Daire Başkanlıklarımız

Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı

​Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığının Görevleri ​
 •  Bitkisel üretimde zararlı olan organizmalarla teknik talimatlara göre mücadele edilmesini sağlamak, izlemek ve kontrol etmek, 
 •  Ülkesel zirai mücadele programlarını hazırlamak, hazırlatmak ve uygulatmak, 
 •  Ülke genelinde yapılacak mücadele çalışmalarında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 
 •  Salgına neden olan zararlı organizmaların mücadele ve kontrol faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek, 
 •  Bakanlık araştırma kurumları ve üniversitelerin uygulamaya dönük olan araştırma sonuçlarını uygulamaya koymak, 
 •  Ülkeye yeni giren karantina zararlılarının temiz bölgelere bulaşma ve yayılmasını önleyici tedbirler almak, 
 •  Zirai karantinaya tabi zararlı organizmaların sürvey programlarını hazırlamak, çalışmaları takip ederek değerlendirmek, 
 •  Gerektiğinde korunmuş bölgeleri ve güvenlik kuşaklarını belirlemek ve yönetmek, 
 •  Karantinaya tabi zararlı organizmaların yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, 
 •  Bitki pasaportu çalışmalarını yürütmek, 
 •  Görev alanı ile ilgili istatistiki verileri toplamak, analizlerini yapmak,
 •  Bitki sağlığı ve karantina faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli komisyon ve komiteleri oluşturmak ve sekretaryasını yürütmek, 
 •  Bitki sağlığı konusunda eğitim eksikliklerini belirlemek, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve takip etmek, 
 •  Bitki sağlığı uygulamalarıyla ilgili eğitim ve yayım hizmetlerini Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek ve destek hizmetlerinde bulunmak, 
 •  Zararlı risk analizi yapmak, 
 •  Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı

​ Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığının Görevleri 

 • Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini yürütmek, 
 • Kalkınma plan ve programlarına uygun olarak çiftlik hayvanları, ev ve süs hayvanları, gösteri ve fuar hayvanları, arı, balık, yaban hayvanları gibi her türlü hayvanın sağlığının korunması için politikaların tespitine yardımcı olmak, yıllık plan ve programları hazırlamak ve hazırlatmak, uygulamaya koymak ve programların yürütülmesini sağlamak, 
 • Hastalıklar ile ilgili ari alanları belirlemek ve bu alanlarla ilgili her türlü tedbiri almak, 
 • 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında ihbarı mecburi ve tazminatlı hastalıkları tespit etmek, bu hastalıklarla ilgili mücadele esaslarını belirlemek, 
 • Hayvan hastalıkları ile ilgili acil eylem planlarını yayımlamak ve uygulamak, 
 • Hayvan hastalıkları ile ilgili her türlü epidemiyolojik çalışmaları yapmak ve yaptırmak, rutin ve özel raporlar hazırlamak ve hazırlatmak, uygulanacak projelerin fayda/maliyet analizlerini yapmak ve yaptırmak, 
 • Hayvan hastalık ve zararlılarının yurt içindeki dağılımıyla ilgili verileri toplamak amacıyla hastalığın kontrolü ve eradikasyonu için programlar yapmak, yaptırmak ve izlemek, bu hizmetler ile ilgili veri tabanı oluşturmak, hayvan sağlığı bilgi sistemini kurmak ve kurdurmak, ülke geneline yayılmasını sağlamak, Bilgi İşlem Dairesi 
 • Başkanlığı ile koordineli olarak, buna ilişkin gerekli bilgisayar programlarını yapmak ve yaptırmak, 
 • Hayvan hastalık ve zararlıları ile ilgili bütçe teklifini hazırlamak, bütçe uygulamalarını takip etmek, hayvan sağlığı hizmetleri için ihtiyaç duyulan personel, taşıt, alet, makine, malzeme, ekipman ve diğer girdileri tespit etmek, bunların temini için ilgili birimlerle işbirliği yapmak, 
 • Hayvan sağlığına yönelik enstitü, laboratuvar ve benzeri tesislerin kurulması için teklifte bulunmak, izin vermek, kurulmasını sağlamak, kontrol ve denetimlerini koordine etmek, 
 • Veteriner teşhis ve analiz laboratuvarları ve deney hayvanı kuruluşlarının, kuruluş ve çalışma izinlerini vermek, denetim ve kontrollerini yapmak, yaptırmak, teşhis, hastalık kontrol metotları konusunda laboratuvar hizmetlerine ilişkin yeni gelişmeleri ve teknolojileri takip etmek, bu konulardaki eğitim eksikliklerini gidermek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı teklifler hazırlamak, laboratuvar çalışmaları ile ilgili mevzuat tekliflerini hazırlamak, 
 • Ülkenin hayvan sağlığı politikaları ve stratejilerinin tespiti için Bakanlık birimleri ve Bakanlık dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ikili ve çok taraflı anlaşmalar kapsamında hayvan sağlığı konusunda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, hayvan sağlığı hizmetlerine yönelik müzakere, çalışma ve değerlendirme toplantıları için çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, toplantılara iştirak etmek, diğer ülkelerdeki hayvan hastalıklarının durumlarını takip etmek, 
 • Hayvan sağlığı konusunda eğitim eksikliklerini belirlemek, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve takip etmek, 
 • Hayvanların tanımlanması, kayıt altına alınması, bunlara ilişkin veri tabanının oluşturulması ve işletilmesi, numaralandırma, adlandırma, tasma takma gibi işlemlerle tanımlanması ve sağlık kayıtlarının tutulması ile ilgili prensipleri belirlemek, buna yönelik faaliyetleri yapmak ve yaptırmak, 
 • Ülke içindeki sperma, ovum, embriyo vb. ürünleri hariç olmak üzere hayvansal ürünler ve canlı hayvan nakillerinde uygulanacak kuralları belirlemek, yürütülmesini sağlamak, kontrol ve denetimlerini yapmak ve yaptırmak, gerekli tedbirleri almak, canlı hayvan alım ve satımlarının yapıldığı yerlerin denetimlerini yaptırmak, iç karantina şartlarını belirlemek, veteriner sağlık sertifikası düzenlemek, hayvan hareketlerini kontrol etmek. 
 • Serbest Veteriner Hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi, muayenehane, klinik, poliklinik, hayvan hastanesi, ev ve süs hayvanı satış yerleri, hayvan eğitim ve barınma yerleri, otel hizmeti veren hayvan bakımevleri ile ilgili onay ve kayıt işlemlerini yürütmek ve bu konularda mevzuat çalışmaları yapmak, 
 • Hayvan sağlığı hizmetleri ile ilgili tüm konularda mevzuat çalışmaları yapmak, 
 • Türkiye Milli Zoonoz Komitesi faaliyetlerini yürütmek, 
 • OIE (Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı), FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü), WHO(Dünya sağlık Örgütü), MZCC, İAEA, ECO, TAIEX gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve Ülkemizdeki koordinasyonu sağlamak, 
 • Deney hayvanlarının refahı, nakil esnasında hayvan refahı ve çiftlik hayvanlarının refahı ile ilgili çalışmaları yürütmek, 
 • Görev alanına giren konularda istatistikî verileri toplamak ve analiz etmek, 
 • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

​Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığının Görevleri 

 • Gıda işletmelerinin onay ve kayıt işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek, 
 • Onaylı ve kayıtlı gıda işletmelerinin taşıması gereken teknik şartları ve hijyen şartlarını belirlemek, 
 • Güvenilir gıda üretimine yönelik politikalar oluşturulmasına katkı vermek, 
 • Kesim sırasında hayvanların refahının sağlanmasına yönelik usul ve esasları belirlemek, 
 • Görev alanına giren konularda istatistikî verileri toplamak ve analiz etmek, 
 • Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerle ilgili kodeksleri hazırlamak, 
 • İl Müdürlüklerince yürütülen kayıt ve onay işlemlerini takip ve koordine etmek, 
 • Gıda işletmelerinin kayıt - onay işlemleri kapsamında, işletmelere kayıt - onay verilmesine ilişkin gereklilikler ile ilgili uygulamaların takibini yapmak ve koordine etmek, 
 • Gıda işletmelerine kayıt - onay verilmesine ilişkin gereklilikler ile ilgili eğitimleri Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak düzenlemek, düzenletmek, 
 • ​Kesimhanelerde görev alan veya alacak olan resmi veteriner hekimler, yetkilendirilmiş veteriner hekimler ile resmi veteriner yardımcılarının eğitimlerini yapmak veya yaptırmak ve bu eğitim faaliyetlerini koordine etmek, AB'ye uyum kapsamında gıda işletmelerinin modernizasyonuna ilişkin eğitim çalışmaları yapmak, teknik altyapının iyileştirilmesi konularında projeleri hazırlamak ve uygulamak, 
 • Görevi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak, 
 • Seferberlik ve otomasyon projesi kapsamında hazırlanan gıda işletmelerinin kaynak kataloğu çalışmalarına katkı sağlamak, 
 • Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak Türk Gıda Kodeksi ile ilgili eğitimler düzenlemek, 
 • Kodeks Alimentarius Komisyonunun çalışmalarını takip etmek, 
 • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.  

Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı​

​Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığının Görevleri ​
 • Gerçek ve tüzel kişiler ile enstitü müdürlüklerine ait veteriner tıbbi ürün üretim yerlerinin onay işlemlerini ve denetim hizmetlerini yürütmek, 
 • Gerçek ve tüzel kişiler ile enstitü müdürlüklerine ait veteriner tıbbi ürün üretim yerlerinin iyi üretim uygulamaları şartlarını belirlemek, uygunluğunu belgelendirmek ve denetimini sağlamak, 
 • Veteriner sağlık ürünlerinin ruhsatlandırılması ve satış izinlerinin verilmesi işlemlerini yürütmek, 
 • Veteriner sağlık ürünlerinin tanıtım esaslarını belirlemek, 
 • Veteriner tıbbi ürünlerinin etkinlik, zararsızlık ve güvenliği ile ilgili kalite kontrollerini yaptırmak, bu konuda enstitü müdürlüklerinde laboratuvar kurdurmak. 
 • Veteriner tıbbi ürünlerinin güvenliğinin izlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin farmakovijilans çalışmalarını yapmak ve yaptırmak, 
 • Veteriner biyolojik ürünlerdeki suşların ülkemizde bulunan hastalık yapan antijenik suşlarla uyumunu izlemek, 
 • Veteriner sağlık ürünlerinin üretiminde ve kontrolünde kullanılacak, hammaddelerin, mikroorganizma kültürlerinin ve diğer maddelerin izin ve takip işlemlerini yürütmek, 
 • Veteriner ecza depolarının ruhsatlandırılması ve denetimini yürütmek, 
 • Veteriner sağlık ürünlerinin toptan ve perakende satışı, denetimi ve izlenmesi ile ilgili şartları belirlemek, 
 • Veteriner sağlık ürünleri ile ilgili konularda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, çalışma ve değerlendirme toplantıları için çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak ve toplantılara katılmak, diğer ülkelerdeki uygulamaları takip etmek, 
 • Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile Avrupa İlaç Kalitesi Başkanlığı' (EDQM) ile işbirliğinde bulunmak, düzenlemelerini takip etmek, Sağlık Bakanlığı ile birlikte Bakanlıktaki koordinasyonu sağlamak, Avrupa Farmakope Komisyonuna katılmak, 
 • Veteriner tıbbi ürünlerinin gerektiğinde fiyatlarını belirlemek, 
 • Veteriner tıbbi ürünlerinin maksimum kalıntı sürelerini belirlemek ve bu konuda diğer birimler ile işbirliği yapılmasını sağlamak, 
 • Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbi ürünlerle ilgili diğer Bakanlıklar ile işbirliği yapmak, 
 • Gerektiğinde veteriner hekimlikle ilgili alet ve malzemelerin standartlarını belirlemek, 
 • İnsanlar tarafından tüketilmesiamaçlanmayan hayvansal yan ürünleri işleyen tesislere onay vermek, il müdürlüklerince kayıt altına alınan işletmelerinkayıtlarını tutmak, kayıtlı ve onaylı işletmelerin Bakanlık ve Avrupa Birliği sistemlerinde yayınlanmasını sağlamak, hayvansal yan ürünlerle ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak. 
 • Gıda kaynaklı zoonoz hastalıkları ve antimikrobiyal direncin izlenmesi, araştırılması, izleme planlarının oluşturulması, 
 • Görev alanına giren konularda istatistiki verileri toplamak ve analiz etmek, 
 • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı

​Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığının Görevleri 
 • Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, yaptırmak, 
 • Gıdanın üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında güvenilirliğinin sağlanması ve bu çerçevede gıda işletmelerinde uyulması gerekli hijyen kurallarıyla ilgili resmi denetim ve kontrollere ilişkin uygulamaların ilgili mevzuata uygunluğunun kontrolünü yapmak ve resmi denetim ve kontrolleri koordine etmek, 
 • Gıda güvenilirliğine ilişkin politikalar oluşturmak ve gelişmeleri takip etmek, 
 • Gıda üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında izlenebilirliğe yönelik esasları belirlemek, 
 • Gıdalara ilişkin acil eylem planları oluşturmak ve kriz yönetimini sağlamak, 
 • Ülke genelinde resmi kontrollere yönelik verilerin toplanması ve değerlendirilmesi için gerekli enformasyon sisteminin işletilmesini sağlamak, 
 • Görev alanına giren konularda istatistikî bilgileri toplamak ve analiz etmek, 
 • Gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik, gıda işletmelerinin denetimi ve kontrolü konularında görev alan veya alacak olan resmi veteriner hekimler, yetkilendirilmiş veteriner hekimler ile diğer resmi kontrolörlerin eğitimlerini yapmak veya yaptırmak ve bu eğitim faaliyetlerini koordine etmek, 
 • Gıda denetimi ve kontrolü ile ilgili mevzuat ve prosedürleri hazırlamak, 
 • İlgili kurumlarca yürütülen beslenme ile ilgili proje ve eğitim çalışmalarına destek sağlamak, 
 • Teknik altyapının iyileştirilmesi konularında projeler hazırlamak ve uygulamak, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak AB'ye uyum kapsamında gıda güvenilirliği alanında eğitim çalışmaları yapmak, 
 • Üretici ve tüketici birlikleri, üniversiteler ve ilgili sektörler ile gıda güvenilirliği ve hijyen konularında işbirliği sağlamak, 
 • Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak Gıda Güvenilirliği ve hijyen konusunda hijyen kılavuzları, el broşürleri, afiş vb. hazırlamak ve yayımını gerçekleştirmek, 
 • Halk sağlığının korunmasına yönelik olarak gıda güvenilirliği ve hijyen konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
 • Gıda ile ilgili kamu ve özel laboratuvarlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, laboratuvarlar ile ilgili kayıtları tutmak ve denetlemek,
 • Canlı hayvan, hayvansal birincil ürün ve etlerde Ulusal Kalıntı Planını hazırlamak, uygulamaya koymak, yapılan çalışmaların takibini yapmak, ülke genelinde alınan sonuçları değerlendirmek ve Ulusal Kalıntı İzleme Planları çerçevesinde görev yapacak laboratuvarları ve görevlerini belirlemek, 
 • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı

Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığının Görevleri 
 • Bitki, bitkisel ürün ve ahşap ambalaj malzemelerinin ülkeye girişi ve çıkışında bitki karantinası ile ilgili işlemleri ve resmi kontrolleri yapmak, 
 • Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatında resmi kontrolleri yapmak ve Bitki Sağlığı Sertifikası düzenlemek, 
 • Bitki ve bitkisel ürün sınır kontrol noktaları ile ilgili işlemleri yürütmek, 
 • Bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye girişi ile ilgili bitki sağlık şartlarını belirlemek, 
 • Ülkemizi Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Organizasyonu (EPPO), Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC), Dünya Ticaret Örgütü (DTO) vb. uluslararası kuruluşlarda temsil etmek, bu kuruluşlarda yapılan çalışmaları takip ederek ülkemiz karantina listesinde bulunmayan ancak risk teşkil edebilecek bitki zararlısı organizmaları belirlemek, izlemek ve karantina kurallarını belirleyerek ilgili kurumlara bildirmek. 
 • İhtiyaç duyulan bitki ve bitkisel ürün ithal ve ihraç kapılarını belirlemek, 
 • Zirai karantina etmenlerinin teşhisini yapabilecek analiz laboratuvarlarını kurmak ve laboratuvarların kapasitesini artırmak için gerekli çalışmaları yapmak, 
 • Risk analiz sonuçlarına göre bitki, bitkisel ürünler ile ahşap ambalaj malzemeleri ve zararlı organizma taşıma riski bulunan diğer maddelere ilişkin ithalat şartlarını belirlemek, 
 • Bitkisel kökenli gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ve yemlerin ülkeye girişi ve çıkışı ile ilgili işlemleri ve resmi kontrolleri yapmak, 
 • Bitkisel kökenli gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ve yemlerin ihracatı ile ilgili resmi kontrolleri yapmak ve sağlık sertifikası düzenlemek, 
 • Bitkisel kökenli gıda ve yemler için sınır kontrol noktaları ile ilgili işlemleri yürütmek, 
 • Bitkisel kökenli gıda ve yemlerin ülkeye girişi ile ilgili sağlık şartlarını belirlemek, 
 • Bitki ve bitkisel ürünler ile bitkisel kökenli gıda ve yemlere ilişkin karantina ve sağlık önlemleri ve gıda güvenilirliği ile ilgili diğer ülkelerle yazışmaları yapmak, gerekli hallerde bu ülkelerle ilgili anlaşmaları hazırlamak, diğer birimlerle koordinasyonu sağlayarak görüş oluşturmak, 
 • Diğer ülkelerle bitki koruma ve karantina alanında uluslararası işbirliği anlaşmaları hazırlamak, yapılan anlaşmaların yürütülmesi ile ilgili birimler arası koordinasyonu sağlamak, 
 • Resmi kontrolleri yapacak kontrol görevlilerini yetiştirmek amacıyla kurs açmak ve bu konuda hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,
 • Ticari amaçla fumigasyon yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile diğer resmi kurum ve kuruluşların müracaatlarının değerlendirilerek uygun olanlara ruhsat vermek ve düzenli denetimlerini yapmak, 
 • Fumigasyon operatörü ve operatör yardımcılarının yetiştirilmesi amacıyla kurs açmak, 
 • Isıl işlem uygulamak isteyen ahşap ambalaj malzemesi üreten işletmeleri ruhsatlandırmak ve bu işletmelerin rutin denetimlerini yapmak, 
 • Isıl işlem operatörü yetiştirmek, 
 • Ülkemize yeni bulaştığı tespit edilen karantina etmenlerini uluslararası kuruluşlara deklare etmek, 
 • Görev alanına giren konularda istatistiki verileri toplamak ve analiz etmek, 
 • Bitki ve bitkisel ürünler ile yeme ilişkin hızlı alarm bildirimleri hizmetini yürütmek, 
 • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı

Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığının Görevleri 
 • ​​Hayvan, hayvansal ürün, hayvansal yan ürünleri ve hayvan hastalıklarını bulaştırma riski olan bitkisel ürünlerin özellikle ithalat ve transit olarak ülkeye girişi ile ilgili işlemleri ve resmi kontrolleri düzenlemek, 
 • Hayvan, hayvansal ürün ile hayvansal yan ürünlerin ülkeye girişi ve ihracatı ile ilgili kalite ve sağlık şartlarını belirlemek, insan ve hayvan sağlığı açısından gerekli güvenlik tedbirlerini almak, 
 • Uluslararası salgın hayvan hastalıklarını takip etmek, ithalatta insan ve hayvan sağlığını korumak maksadıyla ülkelerin risk analizlerini yapmak ve gerekli tedbirleri almak, 
 • Hayvan, hayvansal ürün ile hayvansal yan ürünlerin ülkeye girişi ile ilgili diğer ülkelerin veteriner servisleriyle işbirliğinde bulunmak, gerekli koordinasyonu sağlamak, 
 • Canlı hayvan, hayvansal ürünler, hayvansal yan ürünlerin ihracat işlemlerini yürütmek, 
 • Ülkeye ithal edilecek hayvan, hayvansal ürün ve hayvansal yan ürünler için ülkelerin ve tesislerin uygunluğunu belirlemek ve gerektiğinde sağlık yönünden denetlemek, 
 • Görev alanına giren konularda ilgili ülkelerle anlaşmalar yapmak, 
 • Veteriner sınır kontrol noktalarının kurulmaları ile ilgili usul ve esasları belirlemek, çalışmalarını takip etmek ve denetlemek, 
 • Ticari veya hobi amaçlı ev ve süs hayvanlarının ve yolcu beraberi ürünlerin ülkeye girişleri ve çıkışları ile ilgili düzenlemeleri yapmak, 
 • Görev alanına giren konularda veri tabanını oluşturmak, istatistiki verileri toplamak, analiz etmek ve Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak eğitim faaliyetlerini yürütmek, 
 • Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatına ilişkin olarak hızlı alarm bildirimleri hizmetini yürütmek, 
 • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 

Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı​

​Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığının Görevleri 

 • ​Bitki koruma ürünlerinin onay ve kontrollerini yapmak,
 • Bitki koruma ürünlerinin üretimi, depolanması ve satışı ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve kontrol etmek, 
 • Bitki koruma ürünleri ile zirai mücadele alet ve makinelerinin ithalat ve dağıtımı ile ilgili esasları düzenlemek ve yürütmek. 
 • Zirai mücadele alet ve makinelerinin onay ve kontrollerini yapmak, 
 • Görev alanına giren konularda istatistiki verileri toplamak, analiz etmek ve Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak eğitim faaliyetlerini yürütmek, 
 • Bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet ve makineleri üretim yerlerinin onay ve kontrolünü yapmak, 
 • Bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet ve makineleri ile ilgili mevzuat hazırlamak, piyasaya sunumla ilgili usul ve esasları belirlemek, 
 • Bitki koruma ürünleri ve üretim yerleri ile ilgili yıllık ve çok yıllık kontrol planları hazırlamak, 
 • Görevi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak, 
 • Reçeteli satılacak bitki koruma ürünleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak, 
 • Bitki koruma ürünlerine ait deneme yapacak kişi ve kuruluşlara yetki belgesi vermek, 
 • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yem Daire Başkanlığı

​Yem Daire Başkanlığının Görevleri 

 • ​Yem işletmelerinin onay ve kayıt işlemlerini yapmak,
 • Onaylı ve kayıtlı yem işletmelerinin teknik ve hijyen şartlarını belirlemek, 
 • Yem işletmelerinin ve piyasaya arz edilen yemlerin denetim ve kontrolünü yapmak, 
 • Yem mevzuatını hazırlamak, yemlerin piyasaya sunumu ve kullanımı ile ilgili usul ve esasları belirlemek, 
 • Yem güvenilirliğini sağlamak ve bu konuda politikalar oluşturulmasına katkı sağlamak, 
 • Yıllık ve çok yıllık kontrol planları hazırlamak, 
 • Yapılan kontroller ile ilgili yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve yayımlamak, 
 • Yem amaçlı kullanılacak hayvansal yan ürün işleme tesislerinin onay işlemlerini ve resmi kontrollerini yürütmek, 
 • Yemlerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeleri izlemek ve kontrollerini yapmak, 
 • Onaya tâbi yemler ile ilgili işlemleri yürütmek, 
 • Yeme ilişkin risk yönetimi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 
 • Yemlerin üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında izlenebilirliği sağlamak, 
 • Yem üretim miktarlarını ve fiyatlarını izlemek ve değerlendirmek, 
 • Görevi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak, 
 • Yem sektörünün ve hayvancılığın gelişmesi için politikalar oluşturmak, raporlar hazırlamak, 
 • Yeme ilişkin acil eylem planları oluşturmak ve kriz yönetimi sağlamak, 
 • Görev alanına giren konularda kayıtları tutmak, istatistikî verileri toplamak ve analiz etmek, 
 • Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yem kontrolleri konusunda sahada görev yapan personelin hizmet içi eğitim almalarını sağlamak, 
 • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı

Risk Değerlendirme Daire Başkanlığının Görevleri 
Hayvan sağlığı ve refahı, bitki sağlığı, yem ve gıda güvenilirliği konularında; 
 • ​​Bilimsel esaslara göre risk değerlendirmesi yapmak üzere, konularına göre komite ve komisyonlar oluşturmak, 
 • Risk değerlendirmesi yapacak komite ve komisyonların sekretaryasını yürütmek, 
 • Risk değerlendirmesine esas teşkil edecek verileri toplamak ve bu verilerin analizini yapmak, yaptırmak, 
 • Tavsiye niteliğinde bilimsel görüş oluşturmak, 
 • Acil risklerin niteliklerinin belirlenmesi ve tanımlanmasına ilişkin risk değerlendirmesi yapmak, yaptırmak, görüş oluşturmak, 
 • Kriz durumlarında, istenmesi halinde, bilimsel ve teknik yardım sağlamak, 
 • Risk değerlendirmesi yapan benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerektiğinde işbirliği yapmak, 
 • Riskler ile ilgili bakanlık içi ve dışı tüm taraflar ile koordinasyonu sağlamak, 
 • Kamuoyunun ve ilgili tarafların güvenilir, tarafsız ve doğru bilgilenmesini sağlamak amacıyla, konu ile ilgili Bakanlık içi risk iletişiminin koordinasyonunu sağlamak, 
 • Risk değerlendirme ile ilgili her türlü araştırma ve proje yapmak veya yaptırmak, 
 • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı​

​İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığının Görevleri 
 • ​​Genel Müdürlüğün birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, görev alanına giren her türlü mevzuat hazırlığı, bilgi toplama, veri toplama hizmetlerini koordine etmek, 
 • Genel Müdürlüğün yurt içi ve yurt dışı eğitim, yayın, yayım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, 
 • Genel Müdürlük projelerinin ve yıllık bütçesinin plan ve programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasını takip etmek, 
 • Genel Müdürlüğün Bakanlık birimleri ve Bakanlık dışı kurumlar ile ülkeler arasında yürütülen her türlü yurt dışı iş ve işlemlerle ilgili koordinasyonu yürütmek, 
 • Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili bilgi işlem altyapısını kurmak ve işlerliğini sağlamak, 
 • Genel Müdürlüğün her türlü bilgi işlem yazılım donanım hizmetleri ile ilgili koordinasyonu yapmak, 
 • Bilgi işlem ile ilgili Bakanlık birimleri ve bakanlık dışı kurumlarla işbirliği yapmak, diğer bilgi işlem sistemleri ile entegrasyonu sağlamak üzere her türlü tedbiri almak, 
 • Genel Müdürlüğün iç kontrol ile ilgili çalışmalarını yürütmek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak, 
 • Bütçe, proje ve programlar ve veri paylaşımı ile ilgili konularda daireler arası koordinasyonu sağlamak ve ilgili birime iletmek, 
 • İç ve dış kaynaklı projelerin, belirli periyotlarla fiziki ve nakdi performanslarını izlemek, gelişmelere ilişkin raporları ilgili birimlere göndermek, 
 • Genel Müdürlük bütçesi ile ilgili tenkis, ödenek gönderme, ödeme emri işlemlerini yapmak ve yıllık kesin hesap kanun tasarısına ilişkin bilgileri hazırlamak ve ilgili birime iletmek, 
 • 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Kamuoyuna açıklanacak raporları periyodik olarak hazırlamak ve ilgili birime iletmek, 
 • Genel Müdürlüğün taşınır mal işlemlerini yürütmek, 
 • Genel Müdürlük personelinin izinleri, terfileri, atama, yer, değiştirme ve emeklilik işlemlerinin duyurulması ve takibi, sağlık hizmetleri, maaş, yevmiye, yan ödeme, fazla mesai, özel hizmet tazminatı, geçici görev yollukları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve gerektiğinde bu konularda Personel Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,  Genel Müdürlük binasına ait temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetleri ile Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini bakımından Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak, 
 • Genel Müdürlüğe ait evrak, arşiv ve daktilo hizmetlerini yürütmek, 
 • Genel Müdürlük emrindeki hizmet taşıtlarının ihtiyaca göre tahsis ve kullanımını sağlamak, kontrolünü yapmak, 
 • Genel Müdürlük sivil savunma hizmetlerinin İçişleri Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülmesini koordine etmek, 
 • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
''