Hayvan Kayıt ve Kimliklendirme

Nakilde Hayvan Refahı Eğitim Dokümanları

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında hazırlanan “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği” 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazetede, “Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 18.01.2012 tarihli 28177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliklerde nakliyecilerin, sürücülerin, nakliyeye eşlik eden bakıcıların, hayvan satıcılarının eğitime tabi tutularak sertifikalandırılması ve kayıt altına alınması ayrıca hayvan refahına uygun nakil araçlarının onaylanması hükümleri bulunmaktadır.

Söz konusu Yönetmelikler kapsamında, 25 Nisan 2013 tarihinde Bakanlığımız Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda, İl Müdürlüklerinden 2 veteriner hekim ve ilgili sivil toplum kuruluşları (Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Türkiye Nakliyeciler Derneği, Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu) temsilcilerinin katılımıyla illerde verilecek eğitime esas olmak üzere bir eğitim çalışması yapılmış olup, söz konusu eğitimde yer alan sunulara linkten​ ulaşılabilir.

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Canlı Hayvan Ticareti

​Ülkemizde sığır cinsi ve koyun ve keçi türü hayvanlar küpelenerek kayıt altına alınmakta, bilgisayar destekli veri tabanına kaydedilerek kimliklendirilmekte, sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun-keçi türü hayvanlar için nakil belgesi düzenlenerek hayvanların nakillerinde kullanılmak suretiyle yurtiçindeki hayvan hareketleri kontrol altına alınmaktadır.

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı Ve Korunması Yönetmeliğine göre, nakil sırasında hayvanlara refakat eden bakıcılar ve nakil araçlarının sürücülerine eğitim verildikten sonra yeterlilik belgesi, nakliyecilere yetki belgesi, hayvan naklinde kullanılan araçlara onay belgesi verilerek veri tabanına kaydedilmektedir. Yönetmelikle onaylanmış kara nakil araçlarının izlenmesine imkân sağlayacak GPS sistemleri zorunluluk haline getirilmiştir. 

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı Ve Korunması Yönetmeliği ile hayvan nakilleri, sekiz saate kadar olan kısa ve sekiz saati aşan uzun yolculuklar olarak ikiye ayrılmıştır. Süresi sekiz saati aşan uzun yolculuklarda hayvanlar araçtan indirilip dinlendirildikten sonra yolculuğa devam edilmektedir. Uzun yolculuklarda yolculuk kütüğü tutulması gerekmekte, yolculuk kütüğünde nakil planı, çıkış yeri, varış yeri, nakliyat şirketi beyanı ve karşılaşılan olağandışı olaylara ilişkin raporlar yer almaktadır. Yönetmelikte, nakil aracı türüne, nakli yapılacak hayvanların yaşına, vücut ağırlığına ve büyüklüğüne göre sağlanması gereken asgari alan büyüklükleri tanımlanmıştır.

Hayvan ticareti yapan satıcılar hayvan hastalıklarının yayılmasında önemli rol oynamaktadır. Canlı hayvan ticareti yapan satıcıların kayıt altına alınması ile ilgili mevzuat çerçevesinde, doğrudan ya da dolaylı olarak sığır cinsi hayvanlar, koyun ve keçi türü hayvanlar ile domuz türü hayvanların alım ve satımını yapan satıcıların belirli bir eğitimden geçirilerek teknik, hijyenik ve sağlıklı şartlarda çalışmaları sağlanmakta ve satıcılar hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek amacıyla kayıt altına alınmaktadır.

Trakya'ya Hayvan Sevkleri

​Trakya’ya; Bakanlığımızca yayımlanan ve tüm kamuoyuna duyurulan 2010/7 ve 2010/13 sayılı Genelgelerde belirtilen şartları sağlayan hayvanlar sevk edilmektedir. 
Bu nedenle yurt içinde yapılacak canlı hayvan sevklerinde aranan şartlara ilaveten Trakya’ya yapılacak şap hastalığına duyarlı hayvan sevklerine resmi veteriner hekimler ve Şap Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan incelemeler neticesinde karar verilmekte, söz konusu Genelge hükümlerine göre uygun bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmektedir.
Resmi veteriner hekim tarafından, Trakya’ya sevk edilecek hayvanlar için 
veteriner sağlık raporu düzenlenirken uyulması gereken kurallar aşağıda açıklanmıştır.

  • Hayvanlarda sevk günü şap hastalığı belirtisi bulunmamalıdır.
  • ​Hayvanlar doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş olmalı veya en az 3 aydır halen bulundukları işletmede barındırılmış olmalıdır. İşletmenin 10 km çevresinde de en az 3 aydır şap hastalığı görülmemiş olmalıdır.
  • Hayvanlar sevk öncesinde 30 gün süre ile bir işletmede izole edilmeli, bu süre sonunda bütün hayvanlar şap virüsü varlığı yönünden teste tabi tutulmalı ve sonuçları negatif olarak bulunmuş olmalıdır. Ayrıca bu süre zarfında bu işletmenin 10 km çevresinde şap hastalığı çıkmamış olmalıdır.
TRAKYA’DA UYGULANAN AŞILI ARİLİK STATÜSÜ
Trakya’ya kurbanlık hayvan götürmek üzere başvuruda bulunan yetiştiricilere ait hayvanlarda OIE kuralları gereği, Şap Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan testlerde şap virüsü bulunmadığı tespit edilen hayvanların Trakya’ya geçişine müsaade edilmektedir. Trakya’ya yapılacak şap hastalığına duyarlı hayvan sevkleri bazı kriterlere bağlanmış olup, bu kriterler il/ilçe müdürlüklerimiz ve Bakanlığımız aracılığıyla tüm yetiştiricilerimize ve kamuoyuna duyurulmuştur. Bu çerçevede; 2012 yılında 16.042 yetiştiriciye yapılan bilgilendirme toplantıları ile konu hakkında bilgi verilmiş, ayrıca geçmiş yıllarda kurbanlık sevki yapan yetiştiricilerden 5.244 kişini cep telefonlarına kısa bilgi mesajı gönderilmiştir. 
Trakya’ya yapılacak hayvan sevkleri ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi 
amacıyla hazırlanan duyuru, 09 Haziran 2013 tarihli Habertürk gazetesinde yayımlanmıştır. 
İl Müdürlüklerimiz, Trakya’ya yapılacak hayvan sevklerine ilişkin gerekli 
bilgilendirmelerin yapılması için tüm paydaşların katılımıyla toplantı düzenlenmesi hususunda talimatlandırılmış, ayrıca 23 Temmuz 2013 tarihinde Müsteşar Başkanlığında İl Müdürleri ile Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlerinin katımıyla toplantı yapılmıştır.
Şap Enstitüsü’nden alınan verilere göre; 2013 yılında 14.030 baş büyükbaş 4.286 baş küçükbaş hayvan Anadolu’dan Trakya’ya geçmek üzere onay almıştır.

Ülkemizde Ruhsatlı Olarak Faaliyette Bulunan Hayvan Pazarları

Bakanlığımızda Kayıtlı Kulak Küpesi Firmaları

''