Daire Başkanlıkları ve Görevleri

​                                                                                     GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ

Şeker Üretim ve Planlama Daire Başkanlığı

MADDE 90 - (1) Şeker Üretim ve Planlama Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Şeker kotalarının tespiti, tahsisi, transferi ve iptaline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) Şeker fiyatları, arz-talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak şeker üretim, pazarlama ve ticaretine ilişkin politikaları belirlemek, uygulamak ve uygulatmak, 

c) İmalatçı ve ihracatçıların dahilde işleme rejimi veya benzer uygulamalar çerçevesinde kullandıkları şekerlere ilişkin çalışmalar yapmak ve ilgili belgeleri hazırlamak,

ç) Şeker dış ticaretine ilişkin Bakanlık görüşlerine esas görüşü oluşturmak ve Ekonomi Bakanlığına bildirmek, 

d) Şeker üretim veya ambalajlanması konusunda faaliyette bulunan gıda işletmelerine ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği halinde çalışmalar yürütmek,

e) Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalat ve kullanımının izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek ve ilgili belgeleri düzenlemek,

f) Şeker sektörüne ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yönlendirmek, Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği halinde çalışmalarda bulunmak,

g) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Şeker İzleme, Denetim ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

MADDE 91 - (1) Şeker İzleme, Denetim ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Şeker hammaddelerinin teminine, üretimine ve pazarlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

b) Şirketlerin ihtiyaç duyduğu şekerpancarının temini ve fiyatlandırmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) 4634 sayılı Şeker Kanunu kapsamında şeker sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin üretim, stok ve satış faaliyetlerini izlemek ve raporlamak,

ç) 4634 sayılı Kanun ile Bakanlığa verilen görevlerin ifasına yönelik olarak, şeker sektöründe faaliyette bulunan veya şekeri girdi olarak kullan her türlü gerçek veya tüzel kişiler nezdinde numune alma, inceleme, araştırma ve denetim yapmak veya yaptırmak,

d) 4634 sayılı Kanunda öngörülen idari para cezalarına ilişkin işlemleri yürütmek,

e) 4634 sayılı Kanunda yer alan, şeker depolama kesintisi ve prim ödemeleri ile katılım paylarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

f) Uluslararası şeker piyasalarındaki gelişmeleri izlemek, Başkanlığın görev alanına giren konularda, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle her türlü ikili işbirliği çalışmalarını Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,

g) Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek,

ğ) Başkanlığa ait evrak, arşiv ve bilişim hizmetlerini Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği halinde yürütmek,

h) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşınır mal işlemleri  ve taşıma hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek,

ı) Başkanlık emrindeki hizmet taşıtlarının ihtiyaca göre tahsis ve kullanımını sağlamak,

i) Başkanlığın demirbaş ve ambar defterlerini düzenli olarak tutmak, demirbaşların bakım ve korunmasını sağlamak,

j) Başkanlığın sivil savunma hizmetlerinin ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülmesini koordine etmek,

k) Başkanlığın iç kontrol ile ilgili çalışmalarını yürütmek,

l) Başkanlığın 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kamuoyuna açıklanacak raporları periyodik olarak hazırlamak ve ilgili birime iletmek,

m) Başkanlığın bütçe, proje ve yatırım programlarıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, bu konularda ilgili birimlerle işbirliğini sağlamak,

n) Başkanlığın görev alanına giren konularda; bilgi edinme, bilgilendirme, yurt içi ve yurt dışı eğitim, yayın, yayım gibi her türlü iş ve işlemlerle ilgili hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak, kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

o) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak."

 


''