. 

Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi

TARIMSAL NÜFUS GENÇLEŞİYOR PROJESİ

     Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi kapsamında 2008–2012 yılları arasında uygulanmış olan Genç Çiftçiler Eğitimleri, genç çiftçilere tarımsal yayım ve kırsal kalkınma liderliği ile ilgili bilgi ve beceriler vererek  onları yaşadıkları ortamda tarımsal yayım sisteminin gönüllü uygulayıcıları haline getirmek, genç, dinamik, yeniliklere açık, üretimin içinde yaşayan çiftçilerden oluşan geniş bir yayım alt yapısı oluşturmak, öğrenmiş oldukları bilgi ve becerileri diğer çiftçilere aktarmak olarak özetlenebilecek bir amaca yönelik olarak en az ilköğretim mezunu  ve 15 - 30 yaş gurubunda, tarımsal üretim yapan gönüllü gençlere yönelik olarak uygulanmış, beş yıllık süreçte toplam 552 kişi bu eğitimlere katılmıştır.

    2013 yılından itibaren Bakanlığımız Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR)  ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında imzalanmış olan Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü kapsamında "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor  Projesi" yürürlüğe konmuştur

 Genç çiftçilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak onları yaşadıkları ortamda tarımsal yayım sisteminin gönüllü uygulayıcıları haline getirmek, genç, dinamik, yeniliklere açık, üretimin içinde yaşayan çiftçilerden oluşan geniş bir yayım alt yapısı oluşturmak öğrenmiş oldukları bilgi ve becerileri diğer çiftçilere aktarmak olarak özetlenebilecek bir amaca yönelik olarak; en az ilkokul mezunu, 15-40 yaş arasında, tarımsal üretimin içinde olan ve gönüllülük esasına uyan kişilerin bu eğitimlere dâhil edilmesi planlanmıştır.

    Proje süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve İhtiyaç olması halinde projenin uzun yıllar devam etmesi planlanmıştır. 2013 yılı son aylarında uygulamaya konan proje ile edinilen tecrübeler ve uygulamalar dikkate alınarak; 2014 ve 2015 yıllarında Ocak-Şubat-Mart ve Ekim-Kasım-Aralık olmak üzere 6 aylık süre öncelikli olmak üzere tarımsal işgücünün daha atıl durumda olduğu aylarda eğitimler düzenlenmektedir.  Proje 2018 yılı itibariyle 6. Yılını doldurmakta ve eğitim talepleri devam etmektedir.

    Eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü modüler eğitim programlarına uygun olarak bu programda belirtilen saat ve konu başlıklarında gerçekleştirilmektedir. Eğitimlere katılacak kursiyer sayısı azami 25 kişi ile sınırlı olmaktadır.

     Eğitim sonunda alınan kurs bitirme belgesi aynı zamanda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal kalkınma Programı (IPARD) AB kaynaklı hibe destekli projeleri için istenen kriterlerden biri olan "Sunulacak proje konusu ile ilgili olarak en az 60 saat süreyle eğitim aldığını belgelendirme" hususuna uygun ve ayrıca başarılı kursiyerlere projelerden yararlanma imkânı sağlayacaktır. Ayrıca Bakanlığımızca verilen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı  (KKYDP)  kapsamında verilen Makine ve Ekipman Desteklerinden yararlanma kriterleri içerisinde, genç çiftçilerin eğitimine katılmış olanlara proje hazırlamaları durumunda ek puan verilmesi uygulaması bulunmaktadır.  Bunların dışında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Yürütülmekte olan  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde Hibe Desteğinden faydalanmak isteyen kişilerin seçimindeki kriterlerden biri olan eğitime katılma şartı ve kurs bitirme belgesi karşılığında ek puan verilmesi uygulaması yapılmaktadır.

     İŞKUR eğitime katılacak kursiyerlere; her yıl belirlenen miktarda her bir fiili kurs günü için kursiyer zaruri ödemesi yapılması ve eğitimlere katılan kursiyerler için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği ödenmesi gereken sigorta primi ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta prim giderlerini karşılamaktadır.                                               2013 yılında proje pilot uygulama alanı olarak; Adana-Merkez, Aydın-Söke, Ordu-Merkez, Şanlıurfa-Merkez, Çanakkale-Bayramiç, Sakarya-Akyazı ve Kastamonu-Merkez'de uygulanmış ve olumlu netice alınmıştır. Yedi merkezde yapılan sekiz eğitimde %25 ini kadınların oluşturduğu 138 genç çiftçi bu eğitimlere katılarak başarı ile tamamlamış ve belge almıştır.

     Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında 2017 yılında 56 İl ve 1 Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen 706 eğitime toplam 16.095 kursiyer katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır. 2018 yılı ilk yarısında gerçekleştirilen 322 eğitime 7.062 kişi katılmıştır.


Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi

SÜRÜ YÖNETİMİ ELEMANI BENİM PROJESİ

 

    Bakanlığımızca (EYYDB, HAYGEM, TİGEM), TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği), İŞKUR  (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü) ve TÜDKİYEB  (Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği) ile sürü yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirecek sürü yönetimi elemanı veya sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişilere yönelik olarak işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, istihdamın korunması ve azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla aktif İşgücü Piyasası Programları işbirliği ile "Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi " yürürlüğe konmuştur.

    Projede,  sosyal güvence kapsamına alınma niteliklerine sahip, okuma ve yazma bilen veya en az ilkokul mezunu olan, bedenen sağlıklı ve eğitim konularına ilgi ve ihtiyaç duyan küçükbaş hayvan yetiştiricileri öncelikli olarak değerlendirilecektir. Proje 81 İl ve İlçelerine yönelik olarak yürütülecektir. Proje süresi 3 yıldır. İhtiyaç olması halinde projenin tarafları arasında karşılıklı mutabakat sağlanması koşuluyla uzatılması planlanmıştır. 

    Projede genel amaç; sürü yönetimi elemanı veya sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişilere koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanların besleme ve bakımını yapabilme, çoğaltabilme, bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklara karşı koruyabilme ve mücadele edebilme, biyogüvenlik uygulamalarına hâkim olma, sağım yapabilme yeteneği kazandırmaktır.  Ayrıca,  sürü yönetimi elemanı veya sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişilerin, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sürü yönetimi ile ilgili faaliyetlerini, kazandıkları bilgilerin ışığı altında, daha bilinçli bir şekilde yürütmelerini sağlamak, kırsal alanda sürü yönetimi elemanlığını daha cazibeli bir meslek haline getirmektir.

 

    Proje ile sürü yönetimi elemanlığını cazibeli bir meslek haline getirmek ve bu sayede kırsal alanda vasıflı ve kayıtlı yeni bir istihdam ortamı oluşturmak, Meraların bilinçli kullanılması ve korunmasına doğrudan katkı sağlamak, küçükbaş hayvanlardan elde edilen verimi artırmak ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyı arzu edilen düzeye ulaştırmak, bakım ve besleme standardını yükselterek küçükbaş hayvan refahını sağlamak, Ülkemizde küçükbaş hayvan varlığının artırmak ve teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni üretim metotlarının uygulanmasını temin etmek,  beklenen hedeflerdir.

  Eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü modüler eğitim programına uygun olarak bu programda belirtilen saat ve konu başlıklarında gerçekleştirilmektedir.

   İŞKUR eğitime katılacak kursiyerlere; her yıl belirlenen miktarda her bir fiili kurs günü için kursiyer zaruri ödemesi yapılması ve eğitimlere katılan kursiyerler için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği ödenmesi gereken sigorta primi, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta prim giderlerini karşılayacaktır. Ayrıca, Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından hayvancılık desteklemeleri kapsamında Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği ile proje kapsamında söz konusu eğitimlere katılarak sertifika alan sürü yöneticilerini işletmelerinde çalıştıran 250 baş ve üzeri hayvan varlığına sahip olan işletmelere 5.000 TL destek verilmektedir.

    Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi kapsamında 2017 yılında 52 İlde 222 eğitim düzenlenmiş ve eğitimlere katılan 5.271 kişi sertifika almıştır. 2018 yılı ilk yarısında gerçekleştirilen 59 eğitime 1.446 kişi katılmıştır.

 


Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Sulama

           

TARIMSAL KURAKLIKLA MÜCADELE ve SULAMA

 

    Bakanlığımızca 2018-2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere hazırlanan Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planları kapsamında "Bilinçli ve Tasarruflu Sulama İçin Çiftçilere ve Diğer Yararlanıcılara Yönelik Eğitim ve Yayım Hizmetlerinin Artırılması" öncelikli konu olarak belirlenmiş, bu amaçla tedbirler tasarlanmıştır.

    Tasarlanan tedbirlerin etkinliğinin artırılması amacıyla, çiftçilere ve konuyla ilgili yararlanıcılara yönelik olarak 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere eğitim ve yayım faaliyetleri planlanmıştır. Planlanan faaliyetlere katılan çiftçilerin eğitimle ilgili masrafları, Başkanlığımız sorumluluğunda yürütülen projelere tahsis edilen ödeneklerden karşılanmaktadır.

    Planlanan faaliyetler Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yürütülecektir. Tarımsal sulamanın bilinçli bir şekilde yapılması, modern sulama teknolojilerinin çiftçiye benimsetilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere ve diğer yararlanıcılara yönelik olarak 2018 yılından itibaren gerçekleştirilmek üzere planlanacak faaliyetlerin konu başlıkları şunlardır:

 

1.    İl/İlçe Müdürlükleri Tarafından Gerçekleştirilecek Eğitimler

      Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Eğitimi

    Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Eğitimi'nin süresi 3 gündür. Eğitimde toprak örneği alma, toprak analizi, toprak neminin ölçülmesi, toprağın su alma hızı, bitkilerin su ihtiyacı, sulama suyu miktarı ve sulama zamanının belirlenmesi, damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin planlanması, bakımı ve işletilmesi, sulama sistemlerinde uygun pompa seçimi, drenajın tanımı ve önemi, açık ve kapalı drenaj sistemleri konuları işlenmektedir.

   2018 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen 37 eğitimde 764 çiftçi sertifikalandırılmıştır.

 • Basınçlı Sulama Sistemleri Eğitimi

    Basınçlı Sulama Sistemleri Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, 80 saat süreli sertifikalı modüler eğitim programıdır. Eğitim müfredatında toprak, bitki ve su ilişkileri, debinin tanımı ve borulardan akan suyun ölçülmesi pompa seçimi ve pompaların özelliklerinin belirlenmesi, yağmurlama sulama sistemleri işletmeciliği ve damla sulama sistemleri işletmeciliği konuları yer almaktadır.

    2018 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen 15 eğitimde 360 çiftçi sertifika almaya hak kazanmıştır.

    Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Eğitimi ile Basınçlı Sulama Sistemleri Eğitimleri, çiftçilerimizin ve diğer yararlanıcıların talepleri doğrultusunda Köprüköy-ADANA ve Söke-AYDIN' da bulunan Bakanlığımız Eğitim Merkezlerinde de açılmaktadır.


2.    İl/İlçe Müdürlükleri Tarafından Gerçekleştirilecek Diğer Faaliyetler

 • Sulama Konusunda Eğitim ve Yayım Materyali Hazırlanması ve Çoğaltılması
   
  2018 yılının ilk yarısında tarımda su tasarrufu ve mikro yağmurlama sulama, yüzey altı damla sulama, damla sulama ve mikro havza su toplam ve sulama konularının işlendiği toplam 950 adet yayım materyali (liflet, afiş, broşür) çoğaltılarak çiftçilere dağıtılmıştır.
   
 • Çiftçilerin Köprüköy-Adana ve Söke-Aydın' da Bulunan Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezlerine,  tarım fuarlarına ve Araştırma Enstitüsü/Üniversite'ye vb. bir yere götürülmesi.

     2018 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen toplam 10 ayrı etkinlikte 276 çiftçinin uygulama ağırlıklı tarla başı eğitilmeleri gerçekleştirilmiştir.

 • Verimli Sulama Tekniklerinin ve Yeni Sulama Teknolojilerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması Amacıyla Gerçekleştirilecek Faaliyet ve Etkinlikler (Seminer, konferans, çiftçi toplantısı, demonstrasyon, tarla günü).

    2018 yılının ilk altı ayında karpuz ve kavun yetiştiriciliğinde sulama amacıyla su hasadı tekniklerinin kullanılması, pamuk ve mısır yetiştiriciliğinde yüzey altı damla sulama sistemlerinin kullanılması, domates yetiştiriciliğinde damla sulama sistemlerinin uygulanması, konularında toplam 40 etkinlik (demonstrasyon, panel, çiftçi toplantısı, hizmet içi eğitim) gerçekleştirilmiş olup; etkinliklere katılan 170 çiftçinin ve 31 teknik personelin proje konularında tarla başı uygulama ağırlıklı eğitimleri tamamlanmıştır.

 

 

Süt Hijyeni Eğitimleri

SÜT HİJYENİ EĞİTİMLERİ


     Onuncu Kalkınma Planı Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı kapsamında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmekte olan 'Gıda Güvenilirliğinin Artırılması Bileşeni' çerçevesinde, birincil üretim dâhil, gıda arz zincirinde yer alan üreticilerin gıda güvenilirliğine dair bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması çalışmaları yürütülmektedir. Bakanlık stratejik hedefleri doğrultusunda güvenilir gıda üretimine yönelik olarak; sütün üretimi, toplanması, depolanması ve nakliyesinde çalışan kişilerin Süt Hijyeni konusundaki sertifikalı eğitim faaliyetlerine 2016 yılından itibaren hız verilmiştir.

     Bu amaçla 32 saat süreli Süt Hijyeni modüler eğitim programı uygulanarak 2017 yılında 91 eğitim gerçekleştirilmiş ve 2.033 kişi sertifika almıştır. 2018 yılı ilk yarısında gerçekleştirilen 34 eğitime 867 kişi katılmıştır.

 


Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği

TARIMDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ


     İş sağlığı ve güvenliği açısından farklı bazı riskler taşıyan tarım sektöründe; iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, mevcut risklerden korunma yolları ile ilgili işverenlere ve çalışanlara rehberlik edilmesi amacıyla; tarımda İş sağlığı ve güvenliği konusunda Bakanlığımız ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile çalışmalara başlanmıştır.

     Bu çerçevede Tarım Ortak Danışma Kurulu Taslak Eylem Planı oluşturulmuş ve öncelikle tarım ve orman sektöründe farkındalık artırmaya yönelik görsel yayınların belirlenmesine başlanmıştır. İşverenlere, çalışanlara, İSG profesyonellerine özgü rehber, broşür vb. materyallerin tasarlanması, hazırlanması, basımı ve dağıtımı sağlanarak Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerine devam edilecektir.     


Çiftçi Eğitim Kursları

ÇİFTÇİ EĞİTİMİ KURSLARI

 

        Çiftçi Eğitimi Kursları; Bakanlık stratejileri, politikaları ve kalkınma planları doğrultusunda, tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımını, tarımsal üretimin sürdürülebilir, ekonomik, verimli ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yapılmasını, ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği, toprak, bitki ve su kaynaklarının korunmasını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek için Bakanlık İl/İlçe Müdürlükleri ile Eğitim Merkez Müdürlüklerine çiftçilerimiz tarafından yeterli başvurunun olması halinde, çiftçi ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirilmektedir. 
İşbirliği Belgeleri ve Protokoller

 

İŞBİRLİĞİ BELGELERİ VE PROTOKOLLER

 

 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Başkanlığımız ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Arasında Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü
 • Bakanlığımız ile Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolü
 • Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız Arasında Çiftçi Eğitim Kurslarının Düzenlenmesine İlişkin İşbirliği Belgesi
 • Bakanlığımız ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım Alanında İşbirliği Protokolü
 • Bakanlığımız ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Arasında Tarımsal Yayım ve Eğitim İşbirliği Protokolü
 • Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İşbirliği Protokolü
 • Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği Protokolü

Protokoller

Grubumuz Çalışmaları ile İlgili Protokollere ulaşmak için tıklayınız.

''